eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wędrzyn › Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową dla każdej części oddzielnie.

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544891-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

45 Wojskowy Oddział Gospodarczy: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową dla każdej części oddzielnie.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: 45 Wojskowy Oddział Gospodarczy, krajowy numer identyfikacyjny 80521018000000, ul. -  - , 69-211  Wędrzyn, woj. lubuskie, państwo Polska, tel. 957 556 236, , e-mail 45wog.zampubliczne@ron.mil.pl, , faks 957 556 222.
Adres strony internetowej (URL): www.45wog.wp.mil.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Jednostka Organizacyjna Skarbu Państwa podległa MON

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.45wog.wp.mil.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:
45 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Wędrzynie; 69-211 Wędrzyn


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową dla każdej części oddzielnie.
Numer referencyjny: 18/2020/INFRA
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
3


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową dla każdej części oddzielnie. Opracowana dokumentacja powinna uwzględniać poniższe prace: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. 1. 1. Montaż na istniejącej sieci zewnętrznej fi 100 - 1 szt., fi 150 - 2 szt. fi 50 - 1 szt. 4 kompletów zaworów antyskażeniowych wraz z zasuwani oraz posadowieniem studni. W ramach inwentaryzacji w miejscach projektowanych studni należy wykonać odkrywkę w celu potwierdzenia średnicy rur wodociągowych. Zamawiający nie udostępnia sprzętu do odkrywki. Ująć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. 1. Wymiana bram wjazdowych; 2. Wymiana stolarki okiennej; 3. Wymiana posadzki ( posadzka musi być przystosowana do pracy wózka widłowego o masie ok 6000 kg); 4. Wykonanie utwardzonych, równych (brak progu) podjazdów do bram wjazdowych; 5. Naprawa poszycia dachu; 6. Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją termiczna dachu; 7. Wykonanie częściowej rozbiórki ścianek działowych oraz likwidacja kanałów obsługowych; 8. Usprawnienie wentylacji pomieszczeń; 9. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej; 10. Wykonanie punktów zasilających dla prostowników trójfazowych i jednofazowych; Spełnienie wymagań jak dla pomieszczeń do przechowywania akumulatorów; 11. Wymiana instalacji CO ( brak instalacji w boksach garażowych od 7 do 11); 12. Malowanie pomieszczeń; Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna 1. Dostosowanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń do obowiązujących norm; 2. Obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego; 3. Zapewnienie właściwej wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach kuchennych; 4. Skuteczną eliminację niepożądanych zapachów z pomieszczeń kuchennych. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się udział Wykonawcy w 5 radach budowy dla każdej części oddzielnie.

II.5) Główny kod CPV: 71220000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
71310000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga realizacji według etapów przedmiotu zamówienia w sposób następujący: 1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: dla części I - minimalny 75 dni maksymalny 100 dni od daty zawarcia umowy, dla części II - minimalny 75 dni maksymalny 120 dni od daty zawarcia umowy, dla części III - minimalny 90 dni maksymalny 130 dni od daty zawarcia umowy, Pełnienie nadzoru autorskiego - Wykonawca zobowiązuje się wykonać nadzór autorski bez względu na okres wyłonienia Wykonawcy robót realizowanych na podstawie dokumentacji projektowej, w okresie trzech lat od dnia odbioru dokumentacji projektowej

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w powyższym zakresie. Wystarczającym będzie złożenie oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli: Wykonawca wykaże, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: ? dla części I: 50 000,00 zł, ? dla części II: 50 000,00 zł, ? dla części III: 10 000,00 zł, Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część postępowania, winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnąnie mniejszą niż suma poszczególnych części. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia do końca trwania umowy.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający uzna spełnienie tego warunku, jeżeli Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia: * przedłoży wykaz usług (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) co najmniej dwóch usług opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadających przedmiotowi zamówienia; tj. prac ogólnobudowlanych obiektów użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi były świadczone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączeniem dowodów (referencji) określających, że usługi były wykonane lub są wykonywane należycie o łącznej wartości usług nie mniejszej niż: dla części I: 80 000,00 zł, dla części II: 80 000,00 zł, dla części III: 20 000,00 zł, Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część postępowania, winien wykazać, że wykonał należycie co najmniej dwie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadające przedmiotowi zamówienia; tj. prac ogólnobudowlanych obiektów użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż suma poszczególnych części. * wykaże, że dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: - dla części II - architektonicznej bez ograniczeń, - dla części II, III - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - dla części II, III - instalacyjne w zakresie sieci , instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - dla części I, II, III - instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 3 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 5 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia następujących dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia Wykonawcy z postępowania: 1) zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 2) zaświadczenia właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, lub innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu; 3) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy;

