eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływachRopie i JasiołceOgłoszenie z dnia 2020-02-17

Ogłoszenie nr 560028729-N-2020 z dnia 17-02-2020 r.

Warszawa: Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Likwidacja barier migracyjnych dla organizmów wodnych na rzece Wisłoce i jej dopływach - Ropie i Jasiołce

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 565176-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500199072-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Krakowie, Krajowy numer identyfikacyjny 36830257500000, ul. Grzybowska 80/82, 00-844 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. +48 (12) 62 84 130, e-mail Halina.Lukaszyk@wody.gov.pl, faks +48 (12) 42 32 153.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa osoba prawna

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

77/JRP/2018/AW

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zamówienia pt. "Wykonanie 7 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce oraz jej głównych dopływach: Ropie i Jasiołce". Przedmiot zamówienia został podzielony na następujące części: Część 1 - Wykonanie 2 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce obejmujących: - Modernizację istniejącej przepławki komorowej wraz z budową kamiennej rampy przy stopniu w m. Dębica, w km 56+180 rzeki Wisłoki, - Budowę przepławki dla ryb w formie obejścia jazu w m. Mokrzec, w km 69+720 rzeki Wisłoki. Część 2 - Wykonanie 3 urządzeń służących migracji ryb na rzece Ropie obejmujących: - Budowę przepławki dla ryb w formie bystrotoku kaskadowego w m. Gorlice, w km 32+300 rzeki Ropy, - Budowę przepławki dla ryb w formie rampy kamiennej w m. Gorlice, w km 34+250 rzeki Ropy, - Budowę przepławki dla ryb w formie bystrza kamiennego w m. Ropica Polska, w km 39+400 rzeki Ropy. Część 3 - Wykonanie 2 urządzeń służących migracji ryb na rzece Jasiołce obejmujących: - Budowę przepławki dla ryb w formie rampy kamiennej w m. Jedlicze, w km 19+100 rzeki Jasiołki, - Budowę przepławki dla ryb w formie obejścia jazu w m. Szczepańcowa, w km 27+960 rzeki Jasiołki.


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45111100-9,

45112210-0,

45233123-7,

45111200-0,

45112000-5,

45111230-9,

45111240-2,

45112700-2,

45246000-3,

45262330-3,

45262310-7,

45262311-4,

45262350-9,

45262330-3,

45223210-1,

45232452-5,

45231110-9,

45233200-1,

45223100-7,

45314000-1,

45262600-7,

45232100-3,

45320000-6,

77211400-6

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin wykonania umowy: do 30.06.2021r.; w tym część 1 i 2 do 30.06.2021r., część 3 do 10.12.2019r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1 NAZWA: Wykonanie 2 urządzeń służących migracji ryb na rzece Wisłoce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Eugeniusz Wojak, , ul. Tarnowska 33, 34-600, Limanowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 9428157.84 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 2 NAZWA: Wykonanie 3 urządzeń służących migracji ryb na rzece Ropie
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Eugeniusz Wojak, , ul. Tarnowska 33, 34-600, Limanowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 6528075.65 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWECZĘŚĆ NR: 3 NAZWA: Wykonanie 2 urządZeń służących migracji ryb na rzece Jasiołce
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 16/08/2018
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

WOLIMEX Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Usługowo - Handlowe Eugeniusz Wojak, , ul Tarnowska 33, 34-600, Limanowa, kraj/woj. małopolskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 2763415.65 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
28/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zmiana dotyczy wykonania robót zamiennych na przedsięwzięciu: "Budowa przepławki dla ryb w formie obejścia jazu w m. Szczepańcowa, w km 27+960 rzeki Jasiołki".

