eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kosakowo › Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 557674-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Urząd Gminy: Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy, krajowy numer identyfikacyjny 00000000000000, ul. ul. Żeromskiego  69 , 81-198  Kosakowo, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. , e-mail kosakowo@zgwrp.org.pl, faks .
Adres strony internetowej (URL): www.bip.kosakowo.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.kosakowo.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.kosakowo.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
za pośrednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe, osobiście lub za pośrednictwem posłańca
Adres:
81-198 Kosakowo ul. Żeromskiego 69 pokój 3


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo
Numer referencyjny: ZP.271.32.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo w ramach zadania: Odwodnienie terenów i zagospodarowanie wód opadowych w gm. Kosakowo (gospodarka komunalna): 1. Przyłącze kanalizacji deszczowej - ul. Konopna, Dębogórze, gmina Kosakowo Projektuje się przyłącze kanalizacji deszczowej grawitacyjnej dla odwodnienia ul. Konopnej, włączone do istniejącego kanału deszczowego Dn 300 przebiegającego w chodniku ul. Pomorskiej po przeciwnej stronie jezdni w stosunku do podłączanej ul. Konopnej. Dla umożliwienia odprowadzania wód opadowych z ulicy Konopnej, projektuje się na końcu ulicy Konopnej, wpust liniowy z podłączeniem do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej w ul. Konopnej i dalej do istniejącej kan. deszczowej Dn 300 w ul. Pomorskiej. Teren, na którym projektuje się przyłącze kanalizacji deszczowej, jest uzbrojony. W pasie drogowym ul. Konopnej znajdują się urządzenia podziemne tj. kan. sanitarnej Dn 200, wodociąg Dn 90 PE, gazociąg Dn 63 PE oraz kable elektryczne i telefoniczne. Zaprojektowano również kabel światłowodowy. Wody opadowe spływające ul. Konopną w kierunku jej spadku, zatrzymują się przy końcu jej utwardzenia, tworząc rozlewisko. W tym miejscu projektuje się wpust liniowy ACO-drain, żeliwny, o szerokości 300 mm, z osadnikiem. Za pomocą wpustu deszczowego liniowego zostaną odprowadzone za pomocą projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej Dn 200, do istniejącej kan. deszczowej w ul. Pomorskiej. Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *200 i *160 PVC, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych *1000 mm, posadowione na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienek uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazów z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PVC z uszczelkami gumowymi. Wpusty deszczowe - liniowe, projektuje się jako osadnikowe dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych jak: drobne kawałki gałązek, liści, piasku. Wpust liniowy projektuje się jako gotowe urządzenie z korytem polimerobetonowym i osadzonymi na nim kratami żeliwnymi, o szer. min 300 mm, typ ACO-drain. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i spadków określonych w projekcie. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 15 cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 30 cm ponad górną krawędź rurociągu. Uwaga! Odcinek kan. deszczowej wykonać przeciskiem sterowanym. o Omawiany teren nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego. o Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. o Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologicznej. o Omawiany teren wolny jest od obiektów wpisanych do rejestru zabytków. o Omawiany teren wolny jest od obiektów wpisanych do rejestru zabytków Teren omawianej posesji nie znajduje się na terenach objętych eksploatacją górniczą i nie występują na tym terenie szkody górnicze. 2. Przyłącze kanalizacji deszczowej - ul. Dębowa - Mahoniowa, Mosty, gmina Kosakowo Wody opadowe spływające ul. Dębową i ul. Mahoniową w kierunku kanału zrzutowego z GOŚ, zatrzymują się u nasady kanału ściekowego z GOŚ, zostaną odprowadzone, za pomocą wpustów deszczowych liniowych Dn 300 do projektowanego przyłącza kanalizacji deszczowej. Przyłącza kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *250, *200 i *160 PVC, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową. Studzienki rewizyjne z kręgów betonowych *1000 mm, posadowione na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienek uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazów z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PVC z uszczelkami gumowymi. Wpusty deszczowe - liniowe, projektuje się jako osadnikowe dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych jak: drobne kawałki gałązek, liści, piasku. Wpust liniowy projektuje się jako gotowe urządzenie z korytem polimerobetonowym i osadzonymi na nim kratami żeliwnymi, o szer. min 300 mm, typ ACO-drain. Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i spadków określonych w projekcie. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 10cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 15 cm ponad górną krawędź rurociągu. Uwaga! W przypadku wystąpienia wody gruntowej wykopy prowadzić odcinkami z zastosowaniem szczelnych wyprasek. Teren, na którym projektuje się przyłącza kanalizacji deszczowej, jest słabo uzbrojony. Urządzenia podziemne tj. kan. sanitarna, znajdują się w rejonie projektowanych wpustów deszczowych na końcu ul. Dębowej i Mahoniowej. o Omawiany teren nie jest zlokalizowany w obszarze pasa technicznego. o Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony konserwatorskiej. o Omawiany teren nie jest zlokalizowany w strefie ochrony archeologicznej. o Omawiany teren wolny jest od obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Teren omawianej posesji nie znajduje się na terenach objętych eksploatacją górniczą i nie występują na tym terenie szkody górnicze.

