eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-08

Ogłoszenie nr 550079405-N-2020 z dnia 08-05-2020 r.

Toruń: Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

tak
Nazwa projektu lub programu:
Zamówienie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Krajowy numer identyfikacyjny 87112129000000, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. +48566218281, e-mail zamowienia@kujawsko-pomorskie.pl, faks +48566218455.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021
Numer referencyjny WZP.272.18.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Dostawy


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021

II.5) Główny Kod CPV: 18141000-9

Dodatkowe kody CPV:

18930000-7,

33711900-6,

33741000-6,

33741100-7,

33761000-2,

33763000-6,

39224300-1,

39224310-4,

39224320-7,

39514100-9,

39514200-0,

39525100-9,

39713431-3,

39830000-9,

39811000-0,

39811100-1,

39831000-6,

39831200-8,

39831210-1,

39831230-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 66 ust. 1 w związku z art 67 ust 1 pkt 4 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki, jeżeli w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego albo przetargu ograniczonego nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, i nie zostały złożone żadne oferty lub wszystkie oferty zostały odrzucone na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ze względu na ich niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia lub wszyscy wykonawcy zostali wykluczeni z postępowania, a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. W związku z koniecznością przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest zakup środków czystości na potrzeby Urzędu Marszałkowskiego i wojewódzkich jednostek organizacyjnych na lata 2020-2021 należy wszcząć postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego. Do przeprowadzenia postępowania został wybrany tryb zamówienia z wolnej ręki, ponieważ w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie przetargu nieograniczonego Zamawiający odrzucił jedyną ofertę ponieważ jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. W związku z tym zgodnie z art. 68 ust. 1 ustawy Pzp., zaproszenie do negocjacji wraz z informacjami niezbędnymi do przeprowadzenia postępowania (...), zostanie skierowane do wykonawcy Anny Duszyńskiej prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą CLEAN WAY z siedzibą w Toruniu przy ulicy Stalowej 6c


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Clean Way Anna Duszyńska, , ul. Stalowa 6c, 87-100, Toruń, kraj/woj. kujawsko - pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.