eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppożOgłoszenie z dnia 2020-07-10Ogłoszenie nr 559358-N-2020 z dnia 2020-07-10 r.

Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych: Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych, krajowy numer identyfikacyjny 000001347, ul. Bankowa  12 , 40-007  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 032 359 13 34, , e-mail dzp@us.edu.pl , , faks -.
Adres strony internetowej (URL): www.us.edu.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Wyższa Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://dzp.us.edu.pl/zamowienia/roboty-budowlane


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie dotyczy


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie dotyczy


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
nie dotyczy
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złożyć w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w jezyku polskim
Adres:
Uniwersytet Śląski w Katowicach, ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, Kancelaria Ogólna, pok.17, parter budynku


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż
Numer referencyjny: DZP.381.013.2020.RB
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
Zamawiający nie ogranicza liczby części, na którą Wykonawca może złożyć ofertę ani nie wskazuje maksymalnej liczby części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż. 2) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest: - dla części A postępowania: w dokumentacji projektowej przebudowy części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych przy ul. Bankowej 14 w Katowicach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót (stanowiących odpowiednio załącznik nr 2.1 do SIWZ), - dla części B postępowania: w dokumentacji projektowej wymiany pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz w przedmiarach robót (stanowiących odpowiednio załącznik nr 2.2 do SIWZ), które to dokumenty wraz z umową należy rozpatrywać łącznie. Ww. dokumenty są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i inne czynności ujęte odpowiednio w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarach robót, i/lub w umowie, winny być traktowane tak, jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót i czynności przewidzianych w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.) 3) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2.1 - 2.2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Dotyczy części A - załącznik nr 2.1: Dokumentacja projektowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiary robót Dotyczy części B - załącznik nr 2.2: Dokumentacja projektowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiary robót 4) Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych zgodnie z poniższym podziałem: Część A - Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach Część B - Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach, poprzez zastosowanie systemu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO) 5) Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: Część A postępowania - do 60 dni od daty przekazania terenu budowy; Część B postępowania - do 75 dni od daty przekazania terenu budowy; Dotyczy wszystkich części postępowania: Przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy. 6) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. Na zastosowane materiały, urządzenia itp., Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancją producenta.

