eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu RehabilitacjiOgłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 560013685-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Bydgoszcz: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556613-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 40123380-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510153475-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SPZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZP-270-37-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji". 2. Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o: 2.1. dokumentację projektową wraz z uzupełnieniem do projektu wykonawczego i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym o załączone do SIWZ przedmiary; 2.2. postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydane w dniu 11 lipca 2017 r; 2.3. ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku po byłej kuchni na potrzeby przychodni - zakładu rehabilitacji przy Wielospecjalistycznym Szpitalu miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 z czerwca 2017 r; 2.4. pozwolenie na budowę - Decyzja nr 774/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 07 sierpnia 2017 r; 2.5. kosztorys ofertowy wybranego Wykonawcy; 2.6. SIWZ niniejszego postępowania wraz z załącznikami; 2.7. treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót; 2.8. inne zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w Istotnych postanowieniach umowy. 3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze w formie pisemnej + 1 egzemplarz na płycie CD). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 4. Wykonawca przed zgłoszeniem odbioru końcowego skompletuje i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiający wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa - w tym dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty wymienione w Istotnych postanowieniach umowy i w STWiOR oraz będzie współdziałał z Zamawiającym w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Tryb i procedurę odbiorów definiują Istotne postanowienia umowy. 6. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu ( w toku postępowania, na wezwanie Zamawiającego) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej, a także nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno - pomocniczym. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie SIWZ oraz całej dokumentacji projektowej, samodzielnie oszacować zakres wszystkich niezbędnych robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na kompletną dokumentację projektową oraz dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 7. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i STWiOR. 8. Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi należy skonsultować z projektantem generalnym. Tryb wyjaśniania niezgodności bądź dokonywania zmian definiuje pkt.16 pt."Uwagi końcowe" projektu architektonicznego. 9. W zakres niniejszego zadania nie wchodzi wyposażenie meblowe i ruchome (kosze na śmieci, wieszaki, dozowniki mydła itp.) określone w technologii , a nie uwzględnione w przedmiarach. Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich wymaganych zabezpieczeń i oddzieleń pożarowych pomiędzy przebudowywanym budynkiem a budynkiem głównym szpitala, zgodnie z "Uzupełnieniem do projektu wykonawczego" oraz "Ekspertyzą ppoż" w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 10. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi skalkulować w ofercie wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00 - w celu uzgodnienia konkretnego terminu Wykonawca winien się uprzednio skontaktować z Zamawiającym - tel. (52) 370 91 40. 11. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały budowlane, dostarczone i zainstalowane urządzenia) wynosi minimum 36 miesięcy. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów - koszt serwisu, przeglądów, konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca (z wyłączeniem opłat za materiały eksploatacyjne). Gwarancja biegnie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie. 12. Realizacja zamówienia nie może w sposób istotny utrudniać funkcjonowania WSM w Bydgoszczy. 13. Prace prowadzone będą w części obiektu, na którym równolegle prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. W związku z tym wybrany Wykonawca przy realizacji swego zakresu robót zobowiązany będzie do współdziałania, współpracy i koordynacji prac z Wykonawcą wykonującym prace na obiekcie, tak aby oba zadania były realizowane bez zakłóceń. Z uwagi na powyższe Zamawiający rekomenduje przez złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem robót oraz dokumentacją prowadzonej aktualnie inwestycji. 14. Z uwagi na nierówności poziomu istniejących posadzek Wykonawca dostosuje bezprogowo poziomy ciągów komunikacyjnych na styku połączeń budynku objętego niniejszym projektem oraz projektem realizowanym pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącej części biurowej pomieszczeń biurowych na pokoje łóżkowe (pokoje pacjentów) i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz budowie i przebudowie dojść i dojazdów dla obsługi projektowej rozbudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi" objętej pozwoleniem na budowę nr 465/2018 z dnia 22.05.2018 r. 15. Plac budowy umiejscowiony jest na terenie funkcjonującego szpitala, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji Szpitala. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części Szpitala nie będącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 16. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie wykonywania robót mediów, tj, prądu i wody. Obciążenie następować będzie do każdego 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą wystawienia faktury obciążającej Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych. 17. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP i PPOŻ oraz utrzymanie porządku na terenie prowadzonej inwestycji, składowanie i utylizację odpadów na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego obowiązującymi w tym zakresie. 18. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 19. Występujące w tekście dokumentacji znaki i nazwy towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 20. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno - prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie faktur częściowych. Faktury częściowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste zaawansowanie robót wykonanych w okresie rozliczeniowym potwierdzone protokołem odbioru zaakceptowanym i podpisanym przez właściwych inspektorów nadzoru. Suma faktur częściowych nie może być większa niż 60% wartości zamówienia brutto. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia (w toku postępowania, na wezwanie Zamawiającego) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w pkt.21, zgodnie ze wzorem - Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporządzi w kwotach brutto i uwzględni w nim zaoferowany sposób rozliczeń. Podanie w Załączniku nr 2 do SIWZ tylko całkowitej kwoty brutto oznaczać będzie płatność jednorazową po całościowym wykonaniu zadania i po dokonaniu odbioru końcowego. 23.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy: 1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł; 2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu.


II.4) Główny kod CPV: 45215140-0
Dodatkowe kody CPV:

45223100-7,

45262300-4,

45262500-6,

45300000-0,

45310000-3,

45311000-0,

45311100-1,

45311200-2,

45312000-7,

45320000-6,

45331100-7,

45332300-6,

45341000-9,

45410000-4,

45421100-5,

45421141-4,

45421146-9,

45431000-7,

45432111-5,

45442100-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
154 dni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
12/12/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych , które stały się niezbędne, nieobjętych zamówieniem podstawowym

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Realizacja przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych , które stały się niezbędne, nieobjętych zamówieniem podstawowym

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Realizacja przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych , które stały się niezbędne, nieobjętych zamówieniem podstawowym

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Realizacja przez dotychczasowego Wykonawcę dodatkowych robót budowlanych , które stały się niezbędne, nieobjętych zamówieniem podstawowym

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia podstawowego napotkał na trudności techniczne, których wystąpienia nie można było wcześniej przewidzieć. Wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zabezpieczyć i wyłączyć z ruchu oraz składowania obszar tzw. starego składu opału z uwagi na stwierdzony w trakcie prac jego bardzo zły stan techniczny. Z dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w SIWZ wynikało, że stan techniczny w/w elementu budynku podlegającego przebudowie jest dobry. Z uwagi na powyższe na etapie składania ofert przetargowych nie było możliwe przewidzenie konieczności wykonania ich remontu. Aneksem z dnia 25.11.2019 r Zamawiający zlecił Wykonawcy wykonanie roboty dodatkowej polegającej na remoncie starego składu opału wraz z wykonaniem płyty stropowej żelbetowej. Po uzyskaniu niezbędnej ekspertyzy technicznej z uwagi na niezbędny zakres robót, który nie był objęty pierwotnym projektem (teren znajdował się poza zakresem opracowania projektowego)wystąpiła konieczność wykonania dodatkowego projektu budowlanego. Możliwość zlecenia dodatkowych prac, których nie można było wcześniej przewidzieć dopuszczono w §12 umowy, której wzór stanowił załącznik do SIWZ. Wartość zmiany wynosi 0,57%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.