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta zostanie najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, tj.: 1/ wykaz usług (stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ) co najmniej dwóch usług opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadających przedmiotowi zamówienia; tj. prac odpowiadających przedmiotowi zamówienia obiektów użyteczności publicznej, wraz z podaniem ich wartości, dat wykonania oraz podmiotów na rzecz których usługi były świadczone w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, oraz załączeniem dowodów (referencji) określających, że usługi były wykonane lub są wykonywane należycie o łącznej wartości usług nie mniejszej niż: dla części I: 80 000,00 zł, dla części II: 80 000,00 zł, dla części III: 20 000,00 zł. Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część postępowania, winien wykazać, że wykonał należycie co najmniej dwie usługi opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej odpowiadające przedmiotowi zamówienia; tj. prac ogólnobudowlanych obiektów użyteczności publicznej na kwotę nie mniejszą niż suma poszczególnych części. 2/dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż: ? dla części I: 50 000,00 zł, ? dla części II: 50 000,00 zł, ? dla części III: 10 000,00 zł, Wykonawca, który zamierza złożyć ofertę na więcej niż jedną część postępowania, winien wykazać, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjnąnie mniejszą niż suma poszczególnych części. Wykonawca zobowiązuje się, że będzie utrzymywał powyższy zakres ubezpieczenia do końca trwania umowy. 3/ oświadczenie stanowiące załącznik nr 7 do SIWZ, że Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadającymi wymagane uprawnienia tj. uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności: - dla części II - architektonicznej bez ograniczeń, - dla części II, III - konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, - dla części II, III - instalacyjne w zakresie sieci , instalacji, urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, - dla części I, II, III - instalacyjnej w zakresie sieci , instalacji, urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń 4/ Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do niniejszego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. W celu wstępnego wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz 24 ust. 5 pkt 1-5, 8 ustawy Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. W celu wstępnego wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1b Pzp, Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą oświadczenia - wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 3 do SIWZ. W przypadku, gdy Wykonawca będzie korzystał z potencjału podmiotu trzeciego, wraz z ofertą należy złożyć stosowne zobowiązanie (Załącznik nr 7 do SIWZ). 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 (Załącznik nr 6 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1 Ustala się wadium w wysokości : Część I: 1 000,00 zł brutto; Część II: 2 000,00 zł brutto; Część III: 700,00 zł brutto. 2. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wadium można wnieść w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. Nr 109, poz. 1158 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 66, poz. 596 i Nr 216, poz. 1824 z późn. zm.) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy: NBP oddział w Zielonej Górze nr 57 1010 1704 0060 0213 9120 3000 z dopiskiem: Przetarg nieograniczony: "Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową: *Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. *Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. *Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna Pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową dla każdej części oddzielnie." Skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu następuje z chwilą wpływu środków pieniężnych na rachunek bankowy wskazany powyżej, przed upływem terminu składania ofert. Stosowny dowód potwierdzający wniesienie wadium należy załączyć do oferty. Termin ważności wadium złożonego w innej formie niż pieniądz, powinien obejmować cały okres związania ofertą. W przypadku form innych niż pieniądz, musi być precyzyjnie określone: kto jest gwarantem, beneficjentem oraz zleceniodawcą gwarancji, wysokość kwoty gwarancji, termin ważności oraz zobowiązanie podmiotu udzielającego gwarancji do zapłaty wadium w przypadkach przewidzianych w art. 46 ustawy, mianowicie: Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, zawarcie umowy stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 cyt. ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Również poręczenie musi precyzyjnie określać, za kogo poręczyciel dokonuje poręczenia, do jakiej wysokości i na jaki czas oraz wskazywać przedmiot poręczenia. Z treści gwarancji lub poręczenia musi jednoznacznie wynikać, jaki jest sposób reprezentacji gwaranta (poręczyciela). Gwarancja (poręczenie) musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela gwaranta (poręczyciela). Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikacją np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Gwarancja lub poręczenie powinno zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie zamawiającego - zgłoszone w terminie związania ofertą - wzywające do zapłaty kwoty wadium zgodnie z warunkami specyfikacji i art. 46 ust. 4a i 5 ustawy - następuje jego bezwarunkowa wypłata, bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela. Dowodem wniesienia wadium w innej formie niż pieniądz jest załączenie do oferty kopii gwarancji lub poręczenia. Oryginał dokumentu (wadium w formie niepieniężnej) należy zdeponować w kancelarii jawnej (bud. nr 33, parter, pom. nr 11), wskazanej jako miejsce składania ofert w terminie tożsamym, z terminem składania ofert tj. do 05.06.2020r. do godz. 09:00. W przypadku wniesienia odwołania po otwarciu ofert Zamawiający, nie później niż na 7 dni przed upływem ważności wadium, wzywa Wykonawców, pod rygorem wykluczenia z postępowania, do przedłużenia ważności wadium albo wniesienia nowego wadium na okres niezbędny do zabezpieczenia postępowania do zawarcia umowy. Jeżeli odwołanie wniesiono po wyborze oferty najkorzystniejszej, wezwanie kieruje się jedynie do Wykonawcy, którego ofertę wybrano jako najkorzystniejszą.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
termin opracowania dokumentacji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

