eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Kraśnik › Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Kraśnik.Ogłoszenie z dnia 2020-05-27Ogłoszenie nr 544594-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Miasto Kraśnik: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Kraśnik.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Miasto Kraśnik, krajowy numer identyfikacyjny 52410500000000, ul. ul. Lubelska  84 , 23-200  Kraśnik, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 818 251 540, e-mail zp@krasnik.eu, faks 818 252 709.
Adres strony internetowej (URL): https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://umkrasnik.e-biuletyn.pl/index.php?id=51


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferty należy złożyć w formie pisemnej.
Adres:
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Kraśnik.
Numer referencyjny: WIR.BFiZP.271.1.17.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowych dla zadań inwestycyjnych na terenie Miasta Kraśnik: 1) *Zadanie nr 1 - "Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej na Osiedlu Koszary" na działce nr ewid. 695/82 i 695/31 (droga boczna od ul. Koszarowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Przedszkola nr 5) polegającej m.in. na położeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ok. 145 m, częściowej wymianie krawężników oraz regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych. 2) *Zadanie nr 2 - "Budowa nowych miejsc parkingowych i odcinka chodnika przy ul. Wyszyńskiego" na działce nr ewid.197/10 zakłada się budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Miejsca zostaną usytuowane prostopadle do istniejącej drogi publicznej -ul. Wyszyńskiego. Stanowiska będą miały 2,70 m szerokości i 5 m długości. Miejsca parkingowe będą usytuowane na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 19 na terenach zielonych osiedla. W obrębie planowanej inwestycji przy ul. Wyszyńskiego istnieje sieć gazowa oraz telekomunikacyjna - wymagane będzie uzyskanie warunków zabezpieczenia sieci. 3) *Zadanie nr 3 - "Budowa drogi gminnej ul. Wałowej" polegające na budowie ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej ul. Wałowej w Kraśniku na odcinku o długości ok. 130 m. wraz z wymianą słupów i opraw oświetlenia. W projekcie należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych oraz zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. Dodatkowo przyjęte rozwiązania konstrukcyjne należy konsultować z właścicielami przyległych posesji. 4) *Zadanie nr 4 - "Budowa drogi gminnej ul. Mleczarskiej" polegające na budowie ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej ul. Mleczarskiej w Kraśniku na odcinku o długości ok. 175 m. W projekcie należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych oraz zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. 5) *Zadanie nr 5 - "Budowa chodnika przy ul. Stefana Lelka-Sowy" polegające na budowie chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego zlokalizowanego przy ul. Stefana Lelka-Sowy w Kraśniku na odcinku o długości ok. 105 mb. Chodnika ma być zlokalizowany z lewej strony ulicy (od strony budynku dawnej przychodni). W projekcie należy uwzględnić wycinkę 17 drzew kolidujących z projektowanym odcinkiem. * -umowy będą podpisywane oddzielnie dla każdej części zamówienia. 2. Zakres zamówienia obejmuje m.in.: 1) opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, kompletnej z punktu widzenia celu, jakiemu ma służyć, 2) uzyskanie warunków zarządców sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz wszelkich decyzji i uzgodnień, 3) zakup map do celów projektowych, 4) opracowanie projektu stałej organizacji ruchu (jeżeli dotyczy), 5) złożenie kompletnego wniosku pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać wszystkie niezbędne czynności dla prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, w szczególności: 1) niezwłocznie po podpisaniu umowy dokonać wizji lokalnej z udziałem upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego w miejscu planowanej inwestycji, w tym wszelkich niezbędnych oględzin, 2) prowadzić bieżące konsultacje z upoważnionymi przedstawicielami Zamawiającego i uwzględniać zgłaszane przez nich uwagi lub w razie niemożności ich uwzględnienia udzielać uzasadnień swojego stanowiska. 4. W skład przedmiotowej dokumentacji wchodzą m.in.: 1) projekt budowlano-wykonawczy - 5 egz 2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (do wszystkich branż) - po 2 egz., 3) przedmiar robót (do wszystkich branż) - po 2 egz., 4) kosztorys inwestorski (do wszystkich branż) - po 2 egz., 5. Wykonawca dostarczy Zamawiającemu kompletną dokumentację w formie pisemnej (papierowej) w ilości egzemplarzy podanych powyżej i w formie elektronicznej zapisanej na nośniku USB (pendrive) - 1 egz. 6. Wymagania dla dokumentacji projektowo-kosztorysowej: 1) rysunki należy zapisać w formacie *.pdf i *.dwg, 2) opisy techniczne oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy zapisać w formacie *.doc i *.pdf, 3) przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie należy zapisać w formacie *.xls i *.pdf, 4) wszystkie dokumenty i rysunki w formacie *.pdf, należy zeskanować z podpisami, 5) dokumenty takie jak: uzgodnienia, decyzje, opinie, itp. należy zeskanować i zapisać w formacie *.pdf. oraz załączyć do dokumentacji przekazywanej na nośniku USB (pendrive), 6) wersja elektroniczna nie może zawierać danych osobowych. 