eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gdańsk › Usługa naprawy systemu Biacore T200 z gwarancją na 36 miesięcy dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMedOgłoszenie z dnia 2020-01-28

Ogłoszenie nr 550015866-N-2020 z dnia 28-01-2020 r.

Gdańsk: Usługa naprawy systemu Biacore T200 z gwarancją na 36 miesięcy dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie


Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie


Informacje dodatkowe:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Gdański, Krajowy numer identyfikacyjny 000001330, ul. ul. Bażyńskiego 8, 80-309 Gdańsk, woj. pomorskie, państwo Polska, tel. 58 523 23 20, e-mail sekretariatdzp@ug.edu.pl, faks 58 523 31 10.
Adres strony internetowej (url): www.ug.edu.pl
Adres strony internetowej, pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne:
www.ug.edu.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:

Inny: Uczelnia Publiczna


SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa naprawy systemu Biacore T200 z gwarancją na 36 miesięcy dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed
Numer referencyjny A120-211-6/20/RR

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego


II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi


II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:
Zamówienie podzielone jest na części:

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań):
Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: Usługa naprawy systemu Biacore T200 z gwarancją na 36 miesięcy dla Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed

II.5) Główny Kod CPV: 50.00.00.00 - Usługi naprawcze i konserwacyjne


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna
Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Pzp.
III.3 Uzasadnienia wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami:
Podstawa prawna udzielenia zamówienia: Postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019r. poz. 1843). Uzasadnienie wyboru trybu: Zamawiający może udzielić zamówienia w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. a) i b) ustawy Prawo zamówień publicznych, z uwagi na to, iż usługa może być świadczona tylko przez jednego wykonawcę z przyczyn technicznych o obiektywnym charakterze oraz związanych z ochroną praw wyłącznych. System Biacore T200 - SPR System posiada unikatowe rozwiązania techniczne i technologiczne poparte patentami, które zapewniają funkcjonalność systemu niezbędną do realizacji planowanych w Instytucie Biotechnologii UG badań molekularnych. Zastosowanie technologii opartej na zjawisku SPR (ang. Surface Plasmon Resonance, pol. Powierzchniowy Rezonans Plazmonowy) oraz specyficzne, zastrzeżone patentami rozwiązania technologiczne, zapewniają najwyższą aktualnie osiągalną i jedyną odpowiednią do prowadzonych i planowanych projektów badawczych czułość podczas pomiarów kinetycznych w czasie rzeczywistym w tym w szczególności zakres i precyzję pomiaru stężenia, brak dolnego limitu masy molekularnej analizowanych związków organicznych oraz zakres pomiaru powinowactwa cząsteczek obejmujący wartości fentomolowe. Urządzenie zapewnia również odpowiednie warunki prowadzenia eksperymentów w tym w szczególności jako jedyne dostępne na rynku zapewnia odpowiednio szeroki zakres temperatur pomiarów oraz zapewnia niezbędny w badaniach prowadzonych na Międzyuczelnianym Wydziale Biotechnologii Uniwersytetu Gdańskiego i Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, regulowany mikro-przepływ analitu. Rozwiązania technologiczne zastosowane w urządzeniu są również unikatowymi w kontekście odzysku próbek do bezpośredniej analizy z zastosowaniem spektrometrii mas. Przedmiot zamówienia może zrealizować wyłącznie jedyny Wykonawca - GE Medical Systems Polska sp. z o.o., 02-583 Warszawa jest jedynym autoryzowanym serwisem w Polsce urządzeń firmy GE Healthcare Life Sciences.


SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

 

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.