eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piekary Śląskie › Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach ŚląskichOgłoszenie z dnia 2013-02-09

Piekary Śląskie: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich
Numer ogłoszenia: 54754 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejska Szkoła Podstawowa Nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi , ul. ks. kpt. Gerarda Waculika 10, 41-943 Piekary Śląskie, woj. śląskie, tel. 32 287 18 26, faks 32 287 18 26.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.msp9.w.interia.pl nowa strona http://msp9.piekaryslaskie.szkolnastrona.pl
 • Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.msp9.w.interia.pl nowa strona http://msp9.piekaryslaskie.szkolnastrona.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Jednostka Samorządu Terytotrialnego Szkoła.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zorganizowanie wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły dla uczniów Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Zamówienie obejmuje organizację pobytu, transport i wyżywienie dla 55 osób (w tym 50 dzieci). Ostateczna ilość osób uczestniczących w zielonej szkole podana zostanie wykonawcy na 2 tygodnie przed wyjazdem.Zamawiający zapłaci za każdego faktycznego uczestnika wyjazdu śródrocznego tzw. zielonej szkoły. Pożądany termin realizacji zamówienia przez ciągły okres 19 dni (18 noclegów), w okresie między 25 maja a 20 czerwca 20013r. Turnus winien rozpocząć się kolacją w dniu przyjazdu, natomiast skończyć się śniadaniem w dniu wyjazdu powrotnego. W dniu wyjazdu powrotnego wszyscy uczestnicy wyjazdu winni mieć zapewniony suchy prowiant oraz napoje.W przypadku organizatorów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży, zastosowanie znajdują stosowne przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych (t.j. Dz.U. z 2004 r., Nr 223, poz. 2268 ze zm.), w zakresie zapewnienia bezpiecznych warunków wypoczynku i właściwej opieki wychowawczej, a także zatrudnienia odpowiednio przygotowanej kadry pedagogicznej - właściwe przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ( Dz. U z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.). UWAGA: od 1 marca 2010 r. obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 9 grudnia 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U. z 2009 r., Nr 218, poz. 1696).1). Minimalne wymagania w stosunku do budynku zakwaterowania:a) obiekt winien być zakwalifikowany jako placówka wypoczynku zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 21.01.1997 roku w sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania (DZ.U. NR12, poz.67 wraz z późniejszymi zmianami). b) ośrodek winien być położony w odległości maksymalnie 300 metrów od linii brzegowej z plażą ogólnodostępną; c) ośrodek winien być ogrodzony i zabezpieczony przed pobytem osób postronnych;d) na terenie ośrodka winny znajdować się: boiska, plac zabaw dla dzieci, wydzielone miejsce do organizacji ognisk oraz miejsce do organizacji zajęć na powietrzu (zadaszone). e) pokoje 2 - 4 osobowe, każdy z pełnym węzłem sanitarnym (bieżąca ciepła woda); bez łóżek piętrowych i wszelkiego rodzaju dostawek, wyposażone w łóżka jednoosobowe, meble umożliwiające dzieciom przechowywanie ubrań i materiałów do nauki, stolik, krzesełka, telewizor z możliwością wyświetlania filmów we wszystkich pokojach równocześnie, f) pokoje winny się znajdować w jednym budynku, na pierwszym lub drugim piętrze, jedno piętro dla całej grupy; z wejściami z korytarza wewnętrznego; g) zakwaterowanie opiekunów w oddzielnych, jednoosobowych pokojach; h) stołówka w budynku zakwaterowania, zdolna pomieścić jednorazowo całą grupę; i) pomieszczenie do organizacji zajęć dydaktycznych, wyposażone w stoliki, krzesełka i tablicę do pisania; j) pomieszczenie do organizacji zajęć opiekuńczo - wychowawczych, zdolne pomieścić całą grupę; k) zapewnienie ogrzewania budynku w przypadku niskich temperatur (bez ponoszenia dodatkowych opłat)2). Warunki i organizacja pobytu. a) wyżywienie:- zapewnienie minimum 4 posiłków, przygotowanych zgodnie z zasadami żywienia dzieci, w rozbiciu na śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację; - posiłki urozmaicone, odpowiadające ustalonym przepisami normom ilościowym, jak i jakościowym, bogate w witaminy, duża ilość warzyw i owoców;- suchy prowiant na drogę powrotną oraz na całodniowe wycieczki;- zapewnienie obiadu w porze kolacji w przypadku wycieczek całodniowych;- do dyspozycji dzieci przez cały dzień herbata i w wyjątkowych sytuacjach dodatkowe kanapki;b) zapewnienie w ramach kosztów następujących świadczeń: - możliwość korzystania z urządzeń, wyposażenia i bezpłatnych imprez organizowanych przez ośrodek; - możliwość nieodpłatnego korzystania ze sprzętu TV i DVD, sportowego, plażowego oraz z sali z możliwością organizowania dyskotek. - zapewnienie całodobowej opieki medycznej, opieka pielęgniarska całodobowo na terenie ośrodka, lekarz pediatra na miejscu lub na wezwanie; - gabinet lekarski i izolatka na terenie ośrodka; - zapewnienie dzieciom bezpłatnie podstawowych leków (przeciwbólowe, przeciwgorączkowe, środki opatrunkowe) oraz transportu do placówek służby zdrowia w razie koniecznych przypadków; - codzienny program animacyjny prowadzony przez wykwalifikowanych animatorów obejmujący: chrzest morski, konkursy plastyczne i muzyczne, zajęcia i konkursy sportowe oraz inne zajęcia edukacyjne; - dyplomy i drobne nagrody dla uczestników zajęć; - ognisko z pieczeniem kiełbasek; - zorganizowanie wycieczek autokarowych z przewodnikiem po ciekawych miejscach regionu ( opłacony transport i bilety wstępu):- wycieczka do Trójmiasta: bezpłatny wstęp na molo w Sopocie i do Oceanarium - wycieczka - Półwysep Helski - w cenie rejs statkiem, wstęp do fokarium; - Władysławowo; zwiedzenie miasta, aleja gwiazd sportu, port rybacki, pracownia bursztynu, bezpłatny wstęp do Ocean Parku - wycieczka do Dinopark okolice Łeby - możliwość zorganizowania wycieczek, za dodatkową odpłatnością; - zapewnienie opieki rezydenta z ramienia biura; - drobne upominki dla dzieci w Dniu Dziecka c) wymagania odnośnie transportu: - autokar klasy LUX wyposażony w klimatyzację, WC, DVD, - sprawny technicznie i odpowiednio oznakowany; - każdy autokar obsługiwany przez 2 w pełni wykwalifikowanych i doświadczonych kierowców; - transport tylko w ciągu dnia; - jazda z przerwami nie przekraczającymi 30 minut; - zapewnienie autokarowego transportu zastępczego (o takim samym standardzie) w przypadku awarii nie dającej się usunąć na miejscu do 2 godzin; - zapewnienie każdemu uczestnikowi wyjazdu osobnego miejsca siedzącego; - pomoc przy załadunku i rozładunku bagaży oraz dostarczenie ich do pokoi dzieci oraz do autokaru w drodze powrotnej; - zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Policji przed wyjazdem, w celu sprawdzenia stanu technicznego pojazdu i kwalifikacji kierowców. Pozycja główna wg Wspólnego Słownika Zamówień Publicznych (CPV): 55.24.00.00-4 (usługi w zakresie ośrodków i domów wypoczynkowych) 63.51.00.00-7 (usługi biur podróży i podobne)..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 55.24.00.00-4, 63.51.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 19.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • amawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawcy wykażą, iż wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie usługi o charakterze i zakresie porównywalnym z przedmiotem zamówienia, tj. zorganizowanie 14 - dniowych zielonych szkół, każda o wartości co najmniej 70 000,00 zł. (Przez 14 dni Zamawiający rozumie pobyt 14 dniowy łącznie z dniem przyjazdu i wyjazdu, w tym 13 noclegów).