7. W ramach umowy należy wykonać wszelkie inne opracowania niezbędne do kompletności dokumentacji. 8. Do obowiązków Wykonawcy należy zdobycie wszelkich informacji, które są konieczne do wykonania przedmiotu umowy. 9. Dokumentację projektową, przedmiary robót, kosztorysy inwestorskie, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, należy opracować między innymi zgodnie z: 1) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 ze zm.), 2) Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 3) Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935), 4) Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 124 ze zm.), 5) ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 ze zm.), 6) ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), tj. przede wszystkim zgodnie z: a) art. 29 ust. 1: "przedmiot zamówienia opisuje się w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty", b) art. 29 ust. 2: "przedmiotu zamówienia nie można opisywać w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję", c) art. 29 ust. 3: "przedmiotu zamówienia nie można opisywać przez wskazanie znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego wykonawcę, jeżeli mogłoby to doprowadzić do uprzywilejowania lub wyeliminowania niektórych wykonawców lub produktów, chyba że jest to uzasadnione specyfiką przedmiotu zamówienia i zamawiający nie może opisać przedmiotu zamówienia za pomocą dostatecznie dokładnych określeń, a wskazaniu takiemu towarzyszą wyrazy "lub równoważny"" z propozycją takiego opisu Wykonawca każdorazowo wystąpi do Zamawiającego o wyrażenie zgody, d) art. 29 ust. 5 i 6: "opis przedmiotu zamówienia sporządza się z uwzględnieniem wymagań w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników. W przypadku, gdy wymagania wynikają z aktu prawa Unii Europejskiej, przedmiot zamówienia w zakresie projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników, opisuje się przez odesłanie do tego aktu. e) art. 30 ust. 1, f) art. 30 ust. 4, g) art. 30 ust. 8. 7) innymi przepisami, w tym przepisami prawa Unii Europejskiej, 8) obowiązującymi normami, 9) niniejszą umową. 10. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w pełnym zakresie, zgodnie z treścią umowy, SIWZ, wymaganiami Zamawiającego, zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością i obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 11. Przekazana dokumentacja będzie wzajemnie skoordynowana techniczne we wszystkich branżach i kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Dokumentacja stanowi podstawę wykonania robót budowlanych oraz użytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem. 12. Wykonawca ma obowiązek konsultowania z Zamawiającym istotnych przyjętych rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych, materiałowych przy jednoczesnym założeniu, że zaproponowane rozwiązania zapewnią najlepszą jakość wykonania przy jak najniższych kosztach celu obiektu. 13. Przedmiotem niniejszej umowy objęte jest również udzielanie odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące dokumentacji projektowej oraz dokonywanie zmian i uaktualnień dokumentacji projektowej, w toku postępowania o udzielenie zamówienia na wybór Wykonawcy robót budowlanych odnośnie wszelkich wątpliwości powstałych na tle przyjętych rozwiązań, przy czym Wykonawcy za te czynności nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie. Czynności te będą wykonywane w terminach każdorazowo określanych przez Zamawiającego. 14. Wykonawca jest zobowiązany do dokonania oraz przekazania Zamawiającemu w wyznaczonym terminie zmian, uzupełnień oraz poprawek, wynikłych z niezgodności opracowania lub z błędów Wykonawcy. Wszelkie prace wynikłe z przyczyn, o których mowa powyżej, wykonane będą w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy. 15. Wykonawca jest zobowiązany, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 umowy na żądanie Zamawiającego, dokonać dwukrotnej aktualizacji kosztorysu inwestorskiego w przypadku, gdy Zamawiający nie wykorzysta go do ustalenia wartości zamówienia na roboty budowlane w terminie, o którym mowa w art. 35 ust. 1 ustawy Pzp. 16. Wykonawca zagwarantuje opracowanie dokumentacji przez osobę/osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie, co zostanie potwierdzone załączeniem do przekazywanej dokumentacji ważnych zaświadczeń, o których mowa w art. 12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane.

