eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Puck › "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo wraz z miejscami postojowymi" w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck" w podziale na 2 części. Dot. Części II - Zagospodarowanie rowerowych miejsc postojowych na trasieRadoszewo - Gnieżdżewo w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck".

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-06-02

Ogłoszenie nr 550095635-N-2020 z dnia 02-06-2020 r.

Puck: "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo wraz z miejscami postojowymi" w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck" w podziale na 2 części. Dot. Części II - Zagospodarowanie rowerowych miejsc postojowych na trasie: Radoszewo - Gnieżdżewo w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck". OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
"Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck"


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Puck, Krajowy numer identyfikacyjny 19051973700000, ul. ul. 10 Lutego 29, 84-100 Puck, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 058 6732096 w. 40, e-mail ugpuckinwest@pro.onet.pl, faks 586 732 737.
Adres strony internetowej (url): bip.gmina.puck.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo wraz z miejscami postojowymi" w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck" w podziale na 2 części. Dot. Części II - Zagospodarowanie rowerowych miejsc postojowych na trasie: Radoszewo - Gnieżdżewo w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck".
Numer referencyjny ZP.RB.271.4.2020.AR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo wraz z miejscami postojowymi" w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck" w podziale na 2 części. 2. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) Część II - Zagospodarowanie rowerowych miejsc postojowych na trasie: Radoszewo - Gnieżdżewo w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck". 3. Zamówienie współfinansowane jest ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 4. Przedmiot zamówienia został szczegółowo opisany w załączniku nr 4 do OWZ "Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia" (SOPZ).

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

45111200-0,

45111291-4,

45233220-7,

45233120-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 363351.13
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo wraz z miejscami postojowymi" w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck" w podziale na 2 części. Zakres przedmiotu zamówienia obejmował : 1)Część I - "Remont nawierzchni ścieżki rowerowej na odcinku Gnieżdżewo - Radoszewo" w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck" wraz z "Przebudową zjazdu z drogi powiatowej nr 1506G na drogę wewnętrzną ul. Królewską w Łebczu". 2)Część II - Zagospodarowanie rowerowych miejsc postojowych na trasie: Radoszewo - Gnieżdżewo w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck". W dniu 17 kwietnia 2020 roku o godz. 10:00 upłynął termin składania ofert. W przedmiotowym postępowaniu dla cz. I wpłynęły oferty natomiast nie wpłynęła żadna oferta dla cz. II postępowania pn.: Zagospodarowanie rowerowych miejsc postojowych na trasie: Radoszewo - Gnieżdżewo w ramach projektu "Pomorskie Trasy Rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R10 i Wiślana Trasa Rowerowa R9 - Partnerstwo Gminy Puck". Zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiający w dniu 20.04.2020 r. unieważnił postępowanie o udzielenie zamówienia dla części II, gdyż nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu. Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 4 w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione, Zamawiający wobec powyższego może udzielić zamówienia z wolnej ręki.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

TREE CLONE Maciej Lebiecki , , ul. Kościelna 8 , 84-242, Luzino, kraj/woj. pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.