II.5) Główny kod CPV: 45000000-7
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111300-1
45310000-3
45311100-1
45311200-2
45317300-5
45332000-3
45400000-1
45420000-7
45430000-0
45440000-8
45450000-6
45111300-1
45260000-7
45261214-7
45262500-6
45262310-7
45262311-4
45261320-3
45300000-0
45312310-3
45312311-0
45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: Część A postępowania - do 60 dni od daty przekazania terenu budowy; Część B postępowania - do 75 dni od daty przekazania terenu budowy; Dotyczy wszystkich części postępowania: Przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 1) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków udziału w postępowaniu dotyczących aspektów, o których mowa w art. 22ust. 1b pkt 2) ustawy Pzp
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: I. Zdolność techniczna: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył: Dla części A postępowania: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu robót ogólnobudowlanych, w ramach której wykonano m.in. okładziny z płytek ceramicznych, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 165 000,00 zł brutto, b) co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji sanitarnych, w ramach której wykonano m.in. montaż ceramiki sanitarnej i armatury czerpalnej, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 70 000,00 zł brutto, c) co najmniej jedną robotę budowlaną w zakresie instalacji elektrycznych, w ramach której wykonano m.in. montaż przewodów i opraw oświetleniowych, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 30 000,00 zł brutto. Dla części B postępowania: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu nowego pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej wraz z obróbkami blacharskimi ,o wartości tej roboty nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto; b) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na montażu instalacji odgromowej, o wartości tej roboty nie mniejszej niż 20 000,00 zł brutto, Uwagi do wszystkich części: Przez 1 robotę budowlaną Zamawiający rozumie robotę budowlaną wykonywaną przez Wykonawcę na podstawie jednej umowy/zlecenia, obejmującej w/w. zakres prac oraz wymaganą wartość. Zamawiający dopuszcza spełnienie ww. warunków łącznie tj. w ramach jednego zamówienia. Jeżeli Wykonawca na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu dotyczącego posiadania zdolności technicznej wykaże się realizacją robót, których wartość wyrażona zostanie w walucie innej niż PLN, Zamawiający w celu dokonania oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu dokona przeliczenia wskazanej wartości według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia (ogłoszenia) postępowania. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz ? - wykaz robót budowlanych, o którym mowa w rozdz. IV ust. 4 pkt 1) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona) II. Zdolność zawodowa: O udzielenie zamówienia może ubiegać się Wykonawca, który wykaże, iż dysponuje lub będzie dysponował osobami zdolnymi do wykonania niniejszego zamówienia, posiadającymi prawo wykonywania zawodu oraz wymagane uprawnienia budowlane tj.: Dotyczy części A postępowania: a) minimum 1 osobą - pracownikiem wykwalifikowanym, pełniącym funkcję koordynatora robót, posiadającym co najmniej wykształcenie średnie techniczne o kierunku budownictwo (stwierdzone dyplomem lub świadectwem) oraz odpowiednie przygotowanie zawodowe tj. co najmniej trzyletnią praktykę na budowie przy realizacji robót ogólnobudowlanych, b) minimum 1 osobą - pracownikiem wykwalifikowanym, który posiada aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku eksploatacji - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. Rozporządzenia pn. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, posiadająca uprawnienia dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w zakresie remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w grupie 1, punkcie 2 - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV i punktem 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 powyżej c) minimum 1 osobą- pracownikiem wykwalifikowanym, który posiada aktualne świadectwa kwalifikacyjne, uprawniające do wykonywania pracy na stanowisku dozoru - do których zalicza się stanowiska osób wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i kontrolno-pomiarowym zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz. U. z 2003r, Nr 89, poz. 828 z późn. zm.) oraz zgodnie z Załącznikiem nr 1 do ww. rozporządzenia pn. Rodzaj urządzeń, instalacji i sieci, przy których eksploatacji jest wymagane posiadanie kwalifikacji, posiadająca uprawnienia dla urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną, w zakresie remontów, montażu, prac kontrolno-pomiarowych dla urządzeń, instalacji i sieci wymienionych w grupie 1, punkcie 2 - urządzenia, instalacje i sieci o napięciu nie wyższym niż 1 kV i punktem 10 - aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 2 powyżej. Dotyczy części B postępowania: a) minimum 1 osobą - kierownikiem budowy, który posiada uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno-budowlanej; b) minimum 1 osobą - kierownikiem robót posiadającym uprawnienia budowlane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych; Dotyczy wszystkich części postępowania: Uprawnienia winny być wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Wymieniony skład osobowy zespołu Wykonawcy należy traktować jako minimalne wymagania Zamawiającego i nie wyczerpuje całości personelu niezbędnego do rzetelnego wypełnienia zobowiązań Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza łącznie funkcji osób, o których mowa powyżej pod warunkiem wykazania się niezbędnym wykształceniem i uprawnieniami, w dowolnej kombinacji. Wykonawca winien wykazać się osobami posiadającymi uprawnienia budowlane do sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zgodnie z wymaganymi przepisami ustawy z dn. 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 831 z późn. zm.) lub innymi uprawnieniami umożliwiającymi wykonywanie tych samych czynności, do wykonania których w aktualnym stanie prawnym upoważniają uprawnienia budowlane w tej samej specjalności. Zgodnie z art. 104 ustawy - Prawo budowlane - osoby, które przed dniem wejścia w życie ustawy (tj. przed dniem 01.01.1995 r.) uzyskały uprawnienia budowlane lub stwierdzenie posiadania przygotowania zawodowego do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, zachowują uprawnienia do pełnienia tych funkcji w dotychczasowym zakresie. Powyższe oznacza, iż w razie złożenia oferty zawierającej wskazanie osób posiadających uprawnienia budowlane uzyskane przed 1995 r., wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te posiadały uprawnienia zgodne z zakresem wskazanym w SIWZ. W przypadku specjalistów zagranicznych posiadających uprawnienia wydane poza terytorium RP (w tym wydane obywatelom Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej) wymaga się od Wykonawcy, aby osoby te spełniały odpowiednie warunki opisane w art. 12a ustawy Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, 1309 z późn. zm.) oraz pozostałych przepisów ww. ustawy Prawo budowlane oraz ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 2272, z 2019 r. poz. 534, 577 z późn. zm.) oraz art. 20a ustawy z dn. 15.12.2000 r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1117. z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane podstawę do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis, w drodze decyzji, do centralnego rejestru, o którym mowa w art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a oraz zgodnie z odrębnymi przepisami, wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego, potwierdzony zaświadczeniem wydanym przez tą izbę, z określonym w nim terminem ważności. Zamawiający dokona oceny spełniania powyższego warunku w oparciu o: - oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit. a) SIWZ oraz - wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, o którym mowa w rozdziale IV ust. 4 pkt 2) SIWZ (dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta zostanie najwyżej oceniona).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)


