eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdynia › CRZP/41/2020/AZP Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP IV - zamówienie uzupełniające nr 1Ogłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055580-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Gdynia: CRZP/41/2020/AZP Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP IV - zamówienie uzupełniające nr 1 OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Morski w Gdyni, Krajowy numer identyfikacyjny 00014511200000, ul. Morska 81-87, 81-225 Gdynia, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. +48585586421, e-mail zampubl@umg.edu.pl, faks +48587412250.
Adres strony internetowej (url): http://umg.edu.pl/

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia publiczna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: CRZP/41/2020/AZP Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP IV - zamówienie uzupełniające nr 1
Numer referencyjny CRZP/41/2020/AZP

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Roboty budowlane


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Remont, przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP IV - zamówienie uzupełniające nr 1 ( Remont , przebudowa instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego - ETAP VI - pom. 19, 20, 20A, 21)

II.5) Główny Kod CPV: 45300000-0

Dodatkowe kody CPV:

45310000-3,

45311000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 12223.11
Waluta:
pln

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust 1 pkt 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Uzasadnienie prawne wyboru trybu : W przypadku udzielenia, w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, dotychczasowemu wykonawcy usług lub robót budowlanych, zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług lub robót budowlanych, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem oraz całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu jego wartości. Uzasadnienie faktyczne wyboru trybu Zostały spełnione wszystkie przesłanki przewidziane w art. 67 ust.1 pkt. 6: 1. Zamówienie uzupełniające jest udzielane w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego dotychczasowemu Wykonawcy robót budowlanych (data zawarcia umowy nr AT/21/003/2020/RB z dnia 13.01.2020 r., w postępowaniu CRZP/248/2019/AEZ, z dnia 12.12.2019 r., 2. Wartość zamówienia uzupełniającego stanowi mniej niż 50 % wartości zamówienia podstawowego. 3. Zamówienie uzupełniające polegać będzie na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówień - prace związane z robotami instalacji elektrycznej przy zakresie w/w robót instalacyjnych zamówienia podstawowego (wykonanie instalacji elektrycznej) obejmuje te same nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień i ten sam rodzaj robót określony w dokumentacji projektowej będącej opisem przedmiotu zamówienia podstawowego oraz dotyczy tego samego obiektu, tj. Remontu, przebudowy instalacji elektrycznej w budynku Wydziału Nawigacyjnego. 4. Udzielenie zamówienia uzupełniającego zostało przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego w trybie przetargu nieograniczonego oraz SIWZ i jest zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Elektro Install Michał Łaga , , ul. Pokoju 9, 84-200, Wejherowo , kraj/woj. pomorskie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.