eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Gliwice › 4WOG.1200.2712.48.2020 Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania.Ogłoszenie z dnia 2020-06-01Ogłoszenie nr 545769-N-2020 z dnia 2020-06-01 r.

4 Wojskowy Oddział Gospodarczy: 4WOG.1200.2712.48.2020 Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 24076379800000, ul. ul. Gen. Andersa  47 , 44-121  Gliwice, woj. śląskie, państwo Polska, tel. 261111371, , e-mail 4wog.zamowieniapubliczne@ron.mil.pl, , faks 261111232.
Adres strony internetowej (URL): https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Wojskowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. Prawo Pocztowe, osobiscie lub za posrednictwem posłańca.
Adres:
4 Wojskowy oddział gospodarczy , 44 121- Gliwice , ul. Gen Andersa 47 ,( kancelaria jawna),budynek nr 7


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: 4WOG.1200.2712.48.2020 Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania.
Numer referencyjny: 4WOG.1200.2712.48.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiot i zakres zamówienia: Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych oraz środków chemicznych w podziale na 2 zadania: Zadanie nr 1: Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych; Zadanie nr 2: Zakup i dostawa środków chemicznych - zgodnie z wyszczególnieniem asortymentu znajdującym się w formularzu cenowym (stosowanie do zadania) oraz projektem umowy stanowiącymi załączniki do SIWZ. 2. Maksymalna wartość umowy będzie odpowiadać wartości najkorzystniejszej oferty. 3. Materiały stanowiące przedmiot zamówienia mają posiadać karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami oraz przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny, które muszą zostać dołączone do dostawy przedmiotu zamówienia, mają być wolne od wad fizycznych i prawnych - dla zadania nr 2. 4. Przedmiot zamówienia musi zostać dostarczony do magazynów służby czołgowo-samochodowej w dni robocze, w godzinach od 8:00 do 14:00, do magazynów 4 WOG służby czołgowo - samochodowej zlokalizowanych w: ? 44-121 Gliwice, ul. Andersa 47; ? 41-902 Bytom, ul. Oświęcimska 33; ? 42-600 Tarnowskie Góry - Lasowice, ul. Obwodowa; ? 43-300 Bielsko-Biała, ul. Bardowskiego 2. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni do poniedziałku do piątku z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 5. Przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę do magazynów Zamawiającego w formie jednej dostawy zgodnie z przesłanym przez przedstawiciela Zamawiającego zleceniem w terminie przez siebie wskazanym (kryterium oceny ofert). 6. Przedmiot zamówienia musi odpowiadać normom z zakresu gatunku pierwszego, spełniać wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiadać normom europejskim i normom ochrony środowiska. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają załączniki: a. formularz cenowy (stosownie do zadania) stanowiący odpowiednio załączniki nr 5 i 6 do SIWZ b. wzór umowy stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ - stanowiące integralną część niniejszej SIWZ. Dodatkowe wymagania. A. Realizacja przedmiotu zamówienia powinna odbywać się w dni robocze, codziennie od poniedziałku do piątku, w godzinach funkcjonowania danej jednostki. Każdorazowa zmiana ustalonych terminów dostaw powinna być zgłaszana przez Wykonawcę w formie pisemnej, uwzględniając 3 dniowe wyprzedzenie. Osoby biorące udział w realizacji zamówienia powinny posiadać obywatelstwo polskie. W przypadku braku obywatelstwa polskiego powinny posiadać stosowne pozwolenie jednorazowe uprawniające do wstępu obcokrajowców na teren chronionej jednostki i instytucji wojskowej zgodnie z Decyzją Nr 19/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie organizowania współpracy międzynarodowej w resorcie obrony narodowej. W przypadku realizacji przedmiotu zamówienia z wykorzystaniem osób nie posiadających obywatelstwa polskiego zgłoszenie osób i pojazdów do wykonywania czynności powinno zostać zrealizowane w terminie 21 dni roboczych przed wejściem na obiekty wojskowe. Brak zgody w formie pozwolenia jednorazowego skutkował będzie nie wpuszczeniem na teren obiektów wojskowych przy czym nie może to być traktowane jako utrudnienie realizacji zamówienia przez Zamawiającego. B. Wykonawca w terminie 7 dni przed przystąpieniem do realizacji zamówienia złoży do Zamawiającego w formie pisemnej wniosek o zgodę na wejście/wjazd osób i pojazdów jak również wykaz sprzętu jaki będzie wykorzystany podczas prac (w szczególności urządzenia, które będą przez Wykonawcę po zakończeniu prac wywożone z terenu kompleksów wojskowych). W powyższym wykazie w stosunku do osób Wykonawca poda dane personalne wraz z numerem PESEL oraz nr dowodu osobistego, stanowiskiem (pełnioną funkcją), w stosunku do pojazdów - rodzaj pojazdu, markę i nr rejestracyjny. W przypadku realizacji zamówienia powyżej 14 dni Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z wnioskiem załączone na płycie CD z zamkniętą sesją lub na adres poczty elektronicznej: 4wog.kancelaria@ron.mil.pl, fotografie pracowników o wymiarach 35x45mm (fotografia głowy w pozycji lewego profilu z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy). Brak wniosku z żądanymi danymi będzie skutkował brakiem zezwolenia na wejście/wjazd pracowników na teren kompleksu. C. Pracownicy Wykonawcy mają prawo do przebywania jedynie w rejonie wykonywania prac związanych z realizacją zamówienia, dostęp do innych pomieszczeń obiektu, do których jest on konieczny do poprawnego wykonania przedmiotu umowy każdorazowo musi być uzgodniony z Zamawiającym (osobą odpowiedzialną za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony Zamawiającego) oraz z przedstawicielem jednostki odpowiedzialnym za ochronę obiektu, w którym prowadzone są prace. D. