eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Katowice › Budowa parkingów z odwodnieniem i przebudową, przekładką sieci oświetlenia, remont chodników w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b w Katowicach

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-07-02Ogłoszenie nr 554461-N-2020 z dnia 2020-07-02 r.

Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej: Budowa parkingów z odwodnieniem i przebudową, przekładką sieci oświetlenia, remont chodników w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b w Katowicach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Komunalny Zakład Gospodarki Mieszkaniowej, krajowy numer identyfikacyjny 00051578000000, ul. ul. Grażyńskiego  5 , 40-126  Katowice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 32 258 20 21-25, e-mail przetargi@kzgm.katowice.pl, faks 32 258 20 25, 41 63 167.
Adres strony internetowej (URL): www.kzgm.katowice.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.kzgm.katowice.pl/ogloszenia/zamowienia-publiczne/zamowienia-na-podstawie-ustawy-pzp


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty w formie pisemnej należy składać osobiście lub przesłać na adres podany poniżej
Adres:
Osobiście oferta powinna być złożona w skrzynce podawczej, w tzw. przedsionku Zamawiającego, 40-126 Katowice, ul. Grażyńskiego 5, a w przypadku przesłania oferty przesyłką pocztową lub kurierem dopuszcza się złożenie w Kancelarii lub skrzynce podawczej Zamawiającego - ul. Grażyńskiego 5, 40-126 Katowice - parter


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa parkingów z odwodnieniem i przebudową, przekładką sieci oświetlenia, remont chodników w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b w Katowicach
Numer referencyjny: NZ.231.038.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest budowa parkingów z odwodnieniem (przebudową sieci kanalizacji deszczowej) i przebudową, przekładką sieci oświetlenia wraz z montażem słupów i opraw, remont drogi dojazdowej i chodników, odnowieniem trawników, demontażem i montażem elementów małej architektury w rejonie budynków przy ulicy Tysiąclecia 86, 86a, 86b w Katowicach, na działce nr 17/6, k.m.18, obręb Tysiąclecie. Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Instalacje elektryczne z podziałem na parkingi: a) prace związane z przełożeniem kabli średniego napięcia dla parkingu nr 1 (przy skwerze Karola Hieronima Chodkiewicza): wykonanie przekopów kontrolnych (szt.4 - 8 mb), mechaniczne kopanie rowów 0,6m x 0,8m (185 mb), układanie rur ochronnych w wykopie fi 110mm (185 mb) w podsypce i obsypce piaskowej, układanie kabli o masie do 3 kg/m (555 mb), wykonanie pomiarów elektrycznych (4x odcinek), wywóz nadmiaru gruntu z wykopu (22,5 m3), opłata za dopuszczenie RE i wyłączenia oraz inne (1 kpl.); b) prace związane z przełożeniem kabli średniego napięcia dla parkingu nr 2 (przy ul. Tysiąclecia): wykonanie przekopów kontrolnych (szt. 4 - 12 mb), mechaniczne kopanie rowów 0,6 m x 0,8 m (95 mb), układanie rur ochronnych w wykopie fi 110 mm (190 mb) w podsypce i obsypce piaskowej, układanie kabli o masie do 9 kg/m (80 mb), układanie kabli o masie do 12 kg/m (80 mb), układanie kabli o masie do 3 kg/m (90 mb), montaż muf o przekroju jednożyłowym do 240 mm2 (12 szt.), montaż muf o przekroju wielożyłowym do 150 mm2 (4 szt.), montaż muf o przekroju wielożyłowym do 240 mm2 (4 szt.), wykonanie pomiarów elektrycznych (6 x odcinek), wywóz nadmiaru gruntu z wykopu (11,4 m3), opłata za dopuszczenie RE i wyłączenia oraz inne (1 kpl.); c) prace związane z wymianą oświetlenia parkingu nr 2: demontaż opraw na wysięgniku oraz wysięgnika rurowego na