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Nie opisano warunku w sposób szczegółowy - na potwierdzenie spełniania w/w warunku należy przedłożyć oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

formularz ofertowy - załącznik nr 1 do SIWZ, 2. pełnomocnictwo: gdy ofertę podpisuje inna osoba (y) niż wymieniona (e) w dokumentach rejestrowych lub gdy ofertę składają Wykonawcy występujący wspólnie w rozumieniu art. 23 ustawy, z którego wynika zakres, tj. określenie do jakich czynności uprawniony jest pełnomocnik - dołączyć, o ile dotyczy, 3. foldery, konspekty obrazujące ośrodek wypoczynkowy.

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 50
 • 2 - Program kulturalno - oświatowy oraz wycieczki i inne atrakcje - 30
 • 3 - Doświadczenie wykonawcy w organizowaniu wypoczynku o takim samym charakterze jak przedmiot zamówienia ( wykaz zorganizowanych wyjazdów na kolonie śr - 20

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1. Wzór umowy stanowi załącznik do SIWZ. 2. Zakres i warunki istotnych zmian umowy: Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia istotnych zmian do umowy w zakresie określonym w ust. 3 i 4 na zasadach określonych w ust. 5. 3. Dopuszcza się zmianę liczby uczestników Zielonej Szkoły, przy czym ich liczba nie będzie mniejsza niż 35 osób. 4. Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku zmiany przepisów dotyczących stawki podatku od towarów i usług (VAT). 5. Warunki dokonywania zmian: 1) zmiana może być inicjowana na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym strona wnioskująca zobowiązana jest do szczegółowego uzasadnienia proponowanych zmian, np.: prawidłowa realizacja przedmiotu zamówienia, gospodarność, efektywność, itp. 2) zmiana musi uzyskać aprobatę obu stron, 3) zmiana musi być zgodna z SIWZ oraz ustawą, w tym w szczególności: a) zmiana umowy nie może naruszać zasady zachowania uczciwej konkurencji oraz równego traktowania Wykonawców, b) zmiana musi być wprowadzona w formie pisemnej pod rygorem nieważności, c) zmiana nie może spowodować wykroczenia usługi poza przedmiot zamówienia opisany w SIWZ.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.msp9.w.interia.pl lub msp9.piekaryslaskie.szkolnastrona.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Miejskiej Szkoły Podstawowej nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich, przy ul. Waculika 10; 41-943 Piekary Śl,.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 12:00, miejsce: Miejska Szkoła Podstawowa nr 9 z Oddziałami Integracyjnymi im. Gustawa Morcinka w Piekarach Śląskich, przy ul. Waculika 10; 41-943 Piekary Śl,.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: nie dotyczy.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.