eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kutno › Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn."Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2Ogłoszenie z dnia 2020-02-05

Ogłoszenie nr 560021799-N-2020 z dnia 05-02-2020 r.

Kutno: Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Należy wskazać projekt/program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie: VI. 2.1 Rozwój gospodarki turystycznej

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 538549-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 50075650-N-2018 ; 50078649-N-2018

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 500110098-N-2018

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Kutno, Krajowy numer identyfikacyjny 61101574400000, ul. ul. Witosa 1, 99-300 Kutno, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 24 355 70 20, e-mail sekretariat@gminakutno.pl, faks 243 557 021.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przedmiotem zamówienia jest realizacja projektu pn.: "Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" w zakresie wykonania Zadania nr 1 oraz Zadania nr 2

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

GK.271.4.2018

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

w ramach projektu pn. Rozwój gospodarki turystycznej w Gminie Kutno poprzez wykorzystanie walorów przyrodniczych i dziedzictwa kulturowego" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 Oś. Priorytetowa: VI Rewitalizacja i potencjał endogeniczny regionu, Działanie: VI.2 Rozwój gospodarki turystycznej, Poddziałanie: VI. 2.1 Rozwój gospodarki turystycznej. Przedmiot zamówienia jest podzielony na zadania: Nr 1 i nr 2: Zamawiający dokonał wyboru wykonawcy w ramach wymienionego ogłoszenia dla Zadania 2 - Zagospodarowanie bezpośredniego otoczenia projektu, w tym: boisko, piłkochwyty, nawierzchnia placu zabaw i siłowni, urządzenie placu zabaw, urządzenie siłowni, ST-B mała architektura, składana scena plenerowa, urządzenie parku, zakup i montaż małej architektury -


II.4) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:

45212221-1,

77300000-3

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
Umowa została zawarta na czas oznaczony z terminem zakończenia 10.04.2020 rok

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
04/02/2020

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
A. wykonanie robót dodatkowych opisanych w: ? protokole nr 1/2019 z dnia 25.09.2019 r.: a) Usunięcie na terenie parku dworskiego istniejących drzew w ilości 19 szt., - na kwotę netto 2.300,00 zł ? protokół nr 2/2019 z dnia 10.10.2019 r.: a) Częściowej zmiany przebiegu ścieżek parkowych z wykonaniem ścieżki do kładki kamiennej i zastosowaniem agrowłókniny pod nawierzchnię ziemną ścieżek - na kwotę netto 16.000,00 zł b) Obudowy kamiennej istniejącej studni wraz z przekryciem - na kwotę netto 6.000,00 zł

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu zamówienia (wykonanie robót dodatkowych wpłynie na jakość użytkowania obiektu oraz umożliwi prawidłowe wykonanie podstawowego przedmiotu zamówienia). Wykonanie w/w robót stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia (konieczność wykonania wynikła w trakcie realizacji, po dokonaniu inwentaryzacji drzew, aktualnego stanu terenu) oraz zostały spełnione łącznie warunki opisane w art. 144 ust. 1 pkt. 2) ustawy Pzp tj.: ? zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów zarówno ekonomicznych jak i technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego oraz spowodowałaby istotną niedogodność i znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego - na terenie budowy jest zgromadzony stanowiący własność dotychczasowego wykonawcy robót budowlanych sprzęt budowlany ustawiony zgodnie z harmonogramem wykonywania robót budowlanych, zaplecze budowy, materiały budowlane i powierzenie wykonania robót dodatkowych innemu wykonawcy spowodowałaby poniesienie przez zamawiającego znacznych kosztów w związku z ich usunięciem przez dotychczasowego wykonawcę na czas realizacji dodatkowych robót budowlanych przez innego wykonawcę, ? wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie - wartość robót dodatkowych stanowi kwotę nie przekraczającą 50 % pierwotnej wartości w umowie Sposób wyliczenia ewentualnych robót dodatkowych został przewidziany na etapie przetargu: w ogłoszeniu o zamówienia, specyfikacji istotnych warunków zamówienia ust. XX pkt. 2 lit. b) oraz w umowie § 6 ust. 2 lit. b).

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:
B. wykonanie robót zamiennych opisanych w: ? protokole nr 2/2019 z dnia 10.10.2019 r.: a) 3 sztuk mostków nad istniejącymi rowami o zwiększonej rozpiętości z 3.0 mb do 6,0 i 7,0 mb - na kwotę netto 37.000,00 zł b) Obudowy przepustów z zastosowaniem otoczaków kamiennych w miejsce cegły budowlanej i dostosowaniem ich rozpiętości - na kwotę netto 8.000,00 zł. Roboty zamienne zostały przewidziane na etapie postępowania przetargowego, w: ? ogłoszeniu, ? SIWZ (ust. XX, pkt. 2 lit. c) ? umowie § 6 ust. 2 lit. c). W związku z powyższym wartość umowy wzrasta o kwotę: A. robót dodatkowych: ? netto: 24.300,00 zł (słownie: dwadzieścia cztery tysiące trzysta złotych 00/100), ? brutto: 29.889,00 zł (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy osiemset osiemdziesiąt dziewięć złotych 00/100). B. robót zamiennych: ? netto: 45.000,00 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy złotych 00/100), ? brutto: 55.350,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych 00/100). zgodnie ze sprawdzonymi kosztorysami. Strony umowy w § 8 ust. 1 umowy zmieniają wartość przedmiotu umowy z kwoty: netto 439 000,00 PLN, podatek VAT 23% i 8 %, 89 720,00 zł., kwota brutto 528 720,00 PLN. na kwotę: netto 508 300,00 PLN, podatek VAT 23% i 8 %, 105 659,00 zł., kwota brutto 613 959,00 PL

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.