eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gryfino › Usługi z zakresu grodzenia, pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Gryfino, LeśnictwaSosnowo, Borzym, BaniewiceOgłoszenie z dnia 2020-02-18

Ogłoszenie nr 560029148-N-2020 z dnia 18-02-2020 r.

Gryfino: Usługi z zakresu grodzenia, pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Gryfino, Leśnictwa: Sosnowo, Borzym, Baniewice
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510012705-N-2020

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Gryfino, Krajowy numer identyfikacyjny 81053913700000, ul. ul. 1 Maja 4, 74-100 Gryfino, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. 091 4162259, 4163514, e-mail gryfino@szczecin.lasy.gov.pl, faks 091 4647552.
Adres strony internetowej (url): www.gryfino.szczecin.lasy.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej - PGL LP

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Usługi z zakresu grodzenia, pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Gryfino, Leśnictwa: Sosnowo, Borzym, Baniewice

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

SA.270.1.2.2020

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia są usługi z zakresu gospodarki leśnej, zgodnie z określeniem w art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r., poz. 2129 - dalej: "ustawa o lasach") obejmujące prace z zakresu grodzenia, pozyskania i zrywki drewna na terenie Nadleśnictwa Gryfino. Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług z zakresu zagospodarowania lasu, pozyskania i zrywki drewna na terenie Leśnictw: Sosnowo, Borzym, Baniewice. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w tym procedurę odbioru prac z zakresu grodzenia, pozyskania i zrywki drewna stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zaproszenia do negocjacji. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje sumaryczne ilości prac: Prace ręczne w grodzeniach w NH = 1 306,80; Prace mechaniczne w grodzeniach w H = 8,00; Prace w pozyskaniu drewna w NH i H = 4 221,12; Prace w zrywce drewna w NH= 226,02. 5. Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Gryfino. Realizacja będzie się odbywała na obszarze leśnictw: Sosnowo, Borzym, Baniewice. Lokalizacje (adresy leśne), na których jest planowana realizacja poszczególnych prac (czynności) wchodzących w skład przedmiotu zamówienia ma charakter wstępny i może ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem, że zawsze będzie się odbywała na obszarze leśnictw: Sosnowo, Borzym, Baniewice. Wykaz lokalizacji prac stanowi załącznik nr 1 do zaproszenia do negocjacji Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia 7 lutego 2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rozmiar prac, rozmiar zadań wg grup czynności, lokalizacje cięć, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru prac zawarte są w załącznikach do zaproszenia do negocjacji.


II.4) Główny kod CPV: 77231000-8
Dodatkowe kody CPV:

77200000-2,

77210000-5,

77211000-2,

77211100-3,

77211200-4,

77211300-5,

77211400-6,

77230000-1,

77231600-4,

77231700-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta do dnia 7 lutego 2020 r. Wykonawca zobowiązany był do wykonywania Przedmiotu Umowy, po przekazaniu mu Zleceń przez Przedstawicieli Zamawiającego. Termin wykonania poszczególnych prac stanowiących przedmiot Zlecenia określany był każdorazowo w Zleceniu.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Zamówienie z wolnej ręki


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
07/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Zmiana terminu realizacji umowy do dnia 14 marca 2020 roku

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Utrzymujące się w tygodniach poprzedzających zawarcie niniejszego aneksu, niekorzystne warunki atmosferyczne (wzmożone opady deszczu oraz silny wiatr), spowodowały opóźnienia w prowadzeniu prac leśnych na terenie Leśnictwa Baniewice. Utrudnione stało się wykonywanie cięć na powierzchniach z surowcem niezbędnym do wykonania zakontraktowanych umów z odbiorcami surowca drzewnego. Brak warunków do bezpiecznego wykonywania usług na powierzchniach objętych zabiegami uniemożliwił terminowe ukończenie wszystkich prac, objętych Umową z zakresu pozyskania, zrywki oraz ochrony lasu (grodzenia, rozgrodzenia)

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
Analizując dopuszczalność zmiany umowy, zawartej po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki należy stwierdzić, iż art. 144 ust. 1 PZP nie znajdzie tu odpowiedniego zastosowania w odniesieniu do zakazu zmiany umowy zawartej po przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie z wolnej ręki. Jednakże, w celu zachowania transparentności postępowania, Zamawiający zobowiązany był wypełnić w sekcji V (Zmiana umowy) przesłankę.

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.