eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Zgłobice › Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części na dalszych odcinkach.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-06-01

Ogłoszenie nr 550094770-N-2020 z dnia 01-06-2020 r.

Zgłobice: Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części na dalszych odcinkach. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Tarnowie z siedzibą w Zgłobicach, Krajowy numer identyfikacyjny 12038465400000, ul. ul. Zgłobicka 8, 33-113 Zgłobice, woj. małopolskie, państwo Polska, tel. 146 741 230, e-mail jjerzykowska@pzdtarnow.com, faks 146 787 050.
Adres strony internetowej (url): www.bip.malopolska.pl/pzdtszglobicach

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części na dalszych odcinkach.
Numer referencyjny ZP.271.12a.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie remontów nawierzchni dróg powiatowych z podziałem na części: Część 1 Remont drogi powiatowej nr 1380 K Łękawka- Łękawica w msc.Łękawica w km.2+760 - 3+260, km.4+680 - 5+160 - dalszy odcinek Część 2 Remont drogi powiatowej nr 1404K Dębno-Melsztyn w msc.Gwoździec w km.12+480 - 13+350 - dalszy odcinek; Część 3 Remont drogi powiatowej nr 1396K Zgłobice-Szczepanowice w msc.Błonie w km.2+515-3+055 - dalszy odcinek; Część 4 Remont drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica-Lubaszowa w msc.Olszyny w km.14+955-15+770 - dalszy odcinek; Część 5 Remont drogi powiatowej nr 1413K Czermna-Dębowa w msc.Czermna w km.0+570 - 1+160 - dalszy odcinek.

II.5) Główny Kod CPV: 45233142-6

Dodatkowe kody CPV:

45233220-7,

45233140-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.6) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z powstałymi oszczędnościami po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym dla zamówienia podstawowego Zamawiający widząc potrzebę wykonania remontu na dalszych odcinkach dróg powiatowych planuje dokonać powtórzenia podobnych robót budowlanych. Zamówienie to zostanie udzielone dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego. Zamawiający zamierza wynegocjować korzystne ceny jednostkowe jak dla zamówienia podstawowego. Zamówienie podstawowe zostało udzielone w trybie przetargu nieograniczonego ponadto powtórzenie podobnych robót budowlanych było przewidziane w zamówieniu podstawowym: ogłoszeniu i siwz oraz jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1380 K Łękawka- Łękawica w msc.Łękawica w km.2+760 - 3+260, km.4+680 - 5+160 - dalszy odcinek


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

ROAD SYSTEMS S.C. Jacek Niedojadło, , Skrzyszów 15, 33-156, Skrzyszów, kraj/woj. małopolskie


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1404K Dębno-Melsztyn w msc.Gwoździec w km.12+480 - 13+350 - dalszy odcinek


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe Spółka Akcyjna, , ul.Drogowców 1, 39-200, Dębica, kraj/woj. podkarpackie


CZĘŚĆ NR: 3

NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1396K Zgłobice-Szczepanowice w msc.Błonie w km.2+515-3+055 - dalszy odcinek


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostoowe Spółka Akcyjna, , ul.Drogowców 1, 39-200, Dębica, kraj/woj. podkarpackie


CZĘŚĆ NR: 4

NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1387K Siepietnica-Lubaszowa w msc.Olszyny w km.14+955-15+770 - dalszy odcinek


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o., , ul.Zakole 9, 38-300, Gorlice, kraj/woj. małopolskie


CZĘŚĆ NR: 5

NAZWA: Remont drogi powiatowej nr 1413K Czermna-Dębowa w msc.Czermna w km.0+570 - 1+160 - dalszy odcinek


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Drogowo-Mostowe GODROM Sp. z o.o., , ul.Zakole 9, 38-300, Gorlice, kraj/woj. małopolskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.