eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Włocławek › Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we WłocławkuOgłoszenie z dnia 2020-06-19Ogłoszenie nr 552447-N-2020 z dnia 2020-06-19 r.

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku: Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Włocławku, krajowy numer identyfikacyjny 34141172700000, ul. Ul. Wieniecka  49 , 87-800  Włocławek, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 54 412 94 13, e-mail szpital_wloclawek@interia.pl, faks 54 412 94 13.
Adres strony internetowej (URL): www.szpital.wloclawek.pl, https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych przez okres 12 miesięcy dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku
Numer referencyjny: DZP/61/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1.Przedmiotem zamówienia jest usługa sukcesywnego odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych z terenu Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku oraz podległych jednostek organizacyjnych w ilości 250 400kg. 2.Zamówienie realizowane będzie poprzez odbiór odpadów, wymienionych w Tabeli nr 1, z miejsc podanych w Tabeli nr 3 specjalistycznym środkiem transportu Wykonawcy, z zachowaniem przepisów obowiązujących przy transporcie towarów niebezpiecznych. Środek transportu musi posiadać wagę najazdową z aktualną legalizacją. 3.Odbiór odpadów będzie prowadzony sukcesywnie, nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu (w poniedziałek, środę i piątek) od godz. 7:00 do 14:00 lub w razie potrzeby - za uzgodnieniem telefonicznym w ciągu maksymalnie 24 godzin od przyjęcia zgłoszenia z zastrzeżeniem, że jeżeli tzw. "zamówienie w sytuacjach awaryjnych " zostało zgłoszone w piątek to Wykonawca zobowiązany jest je wykonać do godz. 14:00 w poniedziałek. Wykonawca zobowiązany będzie przy każdym odbiorze odpadów do zważenia odbieranych odpadów w obecności przedstawiciela Zamawiającego oraz wykonania wszelkich czynności celowych lub koniecznych z perspektywy powszechnie obowiązujących przepisów, w szczególności ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.) oraz jej aktów wykonawczych. 4. Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne czynności pozwalające na prawidłowe wprowadzanie przez Zamawiającego informacji do systemu elektronicznego BDO. 4.Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za przejęte odpady w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach ( t.j Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm.). 5.Wykonawca ponosi koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia m. in. udostępnienia pojemników, przywóz i odbiór pojemników, odkażenie miejsca składowania środkiem do tego przeznaczonym, rozładunek, załadunek, transport, przekazanie do miejsca przeznaczenia, unieszkodliwienie. 6. W celu realizacji zamówienia Wykonawca będzie dostarczał Zamawiającemu, na czas realizacji zamówienia, specjalistyczne pojemniki i opakowania do gromadzenia odpadów w ilości i w rodzaju zgodnym z opisem zamieszczonym w Tabeli nr 2. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczania pojemników w stanie czystości i techniczno-sanitarnej przydatności oraz dokonywania ich okresowego przeglądu, jak również wymiany pojemników w wypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia. Tabela nr 1 : Opis rodzajów odpadów objętych przedmiotem zamówienia. Lp. Kod Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów Szacunkowa ilość w czasie trwania umowy (kg) 1 18 01 02* Części ciała i organy oraz pojemniki na krew i konserwanty służące do jej przechowywania (z wyłączeniem 18 01 03) 2000 2 18 01 03* Inne odpady, które zawierają żywe drobnoustroje chorobotwórcze lub ich toksyny oraz inne formy zdolne do przeniesienia materiału genetycznego, o których wiadomo lub co do których istnieją wiarygodne podstawy do sądzenia, że wywołują choroby u ludzi i zwierząt (np. zainfekowane pieluchomajtki, podpaski, podkłady), z wyłączeniem 18 01 80 i 18 01 82 230 000 3 18 01 06* Chemikalia, w tym odczynniki chemiczne, zawierające substancje niebezpieczne 1 600 4 18 01 08* Leki cytotoksyczne i cytostatyczne 700 5 18 01 09 Leki inne niż wymienione w 18 01 08 16 000 6 18 01 01 Narzędzia chirurgiczne i zabiegowe oraz ich resztki ( z wyłączeniem 180103) 100 RAZEM: 250 400 Opis kodów za: Rozporządzenia Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U.2020.10) - załącznik: Katalog Odpadów ze Wskazaniem Odpadów Niebezpiecznych Tabela nr 2 : Ilość pojemników dostarczana przez Wykonawcę w okresie realizacji zamówienia. 