eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Ruciane-Nida › Usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz pełnienia dyżurów P-Poż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2018-05-11Ogłoszenie nr 557238-N-2018 z dnia 2018-05-11 r.

Nadleśnictwo Maskulińskie: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz pełnienia dyżurów P-Poż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Tak


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
50%

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Nadleśnictwo Maskulińskie, krajowy numer identyfikacyjny 79001129100000, ul. ul. Rybacka  1 , 12220   Ruciane-Nida, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 087 4241600, 4241616, e-mail maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl, faks 874 241 619.
Adres strony internetowej (URL): http://www.bialystok.lasy.gov.pl/web/maskulinskie
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Nie
http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Oferty tylko w formie pisemnej.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
Tylko w formie pisemnej
Adres:
Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem-Nidzie, ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane Nida.


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługi w zakresie ochrony osób i mienia oraz pełnienia dyżurów P-Poż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa
Numer referencyjny: SA.270.50.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
tylko jednej części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1) Przedmiotem zamówienia jest usługa ochrony osób i mienia oraz pełnienie dyżurów P-Poż. w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa w tym: a) fizyczna ochrona osób i mienia Nadleśnictwa Maskulińskie z/s w Rucianem Nidzie oraz mienia jej powierzonych i znajdujących się na terenie nadzorowanych nieruchomości przy ul. Rybacka 1 składającej się z budynku biurowego, 2 parkingów, Zaplecza Technicznego Nadleśnictwa wraz z halami magazynowo garażowymi. b) pełnienie dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym wraz z obsługą radiostacji oraz telewizji przemysłowej służącej do monitoringu przeciwpożarowego lasów. Pełny zakres rzeczowy tego zadania w części pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym wraz z obsługą radiostacji oraz telewizji przemysłowej służącej do wykrywania pożarów obejmuje pracę od 15 marca (lub wcześniej) do 15 października (lub dłużej) zależnie od warunków pogodowych, a w szczególności niskiej wilgotności powietrza i ściółki, wysokich temperatur powietrza oraz innych nieprzewidzianych czynników mających wpływ na zagrożenie pożarowe lasów kompleksu leśnego Puszczy Piskiej lub też wydłużenie tego terminu przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Białymstoku. Ochrona osób i mienia Nadleśnictwa Maskulińskie z/s w Rucianem Nidzie oraz mienia jej powierzonego znajdującego się na terenie nadzorowanych nieruchomości odbywać się będzie w okresie od 01 czerwca 2018 r do 31 maja 2019 roku zgodnie z niżej opisanymi wytycznymi: Budynek Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego jest wyposażony w radiostację do kontaktów z innymi punktami monitoringu pożarowego w sąsiednich Nadleśnictwach na terenie Puszczy Piskiej i terenowymi pracownikami Nadleśnictwa oraz 42 calowy monitor wraz z kompletem oprzyrządowania do obsługi kamery monitoringu telewizji przemysłowej znajdującej się na wieży obserwacyjnej koło miejscowości Karwica. Ponadto pracownicy Wykonawcy zobligowani są do czynnego udziału w koordynacji akcji ratowniczych zarówno zwalczających katastrofy naturalne jak i pożary zarówno przez udostępnioną radiostację jak i na terenie obiektów nadzorowanych. Dodatkowo Wykonawca zobligowany jest do rozbudowania istniejącego sytemu kontroli pojazdów wjeżdżających i wyjeżdzających z Zaplecza Technicznego Nadleśnictwa tj. zdalnie sterowany pilotem szlaban wraz z podporą i innym wyposażeniem i oprzyrządowaniem, w tym zestaw min. 10 pilotów do zdalnego otwierania i zamykania szlabanu. Wyżej opisany szlaban po zakończeniu okresu obowiązywania umowy stanie się własnością Zamawiającego z opcja jego wykupu za 1,00 zł netto + podatek VAT. 2) Ponadto Zamawiający wymaga, aby Wykonawca sprawował stałą, bezpośrednią ochronę fizyczną osób i mienia znajdującego się w budynku biurowym (obsługa panela sterowniczego instalacji alarmowej w zakresie przeciwpożarowym jak i antywłamaniowym) i budynku Zaplecza Technicznego Nadleśnictwa jego pomieszczeń oraz pozostałe budynku i budowle ujęte w umowie tj. Budynek PAD P-Poż., parking przy N-ctwie, maszt antenowy oraz rzeczy i osób znajdujących się w tych obiektach jak również w garażach i na terenie pozostałym nieruchomości. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić stały całodobowy nadzór dyżurnego centrum operacyjnego wraz z działającą grupą interwencyjną. Ochrona obejmuje chronienie mienia przed kradzieżą, kradzieżą z włamaniem i dewastacją a także wszelkie działania zapobiegawczo-informacyjne w przypadku powstania innych szkód np.: zalanie pomieszczenia, pożar itp. Przez mienie powierzone należy rozumieć mienie (głównie samochody) pozostawione przez pracowników Lasów Państwowych na parkingach w czasie godzin pracy jak i poza godzinami pracy. 3) Zamawiający zastrzega sobie możliwość ciągłego nadzoru nad sprawowaniem ochrony mienia. Wykonawca zobowiązany będzie do prowadzenia książki dyżurów, do której personel Wykonawcy wpisywać będzie wszelkie spostrzeżenia, uwagi oraz istotne wydarzenia związane ze sprawowaniem ochrony mienia Zamawiającego. 4) Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez personel Wykonawcy oraz osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy. 5) Zamawiający zapewnia Wykonawcy nowy, w pełni wyposażony obiekt Punktu Alarmowo Dyspozycyjnego wraz z zapleczem socjalnym i sanitarnym w tym obiekcie. 6) Wykonawca zapewnia estetyczny wygląd osób wykonujących ochronę - osoby te ubrane będą w odpowiednią odzież z emblematem firmy. 7) Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień - CPV: Kod CPV Lp. Nazwa Dział Grupa Klasa 1 Usługi ochroniarskie - 79710000-4 79 797 7971 2 Usługi ochrony przeciwpożarowej lasów - 75251120-7 75 752 7525 8) Zamawiający nie przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. 9) Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 Prawa zamówień publicznych. Zamówienie musi być zrealizowane zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 10) Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawców w realizacji zamówienia. 11) Zamawiający wymaga aby wykonawca dysponował grupą operacyjną typu "SUFO" o maksymalnym czasie dojazdu po zgłoszeniu do siedziby Zamawiającego w czasie do 15 minut, 12) Zamawiający ogranicza możliwości wykonania tego zamówienia do firm lub przedsiębiorstw, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2011 r. poz. 721 z późn. zm.) (zgodnie z zapisami art. 22 ust. 2 pkt. 1) ustawy PZP). 13) Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania przedmiotu zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami obowiązującymi w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, a w szczególności zgodnie z: 1) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. Nr 161, poz. 1141), 2) rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 3) rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz U. Nr 109 poz. 719 z 2010 r., Dz. U. Nr 178, poz. 1380 z 2009r. oraz Nr 57, poz. 353 z 2010r.), 4) Instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej, wprowadzonej zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r., 5) Instrukcją ochrony lasu, wprowadzonej zarządzeniem Nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r., 7) Instrukcją Ochrony Przeciwpożarowej Lasu, wprowadzoną zarządzeniem nr 54 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., 8) Ustawą z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych., 9) Ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach., 10) Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów., 11) Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 listopada 2002 br. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy., W/w przepisy są dostępne w siedzibie Zamawiającego, na żądanie Wykonawcy. 3.5.W związku z tym, iż Zamawiający podlega procesowi certyfikacji według standardów określonych przez FSC i PEFC wymaga od wykonawców, aby przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia stosowali zasady opisane w opracowaniu pn.: "Zasady, Kryteria i Wskaźniki Dobrej Gospodarki Leśnej w Polsce" w zakresie przewidzianym dla podmiotów wykonujących prace leśne oraz opisanych w opracowaniu pn. "Polskie kryteria certyfikacji lasów". Zestawienie najważniejszych wymagań wobec wykonawców usług leśnych w terenie administrowanym przez Zamawiającego stanowią Załącznik nr 7 do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

II.5) Główny kod CPV: 79110000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
75251120-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
12

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 1. Kompetencji uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję MSWiA na podjęcie działalności gospodarczej w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, a wymaganej przepisami ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432). W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, minimum jeden Wykonawca musi spełniać ten warunek.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 10 500.000,00 zł.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi ochrony tożsamej z przedmiotem zamówienia - minimum 1 usługa o łącznej wartości minimum 150.000 złotych brutto. Wykonawca nie może sumować wartości kilku usług o mniejszym wartości i zakresie dla uzyskania wymaganej wartości porównywalnej. Zamawiający informuje, że przy ocenie tego warunku będzie uwzględniał tylko takie usługi, z których każda spełnia następujące warunki: a) świadczenie usług na podstawie umowy przez okres minimum 24 miesięcy, b) usługi potwierdzone dokumentem, że zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowody, że usługi wykazane w zał. nr 6 do SIWZ na potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej w zakresie doświadczenia zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Dowodami, o których mowa powyżej są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 6 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o z spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2A do niniejszej SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust, 1 pkt 3 ustawy PZP: 2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1432); 3.2. aktualna, opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 3.3. wykazu usług wykonanych (załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3.4. wykaz osób wskazanych do świadczenia usługi ochrony (Załącznik nr 5) Dokumenty wskazane w pkt od 2.1. do 2.4. oraz od 3.1. do 3.4. Wykonawca winien złożyć w ofercie przetargowej. Dokumenty wskazane w pkt 2.1. do 2.4. oraz od 3.1. do 3.3. powinny być aktualne na dzień składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć wyżej wymienione dokumenty wraz z ofertą. 4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt V ppkt. 3 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt V ppkt. 2 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu zał. nr 2 i 2A Formularz zał. nr 2 i 2A należy złożyć wraz z ofertą. 2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Dokumenty wymienione w pkt 2.1. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą. 5. Wykaz pozostałych oświadczeń lub dokumentów; 5.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 2.1. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 6. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku poz. 1126). 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 2.1. 11. Zamawiający nie wyraża zgodę na wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwyklonawców. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1, niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej IDW. 14. Wszelkie oświadczenia składane są w oryginale. 15. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o z spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2A do niniejszej SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust, 1 pkt 3 ustawy PZP: 2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1432); 3.2. aktualna, opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 3.3. wykazu usług wykonanych (załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3.4. wykaz osób wskazanych do świadczenia usługi ochrony (Załącznik nr 5) Dokumenty wskazane w pkt od 2.1. do 2.4. oraz od 3.1. do 3.4. Wykonawca winien złożyć w ofercie przetargowej. Dokumenty wskazane w pkt 2.1. do 2.4. oraz od 3.1. do 3.3. powinny być aktualne na dzień składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć wyżej wymienione dokumenty wraz z ofertą. 4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt V ppkt. 3 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt V ppkt. 2 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu zał. nr 2 i 2A Formularz zał. nr 2 i 2A należy złożyć wraz z ofertą. 2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Dokumenty wymienione w pkt 2.1. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą. 5. Wykaz pozostałych oświadczeń lub dokumentów; 5.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 2.1. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 6. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku poz. 1126). 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 2.1. 11. Zamawiający nie wyraża zgodę na wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwyklonawców. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1, niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej IDW. 14. Wszelkie oświadczenia składane są w oryginale. 15. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

1. Wykaz oświadczeń składanych przez Wykonawcę w celu potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu: 1.1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu o z spełnianiu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 i 2A do niniejszej SIWZ. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, ww. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie i każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust, 1 pkt 3 ustawy PZP: 2.1. odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.2. zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.3. zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2.4. informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy oraz, odnośnie skazania za wykroczenie na karę aresztu, w zakresie określonym przez zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; 2.5. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 PZP Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ). Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie internetowej informacje dotyczące: (1) kwoty jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, (2) firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie oraz (3) ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej ww. informacji przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 3 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. 3. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, składanych przez Wykonawcę w postępowaniu w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu: 3.1. aktualna koncesja wydana przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej na podstawie ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1432); 3.2. aktualna, opłacona polisa ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 3.3. wykazu usług wykonanych (załącznik nr 6 do SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; 3.4. wykaz osób wskazanych do świadczenia usługi ochrony (Załącznik nr 5) Dokumenty wskazane w pkt od 2.1. do 2.4. oraz od 3.1. do 3.4. Wykonawca winien złożyć w ofercie przetargowej. Dokumenty wskazane w pkt 2.1. do 2.4. oraz od 3.1. do 3.3. powinny być aktualne na dzień składania ofert wyznaczony przez Zamawiającego. Wykonawca winien złożyć wyżej wymienione dokumenty wraz z ofertą. 4. Wykonawca może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych (warunki wskazane w pkt V ppkt. 3 lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej (warunki wskazane w pkt V ppkt. 2 innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Dokument, z którego będzie wynikać zobowiązanie podmiotu trzeciego powinien wyrażać w sposób jednoznaczny wolę udostępnienia Wykonawcy ubiegającemu się o zamówienie, odpowiedniego zasobu, czyli wskazywać jakiego zasobu dotyczy, określać jego rodzaj, zakres, czas udostępnienia oraz inne okoliczności wynikające ze specyfiki danego zasobu. Z treści przedstawionego dokumentu musi jednoznacznie wynikać: (1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; (2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; (4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Niewiążący wzór zobowiązania o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia określa załącznik nr 8 do SIWZ. Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1b PZP, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 PZP, Wykonawca będzie zobowiązany do: 1) złożenia oświadczenia podmiotu trzeciego o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (w zakresie warunku, w stosunku do którego udostępnia swój potencjał) i braku podstaw do wykluczenia złożonego na formularzu zał. nr 2 i 2A Formularz zał. nr 2 i 2A należy złożyć wraz z ofertą. 2) przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2.1. Dokumenty wymienione w pkt 2.1. Wykonawca będzie zobowiązany złożyć wraz z ofertą. 5. Wykaz pozostałych oświadczeń lub dokumentów; 5.1. Pełnomocnictwo do podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do składania ewentualnych wyjaśnień, jeżeli osobą podpisującą nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu wymienionego w pkt 2.1. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa. 6. W zakresie nie uregulowanym w SIWZ, zastosowanie mają przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (Dz. U. z dnia 27 lipca 2016 roku poz. 1126). 7. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy PZP, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 z późn. zm.). 8. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2.1., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 8, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 10. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy PZP, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentu wymienionego w pkt 2.1. 11. Zamawiający nie wyraża zgodę na wykonywanie przedmiotu zamówienia przez podwyklonawców. 12. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w pkt 2.1., ust. 8 i 9, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. 13. Wykonawca wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub Wykonawca certyfikowany przez jednostki certyfikujące spełniające wymogi europejskich norm certyfikacji może złożyć zaświadczenie o wpisie do urzędowego wykazu wydane przez właściwy organ lub certyfikat wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą kraju, w którym Wykonawca ten ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, wskazujące na dokumenty stanowiące podstawę wpisu lub uzyskania certyfikacji, w miejsce odpowiednich dokumentów wymienionych w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.1, niniejszej Instrukcji dla Wykonawców zwanej dalej IDW. 14. Wszelkie oświadczenia składane są w oryginale. 15. Dokumenty, o których mowa w niniejszej SIWZ, inne niż oświadczenia, o których mowa w ust. 14, składane są w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. 16. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio Wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega Wykonawca, Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego, w zakresie dokumentów, które każdego z nich dotyczą. 17. Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje w formie pisemnej. 18. Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
9.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w następującej wysokości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy zł 00/100). 9.2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2007 r. Nr 42, poz.275 z późniejszymi zmianami). 9.3. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr rachunku: 44 1020 4753 0000 0402 0047 4064 z dopiskiem "Wadium przetargowe: Ochrona osób i mienia". 9.4. Z treści wadium wnoszonego w formie: poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości powinno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a oraz art. 46 ust. 5 PZP. 9.5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli najpóźniej do terminu składania ofert zaliczone zostanie na rachunku bankowym Zamawiającego. Wadium wnoszone w formie innej niż pieniądz musi zostać złożone najpóźniej do terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego (pokój nr 3). Wadium musi zabezpieczać ofertę na daną część zamówienia przez cały okres związania ofertą. Wykonawca, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy oferty akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie wykluczony z postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą. 9.6. Treść gwarancji wadialnej musi zawierać następujące elementy: 1) nazwę dającego zlecenie (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji/poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji/poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, 2) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją/poręczeniem - określenie przedmiotu zamówienia 3) kwotę gwarancji/poręczenia, 4) zobowiązanie gwaranta/poręczyciela do zapłacenia bezwarunkowo i nieodwołalnie kwoty gwarancji/poręczenia na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a PZP oraz art. 46 ust. 5 PZP . 9.7 Zamawiający zaleca, aby w przypadku wniesienia wadium w formie: a) pieniężnej - dokument potwierdzający dokonanie przelewu wadium został załączony do oferty; b) innej niż pieniądz - oryginał dokumentu został złożony w oddzielnej kopercie, a jego kopia w ofercie. 9.8. Zwrot wadium a) Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. b) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. c) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. d) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 1, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. e) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. f) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3 a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. g) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została wybrana: 1. odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2. nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3. zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:
Nie
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:
Nie


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1.Istotne dla stron postanowienia dotyczące umowy zawarte są we wzorze umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ.2.Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany postanowień umowy zgodnie z art. 144 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późniejszymi zmianami) w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:a)nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego,b)zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych,c)zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,d)zaistnienia siły wyższej,e)zmiany przepisów prawnych,f)trwających lub przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, oraz procedur związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej,3.Zmiana warunków realizacji umowy niewymagające jej aneksowania:a)zmiany danych adresowych oraz numerów telefonów i faksu Zamawiającego jak i Wykonawcy,b)zmiany terminów pełnienia dyżurów przeciwpożarowych w Punkcie Alarmowo Dyspozycyjnym Nadleśnictwa w trakcie jej realizacji wynikające z dyspozycji RDLP Białystok lub Nadleśniczego Nadleśnictwa Maskulinskie
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-05-18, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:
Nie było potrzeby.
Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferta musi być napisana w języku polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
19. Oferty częściowe. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. 20. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 67 UST. 1 PKT 7 Zamawiający nie przewiduje udzielania zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. 21. Oferty wariantowe. 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych, 22. INFORMACJE O WALUTACH OBCYCH Zamawiający nie dopuszcza możliwości prowadzenia rozliczeń w innych walutach niż złoty polski. 23. AUKCJI ELEKTRONICZA. 1.Zamawiający nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej. 2.Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia aukcji elektronicznej, 24. Zwrot kosztów Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych. 25. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZATRUDNIENIA NA PODSTAWIE UMOWY O PRACĘ, WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 3a Zamawiający ogranicza możliwości wykonania tego zamówienia do firm lub przedsiębiorstw zatrudniających pracowników tylko na umowę o pracę na pełny etat. Zamawiający ogranicza możliwości wykonania tego zamówienia do firm lub przedsiębiorstw, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2011 4r. poz. 721 z późn. zm.) (zgodnie z zapisami art. 22 ust. 2 pkt. 1) ustawy PZP). 26. WYMAGANIA, O KTÓRYCH MOWA W ART. 29 UST. 4 Zamawiający ogranicza możliwości wykonania tego zamówienia do firm lub przedsiębiorstw, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 4r. poz. 721 z późn. zm.) (zgodnie z zapisami art. 22 ust. 2 pkt. 1) ustawy PZP). 27. INFORMACJA O KLUCZOWYCH CZĘŚCIACH ZAMÓWIENIA Zamawiający zastrzega wykonanie całości zamówienia przez Wykonawcę. 28. KATALOGI ELEKTRONICZNE Zamawiający nie wprowadza wymogu ani możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych. 29. ODWRÓCONA ZASADA OCENY OFERT 1.Zamawiający informuje, że nie przewiduje stosowania art. 24aa) ustawy Prawo zamówień publicznych. 30. WYMAGANIA DOT. UMOWY O PODWYKONAWSTWO, KTÓREJ PRZEDMIOTEM SĄ ROBOTY BUDOWLANE, KTÓRYCH NIESPEŁNIENIE SPOWODUJE ZGŁOSZENIE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGOODPOWIEDNIO ZASTRZEŻEŃ LUB SPRZECIWU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY OKREŚLA TAKIE WYMAGANIA ORAZ INFORMACJE O UMOWACH O PODWYKONAWSTWO, KTÓRYCH PRZEDMIOTEM SĄ DOSTAWY LUB USŁUGI, KTÓRE, Z UWAGI NA WARTOŚĆ LUB PRZEDMIOT TYCH DOSTAW LUB USŁUG, NIE PODLEGAJĄ OBOWIĄZKOWI PRZEDKŁADANIA ZAMAWIAJĄCEMU. Wykonawca nie może powierzyć realizacji przedmiotu zamówienia podwykonawcom. 31. Pozostałe informacje a.Przedmiotowe zamówienie nie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. b.Zamawiający zastrzega możliwość ubiegania się o przedmiotowe zamówienie wyłącznie przez Zakłady Pracy Chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych, tj. Zamawiający ogranicza możliwości wykonania tego zamówienia do firm lub przedsiębiorstw, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne w rozumieniu przepisów ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (dz. U. z 2011 4r. poz. 721 z późn. zm.) (zgodnie z zapisami art. 22 ust. 2 pkt. 1) ustawy PZP). c.Zamawiający nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia. d.Postępowanie nie jest przeprowadzone przez centralnego zamawiającego, e.Postępowanie nie jest przeprowadzone przez podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania, f.Postępowanie nie jest przeprowadzone wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej, g.Postępowanie jest przeprowadzone przez podmiot prawa publicznego, h.Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego. i.Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, j.Zamawiający nie przewiduje dynamicznego systemu zakupów, k.Nie przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówieni, l.Nie Przewiduje się unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 18. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługującej wykonawcy w toku postępowania o zamówienie publiczne. 1.Środki ochrony prawnej przysługują wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez zamawiającego przepisów niniejszej ustawy. 2.Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustaw 3.Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności: a)wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę; b)określenia warunków udziału w postępowaniu; c)wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia; d)odrzucenia oferty odwołującego; e)opisu przedmiotu zamówienia; f)wyboru najkorzystniejszej oferty. 4.Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania. 5.Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub równoważnego środka, spełniającego wymagania dla tego rodzaju podpisu. 6.Odwołujący przesyła kopię odwołania zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. 7.Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2. 8.W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności. 9.Na czynności, o których mowa w pkt. 8, nie przysługuje odwołanie, z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2. 10.Odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia - jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 10 dni - jeżeli zostały przesłane w inny sposób. 11.Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, także wobec postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wnosi się w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej. 12.Odwołanie wobec czynności wnosi się w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. 13.Jeżeli zamawiający nie opublikował ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy lub mimo takiego obowiązku nie przesłał wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej lub nie zaprosił wykonawcy do złożenia oferty w ramach dynamicznego systemu zakupów lub umowy ramowej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie: 1)15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych albo 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, a w przypadku udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę - ogłoszenia o udzieleniu zamówienia z uzasadnieniem; 2)6 miesięcy od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) opublikował w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia albo zamówienia z wolnej ręki; 3)1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli zamawiający: a) nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia; albo b) zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, które nie zawiera uzasadnienia udzielenia zamówienia w trybie negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki albo zapytania o cenę. 14.W przypadku wniesienia odwołania wobec treści ogłoszenia o zamówieniu lub postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający może przedłużyć termin składania ofert lub termin składania wniosków. 15.W przypadku wniesienia odwołania po upływie terminu składania ofert bieg terminu związania ofertą ulega zawieszeniu do czasu ogłoszenia przez Izbę orzeczenia. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jaj zawarciem. 13. Opis sposobu obliczenia ceny 13.1.Wykonawca zobowiązany jest podać na formularzu oferty (załącznik nr 1 do SIWZ) cenę jednostkowa i łączną za wykonanie całego przedmiotu zamówienia. 13.2.Cena oferty musi być podana w PLN cyfrowo i słownie, w wartości netto i brutto, z wyodrębnieniem należnego podatku VAT. Cena może być tylko jedna. 13.3Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, w tym również wszelkie koszty towarzyszące wykonaniu przedmiotu zamówienia (umowy). 13.5Cena oferty powinna wynikać z przedłożonej oferty. Zamawiający poprawi omyłki na zasadach określonych w art. 87 PZP. 13.6Wykonawca obliczając cenę oferty musi uwzględnić wszystkie elementy określone w SIWZ. 13.7Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek rozliczyć zgodnie z tymi przepisami. Wykonawca, składając ofertę, informuje zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Oświadczenie takie należy złożyć na formularzu ofertowym. 13.8Cena musi być podana z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku (zgodnie z matematycznymi zasadami zaokrągleń) łącznie z należnym podatkiem od towarów i usług VAT, 13.9Podatek od towarów i usług (VAT) należy uwzględnić w cenie ofertowej w wysokości obowiązującej na dzień składania ofert. 13.10Wynagrodzenie wykonawcy jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 13.11Prawidłowe ustalenie podatku VAT należy do obowiązków Wykonawcy, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług i podatku akcyzowym. 13.12. Zgodnie z art. 87 ust. 2 PZP Zamawiający poprawia w tekście oferty oczywiste omyłki pisarskie, omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, oraz inne omyłki polegające na niezgodności oferty z SIWZ. Poprawiając omyłki rachunkowe, Zamawiający będzie uwzględniał konsekwencje rachunkowe dokonanych poprawek. 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert 1. Za ofertę najkorzystniejszą zostanie uznana oferta zawierająca najkorzystniejszy bilans punktów w kryteriach: Lp-Nazwa kryterium-Wartość punktowa wagi w % 1.-cena brutto oferty-60 2.-doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia-40 2. Zasady oceny ofert dla kryterium: cena- waga 60%. W ramach kryterium: "cena brutto Oferty", za podstawę obliczeń przyjęta zostanie Cena brutto podana w formularzu Oferty. Przy ocenie ofert w ramach kryterium: cena, najwyżej będzie punktowana oferta proponująca najniższą cenę. Do określenia liczby punktów uzyskanej przez Wykonawcę za kryterium cena wykorzystany zostanie wzór: Kc = (Cmin/Ci)x60 gdzie: Kc: liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium cena brutto Oferty, C min: najniższa oferowana cena brutto spośród pozostałych Ofert, Ci: cena brutto Oferty badanej podana w PLN, 60: waga punktowa przyznana kryterium: cena brutto Oferty. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami. 3. Zasady oceny ofert dla kryterium: doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia -waga 40% W ramach ww. kryterium Zamawiający będzie oceniał skierowanie przez Wykonawcę do realizacji zamówienia osób posiadających doświadczenie i praktykę zawodową w ochronie obiektów użyteczności publicznej. Uwaga: jeżeli Wykonawca zadeklaruje skierowanie osób posiadających doświadczenie i praktykę zawodową jak niżej, wszystkie osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać wymagane doświadczenie. Ocena będzie dokonywana na podstawie oświadczenie wykonawcy w formularzu ofertowym. Wykonawca otrzyma: Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat minimum 3 pracowników ochrony posiadających minimum 1 roczne doświadczenie w pełnieniu ochrony osób i mienia oraz dyżurów P-Poż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w tym z obsługą kamery monitoringu P-Poż. oraz komputera, programów komputerowych i innych urządzeń do monitoringu P-Poż. lasów - 20 pkt. Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat minimum 3 pracowników ochrony posiadających minimum 2 letnie doświadczenie w pełnieniu ochrony osób i mienia oraz dyżurów P-Poż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w tym z obsługą kamery monitoringu P-Poż. oraz komputera, programów komputerowych i innych urządzeń do monitoringu P-Poż. lasów - 30 pkt. Zatrudnienie na umowę o pracę na pełny etat minimum 3 pracowników ochrony posiadających minimum 3 letnie doświadczenie w pełnieniu ochrony osób i mienia oraz dyżurów P-Poż. w zakresie ochrony przeciwpożarowej terenów leśnych w tym z obsługą kamery monitoringu P-Poż. oraz komputera, programów komputerowych i innych urządzeń do monitoringu P-Poż. lasów - 40 pkt. W przypadku nie wskazania 2 lub 3 letniego doświadczenia i praktyki zawodowej wszystkich osób skierowanych do realizacji zamówienia Wykonawca otrzyma 0 pkt. Maksymalna ilość punktów do uzyskania w ramach kryterium doświadczenia wynosi 40 pkt. 4. Zasady obliczenia łącznej punktacji ofert nie podlegających odrzuceniu: 1) W oparciu o powyższe kryteria Zamawiający obliczy łączną punktację, uzyskaną przez każdą z Ofert. Łączna liczba punktów, jaką uzyska dana oferta będzie stanowiła sumę punktów przyznanych Ofercie za wszystkie kryteria zgodnie z poniższym wzorem: Po = Kc + KD gdzie: Kc - liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium cena brutto Oferty KD - liczba punktów przyznana Ofercie badanej za kryterium doświadczenie osób 2) Punktacja przyznawana ofertom w poszczególnych kryteriach będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Najwyższa liczba punktów wyznaczy najkorzystniejszą ofertę, 3) Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiadać będzie wszystkim wymaganiom przedstawionym w ustawie PZP oraz w SIWZ i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryteria wyboru. 4) Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną lub najniższym kosztem, a jeżeli zostały złożone oferty o takiej samej cenie lub koszcie. Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. 5) Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenia dogrywki w formie aukcji elektronicznej. 6) Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 24 aa ust. 1 ustawy PZP, najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Jeżeli Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim będzie uchylał się od zawarcia umowy, Zamawiający będzie mógł zbadać, czy nie podlega wykluczeniu oraz czy spełnia warunki udziału w postępowaniu Wykonawca, który złożył ofertę najwyżej ocenioną spośród pozostałych ofert. 15. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy. 1. Osoby reprezentujące Wykonawcę przy podpisywaniu umowy powinny posiadać ze sobą dokumenty potwierdzające ich umocowanie do podpisania umowy, o ile umocowanie to nie będzie wynikać z dokumentów załączonych do oferty. 