eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Opole › wykonanie przebudowy istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu część czerwona wraz z dostosowaniem pozostałych pomieszczeń pod wymagania użytkownika w procedurze "Zaprojektuj i wybuduj"

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-21

Ogłoszenie nr 550087530-N-2020 z dnia 21-05-2020 r.

Opole: wykonanie przebudowy istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu część czerwona wraz z dostosowaniem pozostałych pomieszczeń pod wymagania użytkownika w procedurze "Zaprojektuj i wybuduj" OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Opolu, Krajowy numer identyfikacyjny 53051239100000, ul. Al. Wincentego Witosa 26, 45-418 Opole, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 4520114, e-mail zamowienia@wcm.opole.pl, faks .
Adres strony internetowej (url): www.usk.opole.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: spzoz


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie przebudowy istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu część czerwona wraz z dostosowaniem pozostałych pomieszczeń pod wymagania użytkownika w procedurze "Zaprojektuj i wybuduj"
Numer referencyjny DZP/2-23/233/58/2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Wykonanie przebudowy istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu część czerwona wraz z dostosowaniem pozostałych pomieszczeń pod wymagania użytkownika w procedurze "Zaprojektuj i wybuduj". Zamówienie obejmuje: o Opracowanie kompletnej dokumentacji Projektu Budowlanego (PB) oraz Wykonawczego (PW) wszystkich branż na odcinku RED SOR wraz z dostosowaniem wskazanych pomieszczeń do wymagań użytkownika. o Uzgodnienie wykonanego projektu PB z rzeczoznawcą do spraw Przeciwpożarowych oraz BHP i Sanitarnym w zakresie uzgodnień wszystkich branż wraz z uzyskaniem Pozwolenia na Budowę. o Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych: a) wykonanie wyburzeń i zamurowań zgodnie ze zleconym projektem budowlanym i wykonawczym; b) uzbrojenie pomieszczeń w niezbędne instalacje sanitarne i elektryczne; c) wykonanie prac wykończeniowych; o Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. o WZAKRESIE BUDOWLANYM: - przebudowa pomieszczeń " czerwony SOR " wraz ze wskazanymi pomieszczeniami i elementami w pozostałej części SOR w budynku Szpitala w celu doprowadzenia do zgodności układu przestrzennego z obowiązującymi przepisami oraz nowymi potrzebami funkcjonalno-przestrzennymi określonymi w niniejszym PFU; (ze względu na zmiany funkcjonalne, jak również na stan techniczny) - wyburzenia i demontaże; - montaż elementów wykończeniowych; oW ZAKRESIE INSTALACYJNYM: -instalacji technicznych i technologicznych, w tym: -instalacji wodociągowych (wody zimnej, c.w.u. i cyrkulacji); -instalacji kanalizacji sanitarnej; -instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji; -instalacji gazów medycznych (tlen, sprężone powietrze,próżnia); -instalacji elektrycznych; -instalacji teletechnicznych, sieci okablowania strukturalnego wraz z dedykowaną instalacją elektryczną; -instalacji zabezpieczeń pożarowych wraz z nową centrala

II.5) Główny Kod CPV: 45000000-7

Dodatkowe kody CPV:

71221000-3,

71222000-0,

71223000-7,

71248000-8,

71320000-7,

45210000-2,

45300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
W dniu 21.04.2020 r. ogłoszeniem o zamówieniu nr 533148-N-2020 zostało wszczęte postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o numerze TLZP/2-23/233/40/2020 na wykonanie przebudowy istniejącego Szpitalnego Oddziału Ratunkowego USK w Opolu część czerwona wraz z dostosowaniem pozostałych pomieszczeń pod wymagania użytkownika w procedurze "Zaprojektuj i wybuduj" o wartości szacunkowej 1.718.360,32 zł netto. Termin składania ofert został wyznaczony na 15.05.2020 r. do godziny 10:00. W wyznaczonym terminie nie wpłynęła ani jedna oferta. W przystąpieniu do negocjacji warunków umowy swój akces zgłosiła firma MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA Plac Piastów 10, Gliwice.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

MOSTOSTAL ZABRZE Gliwickie Przedsiębiorstwo Budownictwa Przemysłowego SA , , Plac Piastów 10, 44-101, Gliwice, kraj/woj. śląskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.