eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Łódź › Usługa polegającą na całodobowej ochronie osób i mienia, świadczona dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.Ogłoszenie z dnia 2019-02-04

Ogłoszenie nr 550022210-N-2019 z dnia 04-02-2019 r.

Łódź: Usługa polegającą na całodobowej ochronie osób i mienia, świadczona dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33. OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Kuratorium Oświaty w Łodzi, Krajowy numer identyfikacyjny 647324800000, ul. al. Kościuszki -, 90-446 Łódź, woj. łódzkie, państwo Polska, tel. 426 371 867, e-mail kolodz@kuratorium.lodz.pl, faks 426 360 385.
Adres strony internetowej (url):

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Administracja rządowa terenowa


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegającą na całodobowej ochronie osób i mienia, świadczona dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33.
Numer referencyjny ŁKO.WO.27.2.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem Zamówienia jest świadczenie na rzecz Zamawiającego usługi na zasadach i w zakresie opisanym poniżej. 1. Dla ochrony mienia znajdującego się w budynkach Zamawiającego ustanawia się posterunki wewnętrzne. 2. Ochrona obiektów prowadzona będzie począwszy od dnia 28.02.2019 r. od godz. 12:00, przez całą dobę od godz. 6.00 do godz. 6.00. Na spotkaniu negocjacyjnym zostanie dookreślony termin obowiązywania umowy, przy czym Zamawiający zakłada, że umowa będzie trwała co najmniej 7 miesięcy. 3. Budynek przy al. Kościuszki 120a będzie chroniony: a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, który jednocześnie będzie pełnił usługi portierskie w dni robocze i w godzinach pracy urzędu. Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym Zamawiający nie wymaga, aby ten pracownik posiadał wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 4. Budynek przy ul. Więckowskiego 33 będzie chroniony: a) w godz. 6.00 - 18.00 przez jednego pracownika ochrony, przy czym nie wymaga się umundurowania dla tego pracownika i wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, b) w godz. 18.00 - 6.00 przez jednego umundurowanego pracownika ochrony, który posiada wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 5. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy Al. Kościuszki 120a należeć będzie: 5.1. W zakresie ochrony fizycznej osób i mienia: a) pilnowanie obiektów od wewnątrz w godz. 6:00-6:00, przy czym pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: wewnętrznego obchodu budynku dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni, b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwania grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich, c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku, d) wzywanie do opuszczenia budynku osób dopuszczających się zakłócenia porządku w budynku Kuratorium i pracy pracowników Kuratorium, w tym akwizytorów, e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. f) Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu. 5.2. W zakresie usług portierskich: a) wydawanie i przyjmowanie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom Kuratorium. Pracownik Zamawiającego każdorazowo odnotowuje fakt pobrania i zdania klucza w zeszycie znajdującym się na portierni, b) otwieranie drzwi wejściowych budynku Kuratorium na pół godziny przed rozpoczęciem pracy Urzędu i zamykanie 15 min po zakończeniu pracy Urzędu, c) sprawdzenie, po opuszczeniu budynku przez pracowników Zamawiającego czy wszystkie okna i drzwi, w tym w pomieszczeniach biurowych, zostały zamknięte oraz sprawdzenie czy nie pozostawiono w pomieszczeniach biurowych włączonych urządzeń elektrycznych. W przypadku stwierdzenia nie zamknięcia drzwi łub okien, przez pracownika Zamawiającego, pracownik ochrony sporządza na tę okoliczność stosowną notatkę, d) wydawanie i odbieranie kluczy do pomieszczeń biurowych pracownikom firmy sprzątającej. Fakt ten pracownik ochrony winien odnotować w zeszycie. Do zeszytu wpisuje się godziny wydania i przyjęcia klucza oraz odnotowuje się nazwisko osoby, której wydano klucze, e) wyłączanie systemu alarmowego. W przypadku uruchomienia się alarmu obowiązkiem pracownika ochrony jest zlokalizowanie miejsca oraz określenie przyczyny włączenia alarmu. Pracownik ochrony ma również obowiązek sporządzić na tę okoliczność notatkę informującą o przyczynie oraz godzinie załączenia się alarmu. 