eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Debrzno › Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSPOgłoszenie z dnia 2020-03-10

Ogłoszenie nr 560043211-N-2020 z dnia 10-03-2020 r.

Debrzno: Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 519514-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510084211-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Debrzno, Krajowy numer identyfikacyjny 53021200000000, ul. ul. Romualda Traugutta 2, 77-310 Debrzno, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 59 833 53 51, e-mail urzad@debrzno.pl, faks 598335366.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

RRS.271.2.2.2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest dobudowa 3 stanowisk wozów bojowych oraz zaplecza socjalno-gospodarczego do budynku remizy strażackiej oraz rozbiórka części istniejącego budynku OSP. Adres inwestycji: 77-310 Debrzno, ul. Miła 8, dz. nr ewid. 353, 355 i 356/4. Dobudowa usytuowana będzie na działce nr ewid. 355, zgodnie z określonymi w planie miejscowym nieprzekraczalnymi liniami zabudowy (6m od granicy z ulicą Miłą). Północno-wschodnia ściana obiektu zlokalizowana będzie na granicy z działką nr ewid. 352/2Główny wjazd i wejście na teren działki z drogi publicznej (ul. Miłej, dz. nr ewid. 132) - istniejące, bez zmian, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Na terenie działki nr ewid. 353 i 355 nie przewiduje się nowych stanowisk postojowych dla samochodów osobowych. Planuje się wykorzystanie istniejącego parkingu. Odprowadzenie wody deszczowej przewiduje się powierzchniowo - do gruntu. Plac manewrowy i dojścia wykonane będą z nawierzchni nieprzesiąkliwej - kostki brukowej, z tego terenu woda odprowadzona będzie także powierzchniowo do gruntu poprzez spadki poprzeczne i stosowanie krawężników niewyniesionych. Woda opadowa z dachów odprowadzana będzie także do gruntu, za pomocą systemu rynnowego. Na terenie obiektu przewiduje się wykorzystanie istniejącego miejsca gromadzenia odpadów stałych wydzielonego szczelną osłoną. Inwestycja nie wymaga ustalenia stref ochrony sanitarnej i nie wpływa negatywnie na środowisko przyrodnicze oraz nie narusza praw osób trzecich, wynikających z jej usytuowania oraz projektowanej funkcji. Teren działki uzbrojony jest w wodę, kanalizację sanitarną oraz prąd. Przewiduje się zasilanie projektowanego budynku w ciepło - z miejskiej sieci ciepłowniczej. Do obecnie funkcjonującego obiektu doprowadzone są media, wobec czego instalacje w nowej części zostaną wykonane poprzez rozbudowę istniejących. W nowej części wykonany zostanie węzeł c.o., do którego doprowadzone zostanie przyłącze c.o., wg oddzielnego opracowania gestora sieci f-my PROMAT. Wejścia i wjazdy do budynków zaprojektowane zostały od strony północno-zachodniej z placy manewrowych i dojść utwardzonych. Do budynku przewiduje się minimalne progi (o wysokości 2cm), wobec czego cały nowy obiekt dostępny będzie dla osób niepełnosprawnych. Zamówienie obejmuje również budowę dwóch przyłączy elektroenergetycznych (wewnętrznych linii zasilających n/n) do budynku mieszkalnego z częścią handlową, położonego w miejscowości Debrzno, przy ul. Strzeleckiej 9, na działce nr ewid. 354. Niniejszy projekt swym zakresem obejmuje: - budowę linii kablowej n/n 5x10mm2 do części mieszkalnej istniejącego budynku; - budowę linii kablowej n/n 3x4mm2 do części handlowej istniejącego budynku. Szczegółowy opis i zakres wykonania przedmiotu zamówienia zawiera dokumentacja projektowa


II.4) Główny kod CPV: 45216121-8
Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45262410-8,

45262520-2,

45443000-4,

45331100-7,

45310000-3,

45330000-9,

45231300-8,

45320000-6,

45421000-4,

44112410-5,

45261320-3,

45400000-1,

45111291-4,

45111300-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do 31.10.2019, aneks nr 1 do 28.02.2020 aneks nr 2 do 15.04.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia wykonawcy w związku z robotami dodatkowymi, przedłużenie terminu wykonania

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W związku z zaistnieniem w toku realizacji robót okoliczności faktycznych opisanych w protokole konieczności nr 2 z dnia 24.02.2020 r. okazało się nieodzowne wykonanie robót dodatkowych niezbędnych dla prawidłowej realizacji przedmiotu kontraktu. Roboty dodatkowe konieczne do wykonania: - zmiana urządzeń do odciągu spalin na automatyczne - wymiana istniejącej WLZ - uzupełnienie elewacji budynku istniejącego - malowanie elewacji budynku istniejącego. - zamiana zbiornika c.w.u. na większy (z 80dm3 na 220 dm3). Niezbędne do wykonania roboty, bez których nie można kontynuować dalszych prac i prawidłowo zakończyć inwestycji nie mogły być przewidziane wcześniej. Konieczność wykonania robót dodatkowych będzie miała wpływ na termin wykonania zadania, szczególnie w zakresie robót elewacyjnych szczególnie wrażliwych na warunki atmosferyczne oraz w związku z uzgodnieniami z koniecznymi dostawcą energii elektrycznej. Rozwiązanie powyższe jest zgodne z treścią zawartej umowy, w której w § 21 ust. 2, ust. 3 pkt 2) lit.: d), e), f) i ust. 4 pkt 2) Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany jej treści pod warunkiem spełnienia wymagań art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. W tej sytuacji konieczność realizacji dodatkowych robót budowlanych przez dotychczasowego wykonawcę, nieobjętych zamówieniem podstawowym, stała się niezbędna i zostały spełnione łącznie następujące warunki: a) zmiana Wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, b) zmiana Wykonawcy spowoduje istotne niedogodności lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiają¬cego, c) wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie w § 9 ust. 1. Ponadto wystąpiły okoliczności niemożliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy, których Zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, a do prawidłowego wykonania danego zadania wykonanie tych prac stało się niezbędne, a równocześnie łączna wartość zmian nie przekracza 50% wartości przedmiotu Umowy określonej w § 9 ust. 1. Działania objęte niniejszym protokołem spowodują przedłużenia umownego terminu zakończenia zamówienia do dnia 15.04.2020 r. ze względu na zakres oraz możliwości prowadzenia dodatkowych robót elewacyjnych. Pojawienie się robót dodatkowych powoduje zmianę warunków płatności. Płatność za Wykonany zakres zostanie wypłacona jako częściowa zgodnie z postanowieniami umownymi, natomiast płatność za roboty dodatkowe i pozostałe elewacyjne będzie zrealizowana na podstwie faktury wystawionej po zakończeniu robót dodatkowych. Zmiana ta nie wprowadza warunków, które gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści oraz zmiana nie narusza równowagi ekonomicznej na korzyść Wykonawcy.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.