eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wrocław › Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2013-02-09

Wrocław: Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem
Numer ogłoszenia: 54750 - 2013; data zamieszczenia: 09.02.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa , ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7652343, faks 071 795 66 19.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wam.net.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym zasiedleniem.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo-budowlane w lokalach mieszkalnych Skarbu Państwa przed ponownym ich zasiedleniem. Szczegółowy zakres zamówienia zawierają: 1)Przedmiary robót dla poszczególnych lokali mieszkalnych stanowiące zbiorczy załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ 2)Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - załącznik nr 8 do SIWZ 3)Wzór umowy - załącznik nr 6 do SIWZ,.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak.

 • Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówień uzupełniających
 • Zamawiający przewiduje udzielenie w okresie 3 lat zamówienia uzupełniającego w wysokości nie większej niż 50 % wartości przedmiotowego zamówienia na podstawie art. 67 ust.1 pkt 6 ustawy Pzp. polegającego na powtórzeniu tego samego rodzaju zamówienia i zgodnego z przedmiotem zamówienia podstawowego, realizowanego na zasobie OReg WAM Wrocław.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 11.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie przewiduje wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - wykonał zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, polegającą na: remoncie, budowie lub przebudowie budynków lub lokali mieszkalnych, użytkowych, użyteczności publicznej itp., wykonaną w ramach jednej umowy o wartości nie mniejszej niż: 1) dla zadania nr 1 nie mniejszą niż 50 tys. zł, 2) dla zadania nr 2 nie mniejszą niż 5 tys. zł, 3) dla zadania nr 3 nie mniejszą niż 20 tys. zł, 4) dla zadania nr 4 nie mniejszą niż 100 tys. zł, 5) dla zadania nr 5 nie mniejszą niż 2 tys. zł, 6) dla zadania nr 6 nie mniejszą niż 50 tys. zł, 7) dla zadania nr 7 nie mniejszą niż 40 tys. zł, 8) dla zadania nr 8 nie mniejszą niż 20 tys. zł, 9) dla zadania nr 9 nie mniejszą niż 80 tys. zł, 10) dla zadania nr 10 nie mniejszą niż 80 tys. zł, 11) dla zadania nr 11 nie mniejszą niż 2 tys. zł,

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna, że warunek udziału w postępowaniu został spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje osobą/osobami, które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia, posiadającymi uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie o specjalności: -konstrukcyjno - budowlanej, (osoba ta pełnić będzie funkcję kierownika budowy), -instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, a także należącymi do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • nie dotyczy

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć:

  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
  • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

  • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  • aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
  • wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt III.4.2.
 • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

  Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

  III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

  • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
  • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
 • III.4.3.2) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

1.Zamawiający przewiduje możliwość zmiany umowy w przypadku konieczności dokonywania dodatkowych uzgodnień z właściwymi organami, oczekiwania na decyzje i postanowienia tychże organów o ile Wykonawca należycie wykonuje obowiązki wynikające z umowy, jak również w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, uniemożliwiających prowadzenie robót dłużej niż 7 dni, od wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych. 2.O wystąpieniu powyższych okoliczności Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Zamawiającego pisemnie.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.wam.net.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa Odział Regionalny Wrocław ul. Sztabowa 32 50-984 Wrocław pokój 109 budynek 3...

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.02.2013 godzina 09:00, miejsce: osobiście w OReg WAM Wrocław ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław lub przesłać pocztą do siedziby Zamawiającego na adres: Wojskowa Agencja Mieszkaniowa OReg Wrocław, ul. Sztabowa 32, pok. 1, (Kancelaria)...

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Zadanie nr 1.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 10 mieszkań w Bolesławcu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Zadanie nr 2.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 2 mieszkania w Bolesławcu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Zadanie nr 3.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 1 mieszkanie w Jeleniej Górze (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 4 NAZWA: Zdanie nr 4.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 8 mieszkań w Brzegu oraz 1 mieszkanie w Ząbkowicach ŚLąskich (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 5 NAZWA: Zadanie nr 5.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 1 mieszkanie w Brzegu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 6 NAZWA: Zadanie nr 6.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 2 mieszkania w Kłodzku, 1 mieszkanie w Wałbrzychu, 2 mieszkania w Lądku (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 7 NAZWA: Zadanie nr 7.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 1 mieszkanie w Nysie, 2 mieszkania w Prudniku (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 8 NAZWA: Zadanie nr 8.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 3 mieszkania w Oleśnicy (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 40.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 9 NAZWA: Zadanie nr 9.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 8 mieszkań w Opolu, 2 mieszkania w Kędzierzynie Koźlu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 10 NAZWA: Zadanie nr 10.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 8 mieszkań we Wrocławiu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 60.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


CZĘŚĆ Nr: 11 NAZWA: Zadanie nr 11.

 • 1) Krótki opis ze wskazaniem wielkości lub zakresu zamówienia: Obejmuje 1 mieszkanie we Wrocławiu (szczegółowy wykaz adresowy określono w SIWZ).

 • 2) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.45.30.00-7.

 • 3) Czas trwania lub termin wykonania: Okres w dniach: 20.

 • 4) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.