II.5) Główny kod CPV: 71250000-5
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71320000-7
79933000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 60
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin wykonania zamówienia dla każdej z części zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie precyzuje tego warunku
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek dotyczący dysponowania co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej, która będzie kierowała pracami projektowymi związanymi z realizacją zamówienia. Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się dysponowaniem co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej. Osoba posiadająca uprawnienia budowlane do projektowania w specjalności inżynieryjnej drogowej powinna posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 ze zm.) oraz Rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 831) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 220). Na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca wraz z ofertą złoży oświadczenie, stanowiące załącznik nr 3 do SIWZ. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, polega na zdolnościach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu, 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia, 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego, 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących kwalifikacji zawodowych, zrealizuje roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Tak
Informacje dodatkowe: Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia jest jednym z kryteriów oceny ofert.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, wraz z wypełnionym formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ), podpisanym przez upełnomocnionych przedstawicieli, składa: 1) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do SIWZ, dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania, 2) aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do SIWZ, dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu, 3) wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia (wzór zobowiązania stanowi załącznik nr 4 do SIWZ), 4) wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w postępowaniu zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w ust. 1 i 2, 5) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, oświadczenia, o których mowa w ust. 1 i ust. 2, składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 6) jeżeli prawo do podpisywania oferty nie wynika z dostępnych zamawiającemu dokumentów, należy dołączyć pełnomocnictwo do podpisania oferty - oryginał lub notarialnie poświadczoną kopię. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 369 ze zm.). Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium (oddzielnie dla każdej części zamówienia): 1) Zadanie 1, 2 i 5 (części nr 1, 2, i 5) w wysokości 200,00 zł (słownie: dwieście złotych), 2) Zadanie 3 i 4 (części nr 3 i 4) w wysokości 700,00 zł (słownie: siedemset złotych), które może być wnoszone w: ? pieniądzu, ? poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo ? -kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, ? gwarancjach bankowych, ? gwarancjach ubezpieczeniowych, ? poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.). 2. Wadium wnoszone w formie pieniężnej należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Polska Kasa Opieki S.A. nr 46 1240 5497 1111 0010 4019 7424. 3. Jeżeli wadium zostanie wniesione w pieniądzu przelewem, zaleca się, aby wykonawca dołączył do oferty kserokopię wpłaty wadium z potwierdzeniem dokonanego przelewu. W tytule przelewu należy wpisać: wadium - przetarg na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr .... - ..................................... część/części nr......". 4. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia dokument zabezpieczenia (oryginał) należy złożyć przed upływem terminu składania ofert w siedzibie Zamawiającego, w oddzielnej kopercie oznaczonej: "Wadium - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr....- ................ część/części nr......" a do oferty dołączyć kopię, której zgodność z oryginałem poświadczono. 5. Dokument wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia winien zawierać bezwarunkowe i nieodwołalne zobowiązanie gwaranta lub poręczyciela zapłaty wymaganej kwoty wadium, na pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty wadium, powstałe na skutek okoliczności określonych w ustawie. 6. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do 04.06.2020 r. do godz. 11:00 (w przypadku wadium wniesionego w pieniądzu liczy się data wpływu środków na rachunek bankowy Zamawiającego). 7. Oferta Wykonawca, który nie wniósł wadium podlega odrzuceniu. 8. Oferty Wykonawców, którzy wnieśli wadium w sposób nieprawidłowy, zostaną odrzucone. 9. Zamawiający zwraca wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. 10. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano. 11. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert. 12. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 9, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez zamawiającego. 13. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez wykonawcę. 14. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli: 1) wykonawca, w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej, 2) wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 15. Wadium wniesione przez jednego ze wspólników konsorcjum uważa się za wniesione prawidłowo.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w umowie w następujących przypadkach: 1) wysokość wynagrodzenia Wykonawcy może ulec zmianie w razie ustawowej zmiany stawek podatku VAT, zmianie ulega kwota netto, bez zmiany kwoty brutto, 2) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidział korzystania z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą powierzenia przez Wykonawcę wykonywania części zamówienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej, 3) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidział korzystanie z podwykonawców, przewiduje się możliwą zmianę umowy dotyczącą samodzielnego wykonania przedmiotu zamówienia lub zwiększenia, bądź zmniejszenia liczby podwykonawców, jeżeli Wykonawca uzna to za konieczne i złoży odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmianę, rezygnację z podwykonawcy może nastąpić pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców i dalszych podwykonawców, którzy byli związani umową z dotychczasowym podwykonawcą, potwierdzających zapłatę przez niego należnego wynagrodzenia za wykonaną część zamówienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie, 4) w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie więcej jednak niż o czas trwania tych okoliczności. Do okoliczności, o których mowa w zdaniu powyżej, zaliczyć należy w szczególności przypadek wystąpienia siły wyższej, to znaczy niezależnego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewnętrznego, które było niemożliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i któremu nie można było zapobiec mimo dochowania należytej staranności. Przypadkami siły wyższej są m.in.: powódź, pożar, trzęsienie ziemi i inne klęski żywiołowe, nagłe i długotrwałe przerwy w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skażenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, działania wojenne (zbrojne). 