eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Bydgoszcz › Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu RehabilitacjiOgłoszenie z dnia 2020-01-23

Ogłoszenie nr 560013559-N-2020 z dnia 23-01-2020 r.

Bydgoszcz: Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji
OGŁOSZENIE O ZMIANIE UMOWY - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia:

obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy:

zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:

tak
Numer ogłoszenia: 556613-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:

tak
Numer ogłoszenia: 40123380-N-2019

Zostało opublikowane ogłoszenie o udzieleniu zamówienia:

tak
Numer ogłoszenia: 510153475-N-2019

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCYI. 1) NAZWA I ADRES: Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. dr Emila Warmińskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, Krajowy numer identyfikacyjny 09235474600000, ul. Szpitalna 19, 85-826 Bydgoszcz, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48523709124, e-mail zam.pub@szpital.bydgoszcz.pl, faks +48523709125.
Adres strony internetowej (url): www.szpital.bydgoszcz.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: SPZOZ

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji

Numer referencyjny (jeżeli dotyczy):

DZP-270-37-2019

II.2) Rodzaj zamówienia:

Roboty budowlane

II.3) Krótki opis zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) - a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane realizowane w ramach zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania kuchni na potrzeby Zakładu Rehabilitacji". 2. Roboty budowlane zostaną wykonane w oparciu o: 2.1. dokumentację projektową wraz z uzupełnieniem do projektu wykonawczego i specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, w tym o załączone do SIWZ przedmiary; 2.2. postanowienie Kujawsko - Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej wydane w dniu 11 lipca 2017 r; 2.3. ekspertyzę techniczną zabezpieczenia przeciwpożarowego budynku po byłej kuchni na potrzeby przychodni - zakładu rehabilitacji przy Wielospecjalistycznym Szpitalu miejskim im. dr E. Warmińskiego SPZOZ w Bydgoszczy przy ul. Szpitalnej 19 z czerwca 2017 r; 2.4. pozwolenie na budowę - Decyzja nr 774/2017 wydana przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy w dniu 07 sierpnia 2017 r; 2.5. kosztorys ofertowy wybranego Wykonawcy; 2.6. SIWZ niniejszego postępowania wraz z załącznikami; 2.7. treść aktów prawnych właściwych dla przedmiotu i zakresu wykonywanych robót; 2.8. inne zobowiązania Wykonawcy, o których mowa w Istotnych postanowieniach umowy. 3. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą (2 egzemplarze w formie pisemnej + 1 egzemplarz na płycie CD). Dokumentacja musi zawierać min. aktualne certyfikaty i atesty na wbudowane materiały i urządzenia, dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje obsługi urządzeń, karty gwarancyjne urządzeń, mapę powykonawczą elementów wchodzących w skład inwestycji w celu prawidłowego odbioru wykonania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja po zakończonym odbiorze będzie stanowiła dokumentację eksploatacyjną. 4. Wykonawca przed zgłoszeniem odbioru końcowego skompletuje i przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów umożliwiający wystąpienie o uzyskanie pozwolenia na użytkowanie oraz wszelkie dokumenty wymagane przepisami prawa - w tym dokumentację powykonawczą oraz wszystkie dokumenty wymienione w Istotnych postanowieniach umowy i w STWiOR oraz będzie współdziałał z Zamawiającym w uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie. 5. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego z udziałem Inspektora Nadzoru i w obecności Wykonawcy w terminie do 7 dni od dnia zgłoszenia Zamawiającemu przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego. Tryb i procedurę odbiorów definiują Istotne postanowienia umowy. 