II.5) Główny kod CPV: 45240000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45000000-7
45100000-8
45112000-5
45111200-0
45111200-0
45231300-8
45233120-6
45231400-9
45230000-8
45232000-0
45112700-2
45223800-4
71200000-0
71300000-1
71500000-3
71520000-9
71540000-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

pln
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1. Przyłącze kanalizacji deszczowej ul. Dąbrowskiej róg Brzechwy, w Suchym Dworze. Wody opadowe gromadzące się na skrzyżowaniu ul. Dąbrowskiej i ul. Brzechwy, projektuje się odprowadzić poprzez dwa istniejące wpusty deszczowe, przyłączem kanalizacji deszczowej *250 do istniejącej kan. deszczowej zlokalizowanej w poboczu ul. Dąbrowskiej do istniejącej studni Distn. Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *250 PVC, litych, typu SN8, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową, i spadku podłużnym min. 0,5%. Studzienka rewizyjna o symbolu D1 i D2 z kręgów betonowych *1200 mm, z osadnikiem, posadowiona na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienki uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazu z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PVC z uszczelkami gumowymi. Wpusty deszczowe należy oczyścić i zamontować kosze z blachy ocynkowanej dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych jak: drobne kawałki gałązek, liści itp. Rurę odpływową z wpustów deszczowych należy oczyścić w wykonać odcinek kanału *200 dla połączenia wpustu o symbolu Wp2 ze studnią D2 o dług. 2 m. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej - roboty ziemne Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i spadków określonych w projekcie. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 20 cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 30 cm ponad górną krawędź rurociągu. 2. Przyłącze kanalizacji deszczowej, ulica Morsztyna, w Suchym Dworze Wody opadowe gromadzące się na ul. Morsztyna, od istniejących wpustów deszczowych, projektuje się odprowadzić przyłączem kanalizacji deszczowej *200 do projektowanej studni chłonnej w poboczu ul. M. Reja, oznaczonej symbolem D2. Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *200 PVC, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową, i spadku podłużnym min. 0,5%. Studzienka rewizyjna o symbolu D1, z kręgów betonowych *1000 mm, z osadnikiem, posadowiona na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienki uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazu z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie części dennej studzienki razem z kielichami do zamontowania rur PVC z uszczelkami gumowymi. Wpusty deszczowe należy oczyścić i zamontować kosz z blachy ocynkowanej dla zatrzymania zanieczyszczeń mechanicznych jak: drobne kawałki gałązek, liści itp. UWAGA! Przyłącze kanalizacji deszczowej należy wykonać odcinek od D1 do D2 przeciskiem sterowanym. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i spadków określonych w projekcie. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 15 cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 15 cm ponad górną krawędź rurociągu. Studnia chłonna Studzienkę chłonną, wykonać z kręgów betonowych *1200 mm, z osadnikiem, bez płyty dennej. Studnię należy przykryć włazem typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienek uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazów z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studzienki wykonać poprzez zastosowanie kręgu z fabrycznym kielichem do zamontowania rur PVC z uszczelką gumową. Dwa dolne kręgi studni chłonnej wykonać z kręgów z nawierconymi otworami min. O20 mm, po obwodzie kręgu. Kręgi te obłożyć otoczakami o średnicy 80 do 120 mm i szerokości pierścienia otoczaków min. 1m. Otoczaki przykryć warstwą geowłókniny dla zatrzymania przedostawania się piasku pomiędzy otoczaki. Warstwa kamieni ma za zadanie powiększyć powierzchnię chłonną