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Z powodu wykonania robót zamiennych nastąpiło podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks w tym zakresie zwiększa wartość wykonania robót w m. Szczepańcowa w km 27+960 rzeki Jasiołki, a tym samym wartość przedmiotowej umowy. Termin realizacji przedsięwzięcia jak i całej umowy tj. 30.06.2021r nie ulegnie zmianie.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W wyniku uzyskanych doświadczeń podczas przebiegu procesu inwestycyjnego na budowach przepławek realizowanych przez RZGW w Krakowie dotyczących rodzaju technologii i zastosowanych materiałów, stwierdzono, że realizacja zadania w oparciu o aktualny projekt budowlany (data sporządzenia2014) nie daje pełnej gwarancji trwałości wykonanej przepławki. Zaproponowane w sporządzonym projekcie zamiennym zmiany technologii i materiałów, w oparciu o najnowszą wiedzę, pozwoli na zwiększenie trwałości budowli. Roboty zamienne następujących elementów: - zmiany sposobu podbudowy i uszczelnienia dna przepławki, która w wersji pierwotnej składała się z 3 warstw (geowłóknina/geomembrana PCV/geowłóknina) ułożonych na gruncie rodzimym. Posadowienie elementów konstrukcyjnych zaproponowane w rysunkach zamiennych składa się z kompozytu geosiatki z geowłókniną, wraz z geomembraną EPDM. Całość ułożona została na podsypce piaskowej. Zastosowana geomembrana EPDM charakteryzuje się dużą elastycznością (do 300% we wszystkich kierunkach bez niebezpieczeństwa pęknięć) i trwałością znacznie przewyższającą dotychczasowe rozwiązanie. Zwiększona została także grubość narzutu kamiennego w dnie i skarpach z 30 na 50 cm, który został ułożony dodatkowo na pospółce. Przestrzenie pomiędzy kamieniami narzutu wypełnione zostały tłuczniem. - zmiany materiału skalnego tworzącego rygle przepławki z granitu na piaskowiec. Zmiana ta spowodowana jest brakiem konieczności zastosowania bloków granitowych w sytuacji, kiedy powierzchnia rygli nie jest narażona bezpośrednio na ścieranie przez rumowisko wleczone, co miałoby miejsce w przypadku usytuowania głazów w korycie rzeki. Ze względów ekonomicznych korzystniejsze okazało się zastosowanie piaskowca na rygle głazów tworzących przegrody basenów przepławki; - zastosowania wzmocnionego kotwienia belki pływającej poprzez zabicie rur stalowych stanowiących jej zamocowanie 4 m poniżej poziomu gruntu oraz zmiana materiału belki pływającej z drewna dębowego na drewno iglaste. Belka dębowa po długim leżakowaniu w wodzie może stać się zatapialna, poza tym jest to drewno mało odporne na niskie temperatury. W związku z powyższym zweryfikowano aktualny projekt i przygotowano projekt zamienny uwzględniający proponowane zmiany. Zawarta umowa o roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe za wykonane prace, dlatego w przypadku wystąpienia prac zamiennych, niezbędne było na etapie rozliczenia wykonania tych robót opracowanie przez Wykonawcę kosztorysu zamiennego, jako dokumentu stanowiącego podstawę do dokonania rozliczenia tych robót (z uwagi na rzeczywiście wykonane ilości robót). Zmiany te zatwierdzone zostały kartami nadzoru autorskiego i zakwalifikowane, jako nieistotne zmiany projektowe. Produkt końcowy osiągnięty w wyniku zastosowania robót zamiennych będzie funkcjonalnie zgodny z określonym w zamówieniu. Z powodu wykonania robót zamiennych nastąpiło podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy. Aneks w tym zakresie zwiększa wartość wykonania robót w m. w m. Szczepańcowa w km 27+960 rzeki Jasiołki, a tym samym wartość przedmiotowej umowy. Termin realizacji przedsięwzięcia jak i całej umowy tj. 30.06.2021r nie ulegnie zmianie. W związku z powyższym zmianie (zwiększeniu) ulegnie wynagrodzenie za całość przedmiotu umowy z kwoty brutto 23 050 939,55 zł do kwoty brutto 23 238 545,64 zł Wprowadzone zmiany nie zmieniają ogólnego charakteru umowy, wiedza o ich wprowadzeniu na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie wypłynęłaby na krąg podmiotów ubiegających się o udzielenie zamówienia lub na wynik postępowania. Wszystkie odstępstwa od dokumentacji projektowej zostały opisane i zobrazowane w kartach nadzoru autorskiego, a po zakończeniu zadania inwestycyjnego zostaną zamieszczone w projekcie budowlanym.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.