6. Wykonawca opracuje i przekaże Zamawiającemu ( w toku postępowania, na wezwanie Zamawiającego) kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych do SIWZ przedmiarów. Zamawiający informuje, iż przedmiar robót stanowi jedynie podstawę informacyjną i nie może stanowić jedynej podstawy do kalkulacji ceny ofertowej, a także nie może stanowić podstawy do roszczeń z tytułu niedoszacowania wyceny zamówienia przez Wykonawcę. Przedstawione w przedmiarze robót nakłady rzeczowe wraz z zestawieniem podstawowych materiałów służą tylko celom informacyjno - pomocniczym. Przy wyliczaniu ceny ofertowej, która jest ceną ryczałtową, niepodlegającą waloryzacji, należy uwzględnić wszystkie nakłady, które są niezbędne do wykonania opisanego w SIWZ przedmiotu zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest na podstawie SIWZ oraz całej dokumentacji projektowej, samodzielnie oszacować zakres wszystkich niezbędnych robót i przeanalizować wszystkie pozostałe dokumenty składające się na kompletną dokumentację projektową oraz dokonać stosownych wyliczeń na potrzeby oferty, którą zamierza złożyć. 7. Protokolarne przekazanie terenu budowy z udziałem osób upoważnionych przez Zamawiającego i Wykonawcę nastąpi w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. W dniu przekazania terenu budowy Zamawiający przekaże Wykonawcy dziennik budowy oraz po jednym egzemplarzu dokumentacji projektowej i STWiOR. 8. Zamawiający informuje, że projekt wykonawczy jest uzupełnieniem i uszczegółowieniem projektu budowlanego. Projekt architektoniczny jest projektem nadrzędnym. Wszystkie rozbieżności z projektami branżowymi należy skonsultować z projektantem generalnym. Tryb wyjaśniania niezgodności bądź dokonywania zmian definiuje pkt.16 pt."Uwagi końcowe" projektu architektonicznego. 9. W zakres niniejszego zadania nie wchodzi wyposażenie meblowe i ruchome (kosze na śmieci, wieszaki, dozowniki mydła itp.) określone w technologii , a nie uwzględnione w przedmiarach. Zakres prac obejmuje również wykonanie wszystkich wymaganych zabezpieczeń i oddzieleń pożarowych pomiędzy przebudowywanym budynkiem a budynkiem głównym szpitala, zgodnie z "Uzupełnieniem do projektu wykonawczego" oraz "Ekspertyzą ppoż" w terminie do 80 dni od daty zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 10. Wykonawca w ramach ceny ryczałtowej zaoferowanej w postępowaniu musi skalkulować w ofercie wszystkie koszty, których poniesienie jest niezbędne do właściwego wykonania zamówienia. W związku z powyższym, Zamawiający umożliwi Wykonawcom odbycie wizji lokalnej. Dokonanie wizji lokalnej jest możliwe codziennie w dni powszednie w godzinach 08.00 - 15.00 - w celu uzgodnienia konkretnego terminu Wykonawca winien się uprzednio skontaktować z Zamawiającym - tel. (52) 370 91 40. 11. Okres gwarancji na całość przedmiotu zamówienia (roboty budowlane, materiały budowlane, dostarczone i zainstalowane urządzenia) wynosi minimum 36 miesięcy. W przypadku, gdy warunkiem utrzymania gwarancji na wbudowane lub zamontowane urządzenia jest konieczność ich serwisowania, konserwacji, przeglądów - koszt serwisu, przeglądów, konserwacji przez cały okres gwarancji ponosi Wykonawca (z wyłączeniem opłat za materiały eksploatacyjne). Gwarancja biegnie od daty podpisania końcowego protokołu odbioru robót bez uwag wraz z kompletem wszystkich dokumentów potrzebnych do oddania inwestycji i obiektu w użytkowanie. 12. Realizacja zamówienia nie może w sposób istotny utrudniać funkcjonowania WSM w Bydgoszczy. 13. Prace prowadzone będą w części obiektu, na którym równolegle prowadzona jest inwestycja polegająca na przebudowie i rozbudowie istniejącego obiektu. W związku z tym wybrany Wykonawca przy realizacji swego zakresu robót zobowiązany będzie do współdziałania, współpracy i koordynacji prac z Wykonawcą wykonującym prace na obiekcie, tak aby oba zadania były realizowane bez zakłóceń. Z uwagi na powyższe Zamawiający rekomenduje przez złożeniem oferty dokonanie wizji lokalnej celem zapoznania się z zakresem robót oraz dokumentacją prowadzonej aktualnie inwestycji. 