słupie (1 szt.), montaż wysięgnika dwuramiennego (1 szt.), wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego (4,5 mb), montaż opraw LED 24W (2szt.), sprawdzenie oświetlenia (1 kpl.); d) prace związane z wymianą oświetlenia parkingu nr 3: demontaż opraw na wysięgniku oraz wysięgnika rurowego na słupie (2 szt.), montaż wysięgnika dwuramiennego (2 szt.). Wciąganie przewodów YDYżo 3x2,5 mm2 z udziałem podnośnika samochodowego (6 mb), montaż opraw LED 24W (4szt.), sprawdzenie oświetlenia (2 kpl.); 2) Budowę kanalizacji deszczowej dla parkingów w rejonie budynków przy ul. Tysiąclecia 86, 86a, 86b: a) wytyczenie kanalizacji deszczowej (492,7 m), wbijanie ścianek szczelnych wibromłotem HVB, grodzie G-62 głębokość wbicia 6 m wraz z odzyskiem (24 mb), wykopy wykonane koparkami 20,22 m3, wykopy ręczne ściany pionowe do 6 m głębokości (1,3 m3), do 3 m głębokości (9,15 m3+11,65 m3), głębokość do 1,5 m (4,17 m3), wykopy koparkami na odkład (474,35 m3), wykopy koparkami na wywóz (88,02 m3), wykopy ręczne z odwozem urobku (16,16 m3), roboty ziemne koparkami podsiębiernymi wraz z odwozem materiału (306,96 m3), opłata za składowanie materiału (411,14 m3), umocnienie ścian pionowych głębokość do 6 m palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką (45,88 m), umocnienie ścian pionowych głębokość do 3 m palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiórką (272,20 m), pełne umocnienie pionowych ścian wykopów linowych o głębokości do 3 m wypraskami wraz z rozbiórką (1219,54 m2)+(301,69 m2 krotność 0,25)+(7,8 m2 krotność 0,05); b) montaż zbiornika retencyjnego stalowego o pojemności roboczej 30 m3 (1 kpl.), wykonanie płyty balastowej zbiornika beton C20/25 (11,78 m3) wraz z wykonaniem zbrojenia, deskowania podłoża, przekładki amortyzacyjnej oraz zakotwienia zbiornika, obsypanie zbiornika piaskiem (7 m3), izolacja pozioma zbiornika styropian 10 cm (24,2 m2), nawierzchnia z płyt żelbetowych (36 m2); c) montaż studzienek: 1500 mm żelbet (1 szt.), 1200 mm żelbet (13 szt.), 500 mm bet (16 szt.), montaż rur kanalizacyjnych: fi 400mm (88 m), fi 315 mm (98,50 m), fi 250 mm (7 m), fi 200 mm (164 m) - wraz z przejściami szczelnymi, wykonanie prób szczelności i kamerowanie dla wszystkich odcinków; d) renowacja odcinków i studni: odcinek rur do wymiany fi 150-200 (4,4 m) wraz z robotami towarzyszącymi, regulacja pionowa włazów kanałowych (10 szt.), regulacja pionowa zaworów wodociągowych i gazowych (3 szt.); e) podłoże z piasku gr. 30 cm (356,16 m2 krotność 1,2), obsypanie piaskiem rur (fi 400, 315, 250, 200) 30 cm ponad wierzch rury (134,75 m3), zasypanie i zagęszczenie wykopów (20,22 m3+17,43 m3+9,15 m3+11,65 m3+4,14 m3+474,35 m3); 3) Budowę 3 parkingów w rejonie budynków przy ul Tysiąclecia 86, 86a, 86b: a) Parking nr 1: - roboty rozbiórkowe: rozebranie chodników (97,93 m2), rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych (108,49 m2), rozebranie krawężników wraz z ławą betonową (120,27 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (13,59 m3+10,85 m3), - nawierzchnie: wykonanie koryta gł. 53 cm (653,87 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (346,55 m3), podbudowa 0/63 20 cm (653,87 m2), podbudowa 0/31,5 20 cm (653,87 m2), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (640,87 m2) - kolor szary, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8 cm (13,00 m2) - kolor grafitowy, - krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem (107,07 m +7,06 m + 5,04 m), - wykonanie trawników z przekopaniem i nawożeniem (249,36 m2), - wykonanie oznakowania (2 szt.), malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych (33,6 m2); b) Parking nr 