III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1) Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W zakresie pozostałych podstaw wykluczenia (z zastrzeżeniem ust. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp), Zamawiający oprze się na treści oświadczenia, o którym mowa w rozdz. IV ust. 1 pkt 1 lit.b SIWZ. 2) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 1, składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienia pkt 2) powyżej stosuje się odpowiednio

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz robót budowlanych wykonanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane wraz z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. 2. Wykaz osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. Forma ww. dokumentów: oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Pełnomocnictwo - wymagane, jeżeli ofertę w postępowaniu składa w imieniu Wykonawcy pełnomocnik. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie zobowiązani są załączyć do oferty pełnomocnictwo do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona notarialnie. 2) W terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Forma dokumentu: Oryginał lub kopia poświadczona za zgodność przez Wykonawcę. 3) W przypadku korzystania z potencjału innych podmiotów w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca powinien przedłożyć stosowne zobowiązanie tegoż podmiotu lub inny dowód na udostępnienie potencjału wraz z ofertą w formie oryginału.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Oferta winna być zabezpieczona wadium w wysokości: 1) Część A postępowania: 7 000,00 zł (słownie: siedem tysięcy zł, 00/100), 2) Część B postępowania: 18 000,00 zł (słownie: osiemnaście tysięcy zł, 00/100), 2. Wadium może być wniesione w jednej lub w kilku następujących formach: 1) w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego: ING Bank Śląski Spółka Akcyjna o/Katowice, nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub 2) w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy oszczędnościowo - kredytowej jest zawsze poręczeniem pieniężnym lub 3) w gwarancjach bankowych lub 4) w gwarancjach ubezpieczeniowych lub 5) w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2) ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j . Dz. U. z 2019 r. poz. 310 z późn. zm.). 3. Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego -Wadium powinno wpłynąć na rachunek bankowy Zamawiającego do upływu terminu wyznaczonego na składanie ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 4. Wymagania dotyczące wadium wnoszonego w formie gwarancji i poręczeń: 1) nie budzące wątpliwości, zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela do zapłaty beneficjentowi/wierzycielowi (Zamawiającemu) należności, w przypadku, gdy: a) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 lub 3a ustawy - Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej; b) oferta zleceniodawcy / dłużnika (Wykonawcy) została wybrana, a zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie zleceniodawcy/dłużnika (Wykonawcy); d) zleceniodawca/dłużnik (Wykonawca) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 2) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela winno być nieodwołalne, bezwarunkowe i płatne na pierwsze żądanie beneficjenta/wierzyciela (Zamawiającego), 3) gwarancja/poręczenie winny spełniać wymogi określone we właściwych przepisach. Powyższe warunki muszą wynikać z gwarancji lub poręczenia. 5. Wadium, bez względu na sposób jego wniesienia, musi obejmować cały okres związania ofertą, o którym mowa w rozdziale VI ust. 1 SIWZ. 6. W przypadkach, o których mowa w rozdziale VI ust. 3 SIWZ, Wykonawca zobowiązany będzie do przedłużenia okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Wykonawca dokonuje przedłużenia okresu ważności wadium samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego zgodnie z przepisem art. 85 ust. 2 ustawy Pzp albo na wezwanie Zamawiającego, zgodnie z przepisem art. 184 ustawy Pzp (w trakcie toczącego się postępowania odwoławczego). 7. W przypadku wniesienia wadium w formie niepieniężnej należy: 1) w przypadku wadium w formie pisemnej (oryginał) - złożyć wraz z ofertą w miejscu składania ofert w osobnej kopercie, natomiast kopię tego dokumentu, poświadczoną "za zgodność z oryginałem" przez Wykonawcę, należy dołączyć do oferty; 2) w przypadku wadium w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym - przesłać na adres e-mail Zamawiającego: dzp@us.edu.pl, przed upływem terminu składania ofert (t.j. przed upływem godziny i dnia wyznaczonego, jako ostateczny termin składania ofert). 8. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu na rachunek Zamawiającego zaleca się, aby Wykonawca dołączył do oferty kopię dowodu dokonania przelewu. 9. Kopertę z wadium wniesionym w formie niepieniężnej należy opisać w następujący sposób (dotyczy wadium w formie pisemnej (oryginał) : Nazwa i adres Wykonawcy Przetarg nieograniczony - DZP.381.013.2020.RB "Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż." Wadium w formie niepieniężnej 10. Okoliczności i zasady zwrotu wadium oraz jego zatrzymania określa przepis art. 46 ustawy Pzp.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena (C)60,00
Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (G)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Załącznik nr 3 do SIWZ - wzór umowy.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany będzie do wniesienia przed zawarciem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej podanej w ofercie (z VAT). Szczegóły w SIWZ.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej Umowy mogą nastąpić wyłącznie w okolicznościach, o których mowa w art. 144 ust. 1 ustawy Pzp i pod rygorem nieważności wymagają formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony. 2. Zamawiający, działając zgodnie z dyspozycją przepisu art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp może wyrazić zgodę na dokonanie zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w następujących sytuacjach: 1) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności stanowi następstwo: a) nieterminowego przekazania terenu budowy, b) braku przygotowania lub braku możliwości przekazania miejsca realizacji Umowy z uwagi na istotne czynniki uniemożliwiające podjęcie robót budowlanych, w zakresie, w jakim ww. okoliczności mają lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminów umownych; 2) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, jeżeli ich przesunięcie jest wynikiem wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu Umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, w tym udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu Umowy tudzież wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi inwestycjami czy robotami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji; 3) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych będącego wynikiem powstania szkód, nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, a także ruchem pojazdów mechanicznych na terenie budowy, jeżeli szkody te nie wystąpiły z winy Wykonawcy; 4) konieczności przesunięcia terminu realizacji Umowy lub innych terminów umownych, która jest wynikiem wystąpienia siły wyższej, o której mowa w §15 umowy. 