eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Turawa › Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa na miesiąc kwiecień 2020r.

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-03-27

Ogłoszenie nr 550055573-N-2020 z dnia 27-03-2020 r.

Turawa: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa na miesiąc kwiecień 2020r. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Turawa, Krajowy numer identyfikacyjny 55213600000000, ul. ul. Opolska , 46-045 Turawa, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 774 212 012, e-mail zp@turawa.pl, faks 774 212 073.
Adres strony internetowej (url): www.turawa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja samorządowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Turawa na miesiąc kwiecień 2020r.
Numer referencyjny BU.III.271.3.2020

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: 1) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w tym: a) odbieranie odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz stanowiących pozostałości z selektywnego zbierania odpadów; b) odbieranie odpadów zgromadzonych w sposób selektywny: i. papier i tektura, opakowania z papieru i tektury; ii. szkło, opakowania ze szkła; iii. tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych; iv. opakowania wielomateriałowe; v. metal, opakowania z metali; c) odbieranie bioodpadów. 2) Rodzaje, forma i miejsca odbioru odpadów komunalnych:

II.5) Główny Kod CPV: 90500000-2

Dodatkowe kody CPV:

90513100-7,

90511000-2,

90512000-9,

90000000-7


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Zamawiający zobowiązany jest zapewnić ciągłość w odbiorze odpadów na terenie Gminy Turawa. Przyczyną unieważnienia pierwszego postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, przekraczającego kwoty określone w art. 11 ust. 8 ustawy było przekroczenie kwoty oferty najkorzystniejszej prawie dwukrotnie w stosunku do kwoty, jaka zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zadania. Zamawiający wszczął kolejne postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, przekraczającego kwoty określone w art. 11 ust. 8, jednak najkorzystniejsza oferta również przekracza kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zadania. W związku z powyższym Zamawiający jest zmuszony zmienić stosowne uchwały regulujące opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów oraz zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki na sfinansowanie zamówienia. Ze względu na wyjątkową sytuację związaną z ogłoszeniem stanu epidemii w związku z pandemią koronawirusa nie możliwe jest zawołanie sesji Rady Gminy w celu zwiększenia stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych, Zamawiający zamierza zawrzeć umowę na świadczenie usług odbioru odpadów w trybie zamówienia z wolnej ręki w minimalnym zakresie tj. takim, który zabezpieczy odbiór odpadów do czasu uchwalenia stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi pozwalających sfinansować zamówienie. Z powyższego wynika, iż wystąpiła wyjątkowa sytuacja związana z przyczynami nie leżącymi po stronie Zamawiającego, tym samym zaistniała pozytywna przesłanka do zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, zgodnie z dyspozycją art. 67 ust. 1 pkt 3 ustawy, tj. konieczność natychmiastowego udzielenia przedmiotowego zamówienia.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.