eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Dostawa i montaż okien dachowych w budynku administracyjnym Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" ul. Grabiszyńska 184, WrocławOgłoszenie z dnia 2020-07-10

Ogłoszenie nr 550125172-N-2020 z dnia 10-07-2020 r.

Wrocław: Dostawa i montaż okien dachowych w budynku administracyjnym Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" ul. Grabiszyńska 184, Wrocław OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Ośrodek "Pamięć i Przyszłość", Krajowy numer identyfikacyjny 20480740000000, ul. ul. Grabiszyńska 184, 53-235 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 71 715 96 00, e-mail biuro@pamieciprzyszlosc.pl, faks 71 334 90 56.
Adres strony internetowej (url): www.zajezdnia.org
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: samorządowa instytucja kultury współprowadzona przez Miasto Wrocław oraz MKiDN


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż okien dachowych w budynku administracyjnym Ośrodka "Pamięć i Przyszłość" ul. Grabiszyńska 184, Wrocław
Numer referencyjny znak sprawy: DT.250.10.2020.AM

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia stanowi: Dostawa i montaż okien dachowych w budynku administracyjnym. Wszystkie roboty objęte przedmiotem zamówienia należy wykonać zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną, obowiązującymi przepisami, prawem budowlanym, normami i sztuką budowlaną. Do wykonania przedmiotu zamówienia, należy stosować wyroby budowlane dopuszczone do powszechnego stosowania w budownictwie, oznakowane CE lub znakiem budowlanym, bądź umieszczone w wykazie wyrobów, mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych.

II.5) Główny Kod CPV: 44221000-5

Dodatkowe kody CPV:

44220000-8,

45400000-1,

45421000-4,

45421100-5


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 14634
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1. pkt 4. ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust 1. pkt 4. Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli: w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego lub przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Uzasadnienie faktyczne: W postępowaniu przetargowym (nr 546865-N-2020 z dnia 2020-06-03 r.) nie wpłynęła żadna oferta w terminie przewidzianym na składanie ofert, tj. do dnia 18.06.2020 r. do godziny 10:00 (brak ofert). Informacja o unieważnieniu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 510107018-N-2020 z dnia 18-06-2020 r.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

HYDRONETKA.PL Sp. z o.o., , Ul. Widok 69, 62-800, Kalisz, kraj/woj. Polska


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.