5) konieczności przesunięcia terminów umownych, jeśli owa konieczność powstała na skutek okoliczności, których przy dołożeniu należytej staranności nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy 6) konieczność przesunięcia terminów umownych w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i/lub z wymaganiami producenta, co do warunków układania materiałów wykorzystywanych do wykonania pokrycia dachowego. Termin realizacji może ulec wydłużeniu o czas trwania powyższych okoliczności, w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą realizację prac, zgodnie z ww. zasadami wiedzy technicznej i/lub wymaganiami producenta 7) konieczności wprowadzenia robót zamiennych w rozumieniu i na zasadach określonych w §11 Umowy; 8) odstąpienia przez Zamawiającego od wykonania części robót zbędnych do wykonania przedmiotu Umowy zgodnie ze sztuką budowlaną i wiedzą techniczną w ramach tzw. robót zaniechanych, o których mowa w §11 Umowy, co skutkować może obniżeniem wynagrodzenia należnego Wykonawcy z zastrzeżeniem postanowień §11ust. 9 umowy; 9) zmiany lub rezygnacji z podwykonawców, na zasoby których Wykonawca powołał się na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy - Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, zmiana zakresu robót powierzonych ww. podwykonawcom; 10) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy, w tym m.in. zmiany stawek podatkowych, zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej; 11) przedłużenia okresu gwarancji, w sytuacji jej przedłużenia przez producenta lub Wykonawcę, 12) zmiany cen w sytuacji, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą (upusty, rabaty przy zachowaniu dotychczasowego zakresu świadczenia) - na pisemny wniosek jednej ze Stron. 3. W razie wątpliwości, przyjmuje się, że nie wymagają aneksowania Umowy następujące zmiany: 1) zmiany danych do kontaktu, zmiany danych teleadresowych, zmiany danych związanych z obsługą administracyjno - organizacyjną Umowy, 2) zmiany danych rejestrowych, 3) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron Umowy, 4) zmiany podwykonawców, na zasoby których Wykonawca nie powoływał się na zasadach art. 22a ust. 1 ustawy Pzp w celu spełniania warunków udziału w postępowaniu.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-29, godzina: 10:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 ustawy Pzp. 2. Zamawiający określa wymagania stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp. Szczegóły zawiera SIWZ. 3. Przedmiot zamówienia jest dofinansowany w formie dotacji, na podstawie umowy nr 403/2020 z dnia 02.01.2020 r. z Miastem Katowice, co pociąga za sobą bezwzględną konieczność wydatkowania określonej ilości środków w czasie wyznaczonym w Umowie z dotantem i tym samym Wykonawca zobowiązany będzie do dotrzymania zakresu robót w terminach wskazanych w dokumentacji postępowania poprzedzającego niniejsze postępowanie, w tym w Umowie.4. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych bezpośrednio od osoby fizycznej, której dane dotyczą, w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informujemy, że będziemy przetwarzać Pana/Pani dane osobowe wg poniższych zasad. 1) Administrator danych osobowych. Administratorem Pani/Pana danych osobowych będzie Uniwersytet Śląski w Katowicach. Kontakt z administratorem danych osobowych możliwy jest w formie: a) pisemnej na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, b) elektronicznej na adres e-mail: administrator.danych@us.edu.pl; 2) Inspektor Ochrony Danych. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, Może się Pan/Pani kontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w następujący sposób: a) pisemnie na adres: ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, b) elektronicznie na adres e-mail: iod@us.edu.pl; 3) Cel przetwarzania danych. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr DZP.381.013.2020.RB, o nazwie Dostosowanie budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach m.in. do obowiązujących przepisów ppoż."prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. Obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 4) Odbiorcy danych. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". 5) Okres przechowywania danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; 6) Uprawnienia związane z przetwarzaniem danych osobowych. a) posiada Pani/Pan: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu z postępowania oraz jego załączników; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO; b) nie przysługuje Pani/Panu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. II. Obowiązki informacyjne Wykonawcy wynikające z RODO. Wykonawca ubiegając się o udzielenie zamówienia publicznego jest zobowiązany do wypełnienia obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 RODO względem osób fizycznych, których dane osobowe dotyczą i od których dane te Wykonawca bezpośrednio pozyskał (będą to w szczególności osoby fizyczne: skierowane do realizacji zamówienia, podwykonawcy, podmioty trzecie, pełnomocnicy, członkowie organów zarządzających). Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 RODO nie będzie miał zastosowania, gdy i w zakresie, w jakim osoba fizyczna, której dane dotyczą, dysponuje już tymi informacjami (art. 13 ust. 4 RODO). Ponadto Wykonawca zobowiązany jest wypełnić obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO względem osób fizycznych, których dane przekazuje Zamawiającemu i których dane pośrednio pozyskał, chyba że ma zastosowanie co najmniej jedno z włączeń, o których mowa w art. 14 ust. 5 RODO. W celu zapewnienia, że Wykonawca wypełnił ww. obowiązki informacyjne oraz ochrony prawnie uzasadnionych interesów osoby trzeciej, której dane zostały przekazane w związku z udziałem Wykonawcy w postępowaniu, Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do złożenia oświadczenia o wypełnieniu przez niego obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO. Wzór stosownego oświadczenia został przewidziany w formularzu oferty, stanowiącym załącznik nr 1A do SIWZ.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Część A - Przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa części sanitariatów w budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.1 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Dokumentacja projektowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiary robót 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 60 dni od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy. 4. Okres gwarancji: 1) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2) Na zastosowane materiały, urządzenia itp., Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancją producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111100-9, 45111300-1, 45300000-0, 45310000-3, 45311100-1, 45311200-2, 45317300-5, 45332000-3, 45400000-1, 45420000-7, 45430000-0, 45440000-8, 45450000-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 60 dni od daty przekazania terenu budowy