1 Wielorazowy kontener jezdny z pokrywą, szerokość kontenera 100-104 cm*, długość 120 cm, wysokość 132 cm 1100 l 24 * Furtka przez którą będzie musiał przejechać kontener ma w świetle szerokość 120 cm. Tabela nr 3 : Lokalizacja jednostek organizacyjnych, z których Wykonawca będzie odbierał odpady wraz z szacunkową ilością wytwarzanych odpadów: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki we Włocławku ul. Wieniecka 49, 87-800 Włocławek Lp. Rodzaj odpadów Ilość odpadów 1 Wszystkie rodzaje odpadów Do 700 kg na dobę UWAGI: 1. Świadczenie usługi ma odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z: a) ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.); b) ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1819 zm.); c) ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2019 r., nr 1396 ze zm. ). 2. Treść oferty oraz świadczenie usługi musi być zgodne z art. 95 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r., poz. 701 z późn. zm.) stanowiącym, że zakaźne odpady medyczne muszą być unieszkodliwiane przez termiczne przekształcanie w spalarniach odpadów niebezpiecznych. 3. W związku z wymaganiem zawartym w pkt. 1 i 2 powyżej, do oceny zgodności treści oferty z treścią SIWZ brane będą pod uwagę następującego okoliczności: a) odległość zadeklarowanych w ofercie instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady medyczne, do siedziby Zamawiającego wg załącznika nr 8 do SIWZ; b) ilość wolnych mocy przerobowych w zadeklarowanych w ofercie instalacjach, w których unieszkodliwiane będą odpady medyczne wg załącznika nr 8 do SIWZ. 4. Zamawiający w zakresie niniejszej części zamówienia wymaga od wykonawcy, aby dysponowana i przeznaczona do realizacji instalacja, w której będą unieszkodliwiane odpady medyczne miała wolne moce przerobowe na poziomie nie mniejszym niż 25 000,00 kg w skali miesiąca. Nie spełnienie przedmiotowego wymogu będzie skutkowało odrzuceniem oferty wykonawcy zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp. W wypadku, gdy Wykonawca oferuje wykonanie przedmiotu zamówienia w więcej niż jednej instalacji wolne moce poszczególnych instalacji w celu wykazania powyższego wymogu będą podlegać sumowaniu. 5. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności z art. 20 ustawy o odpadach, Zamawiający w oparciu o informację Wykonawcy zawartą w załączniku nr 8 do siwz, określi odległość instalacji, w których będą unieszkodliwiane odpady, do siedziby Zamawiającego z uwzględnieniem ilości unieszkodliwianych w nich odpadów oraz mocy przerobowych instalacji. 6. W odniesieniu do niniejszej części zamówienia, Zamawiający pragnie wskazać, że zgodnie z art. 20 ust. 3 i art. 20 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zakazuje się unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, na którym zostały wytworzone. Dopuszcza się unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych na obszarze województwa innego niż to, na którym zostały wytworzone, w najbliżej położonej instalacji, w przypadku braku instalacji do unieszkodliwiania tych odpadów na obszarze danego województwa lub gdy istniejące instalacje nie mają wolnych mocy przerobowych. Zamawiający będzie brał pod uwagę zakaz unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza obszarem województwa, z wyjątkiem sytuacji wystąpienia braku takiej instalacji na terenie województwa lub braku wolnych mocy przerobowych w istniejących instalacjach. W związku z tym zaoferowanie miejsca unieszkodliwiania zakaźnych odpadów medycznych poza województwem, w sytuacji gdy w województwie tym znajduje się przynajmniej jedna odpowiednia instalacja i posiadająca odpowiednie moce przerobowe, musi spotkać się z odrzuceniem oferty ze względu na to, że treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji, co jest określone w art. 89 ust. 1 pkt 2 Pzp.

