eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnegopn. "Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A"Ogłoszenie z dnia 2020-02-10

Ogłoszenie nr 560023673-N-2020 z dnia 10-02-2020 r.

Warszawa: Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego: pn. "Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A"
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 615489-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510260808-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Krajowy numer identyfikacyjny 01525966300000, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 44 36 252, e-mail mokotow.wzp@um.warszawa.pl, faks 224436254.
Adres strony internetowej (url): www.mokotow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego: pn. "Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A"

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

UD-IV-WZP.271.139.2019.DPE

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

Budowa drogi Zakres robót obejmuje budowę odcinka ulicy Maklakiewicza stanowiącą dojazd do przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A, klasy D o szerokości 5 m., zakończonej placem do zawracania o wymiarach 12,5 x 12,5 m. i włączenie od strony przedszkola zjazdem publicznym o szerokości 4,0 m. oraz: - budowę nowego chodnika o szer. 2,5 m. i 1,5 m. obsługującego miejsca postojowe i prowadzącego do budynku przy ul. Maklakiewicza 11 wraz z adaptacją istniejącego chodnika o szer. 2,0 m. przylegającego do pasa drogowego, - budowę 4 miejsc postojowych o wym. 2,5 x 5,0 m po stronie północnej ulicy, - budowę skrzyżowania o tarczy wyniesionej z łukami kołowymi o promieniu 6,0 m na włączeniu drogi dojazdowej do istniejącej ulicy Maklakiewicza, - budowę chodnika o szer. 2,5 m i opaski wzdłuż istniejącej ulicy Maklakiewicza, - likwidację istniejącego zagospodarowania dz. 38/18 oraz istniejącego progu zwalniającego liniowego, płytowego U-16c w ul. Maklakiewicza, - odwodnienie do istniejącego systemu kanalizacji w ul. Maklakiewicza i budowę dwóch wpustów ulicznych z przykanalikami deszczowymi przed skrzyżowaniem, wyniesionym od strony napływu wody wraz z likwidacją dwóch istniejących wpustów, - zabudowę studni połączeniowej na kanale deszczowym, - budowę oświetlenia ulicznego z linią kablową YDY 5 x 16 mm2 ułożoną w rurze osłonowej HDPE 75, słupem oświetleniowym aluminiowym anodowanym CI-65 o wysokości 9,0 m, oprawami sodowymi dwukomorowymi IP66 w obudowie aluminiowej o mocy 70 W i zabezpieczenie istniejącego kabla oświetleniowego rurą dwudzielną HDPE, - ułożenie na przejściu dla pieszych dwóch rzędów płyt betonowych o wym. 40x40x8cm z wypustkami koloru żółtego, - ułożenie geokompozytu wstępnie powlekanego asfaltem po uprzednim frezowaniu jezdni gr. 12 cm. - odtworzenie zieleni po zakończeniu robót, Budowa przyłączy i sieci Zakres robót obejmuje budowę przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej oraz likwidację istniejących przyłączy. - przyłącze wodociągowe długości 46,70m, o średnicy 63 x 5,8mm (SDR 11) z rury PE będące w zakresie budowy należy włączyć do istniejącej sieci wodociągowej DN150 z rur żeliwnych w ul. Maklakiewicza. Przyłącze układać z minimalnym spadkiem w kierunku sieci ulicznej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.15 cm, z obsypaniem rur piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Nawiert na istniejącej sieci i włączenie za pomocą opaski o średnicy 150/50 z odejściem kołnierzowym dla rur żeliwnych. Zasuwa kołnierzowa DN50 oraz tuleja o średnicy 63/50 do połączenia z rurą PE. Na trzpieniu zasuwy należy zamontować drążek w obudowie teleskopowej, który należy wyprowadzić na powierzchnię terenu i zabezpieczyć wybetonowaną, sztywną, żeliwna skrzynką uliczną. Przyłącze wodociągowe wprowadzić do budynku na poziom piwnic. Zestaw wodomierzowy i zawory antyskażeniowe nie wchodzą w zakres zamówienia. Przyłącze wodociągowe pod siecią ciepłowniczą należy układać w rurze osłonowej stalowej o średnicy 110 mm. - przyłącze kanalizacji sanitarnej i odcinek sieci długości 49,60 m o średnicy 200mm z rur PVC klasy SN8 wraz ze studnią rewizyjną z tworzywa PP o średnicy 600mm, zakończoną włazem żeliwnym klasy D400 będące w zakresie budowy należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w sieci kanalizacyjnej o średnicy 200mm w ul. Maklakiewicza. Przyłącze układać z spadkiem powyżej 0,5% w kierunku sieci ulicznej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20 cm, z obsypaniem rur piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Przyłącze kanalizacyjne wprowadzić do istniejącej studni S2 z tworzywa PP o średnicy 400mm. Przyłącze kanalizacyjne pod siecią ciepłowniczą należy układać w rurze osłonowej stalowej o średnicy 300 mm. Instalacja kanalizacji sanitarnej dla części kuchennej wraz z separatorem nie wchodzi w zakresu przedmiotu zamówienia. - przyłącze kanalizacji deszczowej i odcinek sieci długości 55,40 m o średnicy 200mm z rur PVC klasy SN8 wraz z dwoma studniami rewizyjnymi z tworzywa PP o średnicy 600mm, zakończonymi włazem żeliwnym klasy D400 będące w zakresie budowy należy włączyć do istniejącej studni rewizyjnej w sieci kanalizacyjnej o średnicy 300mm w ul. Maklakiewicza. Przyłącze układać z spadkiem powyżej 1-5% w kierunku sieci ulicznej na zagęszczonej podsypce piaskowej gr.20 cm, z obsypaniem rur piaskiem na wysokość 30 cm ponad wierzch rury. Przyłącze kanalizacji deszczowej wprowadzić do istniejącej studni D3 z kręgów betonowych o średnicy 1200mm. Przyłącze kanalizacji deszczowej pod siecią ciepłowniczą należy układać w rurze osłonowej stalowej o średnicy 300 mm. Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej oraz odwodnienie liniowe ze studzienką odpływową nie wchodzi w zakresu przedmiotu zamówienia. - likwidacja istniejących przyłączy: wodociągowego, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej.


