eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Miechów › "Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznejOgłoszenie z dnia 2020-02-07

Ogłoszenie nr 560023565-N-2020 z dnia 07-02-2020 r.

Miechów: "Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Oś 11 Rewitalizacja przestrzeni regionalnej, Działanie 11.2 Odnowa obszarów wiejskich.

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 649445-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510017337-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy i Miasta w Miechowie, Krajowy numer identyfikacyjny 52394000000000, ul. ul. Sienkiewicza 25, 32-200 Miechów, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 041 3830040 w. 19, e-mail gminamiechow@interia.eu, faks 413 832 378.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

"Rozbudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach wraz z budową sali gimnastycznej

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP.271.30.18

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych mających na celu rozbudowę oraz przebudowę szkoły podstawowej w Pojałowicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne i sportowo - rekreacyjne z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczna, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. zewnętrznymi instalacjami kanalizacji sanitarnej, inst. kanalizacji deszczowej, przekładka przyłącza wody wraz z przeniesieniem hydrantu. 2. Zakres postępowania obejmuje: I. Zadanie częściowe nr 1 "Rozbudowa i przebudowa szkoły podstawowej w Pojałowicach o nowe pomieszczenia dydaktyczne i Sportowo - rekreacyjne z instalacjami wewnętrznymi: wod.-kan., c.o., wentylacji mechanicznej, elektryczna, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną tj. zew. inst. kanalizacji sanitarnej, inst. kanalizacji deszczowej, przekładka przyłącza wody wraz z przeniesieniem hydrantu" - ROBOTY OGÓLNOBUDOWLANE I INSTALACYJNE


II.4) Główny kod CPV: 45.21.24.10 - Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych oferujących miejsca noclegowe
Dodatkowe kody CPV:

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
22-01-2019 do 30.06.2020

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
10/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
zmiana wynagrodzenia w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
W takcie realizacji umowy wystąpiły roboty konieczne do wykonania o których mowa w par. 24 ust. 1 pkt. 2 ppkt.3, par 24 ust. 1 pkt. 3, ust. II lit a), b) , par. 24 ust. IV, V, VI umowy IOS 12/2019 z dnia 22.01.2019 Wartość umowy po zmianach wynosi netto 4 941 262.58 zł.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.