eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Staszów › Roboty budowlane w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągówOgłoszenie z dnia 2019-02-21

Ogłoszenie nr 560033862-N-2019 z dnia 21-02-2019 r.

Staszów: Roboty budowlane w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 648977-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500296173-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 00030239100000, ul. ul. 11 Listopada 78, 28-200 Staszów, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. +48158643241, e-mail przetargi@szpitalstaszow.pl, faks +48158646876.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Roboty budowlane w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZPiZ-380-25/2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są "Roboty budowlane w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów" realizowanych w ramach inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim" i "Rozbudowa budynku Szpitala w Staszowie". 2. Zakres przedmiotu zamówienia określają załączniki: dokumentacja techniczna (załącznik numer 1 i 2 do zadań numer 1 i 2 do SIWZ) oraz projekt umowy (załącznik numer 7 do SIWZ). 3. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Liczba zadań - 2. a) Zadanie numer 1 - Przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku SPZZOZ w Staszowie Zadanie numer 2 - Przyłącza instalacyjne rurociągów zasilających rozbudowę szpitala.


II.4) Główny kod CPV: 44160000-9
Dodatkowe kody CPV:

45231112-3,

45232400-6,

45255600-5,

45330000-9,

45331100-7

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od 10.12.2018 roku do dnia 22.01.2019

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Zadanie numer 1 - Przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku SPZZOZ w Staszowie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 10/12/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

mgr inż. K. Bieszczad, , ul. Hugo Kołłątaja 3/74, 28-200, Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie

M. Burzawa, , ul. Hugo Kołłątaja 3/74, 28-200, Staszów, kraj/woj. świętokrzyskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 16967.43 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
08/01/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
1. Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp (zmiany zostały przewidziane w dokumentacji zamawiającego) oraz mając na względzie §15 ust 4 pkt 10 w zw. z §15 ust 5, 6, 8 Umowy (Umowa zostanie zmieniona w formie pisemnej pod rygorem nieważności w przypadku / sytuacji: konieczności dokonania zmian w dokumentacji projektowej wynikłych z błędów lub innych przyczyn niezawinionych przez Zamawiającego), Strony postanawiają o wykonaniu robót nie objętych zadaniem podstawowym w celu prawidłowej realizacji całego projektu / zadania; 2. Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 1 Pzp (zmiany zostały przewidziane w dokumentacji zamawiającego) oraz mając na względzie § 7 ust 4 pkt 8 w zw. z § 7 ust. 5 i ust. 8 Umowy, Strony postanawiają przedłużyć termin realizacji zadania określony w § 1 ust 2 oraz § 2 ust 1 na dzień 01.02.2019 roku.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
1. Zgodnie z art. 144 ust 1 pkt 3 Ustawy Prawo zamówień publicznych mając na względzie uzasadnienie przedstawione w preambule niniejszego aneksu (konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć oraz wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie), mając na względzie zapisy umowy przedstawione w §15 ust 5, 6 i 8; Strony postanawiają o wykonaniu robót nie objętych zadaniem podstawowym w celu prawidłowej realizacji całego projektu / zadania. W związku z powyższym Strony zgodnie postanawiają dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego z §9 ust 1 umowy - Zadanie numer 1, tj. powiększyć wynagrodzenie Wykonawcy o dalszą kwotę 20 869,95 (słownie złotych: dwadzieścia tysięcy osiemset sześćdziesiąt dziewięć 95/100) zł brutto czyli o kwotę wynikającą z zaakceptowanych przez strony kosztorysów opracowanych na podstawie protokołu konieczności.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Preambuła: Podczas prowadzonych prac budowlanych pn. "Roboty budowlane w zakresie przyłączy kanalizacji deszczowej oraz przyłączy instalacyjnych - rurociągów" realizowanych w ramach inwestycji pn. "Modernizacja i rozbudowa szpitalnego oddziału ratunkowego celem rozwoju systemu ratownictwa medycznego w powiecie staszowskim" i "Rozbudowa budynku Szpitala w Staszowie" - Zadanie numer 1 "Przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku SPZZOZ w Staszowie", stwierdzono konieczność wykonania kolejnych robót budowlanych nie objętych dokumentacją projektową a niezbędnych do prawidłowej realizacji całego zadania (projektu), tj. stwierdzono, iż nowo powstała studnia deszczowa 1000mm odprowadzająca wodę deszczową z placu wokół nowo powstającego skrzydła budynku, co w konsekwencji zagraża zalewaniem piwnic istniejącego budynku szpitala oraz podmywaniem fundamentów nowo wybudowanego skrzydła. Zlewnia terenów utwardzonych i nieutwardzonych wokół budynku nie jest uzbrojona w elementy pozwalające na odprowadzenie wód deszczowych i opadowych.W związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych j.w. oraz zgodnie z treścią zaakceptowanego przez strony protokołu konieczności, z dnia 7.01.2019 roku, Wykonawca przedłożył kosztorys na roboty dodatkowe opiewający na kwotę 20 869,95 zł brutto. Mając na względzie przepisy ustawy Prawo Zamówień Publicznych, w szczególności art. 144 ust 1 pkt 1 i art. 144 ust 1 pkt 3, strony postanowiły dokonać zmiany umowy zawartej w dniu 10.12.2018 roku, w sposób określony niniejszym aneksem.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.