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania przez osoby realizujące zamówienie oraz podwykonawców, którym zleci prace, zasad używania urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku zgodnie z Decyzją 221/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 27.07.2012 r. Użytkowanie na terenie obiektu urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku oraz telefonów komórkowych wymaga zgody Zamawiającego (osoby odpowiedzialnej za nadzór nad realizacją zamówienia ze strony zamawiającego). E. Dowódcy Jednostek Wojskowych odpowiedzialnych za ochronę kompleksów, Komendant 4 Wojskowego Oddziału Gospodarczego, zastrzega sobie prawo zgłaszania wniosków dotyczących składu zespołu realizującego przedmiot zamówienia. F. Przed przystąpieniem do realizacji zadania Wykonawca po uzgodnieniu terminu z Dowódcą Jednostki Wojskowej odpowiedzialnej za ochronę kompleksu, w którym dostawa będzie realizowana, umożliwi dokonanie przeszkolenia całego personelu odpowiedzialnego za realizację zadania w danym kompleksie przez osoby wyznaczone, nadzorujące system przepustkowy oraz systemem ochrony kompleksu. G. Powyższe wymaganie dotyczy również osób zgłaszanych jako dodatkowe w trakcie realizacji zamówienia. W związku z powyższym, zgłoszenie zmiany pracowników lub pojazdów powinno odbyć się z 7-dniowym wyprzedzeniem do Dowódców Jednostek Wojskowych odpowiedzialnych za ochronę kompleksów. H. Nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem realizacji dostawy na terenie chronionego kompleksu wojskowego do Komendanta 4 WOG poprzez Pełnomocnika ds. OIN należy przesłać imienną listę pracowników wyznaczonych do realizacji przedmiotu zamówienia na danym obiekcie z podaniem danych osobowych: imię i nazwisko, nr dowodu osobistego oraz kopie umowy o pracę (w przypadku wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę). W przypadku braku możliwości przesłania kopii umowy, przekazać informacje dotyczące: nazwy i siedziby firmy, numer i datę zawarcia umowy. marki i numeru rejestracyjnego pojazdu, który będzie wjeżdżał na teren jednostki, a także dane osoby nadzorującej prace ze strony Zamawiającego (4WOG) oraz Wykonawcy. I. Zamawiający informuje Wykonawców, że na terenie chronionego kompleksu wojskowego obowiązuje zakaz wnoszenia urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych (w tym telefonów komórkowych, laptopów, tabletów, samochodowych rejestratorów video i innych tego typu urządzeń). Zgodę na wniesienie urządzeń do przetwarzania obrazu i dźwięku jak i elektronicznych nośników danych oraz wykonywanie zdjęć na terenie chronionego kompleksu wojskowego niezbędnych do wykonania usługi wydaje Komendant 4 WOG. W tym celu należy podać numer seryjny i rodzaj urządzenia oraz nr karty pamięci. J. W przypadku realizacji umowy związanej z dostępem do informacji niejawnych do wniosku należy przedstawić poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających zdolność Wykonawcy zapewnienia określonego poziomu ochrony informacji (kserokopię świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, kserokopię poświadczeń bezpieczeństwa osobowego, lub pisemnych upoważnień do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli "Zastrzeżone" oraz zaświadczeń stwierdzających odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych). K. W przypadku konieczności uaktualnienia wykazu pracowników realizujących przedmiot zamówienia/umowy przedmiotowy wykaz należy przesłać z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem z jednoczesnym wskazaniem numeru pisma, za którym wnioskowano o wyrażenie zgody na wejście Wykonawcy. L. W przypadku realizacji umowy, związanej z wejściem na obiekty wojskowe, realizowanej w dłuższym horyzoncie czasowym, konieczne jest uzgodnienie terminu wejścia Wykonawcy z użytkownikiem obiektu (Szefem Grupy Zabezpieczenia, Kierownikiem Sekcji Obsługi Infrastruktury, Dowódcą Jednostki Wojskowej, Szefem, Kierownikiem, Komendantem instytucji wojska). 7. Przedmiotem zamówienia jest dostawa. 8. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. Wykonawcy mogą składać oferty na dowolną liczbę części - zadań. Liczba części: 2 zadań. 9. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. 10. Zamawiający nie przewiduje możliwość udzielenia zamówień o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy Pzp. 11. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. W przypadku gdy Wykonawca będzie korzystał z podwykonawców Zamawiający żąda wskazania części zamówienia, które zamierza im powierzyć oraz podania nazw firm podwykonawców oraz ich danych kontaktowych (załącznik nr 1 do SIWZ). Zapisy dotyczące podwykonawców znajdują się w rozdziale XX SIWZ i we wzorze umowy. 12. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych części zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że Wykonawca nie może powierzyć wykonania całego zamówienia podwykonawcy/om. W przypadku gdy Wykonawca powierzy wykonanie całego zamówienia podwykonawcy/om Zamawiający odrzuci taką ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp w związku z art. 36a ust. 1 ustawy Pzp. 13. Zamawiający nie wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności polegające na realizacji przedmiotu zamówienia. 14. CPV - 24000000-4; 34300000-0. 15. Zamawiający nie przewiduje zastosowanie prawa opcji do zwiększenia zakresu zamówienia po zrealizowaniu zamówienia podstawowego.