5) w przypadku niezależnej od Wykonawcy zwłoki odpowiednich organów w wydaniu: warunków technicznych, uzgodnień branżowych, decyzji, pozwoleń, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji zamówienia, termin ten może ulec przedłużeniu, nie dłużej jednak niż o czas powstałej zwłoki, 6) w przypadku wystąpienia konieczności wprowadzenia zmian, niezbędnych do zakończenia realizacji zamówienia, których nie dało się przewidzieć w chwili zawarcia umowy, a są one korzystne dla Zamawiającego, 7) w przypadku, gdy nastąpi zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację przedmiotu zamówienia (zmiana wyłącznie w zakresie nie powodującym zwiększenia wynagrodzenia Wykonawcy). 8) przewiduje się zmianę osoby, która będzie kierowała pracami projektowymi. Zmiana może nastąpić za zgodą Zamawiającego. Nowa osoba kierująca pracami projektowymi musi spełniać wymogi, co do kwalifikacji i doświadczenia jak poprzednik.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: 2020-07-03 okres w dniach: (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 1 - "Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej na Osiedlu Koszary"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 1 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 1 - "Modernizacja nawierzchni drogi dojazdowej na Osiedlu Koszary" na działce nr ewid. 695/82 i 695/31 (droga boczna od ul. Koszarowej do Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Przedszkola nr 5) polegającej m.in. na położeniu nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej na odcinku o długości ok. 145 m, częściowej wymianie krawężników oraz regulacji wysokościowej istniejących studzienek kanalizacyjnych. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania 1 części zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 2Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo--kosztorysowej dla zadania nr 2 - "Budowa nowych miejsc parkingowych i odcinka chodnika przy ul. Wyszyńskiego"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 2 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 2 - "Budowa nowych miejsc parkingowych i odcinka chodnika przy ul. Wyszyńskiego" na działce nr ewid.197/10 zakłada się budowę 9 miejsc postojowych dla samochodów osobowych i 1 miejsce dla osób niepełnosprawnych. Miejsca zostaną usytuowane prostopadle do istniejącej drogi publicznej -ul. Wyszyńskiego. Stanowiska będą miały 2,70 m szerokości i 5 m długości. Miejsca parkingowe będą usytuowane na wysokości bloku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wyszyńskiego 19 na terenach zielonych osiedla. W obrębie planowanej inwestycji przy ul. Wyszyńskiego istnieje sieć gazowa oraz telekomunikacyjna - wymagane będzie uzyskanie warunków zabezpieczenia sieci. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania 2 części zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 3Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo--kosztorysowej dla zadania nr 3 - "Budowa drogi gminnej ul. Wałowej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 3 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 3 - "Budowa drogi gminnej ul. Wałowej" polegające na budowie ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej ul. Wałowej w Kraśniku na odcinku o długości ok. 130 m. wraz z wymianą słupów i opraw oświetlenia. W projekcie należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych oraz zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. Dodatkowo przyjęte rozwiązania konstrukcyjne należy konsultować z właścicielami przyległych posesji. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania 3 części zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 4Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo--kosztorysowej dla zadania nr 4 - "Budowa drogi gminnej ul. Mleczarskiej"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 4 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 4 - "Budowa drogi gminnej ul. Mleczarskiej" polegające na budowie ciągu pieszo-jezdnego z betonowej kostki brukowej ul. Mleczarskiej w Kraśniku na odcinku o długości ok. 175 m. W projekcie należy uwzględnić odprowadzenie wód opadowych oraz zabezpieczenie infrastruktury podziemnej. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 79933000-3, 71320000-7

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania 4 części zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.


Część nr: 5Nazwa: Opracowanie dokumentacji projektowo--kosztorysowej dla zadania nr 5 - "Budowa chodnika przy ul. Stefana Lelka-Sowy"
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem części nr 5 zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania nr 5 - "Budowa chodnika przy ul. Stefana Lelka-Sowy" polegające na budowie chodnika o nawierzchni z brukowej kostki betonowej koloru szarego zlokalizowanego przy ul. Stefana Lelka-Sowy w Kraśniku na odcinku o długości ok. 105 mb. Chodnika ma być zlokalizowany z lewej strony ulicy (od strony budynku dawnej przychodni). W projekcie należy uwzględnić wycinkę 17 drzew kolidujących z projektowanym odcinkiem. Opis przedmiotu zamówienia zawiera Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia oraz wzór umowy (załącznik nr 6 do SIWZ).
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 71250000-5, 71320000-7, 79933000-3

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach: 60
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia 40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Termin wykonania 5 części zamówienia: 60 dni od daty podpisania umowy.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.