14. Z uwagi na nierówności poziomu istniejących posadzek Wykonawca dostosuje bezprogowo poziomy ciągów komunikacyjnych na styku połączeń budynku objętego niniejszym projektem oraz projektem realizowanym pn. "Rozbudowa i przebudowa obiektów szpitalnych na potrzeby oddziałów rehabilitacji Wielospecjalistycznego Szpitala Miejskiego im. dr E. Warmińskiego wraz ze zmianą sposobu użytkowania w istniejącej części biurowej pomieszczeń biurowych na pokoje łóżkowe (pokoje pacjentów) i pomieszczeń higieniczno - sanitarnych oraz budowie i przebudowie dojść i dojazdów dla obsługi projektowej rozbudowy wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz miejscami parkingowymi" objętej pozwoleniem na budowę nr 465/2018 z dnia 22.05.2018 r. 15. Plac budowy umiejscowiony jest na terenie funkcjonującego szpitala, w związku z tym Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac budowlanych i instalacyjnych w sposób gwarantujący możliwość bieżącej eksploatacji Szpitala. Wymagane technologią warunkowe, chwilowe przerwy w dostawach poszczególnych mediów dla części Szpitala nie będącej przedmiotem inwestycji, należy ograniczyć do niezbędnego minimum, po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym. 16. Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami zużytych przez Wykonawcę w czasie wykonywania robót mediów, tj, prądu i wody. Obciążenie następować będzie do każdego 10-go dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Podstawą wystawienia faktury obciążającej Wykonawcę będą wskazania odpowiednich urządzeń pomiarowych. 17. Wykonawca odpowiada za przestrzeganie obowiązujących przepisów w zakresie BHP i PPOŻ oraz utrzymanie porządku na terenie prowadzonej inwestycji, składowanie i utylizację odpadów na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wewnętrznymi procedurami Zamawiającego obowiązującymi w tym zakresie. 18. Wszystkie urządzenia, materiały, elementy i technologie powinny posiadać przewidziane prawem i odpowiednimi przepisami dopuszczenia, atesty i certyfikaty. 19. Występujące w tekście dokumentacji znaki i nazwy towarowe użyto jedynie w celu określenia zakładanych tzw. standardów technicznych i materiałowych i/lub wyglądu estetycznego materiałów wykończeniowych. Dopuszcza się stosowanie materiałów o parametrach równoważnych lub wyższych od zaprojektowanych po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego. 20. Wszystkie zaproponowane przez Wykonawcę materiały, urządzenia, elementy i technologie powinny spełniać wszystkie założone w projekcie parametry techniczne, estetyczne i formalno - prawne, a także przed skierowaniem do realizacji powinny uzyskać akceptację generalnego projektanta, inspektora nadzoru i inwestora. 21. Zamawiający dopuszcza możliwość zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy w formie faktur częściowych. Faktury częściowe muszą odzwierciedlać rzeczywiste zaawansowanie robót wykonanych w okresie rozliczeniowym potwierdzone protokołem odbioru zaakceptowanym i podpisanym przez właściwych inspektorów nadzoru. Suma faktur częściowych nie może być większa niż 60% wartości zamówienia brutto. 22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia (w toku postępowania, na wezwanie Zamawiającego) Harmonogram rzeczowo-finansowy, o którym mowa w pkt.21, zgodnie ze wzorem - Załącznikiem nr 2 do SIWZ. Harmonogram rzeczowo - finansowy Wykonawca sporządzi w kwotach brutto i uwzględni w nim zaoferowany sposób rozliczeń. Podanie w Załączniku nr 2 do SIWZ tylko całkowitej kwoty brutto oznaczać będzie płatność jednorazową po całościowym wykonaniu zadania i po dokonaniu odbioru końcowego. 23.Wykonawca zobowiązany jest do posiadania przez cały okres realizacji przedmiotu Umowy: 1) aktualnego ubezpieczenia w pełnym zakresie od odpowiedzialności cywilnej deliktowej z tytułu prowadzonej działalności wobec mienia i osób trzecich, od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy, z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia minimum 1.000.000,00 zł; 2) aktualnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej kontraktowej z polisą odpowiedzialności cywilnej na sumę ubezpieczenia równą minimum wartości kontraktu.