5.3. W zakresie obsługi centrali telefonicznej: a) łączenie w dni robocze w godzinach pracy Kuratorium rozmów petentów z numerami wewnętrznymi funkcjonującymi w Kuratorium. 6. Do obowiązków pracownika ochrony w budynku przy ul. Więckowskiego 33, w zakresie ochrony fizycznej osób i mienia, należeć będzie: a) pilnowanie, w godz. 6:00-6:00, budynku głównego od wewnątrz i budynku garażowego, przy czym umundurowany pracownik ochrony pełniący dyżur w godz. 18:00-6:00 dokona: obchodu budynków dwa razy tj. o godz. 21.00 i 4.00 odnotowując ten fakt w zeszycie znajdującym się na portierni, b) w sytuacjach stanowiących zagrożenie ze strony osób trzecich dla mienia Kuratorium podejmie natychmiastowe działania mające na celu zapobieżeniu szkody włącznie z możliwością wezwaniem grupy interwencyjnej lub innych służb miejskich, c) ochrona przed kradzieżą mienia Zamawiającego znajdującego się w chronionym budynku, d) włączanie i wyłączanie źródeł światła na zewnątrz budynku. 6.1. W zakresie usługi sprzątania terenu należącego do nieruchomości położonej w Łodzi przy ul. Więckowskiego 33: a) pracownik wykonawcy codziennie będzie zamiatał dziedziniec oraz teren wokół budynku, w tym w szczególności chodnik przylegający do posesji od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej, b) w okresie jesiennym grabienie i wywóz liści przez wykonawcę, c) W okresie jesienno-zimowym bieżące odśnieżanie: - parkingu wewnątrz dziedzińca posesji; - chodnika od strony ul. Więckowskiego i od strony ul. Gdańskiej - usuwanie gołoledzi z chodnika na całej szerokości nieruchomości od strony ul. Więckowskiego i ul. Gdańskiej oraz posypywanie chodnika piaskiem i solą drogową; - usuwanie błota pośniegowego; - stałe utrzymanie drożności odpływu z chodników wody z topniejącego śniegu i lodu; - usuwanie powstałych w wyniku warunków atmosferycznych zagrożeń mających wpływ na bezpieczeństwo przechodniów (w szczególności zwisających sopli, nawisów śnieżnych, itp.) od strony ul. Gdańskiej i ul. Więckowskiego. 6.2. Wykonawca zobowiązuję się również do odśnieżania chodnika wokół budynku od strony ul. Więckowskiego 33 oraz od strony ul. Gdańskiej w okresie wiosenno-zimowym i jesienno-zimowym, przez wyznaczoną przez Wykonawcę osobę dyżurującą, dostępną w ciągu 1 godziny w zależności od potrzeb wynikających z warunków atmosferycznych, również w sytuacjach wystąpienia nietypowych dla pory roku opadów śniegu. 6.3. W ramach świadczonej usługi wykonawca zabezpiecza wszelkie narzędzia pracy oraz piasek i sól. 7. Usługa będzie realizowana w wymiarze średniomiesięcznym 730 godzin. Usługa będzie realizowana na każdej zmianie roboczej przez 1 pracownika ochrony. 8. Zamawiający zastrzega, aby kluczową część zamówienia dotyczącą ochrony fizycznej osób i mienia, wykonawca ubiegający się o zamówienie wykonał osobiście. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia podwykonawstwa w zakresie przyjazdu grup interwencyjnych. 9. W ramach usługi, gdy zaistnieje sytuacja grożąca zniszczeniem, kradzieżą lub innym naruszeniem chronionego mienia, pracownik ochrony będzie zobowiązany do natychmiastowej interwencji własnej, w ramach której będzie dysponował możliwością wezwania patrolu interwencyjnego. Czas dotarcia patrolu do siedziby Zamawiającego nie może przekraczać 20 minut od chwili wezwania. 10. Wykonawca do pracy w obiektach Zamawiającego skieruje pracowników, których stan zdrowia, zarówno fizycznego jak i psychicznego, umożliwia wykonywanie pracy zgodnie z wymaganiami Zamawiającego opisanymi w siwz i bez pomocy innych osób. 11. Wykonawca wyposaży pracowników ochrony w łączność bezprzewodową (radiotelefon lub telefon komórkowy) umożliwiającą wezwanie patrolu interwencyjnego lub w razie konieczności innych specjalistycznych służb. 12. Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę możliwość korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z wykonywaniem zamówienia. 13. Pracownicy ochrony realizujący usługę w obiektach Zamawiającego, muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz szkolenia z zakresu BHP. 14. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone Zamawiającemu przez jego personel. Wykonawca odpowiadać będzie wobec Zamawiającego za szkody wyrządzone Zamawiającemu przez osoby trzecie w przypadku nie dołożenia przez personel Wykonawcy należytej staranności przy wykonywaniu umowy.