II.5) Główny kod CPV: 90524200-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90520000-8
90524400-0
90524000-6
90513000-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni (liczone od dnia otwarcia ofert). 2. Zamawiający nie przewiduje możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. 3. Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji elektronicznej. 4. Zamawiający nie przewiduje obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia. 5. Zamawiający wymaga złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych 6. Zamawiający nie wymaga dokonania przez wykonawcę zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 7. Zamawiający nie dopuszcza możliwość złożenia ofert częściowych. 8. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej. 9. Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej. 10. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu. 11. Zamawiający nie przewiduje w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia w rozumieniu art. 29 ust. 4 uPzp. 12. Ilekroć Zamawiający w ramach niniejszej dokumentacji przetargowej, w szczególności w opisie przedmiotu zamówienia posługuje się w szczególności znakami towarowymi, patentami lub wskazuje pochodzenie, źródło lub szczególny proces, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, czy też Zamawiający odnosi się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, to znaczy, że wskazania te mają na celu wyłącznie zobrazować potrzeby Zamawiającego poprzez podanie w tym zakresie przykładów, a Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. 13. Termin płatności wynosi 30 dni. 14. Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności składanie oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie za pośrednictwem Platformy Zakupowej: https://platformazakupowa.pl/pn/szpital.wloclawek. We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się numerem ogłoszenia lub numerem postępowania. 15. Oferty oraz oświadczenie, o którym mowa w art. 25a, sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 16. CAŁA KOMUNIKACJA I KORESPONDENCJA POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ ODBYWA SIĘ PRZY POMOCY ŚRODKÓW KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ ZGODNIE Z ZASADAMI OKREŚLONYMI W ROZDZIALE XII SIWZ.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca posiada zezwolenia (pozwolenie, wpis lub inna decyzja) wydane przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów, których kody podane są Rozdziale III SIWZ, tabela nr 1
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek Zamawiający uzna za spełniony jeżeli Wykonawca wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej 1 usługę polegającą na odbiorze, transporcie i unieszkodliwianiu odpadów medycznych o wartości minimum 400 000,00 PLN brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. a i c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia: (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów): a. zezwolenia -pozwolenie, wpis lub inna decyzja wydana przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów (Rozdział VII ust. 1 lit. a SIWZ), których kody podane są w Rozdziale I, tabela nr 1 oraz tabela nr 5 b. wykazu wykonanych usług ( Rozdział VII ust. 1 lit. c SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 usługę zamówienia w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale VII ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. o w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie. 2) W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w postępowaniu: a) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu).; b) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 uPzp; c) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu); d) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu); e) oświadczenia wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716) (w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu); f) oświadczenie wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu (w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię dokumentu). 3) Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 uPzp, jeżeli zamawiający posiada oświadczenia lub dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352). 9. Wykonawcy zagraniczni: 1) Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w ust. 8 pkt 2 lit. a) i b) niniejszego rozdziału: I) ad. lit. a) - składa informację z odpowiedniego rejestru albo, w przypadku braku takiego rejestru, inny równoważny dokument wydany przez właściwy organ sądowy lub administracyjny kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dotyczy informacja albo dokument, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 uPzp; II) ad. lit. b) - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 2) Powyższe dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. 3) Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa wyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie pkt 2 stosuje się. 4) W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 10. Wykonawca mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do osoby mającej miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, której dotyczy dokument wskazany w ust. 8 pkt 2 lit. a) niniejszego rozdziału SIWZ (informacja z Krajowego Rejestru Karnego), składa dokument, o którym mowa w ust. 9 pkt.1 ppkt I, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 14 i 21 uPzp. Jeżeli w kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument miał dotyczyć, nie wydaje się takich dokumentów, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie tej osoby złożonym przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na miejsce zamieszkania tej osoby. Postanowienie ust. 9 pkt 3 SIWZ stosuje się. W przypadku wątpliwości, co do treści dokumentu złożonego przez wykonawcę, zamawiający może zwrócić się do właściwych organów kraju, w którym miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Dokumenty lub oświadczenia, o których mowa w niniejszym rozdziale w ust. 8, 9 i 10 składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub jeżeli oryginał dokumentu nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego w elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. Poświadczenie za zgodność z oryginałem elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia, następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 11. Oświadczenia i dokumenty Wykonawców występujących wspólnie: 1) Wykonawcy występujący wspólnie muszą ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz załączyć do oferty pełnomocnictwo. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 2) Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności: wskazanie ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. 3) Wykonawcy występujący wspólnie powinni złożyć oświadczenia i dokumenty, o których mowa w niniejszym rozdziale SIWZ, z tym, że oświadczenia i dokumenty wymienione w ust. 1, 2 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ oraz oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ) oraz dokumenty wskazane w ust. 8 pkt 2 niniejszego rozdziału SIWZ (dokumenty potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia wykonawcy) składa każdy Wykonawca z osobna, natomiast pozostałe dokumenty lub oświadczenia potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu określonych przez Zamawiającego mogą być składane wspólnie. 4) Dokument, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ (oświadczenie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do SIWZ) powinien potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu. 5) Oświadczenia podmiotów składających ofertę wspólnie składane wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 i 4 powinny być sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez każdego z nich w zakresie w jakim potwierdzają okoliczności, o których mowa w treści art. 22 ust. 1 ustawy Pzp na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 12. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów. 13. Jeżeli treść informacji przekazanych przez wykonawcę w oświadczeniach wstępnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz, o którym mowa w ust. 1 niniejszego rozdziału SIWZ odpowiada zakresowi informacji, których Zamawiający wymaga poprzez żądanie dokumentów przez wykonawcę, Zamawiający może odstąpić od żądania tych dokumentów od wykonawcy. W takim przypadku dowodem spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji oraz braku podstaw wykluczenia są odpowiednie informacje przekazane przez wykonawcę lub odpowiednio przez podmioty, na których zdolnościach lub sytuacji wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w oświadczeniach wstępnych zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4 do siwz. 14. Zamawiający może wykluczyć wykonawcę na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8. Zamawiający wezwie wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 uPzp, w następującym zakresie: 1) na potwierdzenie spełniania warunku, o którym mowa w rozdziale VII ust. 1 lit. a i c SIWZ Zamawiający wymaga przedłożenia: (w zakresie warunków udziału w postępowaniu określonych w rozdziale VII ust. 1 lit. b SIWZ Zamawiający nie żąda przedłożenia dokumentów): a. zezwolenia -pozwolenie, wpis lub inna decyzja wydana przez właściwy organ na prowadzenie działalności w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów (Rozdział VII ust. 1 lit. a SIWZ), których kody podane są w Rozdziale I, tabela nr 1 oraz tabela nr 5 b. wykazu wykonanych usług ( Rozdział VII ust. 1 lit. c SIWZ), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - co najmniej 1 usługę zamówienia w zakresie odbioru, transportu i unieszkodliwiania odpadów medycznych o minimalnej wartości brutto wskazanej w rozdziale VII ust. 1 lit. c, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy. o w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu; jeżeli wykaz, oświadczenia lub inne złożone przez wykonawcę dokumenty budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się bezpośrednio do właściwego podmiotu, na rzecz którego usługi były wykonane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, o dodatkowe informacje lub dokumenty w tym zakresie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Oświadczenie wstępnie potwierdzające spełnienie przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XIISIWZ. 2. Oświadczenie wstępnie potwierdzające brak przesłanek do wykluczenia, zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 3. Formularz ofertowy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 4. Formularz asortymentowo - cenowy, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. sporządzone w postaci elektronicznej, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 5. Oświadczenie w zakresie instalacji, w której będą unieszkodliwiane odpady, zgodnie z załącznikiem nr 8 do SIWZ, składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej w formie elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym na zasadach określonych w rozdziale XII SIWZ. 6. Jeżeli wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innego podmiotu (dalej jako ,,Podmiot Udostępniający") na zasadach określonych w art. 22a uPzp, w celu dysponowania niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego Zamawiający wymaga przedłożenia zobowiązania Podmiotu Udostępniającego (w oryginale - tj. w postaci dokumentu elektronicznego opatrzonego przez Podmiot Udostępniający kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo w postaci elektronicznej kopii oświadczenia poświadczonego za zgodność z oryginałem przez Podmiot Udostępniający przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego), które będzie określało: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. ***(ze zobowiązania Podmiotu Udostępniającego powinna wynikać gwarancja rzeczywistego dostępu wykonawcy do zasobów Podmiotu Udostępniającego) 7. Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy (o ile nie wynika z dokumentów rejestracyjnych) w przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wpisaną do dokumentów rejestracyjnych. Pełnomocnictwo musi zawierać w szczególności ustanowionego pełnomocnika oraz zakres jego umocowania. Pełnomocnictwo powinno być złożone w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub jeżeli oryginał pełnomocnictwa nie został sporządzony w postaci dokumentu elektronicznego, wykonawca może sporządzić i przekazać elektroniczną kopię pełnomocnictwa.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Tak
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena 60,00
Czas odbioru odpadów w sytuacjach awaryjnych 40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Dopuszczalne zmiany postanowień zawartej umowy oraz określenie warunków tych zmian: 1) Strony przewidują możliwość istotnych zmian umowy w stosunku do treści oferty w przypadku, gdy: a. nastąpi obniżenie ceny; b. nastąpi zwiększenie rabatu; c. nastąpi zmiana stawki podatku VAT - Zamawiający dopuszcza możliwość wzrostu cen jednostkowych brutto w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT. Zmiana cen brutto związana ze zmianą stawki podatku VAT może nastąpić najwcześniej z dniem wejścia w życie aktu prawnego wprowadzającego zmianę stawki podatku VAT, z uwzględnieniem obowiązujących regulacji; d. nastąpią zmiany osób wskazanych przez strony do realizacji umowy; e nastąpi zmiana numeru katalogowego nie powodująca zmiany przedmiotu umowy; f. umowa nie zostanie zrealizowana do wartości brutto w terminie jej obowiązywania - czas trwania umowy może zostać wydłużony aż do wyczerpania wartości brutto, jednak nie dłużej niż o 6 miesięcy. g. zaistnieje potrzeba lub konieczność zmiany treści umowy w związku z wymogami wynikającymi z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) (dalej jako: ,,RODO"). 2) Zamawiający dopuszcza także w szczególnych sytuacjach i za jego pisemną zgodą w trakcie trwania umowy zmianę przedmiotu umowy dostarczanego przez Wykonawcę, w szczególności w sytuacji, gdy zaprzestano lub zawieszono produkcję danego towaru objętego umową, na inny towar o parametrach nie gorszych niż opisane w SIWZ, przy czym cena tego towaru zamiennego nie może przekraczać ceny towaru, na który została podpisana umowa. Wykonawca winien udokumentować wystąpienie szczególnej sytuacji, o której mowa powyżej. 3) Ponadto istnieje możliwość zmiany umowy jeżeli: a. łączny ewentualny wzrost wartości zamówienia jest mniejszy niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 uPzp i jest mniejszy od 10% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; b. zmiany dotyczą realizacji dodatkowych dostaw, od dotychczasowego wykonawcy, nieobjętych zamówieniem podstawowym, o ile stały się niezbędne i zostały spełnione łącznie następujące warunki: o zmiana wykonawcy nie może zostać dokonana z powodów ekonomicznych lub technicznych, w szczególności dotyczących zamienności lub interoperacyjności sprzętu, usług lub instalacji, zamówionych w ramach zamówienia podstawowego, o zmiana wykonawcy spowodowałaby istotną niedogodność lub znaczne zwiększenie kosztów dla zamawiającego, o wartość każdej kolejnej zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; c. wykonawcę, któremu zamawiający udzielił zamówienia, ma zastąpić nowy wykonawca: o w wyniku połączenia, podziału, przekształcenia, upadłości, restrukturyzacji lub nabycia dotychczasowego wykonawcy lub jego przedsiębiorstwa, o ile nowy wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu, nie zachodzą wobec niego podstawy wykluczenia oraz nie pociąga to za sobą innych istotnych zmian umowy; o w wyniku przejęcia przez zamawiającego zobowiązań wykonawcy względem jego podwykonawców; d. zostały spełnione łącznie następujące warunki: o konieczność zmiany umowy spowodowana jest okolicznościami, których zamawiający, działając z należytą starannością, nie mógł przewidzieć, o wartość zmiany nie przekracza 50% wartości zamówienia określonej pierwotnie w umowie; 4) Poza okolicznościami wskazanymi powyżej zakazuje się między innymi następujących zmian niniejszej umowy skutkujących: a. zmianą ogólnego charakteru umowy, w stosunku do charakteru umowy w pierwotnym brzmieniu; b. wprowadzeniem warunków, które, gdyby były postawione w postępowaniu o udzielenie zamówienia, to w tym postępowaniu wzięliby lub mogliby wziąć udział inni wykonawcy lub przyjęto by oferty innej treści; c. naruszeniem równowagi ekonomicznej umowy na korzyść wykonawcy w sposób nieprzewidziany pierwotnie w umowie; d. znacznym rozszerzeniem lub zmniejszeniem zakresu świadczeń i zobowiązań wynikający z umowy; e. zastąpieniem wykonawcy, któremu zamawiający udzielił zamówienia, nowym wykonawcą. 5) Wykonawca powinien wykazać Zamawiającemu okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy. Zamawiający ma w tym zakresie prawo żądania przedłożenia przez Wykonawcę odpowiednich wyjaśnień, oświadczeń lub innych dokumentów, które pozwolą Zamawiającemu ocenić zasadność zmiany umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-07-01, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.