eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lwówek › Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki - etap I stabilizacja gruntu.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 550094805-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Lwówek: Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki - etap I stabilizacja gruntu. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Lwówek, Krajowy numer identyfikacyjny 53041300000000, ul. ul. Ratuszowa 2, 64-310 Lwówek, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 414 024, e-mail urzad@lwowek.com.pl, faks 614 414 212.
Adres strony internetowej (url): www.bip.lwowek.com.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej nr 383547P w m. Konin w kierunku Zgierzynki - etap I stabilizacja gruntu.
Numer referencyjny RG.271.03.00.2020.ZJ

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: I etap przebudowy drogi gminnej nr 353847P w m. Konin w kierunku wsi Zgierzynka, do skrzyżowania z drogą krajową nr DK92, na odcinku 2057mb polegający na: 1) wykonaniu geodezyjnych robót pomiarowych przy liniowych robotach ziemnych - przedmiar 2,057km, 2) wykonaniu podbudowy jezdni drogi gminnej wraz ze skrzyżowaniami; początkowym 0+000 i końcowym 2057,00 z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa-5,0 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm - na długości 2,057km i szerokości od 4,30 do 5,30 na poszerzeniach pod planowane mijanki i zjazdy do posesji w granicach pasa drogowego, powierzchnia do utwardzenia - 9 046,00m2, 3) wykonaniu podbudowy mijanek i miejsc postojowych z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa-5,0 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm, powierzchnia do utwardzenia - 173,50m2, 4) wykonaniu podbudowy zjazdów indywidualnych i skrzyżowań z gruntu stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa-5,0 MPa, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20cm, powierzchnia do utwardzenia - 100,00m2.

II.5) Główny Kod CPV: 45233220-7

Dodatkowe kody CPV:

45233120-6,

45111200-0,

45233000-9,

45233123-7,

45233140-2,

45233225-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie faktyczne: 1) Zamawiający przeprowadził zamówienie podstawowe pn.: Przebudowa drogi gminnej Zębowo- linie na odcinku 990mb: Etap I, nr sprawy RG.271.07.00.2019.ZJ w roku budżetowym 2019, w trybie przetargu nieograniczonego, ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie zamówień publicznych Nr 583352-N-2019 z dnia 2019-08-07 r., w którym dopuścił możliwości udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp dotychczasowemu wykonawcy robót budowlanych, polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych w zakresie do 50% wartości zamówienia podstawowego. 2) Zamawiający w przywołanym wyżej postępowaniu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty, którą złożył wykonawca: BETONIARNIA NOWAK Spółka z o.o. Spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki. 3) Wartość zamówienia podstawowego pn.: Przebudowa drogi gminnej Zębowo - Linie na odcinku 990mb: Etap I, nr sprawy RG.271.07.00.2019.ZJ została ustalona na kwotę netto 467 684,40 złotych, czyli zamawiający może udzielić dotychczasowemu Wykonawcy którym była Firma BETONIARNIA NOWAK Spółka z o.o. Spółka komandytowa Pierwoszewo 10, 64-510 Wronki zamówienia o wartości nie przekraczającego 50% wartości wyżej wyliczonego zamówienia tj.: 467 684,40 x 50% = netto 233 842,20 złotych : 4,2693 zł/euro = 54 772,96 euro. Uzasadnienie prawne: Zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: ... "w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości;" ... Zdaniem Zamawiającego uzasadnienie faktyczne i prawne wyczerpuje przesłanki udzielenia zamówienia w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp i tym upoważnia do jego faktycznego udzielenia.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

BETONIARNIA NOWAK Spółka z o.o. Spółka komandytowa , biuro@beton-nowak.pl , Pierwoszewo 10, 64-510, Wronki, kraj/woj. wielkopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.