2: - roboty rozbiórkowe: rozebranie chodników (97,93 m2), rozebranie nawierzchni mineralno- bitumicznych (108,49 m2), rozebranie krawężników (120,27 m2) wraz z ławą betonową, wywiezienie i utylizacja gruzu (13,59 m3 + 10,85 m3), demontaż kosza na śmieci do ponownego montażu (1szt.), demontaż ławki do ponownego montażu (2szt.), - budowa chodnika: korytowanie, profilowanie podłoża, podbudowa, warstwa odsączająca, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej (216,99 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (43,40 m3); - nawierzchnie: wykonanie koryta gł. 53cm (895,89 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (474,82 m3), podbudowa 0/63 20cm (895,89 m2), podbudowa 0/31,5 20cm (895,89 m2), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm (865,49 m2) - kolor szary, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm (30,40 m2) - kolor grafitowy; - krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem (87,18 m + 5,93 m), obrzeża betonowe 20x6 (99,65 m), palisada betonowa (30 m); - wykonanie oznakowania: słupki do znaków drogowych (2szt.), przymocowanie tablic znaków drogowych (2 szt.), malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych (33,6 m2); - wykonanie trawników z przekopaniem i nawożeniem (42,91 m2); - mała architektura, elementy ślusarskie: montaż słupków stalowych w kolorze grafitowym (10 szt.), montaż ławek z demontażu (2szt.) oraz kosza na śmieci z demontażu (1szt.); c) Parking nr 3 - roboty rozbiórkowe: rozebranie chodników (97,93 m2), rozebranie nawierzchni mineralno-bitumicznych (108,49 m2), rozebranie krawężników wraz z ławą betonową (120,27 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (13,59 m3 + 10,85 m3); - budowa chodnika: korytowanie, profilowanie podłoża, podbudowa, warstwa odsączająca, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm (61,44 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (12,29 m3) - nawierzchnie: wykonanie koryta gł. 53cm (547,74 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (290,30 m3), podbudowa 0/63 mm 20cm (547,74 m2), podbudowa 0/31,5 mm 20cm (574,74 m2), nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm (527,86 m2) - kolor szary, nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubość 8cm (19,88 m2) - kolor grafitowy; - krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem (97,79 m + 7,66 m + 5,14m); - wykonanie oznakowania: słupki do znaków drogowych (2szt.), przymocowanie tablic znaków drogowych (2 szt.), malowanie miejsc dla osób niepełnosprawnych (33,6 m2), ułożenie płyt ostrzegawczych; - mała architektura, elementy ślusarskie: montaż słupków stalowych w kolorze grafitowym o wysokości 150 cm (18 szt.); - wykonanie skarpy z geosiatki i geowłókniny (108,66 m2), profilowanie skarpy ze wzmocnieniem ażurami ułożonymi na warstwie filtracyjnej (30,58 m2). d) Droga asfaltowa: - nawierzchnie asfaltowe: wykonanie koryta na głębokości 35 cm (260,78 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (91,27 m3), wykonanie warstwy odsączającej o grubości 10 cm, podbudowy o grubości 20 cm z kruszywa, podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych (8 cm), warstwy wiążącej (6cm), warstwy ścieralnej (4cm) - pow. 260,78 m2; - krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem (39,83 m + 5,81 m + 2,93 m); - oznakowanie: ułożenie płyt ostrzegawczych; e) Główny chodnik ze schodami: - budowa chodnika: korytowanie (269,63 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu (53,93 m3), profilowanie podłoża, podbudowa, warstwa, odsączająca nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - pow. 269,63 m2; - schody: korytowanie (17,37 m2), wywiezienie i utylizacja gruzu, wykonanie schodów terenowych z kostki brukowej betonowej, krawężników i obrzeży, dostawa i montaż balustrady ze stali nierdzewnej (15,6 mb), montaż najazdu aluminiowego dla wózków inwalidzkich (1 szt.); - krawężniki betonowe na ławie betonowej z oporem (66,38 m + 5,86 m); -oznakowanie: ułożenie kostki ostrzegawczej (11,69 m2); - wykonanie trawników z przekopaniem i nawożeniem (72,00 m2). 2. Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 1040 z późn. zm.) osób wykonujących czynności wchodzące w tzw. koszty bezpośrednie. Wymóg ten dotyczy osób (pracowników fizycznych), które wykonują czynności określone w przedmiarach, związane w szczególności z wykonaniem prac ziemnych, drogowych, profilowaniem, zagęszczaniem podłoża, z rozbiórką, wykonaniem nawierzchni z obrzeżami, wykonaniem przekopów, wzmocnień, schodów, skarpy, nasadzeń, korytowaniem, wykonaniem podbudowy, oznakowaniem, malowaniem, układaniem rur, kabli, oświetleniem, demontażem i montażem opraw, wysięgników, zbiorników, studzienek, elementów małej architektury. Wymóg nie dotyczy m.in. osób kierujących robotami, dostawców materiałów, usług transportowych oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy. 3. Parametry równoważności 1) Jeżeli dokumentacja projektowa (w tym STWiORB) lub przedmiary robót wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów i urządzeń patenty lub pochodzenie, źródła lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, znaki towarowe lub pochodzenie Zamawiający zgodnie z art. 29 ust 3 ustawy dopuszcza składanie "produktów" równoważnych. Wszelkie "produkty" pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać towary, by spełnić wymagania stawiane przez zamawiającego i stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Poprzez zapis minimalnych wymagań parametrów jakościowych zamawiający rozumie wymagania towarów zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Tak, więc posługiwanie się nazwami producentów/produktów/ ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający przy opisie przedmiotu zamówienia wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych, co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych parametrach lub lepszych. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 2) Tam, gdzie w dokumentacji projektowej (w tym STWiORB) lub przedmiarach robót przedmiot zamówienia został opisany za pomocą wymagań dotyczących wydajności lub funkcjonalności, norm, aprobat, specyfikacji technicznej i systemów referencji, o których mowa w art. 30 ust. 1-3 ustawy Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Będą one podlegały ocenie w trakcie badania oferty. 4. Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i zainstalowane urządzenia - minimalny wymagany okres gwarancji wynosi - 36 miesięcy. Maksymalny okres gwarancji uwzględniony do oceny oferty wynosi 60 miesięcy (zgodnie z rozdziałem XVIII SIWZ). 5. Prace będą prowadzone w otoczeniu zamieszkałych budynków. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymania na bieżąco czystości wykorzystywanych dróg komunikacyjnych, parkingów i chodników. 6. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, zawierają: dokumentacja projektowa wraz ze STWIORB stanowiące załącznik nr 6 do SIWZ, przedmiary robót stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ oraz wzór umowy stanowiący załącznik nr 5 do SIWZ. UWAGA! Przedmiary w formacie ATH załączone są pomocniczo. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy przedmiarami zamieszczonymi w formacie PDF a przedmiarami w formacie ATH wiążące są zapisy przedmiaru robót zamieszczonego w formacie PDF .

