eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.Ogłoszenie z dnia 2020-02-03

Ogłoszenie nr 560019882-N-2020 z dnia 03-02-2020 r.

Wrocław: Dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 512531-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 540032805-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510048076-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Miejskie Centrum Usług Socjalnych, Krajowy numer identyfikacyjny 93268454000000, ul. ul. Mączna 3, 54-131 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 713 769 950, e-mail mzdps@mzdps.wroclaw.pl, faks 713 769 905.
Adres strony internetowej (url): www.mcus.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

MCUS.DZP.373-14/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Dostawy

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa środków dezynfekcyjnych, antyseptycznych i odkażających na potrzeby Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 2. Przedmiot zamówienia oznaczony jest następującymi kodami CPV: 24457000-2 Środki grzybobójcze, 24455000-8 Środki odkażające, 33631600-8 Środki antyseptyczne i dezynfekcyjne. 3. Przedmiot zamówienia będzie dostarczany przez Wykonawcę do centralnego magazynu gospodarczego mieszczącego się w Domu Pomocy Społecznej przy ul. Mącznej 3 we Wrocławiu, wchodzącego w skład Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu. 4. Podana ilość towarów, określona w Załączniku nr 2 do SIWZ, jest ilością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zamówienia mniejszej ilości towarów lub rezygnacji z niektórych pozycji. 5. Termin ważności przedmiotu zamówienia określony na etykietach nie może być krótszy, niż 6 m-cy od dnia jego dostawy do Zamawiającego. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, określający rodzaj oraz ilość zamawianego towaru znajduje się w Kalkulacji cenowej, która jako Załącznik nr 2 do SIWZ stanowi jej integralną część. 7. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SIWZ. 8. Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp.


II.4) Główny kod CPV: 24457000-2
Dodatkowe kody CPV:

24455000-8,

33631600-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia podpisania umowy (01.03.2019 r.) do dnia 31.12.2019 r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
23/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
wydłużenie terminu realizacji umowy

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w związku z koniecznością prawidłowego przechowywania zamówionych towarów w związku z prowadzonym remontem pomieszczeń kuchennych i częściowo magazynowych, na podstawie paragrafu 7 ust. 2 pkt 9 litera a umowy nr MCUS.DZP.3710-27/2019 oraz na podstawie art.144 ust. 1 pkt 1 PZP wydłużono termin realizacji umowy do 20 stycznia 2020 r.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.