1) Ogólne i szczegółowe warunki umowy, które uwzględnione będą w przyszłej umowie z wybranym w wyniku przeprowadzenia postępowania Wykonawcą, ujęto we wzorze umowy dołączonym do SIWZ. 2) Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1) Zamawiający ustala zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto ofertowej zamówienia. 2) Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewyko~nania lub nienależytego wykonania umowy. 3) Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed terminem zawarcia umowy na wskazany numer rachunku bankowego tj. NBP oddział w Zielonej Górze nr 28 1010 1704 0060 0213 9120 1000 4) Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru wyko~nawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przed~siębiorczości. 5) W przypadku wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie gwarancji, jeżeli oferta została złożona wspólnie przez kilku wykonawców, w treści gwarancji muszą być dokonane następujące stwierdzenia: * wykaz wszystkich wykonawców wspólnie składających ofertę; * że gwarant zapłaci wymienioną kwotę bez względu na to, z czyjej przyczyny przedmiot zamówienia nie został wykonany należycie; * że wypłata należnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy w przypadku wymienionym w ust. 2 nastąpi zawsze bez względu na winę któregokolwiek z wykonawców wspólnie wykonujących zamówienie; * termin ważności. 6) Należną kwotę zabezpieczenia Wykonawca zobowiązany będzie wnieść w całości przed zawarciem umowy. 7) Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaci przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego. 8) W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia. 9) Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowa je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwróci zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pie~niędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. 10) W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w ust. 4. 11) Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowiące 70% wartości zabezpieczenia zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po przyjęciu przez komisję przedmiotu zamówienia zgodnie z postanowieniami § 6 wzoru umowy. 12) Zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady tj. 30% wartości zabezpieczenia zwrócone zostanie nie później niż w 15 dni po upływie okresu rękojmi, o ile do tego czasu nie wystąpią usterki, a zgłoszone zostaną usunięte.


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Nie
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:

IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową: Część I: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Remont sieci wodociągowej budowla nr 108/k.2816, w bud. nr 14/k.5802, budowla nr 67/k.8644 m. Wędrzyn. 1. 1. Montaż na istniejącej sieci zewnętrznej fi 100 - 1 szt., fi 150 - 2 szt. fi 50 - 1 szt. 4 kompletów zaworów antyskażeniowych wraz z zasuwani oraz posadowieniem studni. W ramach inwentaryzacji w miejscach projektowanych studni należy wykonać odkrywkę w celu potwierdzenia średnicy rur wodociągowych. Zamawiający nie udostępnia sprzętu do odkrywki. Ująć wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się udział Wykonawcy w 5 radach budowy dla każdej części oddzielnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 100
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena 60,00
termin opracowania dokumentacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: dla części I - minimalny 75 dni maksymalny 100 dni od daty zawarcia umowy,


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna.
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową: Część II: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Częściowy remont budynku nr 16/k.2629 m. Skwierzyna. 1. Wymiana bram wjazdowych; 2. Wymiana stolarki okiennej; 3. Wymiana posadzki ( posadzka musi być przystosowana do pracy wózka widłowego o masie ok 6000 kg); 4. Wykonanie utwardzonych, równych (brak progu) podjazdów do bram wjazdowych; 5. Naprawa poszycia dachu; 6. Wykonanie sufitu podwieszanego z izolacją termiczna dachu; 7. Wykonanie częściowej rozbiórki ścianek działowych oraz likwidacja kanałów obsługowych; 8. Usprawnienie wentylacji pomieszczeń; 9. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetleniowej; 10. Wykonanie punktów zasilających dla prostowników trójfazowych i jednofazowych; Spełnienie wymagań jak dla pomieszczeń do przechowywania akumulatorów; 11. Wymiana instalacji CO ( brak instalacji w boksach garażowych od 7 do 11); 12. Malowanie pomieszczeń; W ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się udział Wykonawcy w 5 radach budowy dla każdej części oddzielnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 120
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin opracowania dokumentacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: dla części I - minimalny 75 dni maksymalny 120 dni od daty zawarcia umowy,


Część nr: 3Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest usługa opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz pełnienie nadzoru autorskiego w zakresie objętym wykonywaną dokumentacją projektowo - kosztorysową: Część III: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na: Remont instalacji wentylacyjnej kuchni na parterze bud. nr 2/k.2629 m. Skwierzyna 1. Dostosowanie jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń do obowiązujących norm; 2. Obniżenia poziomu zanieczyszczeń powietrza wewnętrznego; 3. Zapewnienie właściwej wilgotności oraz temperatury w pomieszczeniach kuchennych; 4. Skuteczną eliminację niepożądanych zapachów z pomieszczeń kuchennych. W ramach pełnienia nadzoru autorskiego przewiduje się udział Wykonawcy w 5 radach budowy dla każdej części oddzielnie.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71220000-6, 71320000-7, 71310000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 130
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena60,00
termin opracowania dokumentacji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:1) Termin realizacji przedmiotu zamówienia - opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej: dla części I - minimalny 90 dni maksymalny 130 dni od daty zawarcia umowy,


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.