eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnychOgłoszenie z dnia 2020-05-30

Ogłoszenie nr 550094103-N-2020 z dnia 30-05-2020 r.

Wrocław: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego programu operacyjnego województwa dolnośląskiego 2014-2020, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Program operacyjny RPO WD 2014-2020; oś priorytetowa 7; Infrastruktura edukacyjna; działanie 7.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową; poddziałanie 2 - 7.2.2 Inwestycje w edukację ponadgimnazjalną, w tym zawodową - ZIT WrOFt.


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

tak
Należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Liceum Ogólnokształcące nr XV im. mjr. P. Wysockiego ul, Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław
Liceum Ogólnokształcące nr XVII im. A. Osieckiej, ul. Tęczowa 60, 53-603 Wrocław
Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław
Zespół Szkół nr 3 we Wrocławiu, ul. Szkocka 64, 54-402 Wrocław


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe: Organizatorem postępowania jest Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, ul. Wojrowicka 58; 54-436 Wrocław - działające w imieniu Gminy Wrocław, pl. Nowy Targ 1-8, 50-141 Wrocław. Miejsce wykonywania dostaw: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. mjr. Piotra Wysockiego, Krajowy numer identyfikacyjny 93057654000000, ul. ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław, woj. dolnośląskie, państwo Polska, tel. 071 7947744, 3577751, e-mail kierownikae@lovx.wroclaw.pl, faks 713 570 242.
Adres strony internetowej (url): http://www.loxv.wroclaw.pl/?lang=pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego udzielania zamówienia, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (jeżeli zamówienie zostało udzielone przez każdego z zamawiających indywidualnie informacja w sekcji I jest podawana przez każdego z zamawiających, jeżeli zamówienie zostało udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających w sekcji I należy wskazać który z zamawiających zawarł umowę):
Stroną podpisywanych umów z wykonawcami, działające w imieniu Gminy Wrocław jest Liceum Ogólnokształcące Nr XV im. Mjr. Piotra Wysockiego we Wrocławiu, ul. Wojrowicka 58, 54-436 Wrocław - Miejsce dostaw: Technikum nr 15 im. Marii Skłodowskiej-Curie ul. Skwierzyńska 1/7, 53-521 Wrocław


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części


Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Pakiet 1: (Część nr: 1 + 5)
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Część 1 - Komputery dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawki (17 szt.) oraz Część 5 - Pakiety oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego (4 szt.) oraz licencji do Windows Server 2016 (10 szt.)

II.5) Główny Kod CPV: 30211000-1

Dodatkowe kody CPV:

48900000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W wyniku prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie przetargu nieograniczonego, na dostawy pn.: "Modernizacja oraz likwidacja barier architektonicznych w dostępie do pracowni szkolnych", którego ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone 24 marca 2020 roku w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej pod nr 2020/S 059-140875, w Części 1 - Komputery dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawki (17 szt.) oraz Części 5 - Pakiety oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego (4 szt.) oraz licencji do Windows Server 2016 (10 szt.), nie została złożona żadna oferta.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ NR: 1

NAZWA: Komputery dla stanowisk komputerowych do poligraficznych procesów przygotowawczych dla uczniów i nauczyciela (17 szt.) oraz słuchawki (17 szt.)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Adrian Karpiel KANARDI, , ul. Wilczycka 4, 51-361, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie


CZĘŚĆ NR: 2

NAZWA: Pakiety oprogramowania biurowego (26 szt.), systemu operacyjnego (4 szt.) oraz licencji do Windows Server 2016 (10 szt.)


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Adrian Karpiel KANARDI, , ul. Wilczycka 4, 51-361, Wrocław, kraj/woj. dolnośląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.