II.4) Główny kod CPV: 45111300-1
Dodatkowe kody CPV:

45215140-0,

45223100-7,

45262300-4,

45262500-6,

45300000-0,

45310000-3,

45311000-0,

45311100-1,

45311200-2,

45312000-7,

45320000-6,

45331100-7,

45332300-6,

45341000-9,

45410000-4,

45421100-5,

45421141-4,

45421146-9,

45431000-7,

45432111-5,

45442100-8

II.5) Okres na jaki została zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego/ umowa ramowa/dynamiczny system zakupów:
154 dni

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB W JAKIM UDZIELONO ZAMÓWIENIA

Przetarg nieograniczony


SEKCJA V: ZMIANA UMOWY

V.1) DATA ZMIANY UMOWY:
25/11/2019

V.2) RODZAJ I ZAKRES ZMIAN:

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 25.03.2020 r.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp:
Realizacja dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne o wartości

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 25.03.2020 r., realizacja dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 25.03.2020 r., realizacja dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne.

podstawa prawna zmiany określona w art. 144 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp:
Wydłużenie terminu realizacji umowy do dnia 25.03.2020 r., realizacja dodatkowych robót budowlanych od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, które stały się niezbędne.

V.3) PRZYCZYNY DOKONANIA ZMIAN W UMOWIE:
Uzasadnienie faktyczne: Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia podstawowego napotkał na trudności techniczne, których wystąpienia nie można było wcześniej przewidzieć. Wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru budowlanego nakazał zabezpieczyć i wyłączyć z ruchu oraz składowania obszar tzw. starego składu opału z uwagi na stwierdzony w trakcie prac jego bardzo zły stan techniczny. Inspektor nakazał także wstrzymanie prac w piwnicy budynku ze względu na bardzo zły stan techniczny rury wodociągowej. Z dokumentacji projektowej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia w SIWZ wynikało, że stan techniczny w/w elementów budynku podlegającego przebudowie jest dobry. Z uwagi na powyższe na etapie składania ofert przetargowych nie było możliwe przewidzenie konieczności wykonania ich remontu. Dodatkowo w obrębie tego samego obiektu budowlanego realizowana jest druga inwestycja przez innego Wykonawcę w formule zaprojektuj i wybuduj, który nie uwzględnił w swoim projekcie budowlanym rozwiązań projektowych przyjętych w projekcie przedmiotowej inwestycji, a dotyczących obszaru "na styku" obu budynków. W wyniku powyższego zaistniała konieczność dokonania szeregu zmian projektowych w obszarze przedmiotowej inwestycji skutkujących zmianą zakresu oraz kosztów prac budowlanych. Z przyczyn wskazanych powyżej wystąpiła konieczność zlecenia Wykonawcy wykonania dodatkowych robót budowlanych. Czas wykonania stosownych ekspertyz technicznych i prawnych oraz uzyskania niezbędnych opinii projektanta oraz inspektorów nadzoru w poszczególnych specjalnościach skutkował wystąpieniem przestojów w wykonaniu robót, w związku z czym konieczne było wydłużenie terminu realizacji umowy. Możliwość zmiany terminu realizacji umowy oraz zlecenia Wykonawcy wykonania robót dodatkowych zostały przewidziane odpowiednio w §2 oraz w §12 umowy, której wzór stanowił załącznik do SIWZ. Wartość zmiany wynosi 11,17%.

V.4) INFORMACJE DODATKOWE:

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.