eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km" - roboty uzupełniające

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-29

Ogłoszenie nr 550093398-N-2020 z dnia 29-05-2020 r.

Toruń: Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km" - roboty uzupełniające OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowy Zarząd Dróg w Toruniu, Krajowy numer identyfikacyjny 87152543200000, ul. ul. Polna 113, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. (056) 66 44 775, e-mail przetargi@pzdtorun.com.pl, faks -.
Adres strony internetowej (url): https://www.bip.powiattorunski.pl/2358,przetargi

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km" - roboty uzupełniające
Numer referencyjny PZD 11.252.3.4.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przebudowa ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km" - roboty uzupełniające W zakres wchodzić będzie: - wykonanie 2 wpustów ulicznych wraz z przykanalikami; - wydłużenie przepustu; - usunięcie karpin wraz z zasypaniem i zagęszczeniem podłoża (10 szt.); - roboty brukarskie na zjazdach i chodnikach; - umocnienie skarpy płytami ażurowymi; - doprowadzenie gruntu G4 do G1 (wykonanie stabilizacji); Zakres wyszczególniony został w kosztorysach ofertowych załączonych do niniejszego protokołu

II.5) Główny Kod CPV: 45233140-2

Dodatkowe kody CPV:

45233222-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 103781.07
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 66 i 67 ust.1 pkt. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W związku z faktem przeprowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowę ciągu komunikacyjnego; dróg powiatowych nr 1544C Dąbrowa Chełmińska - Bolumin - Skłudzewo w km 6+400 do km 6+298 na dł. 0,298 m oraz drogi powiatowej nr 2002C Gierkowo - Skłudzewo - Rzęczkowo w km 3+860 do km 6+441 na dł. 2,581 km" prowadzonego w formie przetargu nieograniczonego ( PZD-11.252.3.10.2019) oraz rozszerzeniem zakresu robót o roboty uzupełniające w zakresie wyżej wymienionym, Zamawiający w trybie pilnym zleca wykonanie powyższych prac Wykonawcy w oparciu o prowadzony w tryb z wolnej ręki zgodny z art. 66 i 67 ust.1 pkt. 6 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych i kosztorysami ofertowymi Wykonawcy


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o, , ul. Laskowicka 3, 86-100, Świecie, kraj/woj. kujawsko - pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.