eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › "Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzewostanu oraz opinii przyrodniczej i wykonanie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych"Ogłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 559876-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Zarząd Zieleni Miejskiej: "Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzewostanu oraz opinii przyrodniczej i wykonanie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych"
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Zieleni Miejskiej, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Trzebnicka  33 , 50-231  Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 323 50 00, , e-mail sekretariat@zzm.wroc.pl, , faks 71 323 50 02.
Adres strony internetowej (URL): www.zzm.wroc.pl
Adres profilu nabywcy: www.zzm.wroc.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.zzm.wroc.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.zzm.wroc.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej osobiście za pośrednictwem poczty lub kuriera
Adres:
Zarząd Zieleni Miejskiej ul. Trzebnicka 33 50-231 Wrocław


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Wykonanie oceny stanu zdrowotnego drzewostanu oraz opinii przyrodniczej i wykonanie specjalistycznych prac pielęgnacyjnych"
Numer referencyjny: ZP/PN/40/2020/DZZ
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przeprowadzenie badań ma na celu określenie niezbędnych i indywidualnych dla każdego drzewa zaleceń pielęgnacyjnych opisujących wykonanie specjalistycznych zabiegów mających na celu poprawę ich warunków siedliskowych, kondycji, statyki oraz bezpieczeństwa w otoczeniu. Prace pielęgnacyjne powinny być wykonane przy użyciu sprzętu specjalistycznego przeznaczonego do pielęgnacji drzew, a wybrane metody nie mogą szkodzić drzewom. Zadanie będzie dotyczyło drzew cennych i trudnych pod względem diagnozy ich stanu oraz stabilności w gruncie, rosnących na terenach zieleni miejskiej, wskazywanych przez Zamawiającego w miarę potrzeby w bieżącym roku. Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecania prac wskazanych w ekspertyzach i opiniach dendrologicznych sporządzanych przez Wykonawcę, może je także powierzyć do realizacji innym osobom/podmiotom, jeśli będzie to korzystne dla Zamawiającego. Przy drzewach stanowiących aktualne lub potencjalne siedlisko gatunków chronionych, gdzie występuje ryzyko zniszczenia tychże gatunków, prace należy wykonywać pod nadzorem przyrodniczym. Z przeprowadzonego nadzoru należy sporządzić raport. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera OPZ, stanowiący Załącznik nr 1 do Wzoru umowy.

II.5) Główny kod CPV: 73000000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
77211300-5
77211500-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, dotychczasowemu Wykonawcy, w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, do wysokości 60 % wartości zamówienia podstawowego. Zakres zamówienia jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego oraz przesłankami art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, a jego całkowita wartość została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Zamówienie będzie udzielone w zależności od rzeczywistych potrzeb Zamawiającego i jego możliwości finansowych po przeprowadzeniu negocjacji z Wykonawcą.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do dnia 15.12.2020 r., zgodnie z postanowieniami umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Nie dotyczy.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, na sumę gwarancyjną nie niższą niż 200.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 2.3.1 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał z należytą starannością a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje i z powyższego tytułu posiada doświadczenie: a) w wykonaniu co najmniej 20 ekspertyz (przynajmniej 3 drzewa badane w ramach jednej ekspertyzy) z zastosowaniem prób obciążeniowych statycznych i/lub dynamicznych - na drzewach o obwodach na wys. 1,3 m wynoszących minimum 200 cm oraz b) w wykonaniu co najmniej 20 ekspertyz (przynajmniej 3 drzewa badane w ramach jednej ekspertyzy) z zastosowaniem badań tomografem sonicznym - na drzewach o obwodach na wys. 1,3 m wynoszących minimum 200 cm oraz c) w wykonaniu na co najmniej 20 drzewach, które zostały uznane za pomnik przyrody (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody) - następujących prac polegających na - wykonaniu wiązań w koronach drzew chroniących przez złamaniem konarów, pnia lub wywrotem drzewa. Przy czym każdorazowo Wykonawca zastosował materiały i elementy systemu wzmocnienia drzewa atestowane do stosowania na drzewach oraz d) w wykonaniu na co najmniej 20 drzewach, które zostały uznane za pomnik