Część nr: 2Nazwa: Część B - Wymiana pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach, poprzez zastosowanie systemu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO)
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:1. Przedmiotem zamówienia jest wymiana pokrycia dachu wraz z robotami budowlanymi towarzyszącymi na budynku Wydziału Nauk Ścisłych i Technicznych Uniwersytetu Śląskiego przy ul. Bankowej 14 w Katowicach, poprzez zastosowanie systemu nierozprzestrzeniającego ognia (NRO). 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2.2 do SIWZ pn.: dokumentacja techniczna, która zawiera: Dokumentacja projektowa Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) Przedmiary robót 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 75 dni od daty przekazania terenu budowy. Przekazanie terenu budowy nastąpi do 5 dni od daty zawarcia umowy, z zastrzeżeniem § 3 ust. 2 wzoru umowy. 4. Okres gwarancji: 1) Wykonawca udzieli minimum 24 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane. 2) Na zastosowane materiały, urządzenia itp., Wykonawca udzieli gwarancji co najmniej zgodnie z gwarancją producenta.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45000000-7, 45111300-1, 45260000-7, 45261214-7, 45262500-6, 45262311-4, 45262310-7, 45261320-3, 45300000-0, 45312310-3, 45312311-0

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 75
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena (C)60,00
Okres przedłużenia gwarancji na wykonane roboty budowlane (G)40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie: do 75 dni od daty przekazania terenu budowy


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.