eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Warszawa › Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2020-2022 do budynków Urzędu Dzielnicy MokotówOgłoszenie z dnia 2020-07-02

Ogłoszenie nr 550118132-N-2020 z dnia 02-07-2020 r.

Warszawa: Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2020-2022 do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Mokotów, Krajowy numer identyfikacyjny 01525966300000, ul. Rakowiecka 25/27, 02-517 Warszawa, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 44 36 252, e-mail mokotow.wzp@um.warszawa.pl, faks 224436254.
Adres strony internetowej (url): www.mokotow.waw.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2020-2022 do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów
Numer referencyjny UD-IV-WZP.271.48.2020.DPE

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Dystrybucja energii elektrycznej na lata 2020-2022 do budynków Urzędu Dzielnicy Mokotów w okresie od 01.09.2020 do 30.04.2020 r.

II.5) Główny Kod CPV: 65.31.00.00 - Przesył energii elektrycznej


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 306472.52
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zgodnie z art. 66 ustawy zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli dostawy, usługi lub roboty budowlane mogą być świadczone tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze. Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej do obiektów Zamawiającego. Usługa ta może być świadczona wyłącznie przez jednego wykonawcę - właściciela sieci dystrybucyjnej, do której przyłączone są nieruchomości Zamawiającego, tj. innogy Stoen Operator Sp. z o.o., 00-672 Warszawa, ul. Piękna 46 (wyznaczonego przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki na okres od 1 lipca 2007 r. do 31 grudnia 2025 r.).


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

innogy Stoen Operator Sp. z o.o., , ul. Piękna 46, 00-672, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.