eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Tychy › Przebudowa budynku warsztatowego, rozbudowę o pompownię osadów oraz budowę wiaty na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy Urbanowice wraz z infrastrukturą towarzyszącąOgłoszenie z dnia 2020-02-25

Ogłoszenie nr 560033748-N-2020 z dnia 25-02-2020 r.

Tychy: Przebudowa budynku warsztatowego, rozbudowę o pompownię osadów oraz budowę wiaty na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy Urbanowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 568695-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510202240-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A., Krajowy numer identyfikacyjny 27334026000000, ul. Al. J. Marszałka Piłsudskiego 12, 43-100 Tychy, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 323 257 235, e-mail rcgw@rcgw.pl, faks 323 257 285.
Adres strony internetowej (url): www.rcgw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Osoba prawna utworzona w celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa budynku warsztatowego, rozbudowę o pompownię osadów oraz budowę wiaty na terenie Oczyszczalni Ścieków Tychy Urbanowice wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

EU/DM/przebudowa_warsztatów_III/24/07/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Szczegółowy opis zamówienia oraz sposób jego wykonania określony został w Dokumentacji Technicznej opracowanej dla potrzeb niniejszego zamówienia w załączniku nr 6 do SIWZ


II.4) Główny kod CPV: 45.20.00.00 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji zamówienia wyznaczony został do 308 dni od dnia podpisania umowy

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: 145/VIII/2019
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 23/09/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

FAKTORIA AB Sp. z o.o., , ul. Zawadzkiego 18, 43-252, Golasowice, kraj/woj. śląskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2048732.59 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE

Nie dotyczySEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
18/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
zgodnie z trescią Aneksu nr 1

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
zgodnie z treścią Aneksu nr 1

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.