eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Wykonanie remontu dokowego pośredniego dla potwierdzenia klasy PRS na jednostce pływającej typu SKS 40.Ogłoszenie z dnia 2020-02-14

Ogłoszenie nr 560027253-N-2020 z dnia 14-02-2020 r.

Gdańsk: Wykonanie remontu dokowego pośredniego dla potwierdzenia klasy PRS na jednostce pływającej typu SKS 40.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 598970-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510227567-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Morski Oddział Straży Granicznej, Krajowy numer identyfikacyjny 19024177900000, ul. Oliwska 35, 80-563 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 524 20 90, e-mail zamowienia.mosg@strazgraniczna.pl, faks 58 524 27 00 lub 524 27 04.
Adres strony internetowej (url): https://www.morski.strazgraniczna.pl/mor/zamowienia-publiczne-1/zamowienia-publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie remontu dokowego pośredniego dla potwierdzenia klasy PRS na jednostce pływającej typu SKS 40.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

20/ZP/2010

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu dla potwierdzenia klasy PRS, w tym remontu dokowego, na jednostce pływającej typu SKS-40 o numerze burtowym SG 311.


II.4) Główny kod CPV: 50.24.11.00 - Usługi w zakresie naprawy statków
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Od dnia podpisania do dnia 2019-12-05 (Uwaga: termin wykonania zamówienia został zmieniony na dzień 2019-12-18 w trakcie realizacji umowy).

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: zamówienie nie było podzielone na części
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 22/10/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

Baltic Engineering Sp. z. o.o., , Cienista 14, 80-046, Gdańsk, kraj/woj. pomorskie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 619200.00 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
11/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
dodatkowy zakres prac remontowych na kwotę 137370.00 PLN

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W celu wykonania zakresu podstawowego remontu objętego umową niezbędne stało się wykonanie dodatkowych prac remontowych (zakres wymieniony w załączniku do umowy), których Zamawiający nie był w stanie przewidzieć. Konieczność wykonania prac dodatkowych ujawniła się dopiero w trakcie wykonywania podstawowego zakresu remontu.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.