2. W przypadku wyboru oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia są oni zobowiązani przed zawarciem umowy do złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia. 3. Zawarcie umowy nastąpi wg wzoru/projektu Zamawiającego. Postanowienia ustalone we wzorze umowy nie podlegają negocjacjom. 4. Najpóźniej w dniu podpisania umowy Wykonawca przedłoży Zamawiającemu na potwierdzenie wykazanych osób wskazanych do świadczenia usługi ochrony, wykazanych w załączniku nr 5 do SIWZ, które w imieniu Wykonawcy będą wykonywać usługę oraz na potwierdzenie zatrudnienia Zamawiający może zażądać dokumentów i oświadczeń wskazanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 4 do SIWZ . Wszelkie dokumenty Wykonawca przedstawi w formie oryginałów lub notarialnie potwierdzonych kopii (do wglądu), natomiast potwierdzenia wpisu na listę kwalifikowanych pracowników tylko w formie oryginałów. Nie przedłożenie kompletu wymaganych dokumentów jest równoznaczne z odstąpieniem Wykonawcy od zawarcia umowy z jego winy. 5. W przypadku, gdy Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający będzie mógł wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny chyba, że zachodzą przesłanki, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy PZP. 16. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający nie wymaga wnoszenia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przed jaj zawarciem. 8. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z wykonawcami. 8.1. Osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Pan Rafał Jakubiszyn oraz Jacek Schramke tel.: 87-42-41-615 i 87-42-41-616. e- mail: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00 , z wyłączeniem dni wolnych od pracy. 8.2. Korespondencję związaną z niniejszym postępowaniem, należy kierować na adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Maskulińskie z/s w Rucianem Nidzie ul. Rybacka 1, 12-220 Ruciane-Nida oraz oznaczyć sygnaturą: SA.270.50.2018. 8.3 Zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazywane przez Wykonawcę drogą elektroniczną winny być kierowane na adres: maskulinskie@bialystok.lasy.gov.pl a faksem na nr 87-42-41-619. 8.4 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje Zamawiający oraz Wykonawcy mogą przekazywać pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną, za wyjątkiem oferty, umowy oraz oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale VII siwz (również w przypadku ich złożenia w wyniku wezwania o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy PZP) dla których wymagana jest wyłącznie forma pisemna. 8.5 Wszelkie zawiadomienia, oświadczenia, wnioski oraz informacje przekazane za pomocą faksu lub w formie elektronicznej wymagają na żądanie każdej ze stron, niezwłocznego potwierdzenia faktu ich otrzymania. 8.6 Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert. 8.7. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści siwz wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust. 1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 8.8 Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt. 8.6 8.9. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał siwz bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie. 8.10 Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania wykonawców. 8.11. W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść siwz. Dokonaną zmianę udostępnia się na stronie internetowej. 8.12 Niniejsze postępowanie prowadzone jest w języku polskim. 8.13 Jeżeli Zamawiający i Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub przy pomocy poczty elektronicznej, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania. 8.14 W przypadku braku potwierdzenia otrzymania wiadomości przez Wykonawcę, Zamawiający będzie uważał, iż pismo wysłane przez Zamawiającego na numer faksu lub adres e-mail podany przez Wykonawcę zostało doręczone w sposób umożliwiający zapoznanie się Wykonawcy z jego treścią. 8.15. Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Zamawiającego w formie pisemnej o wszelkiej zmianie numeru faksu i adresu poczty elektronicznej podanego w ofercie. 2. Tryb udzielenia zamówienia 2.1. Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 oraz art. 39 - 46 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2017.1579 z późn. zm.). 2.2. Postępowanie jest prowadzone zgodnie zasadami przewidzianymi dla zamówień o wartości poniżej równowartości kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 PZP dla dostaw i usług. 2A. Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia http://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_bialystok/nadl_maskulinskie/zamowienia_publiczne

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.