II.5) Główny kod CPV: 45223300-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45231300-8
45316100-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 1224491,22
Waluta:

PLN
(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-15

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1b ustawy - zdolność techniczna lub zawodowa: 1) Wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał: a) co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na wykonaniu podbudowy i układaniu nawierzchni z kostki brukowej betonowej o powierzchni nie mniejszej niż 500 m^2, b) co najmniej jedną robotę polegającą na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości nie krótszej niż 100 mb o średnicy fi minimum 200 wraz ze studniami rewizyjnymi. UWAGA Zamawiający dopuszcza aby wskazane wyżej roboty zostały wykonane w ramach jednej lub odrębnych umów lub stanowiły część większego zamówienia. 2) Wykonawca musi wykazać, że dysponuje lub będzie dysponował osobami niezbędnymi do wykonania niniejszego zamówienia tj.: a) osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami w specjalności drogowej lub konstrukcyjno-budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika budowy; b) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, która pełnić będzie funkcję kierownika robót elektrycznych; c) osobą posiadającą uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych, która będzie pełnić funkcję kierownika robót sanitarnych; UWAGA: Wskazane wyżej osoby pełniące funkcje kierownika budowy i kierowników robót elektrycznych i sanitarnych muszą posiadać uprawnienia budowlane zgodne z ustawą Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. 2019r. poz. 1186) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów oraz być zrzeszone we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy z dnia 15.12.2000r. o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 1117) zgodnie z prawem budowlanym lub odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22.12.2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (teks jednolity Dz. U. 2020r., poz. 220 ze zm.). UWAGA: Zamawiający dopuszcza połączenie ww. funkcji pod warunkiem spełnienia przez osobę łączącą te funkcje wszystkich warunków wymaganych dla poszczególnych funkcji (tj. posiadania uprawnień).
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: W ofercie należy podać imię i nazwisko, uprawnienia oraz doświadczenie kierownika robót drogowych oraz kierownika robót sanitarnych.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia (Rozdział VIII pkt 2 - 3), zostanie wezwany do przedłożenia następujących oświadczeń i dokumentów (aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów): 1) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za kierowanie robotami, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych i uprawnień niezbędnych do wykonania zamówienia, zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami; 2) wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, (w tym, czy obejmowały wykonanie kanalizacji deszczowej ze studniami rewizyjnymi, jej długość w metrach bieżących i średnicę, powierzchnię z kostki brukowej betonowej w m^2 oraz wykonanie podbudow), daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone. UWAGA! Dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty;
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu potwierdzenia braku podstawy do wykluczenia Wykonawcy z postępowania, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy, Wykonawca składa, stosownie do treści art. 24 ust. 11 ustawy (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia przez Zamawiającego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, tj. informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy), oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca składa dowody potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 4 do SIWZ. Oświadczenie składa każdy z Wykonawców wspólnie składających ofertę. 2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w Rozdziale VIII pkt 3 SIWZ do oferty należy dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenia - Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji na wykonane roboty budowlane, zabudowane materiały (z wyłączeniem materiałów roślinnych) i zainstalowane urządzenia 30,00
Doświadczenie personelu - kierownika robót sanitarnych5,00
Doświadczenie personelu - kierownika budowy5,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje zmiany umowy, których zakres, charakter oraz warunki wprowadzania są określone we wzorze umowy, w szczególności w § 19 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-17, godzina: 08:45,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
I. Do oferty należy dołączyć: 1) Kosztorysy ofertowe sporządzone na podstawie załączonych przedmiarów stanowiących załącznik nr 7 do SIWZ; 2) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (Załącznik nr 2 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 3) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), które należy złożyć w formie pisemnej; 4) Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia i z załączonym wzorem umowy, oraz że przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń - na Formularzu ofertowym (Załącznik nr 1 do SIWZ); 5) Dokument (np. zobowiązanie) innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, o ile Wykonawca korzysta ze zdolności lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy - jeśli dotyczy; 6) Oświadczenie o przynależności do sektora małych i średnich przedsiębiorstw - zgodnie z Załącznikiem nr 1 do SIWZ (zalecane, nie wymagane); 7) Oświadczenie o spełnianiu wymogów wynikających z RODO; 8) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się o udzielenie zamówienia publicznego - jeśli dotyczy. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii, potwierdzonej notarialnie za zgodność z oryginałem; 9) Informację o podwykonawcach, w tym o procentowym lub wartościowym udziale w realizacji zamówienia - jeśli dotyczy. 10) Spis wszystkich załączonych dokumentów (spis treści) - zalecane, nie wymagane. II. UWAGA - DOTYCZĄCA WSZYSTKICH OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW: - Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu lub brak podstaw wykluczenia, jeżeli Zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego Wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tekst jednolity: Dz. U. 2020, poz. 346), - w przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty, - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów na potwierdzenie braku podstaw wykluczenia lub spełniania warunków udziału w postępowaniu, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych prowadzonych w języku innym niż język polski, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia tłumaczenia na język polski wskazanych przez Wykonawcę i pobranych samodzielnie przez Zamawiającego dokumentów, - w przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, lub gdy Zamawiający ma wiedzę, że je posiada (i nie potrzebuje wskazania Wykonawcy), w szczególności przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy (brak podstaw wykluczenia oraz spełnianie warunków udziału w postępowaniu) korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne. W tym celu w odpowiedzi na wezwanie do złożenia dokumentów lub oświadczeń Wykonawca powinien podać numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub nazwę postępowania i rok w którym było prowadzone. - jeżeli treść informacji przekazanych przez Wykonawcę w oświadczeniach złożonych wraz z ofertą (Załącznik nr 2 i 3 do SIWZ) odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów, w szczególności, o których mowa w pkt 3 niniejszego rozdziału SIWZ, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od Wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez Wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy, w oświadczeniu. III. 1. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. 2. Wykonawcy tworzący jeden podmiot przedłożą wraz z ofertą stosowne pełnomocnictwo - zgodnie z Rozdziałem XV SIWZ - nie dotyczy spółki cywilnej, o ile upoważnienie/pełnomocnictwo do występowania w imieniu tej spółki wynika z dołączonej do oferty umowy spółki bądź wszyscy wspólnicy podpiszą ofertę. UWAGA: Pełnomocnictwo, o którym mowa powyżej może wynikać albo z dokumentu pod taką samą nazwą, albo z umowy podmiotów składających wspólnie ofertę. 3. Oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie (przez każdego z Wykonawców lub pełnomocnika). 4. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, oświadczenie, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do SIWZ, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokument ten stanowi wstępne potwierdzenie braku podstaw do wykluczenia (żaden z Wykonawców wspólnie składających ofertę nie może podlegać wykluczeniu, co oznacza, że oświadczenie w tym zakresie musi złożyć każdy z Wykonawców składających ofertę wspólną). Natomiast oświadczenie (Załącznik nr 3 do SIWZ), które stanowi wstępne potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza jego spełnianie. 5. Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z podmiotem występującym jako pełnomocnik Wykonawców składających wspólną ofertę. IV. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, może polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów (dot. warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ), niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 2. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia - dokument ten (np. zobowiązanie) należy dołączyć do oferty. 3. Z dokumentu (np. zobowiązania), o którym mowa w pkt 2 musi wynikać w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu, - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, - czy podmiot, na zdolnościach którego Wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 4. Zamawiający ocenia czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu. Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia oświadczenia, że podmiot trzeci nie podlega wykluczeniu zgodnie ze wzorem (Załącznik nr 2 do SIWZ). 5. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia (Rozdział VIII pkt 3 SIWZ), Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty, do realizacji których te zdolności są wymagane. 6. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu, o którym mowa powyżej, nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe, o których mowa w pkt 1 niniejszego rozdziału. 7. Jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 3 Rozdziału VIII SIWZ, polega na zdolnościach innych podmiotów, na zasadach określonych powyżej, zamieszcza informację o tych podmiotach w oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ oraz oświadczeniu stanowiącym Załącznik nr 3 do SIWZ w zakresie udostępnianego zasobu. 8. Wykonawca zobowiązany będzie złożyć dokumenty tego podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności, na których Wykonawca polegał w celu wykazania spełniania tych warunków (dokumenty wskazane w pkt 3 Rozdziału IX SIWZ), w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez ten podmiot. V. Przed podpisaniem umowy Wykonawca, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, zobowiązany jest przedłożyć umowę regulującą współpracę Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - jeżeli dotyczy.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.