eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Nowy Sącz › Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego latach 2018 do 2022 - Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zadanie 2 - Droga wojewódzka nr 958, 959

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 550094780-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Nowy Sącz: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego latach 2018 do 2022 - Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zadanie 2 - Droga wojewódzka nr 958, 959 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu, Krajowy numer identyfikacyjny 58889000000000, ul. ul. Kilińskiego 70, 33-300 Nowy Sącz, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 184 435 860, e-mail rdwns@zdw.krakow.pl, faks 184 442 054.
Adres strony internetowej (url): www.zdw.krakow.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Jednostki organizacyjne administracji samorządowej


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego latach 2018 do 2022 - Część IV. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zadanie 2 - Droga wojewódzka nr 958, 959
Numer referencyjny RDWNS-271-1-9/20

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Niniejsze zamówienie polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego z zakresu letniego utrzymania dróg wojewódzkich, w ramach grupy robót: Grupa nr 6. Remonty cząstkowe nawierzchni: a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Szczegółowy zakres i warunki realizacji zamówienia określa Tabela Elementów Rozliczeniowych (TER) - zał. nr 2 i Opis Przedmiotu Zamówienia (OPZ) - zał. nr 1 stanowiące załączniki niniejszego Zaproszenia.

II.5) Główny Kod CPV: 45233141-9

Dodatkowe kody CPV:

45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne: art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. Pzp - Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki w przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne: Zamawiający w miesiącu lutym 2018 r. przeprowadził postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego (zamówienie podstawowe) w trybie przetarg nieograniczony pn. Kompleksowe (letnie i zimowe) utrzymanie dróg wojewódzkich na terenie województwa małopolskiego latach 2018 do 2022 z podziałem na części (nr postępowania ZDW-DN-4-271-6/18). W wyniku powyższego postępowania dla Części IV. Rejon Dróg Wojewódzkich w Nowym Sączu. Zadanie 2 - Droga wojewódzka nr 958, 959 została wybrana najkorzystniejsza oferta Wykonawcy: Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "Rol" Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec i z niniejszym Wykonawcą została zawarta umowa nr 25/2018/RDWNS z dnia 12.07.2018 r. na kwotę 3 611 942,60 zł. brutto. Zamawiający w treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 13.02.2018 r. pod nr 2018/S 030-065552 (dla zamówienia podstawowego), jak również w treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (cz. I pkt 5) wskazał, iż przewiduje udzielenie zamówień podobnych o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp, a maksymalny zakres i opis przewidzianych zamówień podobnych zawarty jest w Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1.3 OPZ) stanowiącym zał. nr 1 SIWZ. Przedmiot przewidzianego zamówienia podobnego jest zgodny z przedmiotem zamówienia podstawowego (tj polega na powtórzeniu podobnych robót budowlanych zgodnych z przedmiotem zamówienia podstawowego z zakresu letniego utrzymania dróg wojewódzkich, w ramach grupy robót: Grupa nr 6. Remonty cząstkowe nawierzchni: a) Remont nawierzchni emulsją asfaltową i grysami. Natomiast wartość całkowita (maksymalna) zamówienia podstawowego została zgodnie z przepisami art. 32 ust. 3 ustawy Pzp uwzględniona w wartości zamówienia (tj. dodana do wartości zamówienia podstawowego) ustalonej na potrzeby przeprowadzenia wskazanego postępowania przetargowego. Ponadto zamówienie dodatkowe nie przekracza zakładanych 200% (dot. Części IV). Zamawiający zamierza udzielić zamówienia dodatkowego w trybie z wolnej ręki (zgodnie z art. 67 ust 1 pkt 6 Pzp) Wykonawcy, któremu w dniu 12.07.2018 r. udzielono zamówienia podstawowego (w trybie przetarg nieograniczony) tj. Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna "Rol" Andrzej Rol Sierockie 51, 34-425 Biały Dunajec, w terminie mieszczącym się w 3-letnim okresie od daty udzielenia zamówienia podstawowego - gdyż obecnie nie upłynął jeszcze wskazany w w/w przepisie okres 3 lat od daty udzielenia zamówienia podstawowego. Przedstawione powyżej okoliczności wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia podobnego w trybie zamówienia z wolnej ręki wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp. Uwzględniając przedstawione argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione przesłanki art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Firma Handlowo-Usługowo-Produkcyjna Rol Andrzej Rol, anna.rol@o2.pl, Sierockie 51, 34-425, Biały Dunajec, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.