eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › druk wydawnictw zwartych i druków ulotnych dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.Ogłoszenie z dnia 2020-01-30

Ogłoszenie nr 560018397-N-2020 z dnia 30-01-2020 r.

Warszawa: druk wydawnictw zwartych i druków ulotnych dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: Ogłoszenie nr 601614-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

nie

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510228550-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Krajowy numer identyfikacyjny 27594900000000, ul. Plac Małachowskiego 3, 00-916 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 556 96 01, e-mail a.sokolska@zacheta.art.pl, faks 228 277 886.
Adres strony internetowej (url): www.zacheta.art.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: państwowa instytucja kultury

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

druk wydawnictw zwartych i druków ulotnych dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie.

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

ZP/06/2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Usługi

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

: 1. Przedmiot zamówienia - druk wydawnictw zwartych i druków ulotnych dla Zachęty - Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie Wspólny słownik zamówień (CPV) 22000000-0 - Druki i produkty podobne 22160000-9 - Informatory 22462000-6 - Materiały reklamowe 22459000-2 - Bilety 22900000-9 - Różne druki 79810000-5 - Usługi drukowania W zakresie zamówienia jest druk książek, folderów, ulotek, naklejek, biletów, wizytówek, plakatów, niezbędnych do bieżącej pracy Zamawiającego. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony jest w specyfikacji rodzajowo-ilościowej stanowiącej załącznik nr 1 do SIWZ.


II.4) Główny kod CPV: 22000000-0
Dodatkowe kody CPV:

22160000-9,

22462000-6,

22459000-2,

22900000-9,

79810000-5

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
od dnia 14.10.2019r do dnia 13.10.2020r.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
wykonanie druków towarzyszących Sympozjum Historie wystwa. Nowe perspektywy: program sympozjum, identyfikatory, naklejki. Wartość dodatkowego zlecenia wyniosła 984 zł brutto

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
w toku realizacji przedmiotu umowy wystąpiły okoliczności skutkujące koniecznością wykonania usług dodatkowych nieobjętych zakresem podstawowym i powodujących zwiększenie wynagrodzenia dla Wykonawcy - sympozjum nie było planowane w chwili ogłaszania przetargu

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.