eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ząbki › "Termomodernizacja wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku przy ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek"Ogłoszenie z dnia 2020-02-12

Ogłoszenie nr 560025431-N-2020 z dnia 12-02-2020 r.

Ząbki: "Termomodernizacja wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku przy ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 614633-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540239334-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510266378-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Drewnica, Krajowy numer identyfikacyjny 01256714000000, ul. ul. Kolejowa 31, 05-091 Ząbki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 781 62 50, e-mail drewnica@warszawa.lasy.gov.pl, faks 22 781 62 09.
Adres strony internetowej (url): www.drewnica.lasy.warszawa.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: PGL Lasy Państwowe

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Termomodernizacja wraz z przebudową części pomieszczeń w budynku przy ul. Lachmana w miejscowości Ostrówek"

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Termomodernizacja wraz z przebudową części pomieszczeń


II.4) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:

45210000-2,

45100000-8,

45443000-4,

45400000-1

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
03.12.2019 - 29.05.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
21/01/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
roboty dodatkowe

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
roboty dodatkowe

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.