II.5) Główny Kod CPV: 79710000-4

Dodatkowe kody CPV:

98341120-2,

90910000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT: 25906437
Waluta:
PLN

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie 67 ust. 6 ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie w 2019 r. powtarzającej się usługi polegającej na całodobowej ochronie osób i mienia dla Kuratorium Oświaty w Łodzi w budynkach położonych w Łodzi przy Al. Kościuszki 120A i ul. Więckowskiego 33. Zamówienie powtarzające jest następstwem wcześniej udzielonego zamówienia podstawowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego (nr sprawy ŁKO.WO.27.2.2018). Zamówienie powtarzające zostało przewidziane, zarówno w ogłoszeniu o zamówieniu nr 507479-N-2018 z dnia 2018-01-19 r., jak i Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dnia 18.01.2018 r. i jest zgodne z zakresem zamówienia podstawowego. Zakres usługi mającej być przedmiotem zlecanego zamówienia powtarzającego obejmuje usługę tożsamą z aktualnie świadczoną usługą przez wykonawcę zamówienia podstawowego. Zapis art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych stanowi, że w trybie zamówienia z wolnej ręki można udzielić zamówienia dotychczasowemu wykonawcy usług w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego, które polega na powtórzeniu podobnych usług, jeżeli takie zamówienie było przewidziane w ogłoszeniu o zamówieniu dla zamówienia podstawowego i jest zgodne z jego przedmiotem a całkowita wartość tego zamówienia została uwzględniona przy obliczaniu wartości zamówienia podstawowego. Aktualnie, określony do wykonania zakres usługi stanowi, w rozumieniu ww. przepisu ustawy zamówienie powtarzające i będzie udzielone w okresie 3 lat od udzielenia zamówienia podstawowego, (umowę w zakresie zamówienia podstawowego zawarto w dniu 19.02.2018 r.). Wartość szacunkowa zamówienia powtarzającego została określona na kwotę netto 259124,53 zł /na 7 miesięcy i stanowi 42,85% procent wartości szacunkowej zamówienia podstawowego, które zostało oszacowane na kwotę 604 623,90 zł. netto. Jednocześnie zamówienie powtarzające zostanie udzielane temu samemu wykonawcy, na rzecz którego udzielono zamówienia podstawowego. Przedstawione powyżej okoliczności w pełni wyczerpują przesłanki do udzielenia zamówienia powtarzającego w trybie zamówienia z wolnej ręki, wynikające z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Uwzględniając przedstawione powyżej argumenty i okoliczności faktyczne oraz prawne uznać należy, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki do zastosowania art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. Kwestia możliwości zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, w ściśle określonych ustawą, szczególnych okolicznościach, w niniejszym przypadku zostało wykazane. Ponadto należy zwrócić uwagę na fakt, iż zastosowanie dla przedmiotowego zamówienia trybu zamówienia z wolnej ręki w żadnej mierze nie narusza zasad udzielania zamówień publicznych, w szczególności zasady uczciwej konkurencji i pełnego dostępu do zamówienia, gdyż z opisanych wyżej przyczyn oraz przedstawionych okoliczności jednoznacznie wynika, iż istnieje uzasadniona możliwość udzielenia zamówienia powtarzającego dotychczasowemu wykonawcy usług. Mając na uwadze powyższe należy stwierdzić, iż zostały spełnione wszystkie przesłanki z art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, a tym samym udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki jest w pełni uzasadnione.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA


NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA:

Konsorcjum firm: 1.. Agencja Ochrony Mienia "MATPOL" spółka z o.o. - lider , 2. MATPOL GRUPA sp. z o.o. - partner 3. MATPOL EVENTS sp. z o.o. - partner , , ul. Dominikańska 33, 02-738, Warszawa, kraj/woj. mazowieckie


 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.