rozprowadzania wody do gruntu. Głębokość studni chłonnej min. 2,5 m. W studni chłonnej wykonać przelew awaryjny z rury *160, w górnym kręgu pod płytą przykrywającą i wyprowadzić do rowu. 3. Przyłącze kanalizacji deszczowej - ul. Jastruna w Suchym Dworze Wody opadowe gromadzące się na końcu sięgacza ulicy Jastruna, projektuje się odprowadzić z istniejącej studni kanałem * 200 mm o długości ok 25m pod chodnikiem do projektowanej studni rewizyjnej w poboczu skrzyżowania ul. Jastruna i Bahdaja, a następnie przewiertem sterowanym kanałem * 200 mm o długości ok 16 m pod jezdnią do projektowanej studni chłonnej w poboczu ulicy Bahdaja. Przyłącze kanalizacji deszczowej projektuje się z rur kanalizacyjnych *200 PVC, litych, typu SN8, łączonych na kielichy i uszczelkę gumową, i spadku podłużnym min. 0,5%. Studzienka rewizyjna/wpust z osadnikiem, posadowiona na płycie dennej wg PN-EN 1917, należy przykryć włazami typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Pokrywa włazu z otworami wentylacyjnymi. Rura odpływowa z studni rewizyjnej o długości ok 16 m *200 dla połączenia z projektowaną studnią chłonną. Studnię chłonną, wykonać z kręgów betonowych *1200 mm, z osadnikiem, bez płyty dennej. Studnię należy przykryć włazem typu ciężkiego, D400 kN z dwoma ryglami, montowanymi na płycie przykrywającej studzienkę. Kręgi studzienek uszczelnić wkładkami elastomerowymi. Pokrywa włazów z otworami wentylacyjnymi. Wprowadzenie rur PVC do studni wykonać poprzez zastosowanie kręgu z fabrycznym kielichem do zamontowania rur PVC z uszczelką gumową. Dwa dolne kręgi studni chłonnej wykonać z kręgów z nawierconymi otworami min. O20 mm, po obwodzie kręgu. Kręgi te obłożyć otoczakami o średnicy 80 do 120 mm i szerokości pierścienia otoczaków min. 1m. Otoczaki przykryć warstwą geowłókniny dla zatrzymania przedostawania się piasku pomiędzy otoczaki. Warstwa kamieni ma za zadanie powiększyć powierzchnię chłonną rozprowadzania wody do gruntu. Głębokość studni chłonnej odpowiednia do warunków geologicznych. Technologia wykonania kanalizacji deszczowej - roboty ziemne Wykop pod kan. deszczową powinien być możliwie jak najwęższy z jednoczesnym zachowaniem miejsca dla swobodnego prowadzenia prac montażowych. Rury należy tak układać aby podparcie ich było jednolite. Rury muszą pozostawać w takim położeniu aby trzymały się wytyczonej trasy i określonych spadków. Rury nie mogą opierać się na kielichu. Przed ułożeniem rurociągu w wykopie, wykonać podsypkę o grubości warstwy min. 20 cm. Na podsypkę użyć piasku nie zawierającego ostrych kamieni i innego łamanego materiału. Rur z PVC nie wolno układać na ławach betonowych ani zalewać betonem. Po ułożeniu kan. deszczowej w wykopie wykonać obsypkę rurociągu takim samym piaskiem jak podsypka, na wysokość 30 cm ponad górną krawędź rurociągu.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj.: a) w zakresie wiedzy i doświadczenia - Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał przynajmniej trzy zadania budowy odwodnienia o łącznej wartości inwestycji powyżej 100 000,00 zł brutto * * w przypadku złożenia przez wykonawców dokumentów zawierających dane wyrażone w innych walutach niż PLN, Zamawiający jako kurs przeliczeniowy waluty, w której oszacowano daną wartość, przyjmie średni kurs Narodowego Banku Polskiego (NBP) obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykaz dokumentów i oświadczeń, które składa Wykonawca którego oferta została najwyżej oceniona w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w terminie nie krótszym niż 5 dni (na potwierdzenie okoliczności, o których mowa w art. 25 ust.1 ustawy PZP): 1) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty. Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wykonawca (każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia), w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 w ust. 1 pkt 23 ustawy PZP (wzór oświadczenia - Załącznik nr 5 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