przyrody (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody) następujących prac polegających na - cięciach pielęgnacyjnych i poprawiających statykę drzew oraz e) w wykonaniu na co najmniej 20 drzewach, które zostały uznane za pomnik przyrody (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 grudnia 2017 r. w sprawie kryteriów uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody) następujących prac polegających na - wykonaniu ekspertyz z zastosowaniem prób obciążeniowych statycznych i/lub dynamicznych oraz przy pomocy tomografu sonicznego. oraz f) w wykonaniu na co najmniej 20 drzewach rosnących na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków, następujących prac polegających na - wykonaniu wiązań w koronach drzew chroniących przez złamaniem konarów, pnia lub wywrotem drzewa. Przy czym każdorazowo Wykonawca zastosował materiały i elementy systemu wzmocnienia drzewa atestowane do stosowania na drzewach oraz g) w wykonaniu na co najmniej 20 drzewach rosnących na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków, następujących prac polegających na - cięciach pielęgnacyjnych i poprawiających statykę drzew oraz h) w wykonaniu na co najmniej 20 drzewach rosnących na terenach zieleni wpisanych do rejestru zabytków, następujących prac polegających na - wykonaniu ekspertyz z zastosowaniem prób obciążeniowych statycznych i/lub dynamicznych oraz przy pomocy tomografu sonicznego. 2.3.2 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować wskazanymi poniżej osobami skierowanymi do realizacji niniejszego zamówienia tj.: a) Kierownikiem robót, który posiada: ? certyfikat European Tree Worker (typu climbing) lub aktualny certyfikat European Tree Technician lub ukończony kurs inspektor nadzoru prac w drzewostanie (wraz z zaświadczeniem zdanego egzaminu) lub równoważny*. ? przeszkolenie (potwierdzone stosownym dokumentem) w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego służącego do badania drzew - tomografu sonicznego, urządzeń do przeprowadzania próby obciążeniowej statycznej i dynamicznej. Szkolenie winno być przeprowadzone przez producenta lub przedstawicieli producentów powyższego sprzętu lub przez upoważnione do tego ośrodki szkoleniowe. ? wykształcenie wyższe z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, architektury krajobrazu lub pokrewne oraz co najmniej 3 lata praktyki zawodowej w zakresie analizy dendrologicznej z wykorzystaniem metod i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia. Uznane zostanie także wykształcenie średnie z zakresu ogrodnictwa, leśnictwa, architektury krajobrazu lub pokrewne oraz co najmniej 5 lat praktyki zawodowej w zakresie analizy dendrologicznej z wykorzystaniem metod i urządzeń niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia. ? doświadczenie w przeprowadzeniu badań (podanych w punkcie 1, podpunktach a i b warunku dotyczącego doświadczenia) oraz nadzorowaniu prac wymienionych w punkcie 1 podpunkt c warunku dotyczącego doświadczenia - w ilościach nie mniejszych niż tam wymienione. UWAGA*: *Za certyfikat równoważny European Tree Worker (typu climbing) uznany zostanie certyfikat, którego uzyskanie wymaga ukończenia kursu, do którego warunkami dopuszczającymi są następujące wymagania: - minimum 1 roku pracy na drzewach z zastosowaniem technik linowych, - aktualnego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, dopuszczającego do pracy na wys. pow. 3 m i używania pilarki łańcuchowej, - ukończonego kursu dostępu linowego do pracy na drzewach (poziom A w Polskich Szkołach Arborystyki lub równoważne), - ukończonego kursu ścinki sekcyjnej (poziom B w Polskich Szkołach Arborystyki lub odpowiedniki), - zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza drwala lub operatora pilarki. * Za certyfikat równoważny European Tree Technician uznany zostanie certyfikat dla uzyskania którego jest konieczne ukończenie kursu obejmującego nie mniej niż 200 godzin lekcyjnych 45-minutowych (150 godzin zegarowych) zajęć teoretycznych i terenowych. Przy czym jednocześnie do uczestnictwa w ww. kursie wymagana jest następująca ilość lat praktyki i doświadczenia w prowadzeniu i organizacji prac arborystycznych w zależności od wykształcenia i posiadanych uprawnień: - 3 lata dla kandydatów posiadających certyfikat European Tree Worker niezależnie od wykształcenia, - 3 lata dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe kierunkowe (leśnictwo, ogrodnictwo, architektura krajobrazu, ewentualnie ochrona środowiska, inżynieria środowiska - pod warunkiem ukończenia innych kursów związanych z drzewami), - 5 lat dla kandydatów posiadających wykształcenie wyższe niekierunkowe - pod warunkiem ukończenia innych kursów związanych z drzewami, - 5 lat dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie kierunkowe (technik leśnik, technik