II.5) Główny kod CPV: 24000000-4
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
34300000-0


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: 15 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia na daną dostawę, jednak nie później niż do 30.11.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty na jaką opiewa umowa. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni: od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

A. Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty: 1. Formularz ofertowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 1 do SIWZ; 2. Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, aktualne na dzień składania ofert, zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Pełnomocnictwo, z których wynika prawo do podpisania oferty oraz do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). W przypadku składania ofert przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia do oferty należy załączyć pełnomocnictwa do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, stosownie do art. 23 ust. 2 ustawy Pzp. Pełnomocnictwo musi być załączone w formie pisemnej (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza). 4. formularz cenowy wypełniony zgodnie z załącznikiem nr 5 i 6 (stosownie do zadania) do SIWZ. Formularz cenowy musi być podpisany przez wykonawcę lub pełnomocnika i musi być wyceniona każda pozycja. Brak podania niniejszych danych, załączenie niepodpisanego formularza cenowego lub nie załączenie formularza cenowego będzie skutkowało odrzuceniem oferty na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 5. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie zgodnie z wymogami i warunkami Zamawiającego określonymi w SIWZ oraz we wzorze umowy w szczególności z karami umownymi, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 6. Oświadczenie Wykonawcy, że wykona zamówienie w terminie wskazanym w SIWZ złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 7. Oświadczenie Wykonawcy, że przyjmuje warunki płatności zgodne z zapisami SIWZ, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 8. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowana cena została obliczona zgodnie z rozdziałem XII SIWZ i zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 9. Oświadczenie, że Wykonawca zdobył konieczne informacje niezbędne do właściwego przygotowania oferty złożone na formularzu ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 10. Oświadczenie, że Wykonawca uważa się związany ofertą na czas wskazany w rozdz. IX SIWZ, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 11. Oświadczenie, że Wykonawca nie zastosował ceny dumpingowej i oferta nie stanowi czynu nieuczciwej konkurencji zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 5-17 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 12. Oświadczenie, że Wykonawca wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 13. Oświadczenie Wykonawcy, czy powierza podwykonawcy/com wykonanie zamówienia. W przypadku powierzenia podwykonawcy/com wykonania zamówienia Wykonawca wskaże część jaką będzie realizował przy jego/ich udziale wraz z podaniem firm (danych kontaktowych) podwykonawców, którzy będą realizować ten zakres, złożone na formularzu ofertowym - załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 14. Oświadczenie o zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności, złożone na formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 15. Oświadczenie Wykonawcy, że zaoferowany przedmiot zamówienia odpowiada normom z zakresu gatunku pierwszego, spełnia wymagania techniczno-jakościowe określone w dokumentacji technicznej producenta na dany wyrób oraz odpowiada normom europejskim i normom ochrony środowiska, jest wolny od wad fizycznych i prawnych - zamieszczone w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 16. Oświadczenie Wykonawcy, że materiały stanowiące przedmiot zamówienia posiadają karty charakterystyki zgodnie z rozporządzeniem WE 1907/2006 (REACH) z późniejszymi zmianami oraz przepisami prawnymi dotyczącymi bezpieczeństwa zdrowia i ochrony środowiska specyficzne dla substancji lub mieszaniny, które zostaną dołączone do dostawy przedmiotu zamówienia, zamieszczone w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. 17. Oświadczenie Wykonawcy, że przedmiot zamówienia będzie dostarczony przez Wykonawcę do magazynów Zamawiającego w formie jednej dostawy zgodnie z przesłanym przez przedstawiciela Zamawiającego zamówieniem w terminie określonym w dziale IV. niniejszej SIWZ, zamieszczone w formularzu ofertowym stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ lub na odrębnym dokumencie. B. Dokumenty które, każdy Wykonawca musi złożyć po otwarciu oferty. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca zobowiązany jest w terminie 3 dni od zamieszczenia w BIP Zamawiającego pod adresem: https://4wog.wp.mil.pl/pl/bip/zamowienia/ informacji z otwarcia ofert do przekazania Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy Pzp (zgodnie ze wzorem załącznika nr 3 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzieleniu zamówienia. Każdy z członków konsorcjum lub podmiotów wspólnie ubiegających się o zamówienie przedkłada stosowne oświadczenie. C. Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy Pzp Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie aktualnych na dzień złożenia, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp - nie dotyczy. D. W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących wspólnie np. konsorcjum musi przedłożyć w ofercie lub na wezwanie Zamawiającego dokumenty określone w Rozdz. VI lit. A pkt 2, VI lit. B i lit. C SIWZ, pozostałe dokumenty wymienione w Rozdziale VI A za wyjątkiem dokumentu w punkcie 2 przedstawić łącznie. E. W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, w formie elektronicznej pod określonymi adresami internetowymi ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty. F. W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub dokumentów przechowywanych przez Zamawiającego zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z posiadanych oświadczeń lub dokumentów, o ile są one aktualne.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena brutto100,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zgodnie z zapisami SIWZ i ustawy Pzp.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> PL
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Tak
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1. W sprawach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy ustawy Pzp oraz Kodeksu cywilnego. 2. Zamawiający nie przewiduje przeprowadzenie aukcji elektronicznej. 3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym w ustawie Pzp. 4. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia. 5. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję, że: a. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy, 44-121 Gliwice, ul. Gen. Andersa 47, tel. 261 111 229 oraz: b. pełniący obowiązki inspektorem ochrony danych osobowych w 4 Wojskowy Oddział Gospodarczy jest Pan ppłk Wojciech GĘBKA, kontakt: 261111600 *; c. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, Nr sprawy: 4WOG.1200.2712.48.2020 prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych, dalej "ustawa Pzp"; e. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy; f. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h. posiada Pani/Pan: * na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących ; * na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych. Skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * Na podstawie art. 11 ust. 6a ustawy Pzp W przypadku danych osobowych zamieszczonych w Biuletynie Zamówień Publicznych, prawa o którym mowa w art. 15 i art. 16 rozporządzenia 2016/679 ( RODO), są wykonywane w drodze żądania skierowanego do Zamawiającego. * na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO. Z zastrzeżeniem, że prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego. * zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy Pzp tj. Zamawiający udostępnia dane osobowe, o których mowa w art. 10 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z późn. zm.53)), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/679", w celu umożliwienia korzystania ze środków ochrony prawnej, o których mowa w dziale VI, do upływu terminu do ich wniesienia. * W przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających na celu sprecyzowanie żądania, w szczególności podania nazwy lub daty postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; * Wystąpienie z żądaniem, o którym mowa w art. 18 ust. 1 rozporządzenia 2016/679, nie ogranicza przetwarzania danych osobowych do czasu zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu; * prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. i. nie przysługuje Pani/Panu: * w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; * prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; * na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa akcesoriów samochodowych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34300000-0,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: 15 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia na daną dostawę, jednak nie później niż do 30.11.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty na jaką opiewa umowa. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni: od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Część nr: 2Nazwa: Zakup i dostawa środków chemicznych
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Zakup i dostawa środków chemicznych
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 24000000-4,

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto100,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin realizacji zamówienia: 15 dni roboczych od dnia przesłania zamówienia na daną dostawę, jednak nie później niż do 30.11.2020 r. lub do wcześniejszego wyczerpania kwoty na jaką opiewa umowa. Za dni robocze Zamawiający uznaje dni: od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.