eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Grodzisk Mazowiecki › Świadczenie usług dotyczących Parkingu "Park&Ride" przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim.Ogłoszenie z dnia 2020-05-27

Ogłoszenie nr 550091686-N-2020 z dnia 27-05-2020 r.

Grodzisk Mazowiecki: Świadczenie usług dotyczących Parkingu "Park&Ride" przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Grodzisk Mazowiecki, Krajowy numer identyfikacyjny 52478900000000, ul. ul. Kościuszki 32A , 05-825 Grodzisk Mazowiecki, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 227 555 146, e-mail urzad@grodzisk.pl, faks 227 555 327.
Adres strony internetowej (url): www.bip.grodzisk.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług dotyczących Parkingu "Park&Ride" przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim.
Numer referencyjny ZP.271.35.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Do obowiązków Wykonawcy należy: 1) utrzymanie porządku i czystości na terenie Parkingu przez pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę; 2) zgłaszanie zauważonych w godzinach pracy prób wandalizmu do odpowiednich służb (Policja/Straż Miejska); 3) dbanie o czystość i porządek na terenie Parkingu: a) ręczne czyszczenie i zamiatanie płyt parkingowych i wewnętrznych dróg dojazdowych; b) zamiatanie klatki schodowej c) zamiatanie kabin dźwigów osobowych raz w tygodniu; d) odśnieżanie po każdym opadzie śniegu i zapobieganie oblodzeniu; e) zbieranie śmieci oraz opróżnianie koszy (w miarę potrzeb) ustawionych na terenie parkingu; f) koszenie trawników wokół terenu Parkingu; g) odbiór odpadów zebranych z terenu Parkingu i przekazanie ich do utylizacji, h) w przypadku wystąpienia sytuacji awaryjnej, tj. nagłego silnego zaśmiecenia terenu parkingu i związanej z tym konieczności natychmiastowego oczyszczenia, będzie zastosowana zasada dyspozycyjności Wykonawcy, czyli podjęcia przez niego realizacji czynności oczyszczenia tego terenu niezwłocznie po otrzymaniu od Zamawiającego zgłoszenia o tego rodzaju sytuacji awaryjnej.