ogrodnik, technik architekt krajobrazu, ewentualnie technik ochrony środowiska, technik inżynierii środowiska - pod warunkiem ukończenia innych kursów związanych z drzewami), - 8 lat dla kandydatów posiadających wykształcenie średnie niekierunkowe - pod warunkiem ukończenia innych kursów związanych z drzewami. b) minimum 2 osobami wykonującymi prace, które posiadają: ? doświadczenie w pracach podanych w punkcie 1 podpunkcie c warunku dotyczącego doświadczenia w ilości nie mniejszych niż tam wymienione. ? certyfikat European Tree Worker (typu climbing) lub równoważny*. UWAGA*: *Za certyfikat równoważny European Tree Worker (typu climbing) uznany zostanie certyfikat, którego uzyskanie wymaga ukończenia kursu, do którego warunkami dopuszczającymi są następujące wymagania: - minimum 1 roku pracy na drzewach z zastosowaniem technik linowych, - aktualnego zaświadczenie od lekarza medycyny pracy, dopuszczającego do pracy na wys. pow. 3 m i używania pilarki łańcuchowej, - ukończonego kursu dostępu linowego do pracy na drzewach (poziom A w Polskich Szkołach Arborystyki lub równoważne), - ukończonego kursu ścinki sekcyjnej (poziom B w Polskich Szkołach Arborystyki lub odpowiedniki), - zaświadczenia o ukończeniu kursu pilarza drwala lub operatora pilarki. 2.3.3 Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować w momencie realizacji zamówienia następującym sprzętem: a) tomografem dźwiękowym - minimum 1 sztuka, b) sprzętem do przeprowadzania próby obciążeniowej statycznej i dynamicznej wraz z oprogramowaniem komputerowym służącym do dokonywania obliczeń wyników wykonanych badań - minimum 1 sztuka, c) wiertarką oporową do drzew - minimum 1 sztuka.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 oraz ust. 5 ustawy Pzp, chodzi o następujące dokumenty: a) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp - w przypadku braku możliwości pobrania dokumentu ze strony internetowej wskazanej przez Wykonawcę, należy dostarczyć na wezwanie Zamawiającego; b) Oświadczenia zawarte w Załączniku nr 9 do SIWZ tj.: - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu skazującego za wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego ostatecznej decyzji administracyjnej o naruszeniu obowiązków wynikających z przepisów prawa pracy, prawa ochrony środowiska lub przepisów o zabezpieczeniu społecznym w zakresie określonym przez Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp; - oświadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych. UWAGA: W przypadku ww. dokumentów sporządzonych w języku obcym - Wykonawca zobowiązany jest je złożyć wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1) W celu potwierdzenia spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu dotyczących sytuacji ekonomicznej chodzi o następujące dokumenty: a) dokumenty potwierdzające, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.2 SIWZ. b) jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może złożyć wymaganego przez Zamawiającego dokumentu, o którym mowa powyżej w pkt 1 lit. a), Zamawiający dopuszcza złożenie przez Wykonawcę innego dokumentu, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu. Należy podać uzasadnienie braku możliwości złożenia ww. dokumentów. 2) W celu potwierdzenia przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczących zdolności technicznej lub zawodowej, chodzi o następujące dokumenty: a) wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi te zostały wykonane oraz z załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert wykonanych - w celu wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.1 od lit. a) do lit. h) SIWZ (Załącznik nr 4 do SIWZ), b) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie pracami i świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 od lit. a) do lit. b) SIWZ (Załącznik nr 5 do SIWZ), c) oświadczenie na temat wykształcenia i kwalifikacji zawodowych kadry kierowniczej Wykonawcy oraz osób odpowiedzialnych za świadczenie usług, które w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.2 od lit. a) do lit. b) SIWZ (Załącznik nr 5a do SIWZ), c) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego, który w wystarczający sposób potwierdzi spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VII pkt 2 ppkt 2.3.3 od lit. a) do lit. c) SIWZ (Załącznik nr 6 do SIWZ), Uwaga: Jeżeli ww. wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez Wykonawcę ww. dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego roboty budowlane były wykonane - o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. Do przeliczenia na PLN wartości wskazanej w dokumentach złożonych na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, wyrażonej w walutach innych niż PLN, Zamawiający przyjmie średni kurs publikowany przez NBP z dnia wszczęcia postępowania.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (oświadczenie o grupie kapitałowej stanowi Załącznik nr 7 do SIWZ).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wadium w kwocie 3 000,00 zł. 2. Szczegółowe formy wniesienia wadium określa SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Ukończone szkolenie/kurs przygotowujący do przeprowadzenia samodzielnej inspekcji stanu i stabilności drzew z wykorzystaniem oceny wizualnej, prostych narzędzi lub Ukończone szkolenie/kurs dla osób odpowiedzialnych za ochronę drzew na terenach inwestycyjnych 15,00
