eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Namysłów › Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn."Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie".Ogłoszenie z dnia 2020-02-06

Ogłoszenie nr 560022214-N-2020 z dnia 06-02-2020 r.

Namysłów: Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie".
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 555530-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510140137-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Namysłowski reprezentowany przez Zarząd Powiatu, Krajowy numer identyfikacyjny 53142196300000, ul. Pl. Wolności , 46-100 Namysłów, woj. opolskie, państwo Polska, tel. (077) 410 36 95, e-mail zamowienia@namyslow.pl, faks 774 103 922.
Adres strony internetowej (url): www.namyslow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie".

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

IZM.I.272.12.2019.MA

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie". 2. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie ze szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, będącym załącznikiem nr 2 do SIWZ. 3. Kody i nazwy według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): Główny przedmiot: 71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów. Przedmioty dodatkowe: 71248000-8 Nadzór nad projektem i dokumentacją. 4. Składający oferty wykonawcy zobowiązani są do zapoznania z istotnymi przepisami prawa, aktami i regulacjami obowiązującymi w Polsce, które w jakikolwiek sposób mogą wpływać lub odnosić się do działań podejmowanych w związku z przetargiem i w następstwie podpisania umowy. 5. Wykonawcy są odpowiedzialni za staranne zaznajomienie się ze SIWZ wraz z jej załącznikami, wszelkimi zmianami do SIWZ sporządzonymi w okresie przetargowym oraz za uzyskanie wiarygodnych informacji dotyczących poszczególnych warunków i obowiązków, które mogą w jakikolwiek sposób oddziaływać na sumę czy istotę oferty lub na wykonywanie usług. 6. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w SIWZ i ofercie. 7. Nie dopuszcza się składania ofert częściowych. Oferty, które nie będą obejmowały wszystkich elementów składowych przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 9. Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6/7 ustawy. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wykonanie części zamówienia, co nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia. 11. Zamawiający zgodnie z art. 36b ustawy żąda podania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć Podwykonawcom i podania ich nazw (firm). Powierzenie wykonania części przedmiotu zamówienia Podwykonawcy lub Podwykonawcom wymaga zawarcia umowy o podwykonawstwo, przez którą należy rozumieć umowę w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są dostawy lub usługi stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą pomiędzy wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (Podwykonawcą). 12. Na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy, Zamawiający wymaga, aby do realizacji przedmiotu zamówienia, były zatrudnione przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osoby wykonujące czynności w zakresie wykonywania usług, na podstawie umów o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r., poz. 917 z późn. zmianami). Zamawiający zastrzega sobie prawo do przedłożenia przez Wykonawcę, umów o pracę z zatrudnionymi przez niego pracownikami. 13. W przypadku, gdy Wykonawca nie zamierza wykonywać zamówienia przy udziale podwykonawców, należy wpisać w formularzu "nie dotyczy" lub inne sformułowanie. Jeżeli Wykonawca zostawi ten punkt formularza nie wypełniony Zamawiający uzna, iż zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi, bez udziału podwykonawcy. 14. Informacja o możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia na podstawie art. 151a ustawy: Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zaliczki na poczet wykonania zamówienia. 15. Miejsce realizacji zamówienia: Teren działania wykonawcy. Teren objęty opracowaniem zlokalizowany jest w Namysłowie przy ul. Mickiewicza 10 w obrębie działek nr 1133/5, 1133/6, 1133/13, 1133/14 k.m. 10, OP1U/00019566/1.


II.4) Główny kod CPV: 71242000-6
Dodatkowe kody CPV:

71248000-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
do dnia 27.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
27/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zmianami), § 11 umowy, pkt. 18 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, pkt. IV.3) ogłoszenia o zamówieniu w BZP nr 555530-N-2019 z dnia 03.06.2019 r., wniosku Wykonawcy z dnia 23.12.2019 r. oraz protokołu konieczności z dnia 27.12.2019 r. zaistniała konieczność zmiany terminu wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Podczas wykonywania zadania określonego w umowie nr IZM.I.273.87.2019 z dnia 09.07.2019 r. obejmującego "Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn.: "Przebudowa boiska sportowego przy I Liceum Ogólnokształcącym w Namysłowie", stwierdzono, że zachodzi konieczność wprowadzenia zmiany terminu zakończenia wykonania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskanie warunków technicznych, uzgodnień i decyzji administracyjnych wymaganych do uzyskania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę oraz uzyskanie ostatecznej decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę. W związku z wydłużonym okresem uzgadniania dokumentacji z PKP ws. odległości inwestycji od terenu kolejowego (linii kolejowej Nr 143 relacji: Kalety - Wrocław Popowice WP2), pomimo dołożenia wszelkich starań Wykonawca nie jest w stanie oddać dokumentacji w umownym terminie tj. 27.12.2019 r. Wystąpiła bowiem konieczność rozszerzenia zakresu podkładu mapowego o przyległe tereny kolejowe oraz pojawiły się nowe okoliczności związane z oczekiwaniem na wydanie odstępstwa od warunków dotyczących usytuowania budowli i robót ziemnych wykonywanych w odległości od 4 do 20 m od granicy obszaru kolejowego. Zamawiający przekazał Wykonawcy aktualną mapę do celów projektowych bez terenu kolejowego. Teren PKP jest terenem zamkniętym. Kolejowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej prowadzi zasób geodezyjny tego terenu i to stamtąd należy pozyskać podkład mapowy przyległego terenu kolejowego. Z uwagi na trwający okres świąteczny, a co się wiąże urlopowy, potrzeba czasu na otrzymanie dokumentu. Wykonawca otrzymał wymagane uzgodnienia z PKP, ale do wydania pozwolenia na budowę potrzebne jest odstępstwo właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej, wydane przez ten organ,m po uzyskaniu opinii właściwego zarządcy - PKP. Zarówno uzyskanie opinii jak i zgoda na odstępstwo, związane z usytuowaniem przedsięwzięcia w sąsiedztwie obszaru kolejowego, leżą w gestii organu administracji architektoniczno-budowlanej. Czasochłonność tych działań wymaga wydłużenia terminu realizacji zadania. Po wykonaniu dokumentacji projektowej będzie możliwe wykonanie dokumentacji kosztorysowej. Realizacja projektu etapami pozwala na dokładniejsze szacowanie kosztów, na podstawie których kosztorysant jest w stanie określić docelową kwotę jaką Zamawiający powinien zabudżetować na potrzeby realizacji inwestycji. Popełniane wówczas błędy mogą doprowadzić później do problemów związanych z realizacją przedsięwzięcia. Termin wykonania i przekazania kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ustala się na dzień 31.01.2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
W umowie nr IZM.I.273.87.2019 z dnia 09.07.2019 r. § 2 ust. 1 otrzymuje nastepuje brzmienie: "Wykonawca wykona i przekaże Zamawiającemu kompletną dokumentację projektową objętą niniejszą Umową wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę / zgłoszeniem robót nie wymagających pozwolenia na budowę przyjętym przez właściwy organ bez sprzeciwu w terminie do dnia 31.01.2020 r.".

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.