II.5) Główny Kod CPV: 90.91.00.00 - Usługi sprzątania


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 50000.00
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna i uzasadnienie wyboru trybu z wolnej ręki określonego w art. 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) ze szczególnym uwzględnieniem wysokości wskaźnika z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) ww. ustawy. 1. Podstawa prawna art. Art. 66 i 67 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), dalej w skrócie "PZP". 2. Nowelizacja ustawy Prawo zamówień publicznych w art. 67 ust. 1 pkt 12-15 PZP rozszerzyła katalog przesłanek pozwalających na udzielenie zamówienia z wolnej ręki, wprowadzając tryb udzielenia zamówienia publicznego potocznie zwanego "in house". Powołując się na art. 67 ust. 1 pkt 12 PZP zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1-3a PZP, osobie prawnej, jeżeli: 1) Zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli sprawowanej nad własnymi jednostkami , polegającą na dominującym wpływie na cele strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej; warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób, 2) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadań powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w pkt 1), 3) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego. Możliwość skorzystania z trybu z wolnej ręki tzw. ,,in house" wymaga łącznego spełnienia wskazanych wyżej przesłanek. Ocena stanu faktycznego pod względem spełnienia ww. warunków: 1) Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. jest osobą prawną, nad którą Gmina Grodzisk Mazowiecki sprawuje kontrolę, o której mowa w art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. a PZP, tj. Gmina Grodzisk Mazowiecki jest jedynym udziałowcem Spółki, posiada 29 280 (słownie: dwadzieścia dziewięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt) udziałów o łącznej wartości 14.640.00 zł (słownie : czternaście milionów sześćset czterdzieści tysięcy złotych) - co stanowi 100% kapitału zakładowego Spółki. Rada Nadzorcza Spółki, jako obligatoryjny organ w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego (zgodnie z art. 10a ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej Dz.U.2017.827 t.j. z dnia 2017.04.25 ), składa się z 3 członków, wszyscy członkowie rady nadzorczej Spółki zostali powołani przez Gminę Grodzisk Mazowiecki. Zgromadzenie wspólników Spółki jest uprawnione do powoływania i odwoływani a członków Rady Nadzorczej. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Spółki zgodni e z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz postanowieniami aktu założycielskiego Spółki. Zgodni e z art. 10a ust. 6 ustawy o gospodarce komunalnej członków zarząd u spółek z udziałem jednostek samorządu terytorialnego powołuje i odwołuje rada nadzorcza. Zgodnie z art. 12 ust. 4 ustawy o gospodarce komunalnej, w jednoosobowych spółkach jednostek samorządu terytorialnego funkcję zgromadzenia wspólników pełnią organy wykonawcze tych jednostek. Burmistrz Grodziska Mazowieckiego reprezentujący jedynego wspólnika posiada uprawnienia przewidziane powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto zgodnie z aktem założycielskim spółki posiada w szczególności prawo do: uchwalania wieloletnich planów ekonomiczno-finansowych Spółki oraz podejmowania uchwal w innych istotnych sprawach dotyczących działalności Spółki oraz przekazywania Radzie Nadzorczej kompetencji do uszczegółowienia celów zarządczych członków Zarządu, wag tych celów, a także obiektywnych i mierzalnych kryteriów ich realizacji o rozliczania. 2) W celu spełnienia przesłanki wynikającej z art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b PZP nastąpiła reorganizacja Spółki, w efekcie czego nastąpi zmiana aktu założycielskiego , a także zmiana zakresu prowadzonej działalności. Wiarygodne prognozy handlowe wskazują, że w okresie trzech lat tj. 2019-2022 ponad 90% działalności Spółki będą stanowiły zadania powierzone jej przez zamawiającego, tj. Gminę Grodzisk Mazowiecki. Spółka od początku istnienia realizuje zadania własne Gminy Grodzisk Mazowiecki z zakresu gospodarki komunalnej, a od 1 stycznia 2017 r. w związku z zawarciem ze Spółką umów na obsługę Gminy Grodzisk Mazowiecki , zadania z zakresu gospodarki komunalnej Spółka wykonuje zasadniczo w przewarzającej mierzenie na rzecz jedynego wspólnika . Ponieważ wskaźnik, o którym stanowi art. 67 ust. 1 pkt 12 lit. b) w zw. z art. 67 ust. 8 PZP za lata od 1 stycznia 2016 do 31 grudnia 2018 r. (tj. za trzy lata poprzedzające zamówienie) wyniósł 82 % Spółka przystąpiła do reorganizacji, o której mowa w art. 67 ust. 9 PZP. Zgodnie z tym przepisem "W przypadku gdy ze względu na dzień utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub zamawiającego lub reorganizację ich działalności dane dotyczące średniego przychodu za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 13 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych". Po pierwsze, od listopada 2018 r. Spółka nie przyjmuje odpadów na składowisko w Kraśniczej Woli, które to składowisko stanowi przedmiot wieczystego użytkowani a. Z tytułu przyjmowania odpadów na składowisko w latach 2016-2018 Spółka osiągnę/a przychód w wysokości 2.102.116,05 z/, co stanowi 5% ogółu przychodu osiągniętego przez Spółkę w tych latach. Po drugie, w maju 2018 r. Spółka zaprzestała świadczenia usług dla podmiotów zewnętrznych polegających na opróżnianiu zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Z tytułu świadczenia tych usług w latach 2016 -2018 Spółka osiągnę/a przychód w wysokości 494.840,1O zł, co stanowi 1% ogółu przychodu osiągniętego przez Spółkę w tych latach. Po trzecie, w dniu 6 grudnia 2018 r. Rada Nadzorcza podjęła uchwalę wyrażającą zgodę na rozporządzenie przez Spółkę prawem wieczystego użytkowania (tj. na zrzeczenie się tego prawa) w celu obniżenia kapitału zakładowego. W uchwale z dnia 1 marca 2019 r. Zgromadzenie Wspólników Spółki zezwoli/o na zrzeczenie się przez Spółkę użytkowania wieczystego, które obejmuje ww. składowisko odpadów . Po czwarte z dniem 31 grudnia 2018 r. Spółka zaprzestała świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od podmiotów poza gminy Grodzisk Mazowiecki. Z tytułu świadczenia tych usług w latach 2016-2018 Spółka osiągnęła przychód w wysokości 1.259.838,32 z/., co stanowi 3 % ogółu przychodu osiągniętego przez Spółkę w tych latach. Mając na uwadze powyższe, Spółka przystąpiła do reorganizacji, której efektem będzie zmniejszenie kapitału zakładowego z kwoty 14.640.000 z/ do kwoty 11.410.000 Zmiana ta wynika ze zrzeczenia się użytkowania wieczystego w trybie art. 16 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, które to prawo było pierwotnie uwzględnione w kapitale zakładowym spółki jako wkład jedynego wspólnika, tj. Gminy Grodzisk Mazowiecki. Prognoza przychodów Spółki na lata 2019 -2022 zakłada osiągnięcie przychodu w ww. okresie w kwocie 47 536.800,00 zł w tym: o Zakres obejmujący działalność zewnętrzną (wykonywane zadania nie są powierzone przez Gminę Grodzisk Mazowiecki) - 4 278 312,00 zł przychodu (1 069 578 zł w każdym roku) co daje 9% przychodu, w tym z tytułu przychodów z wywozu nieczystości stałych i za dzierżawę pojemników. o Zakres obejmujący działalność powierzoną przez Gminę Grodzisk Mazowiecki - 43 258 488,00 zł przychodu (po 10 814 622 zł w każdym roku) co daje 91% przychodu z tytułu: przychodów z usług stałych i doraźnych, przychodów z usług dostawy ciepła CO do wspólnot mieszkaniowych na zlecenie Gminy Grodzisk Mazowiecki, pozostałych przychodów - obsługa targowiska miejskiego, najem budynku w Chrzanowie Dużym, odbiór ścieków z oczyszczalni w Kłudzienku, obsługa parkingu przy ul. Żydowskiej w Grodzisku Mazowieckim. Na dzień 1 marca 2019 r. wskaźnik za styczeń i luty 2019 r. wyniósł 91,25%. Spółka będzie monitorowała na bieżąco wysokość tego wskaźnika. 3) W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. nie ma bezpośredniego ani pośredniego udziału kapitału prywatnego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. Chrzanów Duży 15 lok. A, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, , Chrzanów Duży 15 lok. A, 05-825, Grodzisk Mazowiecki, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.