gwarancja40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
4. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić w następujących przypadkach : a) Zmian nie dotyczących treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy. b) Zmian korzystnych dla zamawiającego, których konieczność wprowadzenia wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. c) Dopuszczalnej prawem zmiany stron umowy lub oznaczenia stron umowy. d) Zmiany związane ze zmianą przepisów, w zakresie zmiany stawki podatku VAT, wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, jeżeli zmiana taka będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez Wykonawcę - Wykonawca w terminie 30 dni od wejścia w życie przepisów wprowadzających taką zmianę powinien złożyć do Zamawiającego pisemny wniosek, w którym wykaże rzeczywisty wpływ zmiany stawki podatku na zwiększenie kosztów realizacji umowy, przedstawiając w tym celu szczegółowe wyliczenia między zmianą stawki podatku od towarów i usług, a wzrostem kosztów realizacji umowy. Zamawiający w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku oceni czy Wykonawca wykazał rzeczywisty wpływ zmian na wzrost kosztów realizacji umowy. Po ocenie dostarczonych dokumentów i obliczeń, o ile ocena złożonych dokumentów będzie pozwalała na przyjęcie, iż zmiana stawki podatku VAT realnie zwiększyła koszty Wykonawcy, Strony przystąpią do negocjacji w zakresie zwiększenia wynagrodzenia umownego brutto, przy czym wynagrodzenie umowne netto pozostanie bez zmian; e) pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami: - siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ, - zmiana przepisów podatkowych w zakresie wystawiania faktur, powstawania obowiązku podatkowego itp., - zmiana zakresu przedmiotu umowy w wyniku rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy wraz ze zmniejszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, - gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ, - zmian w zakresie zasad rozliczeń i warunków płatności związanych z zawarciem umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo. 5. Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany treści Umowy (na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych) w następujących przypadkach: 1) zmiana, w tym wydłużenie, terminu wykonania Przedmiotu zamówienia w związku z: a) koniecznością wykonania zamówień dodatkowych niezbędnych do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego lub innych zamówień powiązanych, których udzielenie i wykonanie stało się konieczne lub celowe i które mają wpływ na termin realizacji niniejszego zamówienia, b) działaniem siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne) mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonywania prac, c) zaistnieniem okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności w przypadku przedłużenia się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy, d) innymi przyczynami zewnętrznymi niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi brakiem możliwości prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych umową, które spowodowały niezawinione i niemożliwe do uniknięcia przez Wykonawcę opóźnienie, e) W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w ust. 5, termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności. Wykonawca nie może żądać zwiększenia wynagrodzenia lub zwrotu innych kosztów bezpośrednich lub pośrednich spowodowanych przestojem lub dłuższym czasem wykonywania umowy. 6. Zmiany, o których mowa powyżej mogą nastąpić pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. Termin realizacji Przedmiotu zamówienia może ulec wydłużeniu o czas trwania okoliczności stanowiących przeszkody w realizacji umowy (w tym o okres niezbędny do przywrócenia warunków umożliwiających właściwą i zgodną ze sztuką techniczną realizację prac).
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.