II.4) Główny kod CPV: 45233000-9
Dodatkowe kody CPV:

45232400-6,

45316110-9,

45330000-9,

45231300-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Termin realizacji umowy wynosi do 30 kwietnia 2020 roku.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA: Budowa drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego: pn. "Budowa przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A"
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA/ZAWARCIA UMOWY RAMOWEJ/USTANOWIENIA DYNAMICZNEGO SYSTEMU ZAKUPÓW: 26/11/2019
IV.2) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA/Z KTÓRYM ZAWARTO UMOWĘ RAMOWĄ/USTANOWIONO DYNAMICZNY SYSTEM ZAKUPÓW:

CONCURA S.A., , ul. Grzybowska 87, 00-844, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie

IV.3) Informacja na temat wartości zamówienia w chwili zawarcia umowy (bez VAT): 314383.15 PLN.
IV.4) INFORMACJE DODATKOWE
SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Zwiększenie zakresu robót budowlanych niezbędnych do prawidłowego powiązania realizowanego przyłącza kanalizacyjnego z istniejącą siecią uzbrojenia terenu przez: - wykonanie kompletnej dwupompowej przepompowni ścieków o wydajności 4,0 l/s, średnicy 1000 mm z tworzywa PE wraz z odpowietrzeniem, - wykonanie studzienki rozprężnej o średnicy 600 mm z tworzywa PP wraz z kinetą, pierścieniem odciążającym betonowym. Właz żeliwny A 15 i D400, - wykonanie odcinka przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej z rur PCV-U SN>=8 kN/m2 średnicy 200 mm o długości 10,0 mb., na podsypce z piasku o gr. 20 cm, układanych z zasypką 30 cm ponad wierzch rury, - wykonanie połączenia istniejącego przyłącza z istniejącą studnią S2. Wartość robót dodatkowych wynosi 72195,12 zł netto.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Zawarcie aneksu nr I do umowy o wykonanie robót budowlanych polegających na budowie drogi publicznej kategorii gminnej klasy D (ul. Maklakiewicza) w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Przedszkola przy ul. Maklakiewicza 9A", zwiększającego zakres robót oraz kwotę wynagrodzenia jest zasadne z uwagi na konieczność wykonania robót wykraczających poza zakres zamówienia podstawowego, które nie mogły być przewidziane na etapie przygotowania postępowania o zamówienie publiczne. W wyniku przeprowadzenia inwentaryzacji powykonawczej instalacji kanalizacji sanitarnej realizowanej przez firmę NAFIBUD S.A. na terenie Przedszkola stwierdzono, że nie ma możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków z budynku w kierunku sieci kanalizacyjnej realizowanej w drodze z uwagi na różnice głębokości instalacji wychodzącej z budynku i przyłącza opisanego w Opisie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o wyłonienie Wykonawcy budowy drogi gminnej. Zmiana Wykonawcy nie jest możliwa z uwagi na trwające obecnie prace budowlane i wpływa na możliwość uzyskania gwarancji od Wykonawcy robót. Robót tych nie można oddzielić od całości inwestycji. Zamawiający posiada Projekt na budowę i korektę trasy przyłącza i instalacji kanalizacji sanitarnej oraz stosowne wpisy w dzienniku budowy dotyczące powyższych dodatkowych robót. Wartość tych robót nie przekroczy 89 000,00 zł brutto. Wartość robót dodatkowych została ustalona w kosztorysie inwestorskim i wynosi 88 800 zł brutto. Powyższy zakres robót nie był przewidziany w projekcie budowlanym budowy Przedszkola ani w projekcie przyłącza sanitarnego. Zachodzą więc okoliczności przewidziane w art. 144 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) uzasadniające dokonanie zmiany umowy w zakresie robót dodatkowych, ponieważ: zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych i technicznych, zmiana Wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla Zamawiającego, wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.