eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-09-23

Ogłoszenie nr 550183643-N-2020 z dnia 23-09-2020 r.

Warszawa: Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Dzielnicowe Biuro Finansów Oświaty Wola m. st. Warszawy, Krajowy numer identyfikacyjny 10436362000000, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 5356121, 22 5356128, e-mail agroszak@dbfo-wola.waw.pl, faks 225 356 124.
Adres strony internetowej (url): https://www.dbfo-wola.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Zakup energii cieplnej obejmujący dystrybucję i zakup energii cieplnej dla placówek oświatowych w Dzielnicy Wola m. st. Warszawy na lata 2021-2022

II.5) Główny Kod CPV: 09.30.00.00 - Energia elektryczna, cieplna, słoneczna i jądrowa


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt1a ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Postępowanie o udzielenie zamówienia następuje w trybie z wolnej ręki z uwagi na niemożność wyboru oferty najkorzystniejszej. Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dwukrotnie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019.1843 ze zm.).


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.