Ukończony kurs / szkolenie/ warsztaty z zakresu pielęgnacji drzew sędziwych tzw. weteranów i opieki nad nimi 10,00
Ukończone szkolenie / kurs z zakresu wzmocnień mechanicznych drzew 15,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania istotnych zmian postanowień zawartej umowy, jeżeli konieczność wprowadzenia zmian wynikać będzie z regulacji prawnych wprowadzonych w życie po dacie podpisania umowy, wywołujących potrzebę zmian umowy, wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takich zmian lub jeżeli wystąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, przy czym zmiany postanowień umowy dotyczyć mogą w szczególności: 1) terminu realizacji przedmiotu umowy wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany, przy czym zmiana spowodowana może być jedynie okolicznościami leżącymi wyłącznie po stronie Zamawiającego lub okolicznościami niezależnymi zarówno od Zamawiającego jak i od Wykonawcy. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany terminu oraz jej zakres - uznaje się przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, w szczególności z uwagi na: a) wystąpienie siły wyższej - o czas wynikający z działania siły wyższej oraz w terminie uzgodnionym z tego powodu z Zamawiającym, b) wstrzymanie wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy (zmiana o czas wstrzymania wykonania przedmiotu umowy przez Zamawiającego), c) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy czy też jej zakresu z uzasadnionych okoliczności, w tym m.in. w zakresie dotychczasowych, wszelkich uzgodnień Zamawiającego związanych z realizacją przedmiotu umowy w rozumieniu i w zakresie określonym w pkt 3) i pkt 4) poniżej - i przełożenie tych zmian na przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności; 2) wynagrodzenia wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany wynagrodzenia oraz jej zakres - uznaje się zmniejszenie lub zwiększenie wynagrodzenia o kwotę odpowiadającą wysokości należycie udokumentowanych i uzasadnionych kosztów związanych z: a) zmianą terminów wykonania przedmiotu umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 1) powyżej, b) zmianą sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, rozumianą w sposób określony w pkt 3) i pkt 4) poniżej, c) zaistnieniem siły wyższej, rozumianą w sposób określony w pkt 6) poniżej, 3) sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowej umowy, m.in. niezbędnego do prawidłowej realizacji zamówienia i /lub związanego z zaistnieniem w trakcie realizacji przedmiotu umowy, niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron umowy okoliczności korzystnych z punktu widzenia Zamawiającego - wraz ze wszystkimi skutkami wprowadzenia takiej zmiany w szczególności, w poniższym zakresie: a) rezygnację lub wyłączenie z realizacji określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu zamówienia i/lub ewentualne przełożenie tych zmian na skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, b) włączenie do realizacji umowy określonego zakresu przedmiotu zamówienia lub innego sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy przy jednoczesnym zwiększeniu wynagrodzenia umownego o wartość zmienionych elementów przedmiotu zamówienia i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności, c) zmiany zakresu czynności do wykonania rozumiane jako zmiana czynności na inną czynność i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności i/lub zmiana wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost), jednak w każdym powyższym przypadku nie więcej niż: - 20 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia - w przypadku zmniejszenia zakresu, - 60 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia - w przypadku zwiększenia zakresu. 4) zakresu przedmiotu zamówienia oraz sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, na skutek zmian wynikających z zakresu dotychczasowych decyzji, uzgodnień, na podstawie których realizowana jest umowa, przez które rozumie się m.in. zmiany zakresu przedmiotu zamówienia oraz zmianę sposobu wykonania/realizacji przedmiotu umowy w rozumieniu i w zakresie określonym w pkt 3) powyżej - i przełożenie tych zmian na ewentualne przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałych okoliczności oraz zmianę wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost) jednak w każdym powyższym przypadku nie więcej niż: - 20 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia - w przypadku zmniejszenia zakresu, - 60 % w stosunku do całości danego zakresu zamówienia - w przypadku zwiększenia zakresu. 5) formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w zakresie zgodnym z przepisami ustawy Pzp i bez zmiany jego pierwotnej wysokości oraz z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia w danym czasie; 6) siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy. Za siłę wyższą uznawane będą zdarzenia takie jak wojna, atak terrorystyczny, katastrofa, stan klęski żywiołowej, zamieszki, strajki, pożar, na które Strony nie mają wpływu, a które mają bezpośredni wpływ na realizację umowy. Za skutki wprowadzenia zmiany wynikającej z siły wyższej oraz jej zakres - uznaje się w szczególności: a) zmianę sposobu wykonywania/realizacji przedmiotu umowy oraz zakresu przedmiotowego umowy, z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, b) zmianę wysokości wynagrodzenia (jego zmniejszenie lub wzrost)z uwagi na skutki zaistniałej siły wyższej, c) zmianę terminu realizacji umowy tj. przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej siły wyższej; 7) oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy, wynikającego z dokonanych formalnie zmian; 8) zmiany osoby, o której mowa w § 10 ust. 2 umowy a także osób wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia, są możliwe jedynie o ile osoby te spełniają warunki/wymagania stawiane im w postępowaniu, w którym dokonano wyboru Wykonawcy oraz wymagania/uprawnienia określone przepisami prawa dla danych specjalizacji; 9) jeżeli dotyczy - zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy, wynikającej z okoliczności leżących po stronie podwykonawcy, w szczególności na skutek braku należytej realizacji powierzonej podwykonawcy do realizacji części przedmiotu umowy, jego likwidacji, upadłości, zamknięcia działalności przez podwykonawcę lub też obiektywnego braku możliwości realizacji przedmiotu zamówienia siłami własnymi przez Wykonawcę. Za skutki wprowadzenia zmiany dotyczącej zmiany zakresu części przedmiotu umowy powierzonej podwykonawcy lub zmiany podwykonawcy albo wprowadzenia podwykonawcy, jej zakres - uznaje się w szczególności: odpowiednią zmianę zakresu czynności, powierzenie określonej części przedmiotu umowy zmienionemu lub wprowadzanemu nowemu podwykonawcy oraz przedłużenie lub skrócenie terminu o czas wynikający z zaistniałej zmiany; 10) zmian spowodowanych innymi uzasadnionymi przyczynami, które są korzystne dla Zamawiającego oraz mają wpływ/znaczenie i przełożenie na pierwotnie określone warunki/sposób wykonywania/realizacji przedmiotu umowy/zakres przedmiotu umowy pod warunkiem, że zaszły okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy - w zakresie i o czas trwania tych przyczyn a także zmiany wynagrodzenia (jego zwiększenia, zmniejszenia). Powyższa zmiana nie może skutkować wykroczeniem poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji istotnych warunków zamówienia i skutkować zmianą charakteru zamówienia; 11) udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług na terenach będących lub które wejdą w zarząd ZZM we Wrocławiu, których wartość nie przekracza 30 000 euro, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. 2. W wypadku zmiany umowy powodującej wydłużenie terminu jej wykonania lub zwiększenie wysokości wynagrodzenia zmianie ulegają każdorazowo również postanowienia umowy dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeśli zostały przewidziane, poprzez zwiększenie (uzupełnienie) wysokości zabezpieczenia oraz zmianę terminów zwrotu zabezpieczenia. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą w wypadku odmowy zmiany umowy z uwzględnieniem zmian postanowień dotyczących zabezpieczenia, a Zamawiający będzie uprawniony z tej przyczyny do obciążenia Wykonawcy karą umowną w wysokości takiej jak przy odstąpieniu od umowy z winy Wykonawcy, przy czym nie wyklucza to dochodzenia roszczeń przenoszących wartość kary umownej. 3. Wprowadzenie zmiany postanowień umowy wymaga aneksu sporządzonego w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 4. Warunkiem rozpatrzenia wniosku Wykonawcy o wprowadzenie zmian do umowy jest złożenie u Zamawiającego w terminie 7 dni od daty wystąpienia okoliczności określonych w ust. 1 pisemnego wniosku o wprowadzenie zmiany do umowy wraz z opisem propozycji zmiany oraz z uzasadnieniem zmian a także z załączoną kopią dokumentów potwierdzających wystąpienie okoliczności, które wpłynęły na konieczność wprowadzenia zmiany.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-20, godzina: 09:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.