eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Murowana Goślina › Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 rokuOgłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544506-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Gmina Murowana Goślina: Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców Wielkopolskich  9 , 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.murowana-goslina.pl; https://przetargi.murowana-goslina.pl
Adres profilu nabywcy: https://przetargi.murowana-goslina.pl
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://przetargi.murowana-goslina.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://przetargi.murowana-goslina.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
Ofertę należy złożyć w postaci elektronicznej na Platformie pod adresem: https://przetargi.murowana-goslina.pl/ w zakładce "Twoje oferty" w szczegółach wybranego postępowania.


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://przetargi.murowana-goslina.pl/#/help

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku
Numer referencyjny: ZP.271.6.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: I. Przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie usług komunalnych w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku, polegających na utrzymaniu czystości na terenie miasta i gminy Murowana Goślina. II. Opis przedmiotu zamówienia: A. Oczyszczanie miasta-Termin realizacji usługi oczyszczania wynosi 6 miesięcy.1) Utrzymanie czystości na całej powierzchni dróg (jezdni, zatok przystankowych, placów, zatok postojowych, pętli komunikacji miejskiej, chodników) wraz z mechanicznym zamiataniem i zmywaniem, tj.: a.Mechaniczne oczyszczanie ulic na terenie miasta (Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi częstotliwość oraz konkretny dzień tygodnia, w którym będzie odbywać się przedmiotowe oczyszczanie) przy średnio-miesięcznej powierzchni ulic przeznaczonych do sprzątania tj. ok. 157,50 tys. m2 (załącznik A do opisu przedmiotu zamówienia) podczas całego okresu wykonywania przedmiotu zamówienia, w czasie, gdy nie zalega na ulicach pokrywa śnieżna. Sprzątanie ulic powinno odbywać się wraz z wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania. Zaleca się wykonywanie tych czynności w godzinach wieczornych na terenie starszej części miasta natomiast na terenie osiedla Zielone Wzgórza (duże zagęszczenie parkowanych samochodów) w godzinach dopołudniowych z wyłączeniem soboty i niedzieli. Do przedmiotowego zakresu należy również prostowanie wykrzywionych znaków drogowych, słupków, koszy itd. W sytuacjach szczególnych zastrzega się możliwość zmiany zakresu prac. Wykonywanie ww. czynności w okresie od 1 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. winno być realizowane w zależności od panujących zjawisk atmosferycznych w uzgodnieniu z Zamawiającym.b.Ręczne oczyszczanie (Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi częstotliwość oraz konkretny dzień tygodnia, w którym będzie odbywać się przedmiotowe oczyszczanie) terenu wokół wiat przystanków autobusowych, rowerowych oraz placów, parkingów, chodników, ścieżek rowerowych (załącznik B do opisu przedmiotu zamówienia) na terenie miasta przy średnio-miesięcznej powierzchni 61 018,78 m2 wraz z wywozem śmieci pochodzących ze sprzątania również ciągów pieszych utrzymywanych przez mieszkańców (zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządków w gminach z dnia 13 września 1996 roku ze zmianami Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), oraz dodatkowe codzienne sprzątanie w centrum miasta w szczegółowym zakresie wskazanym przez Zamawiającego o powierzchni łącznej chodnika około 4.310,00 m2 oraz innych terenów około 7.750,00 m2. Sprzątanie wokół 55 wiat przystankowych oraz 5 wiat rowerowych na terenie miasta odbywać ma się od poniedziałku do soboty dwa razy dziennie (rano do godz. 8:00, popołudniu do godziny 15:00). Liczba wiat oraz ich lokalizacja może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy do 10%. Dodatkowo w okresie od maja do września zakłada się wykoszenie terenu wokół wiaty przystankowej 1 x m-c.c.Bieżące utrzymanie koszy ulicznych - opróżnianie koszy (zapełnionych max 80% objętości kosza odpadkami), wywóz nieczystości stałych (1 raz w ciągu dnia) z 135 szt. koszy na śmieci na terenie całego miasta, (1 raz w ciągu tygodnia, Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi konkretny dzień) z 30 koszy zlokalizowanych na terenach wiejskich oraz 41 koszy na terenie placów zabaw na terenie miasta oraz w poszczególnych sołectwach. Wykonawca odpowiada za porządek w pobliżu kosza (o pow. 2 m2). Do obowiązków wykonawcy należy również utrzymanie czystości koszy, w tym minimum 2-krotne mycie zabrudzonych koszy w okresie umowy w terminach uzgodnionych wcześniej z zamawiającym. Liczba koszy oraz ich lokalizacja może ulec zmianie w trakcie obowiązywania umowy do 10%. Raz w miesiącu należy dostarczyć Zamawiającemu kopie kart odpadów.d.Zbieranie i usuwanie wszystkich nieczystości typu: folie, PET, papiery, butelki, korki od butelek, niedopałki, pobite szkło, gałęzie, odchody zwierzęce, kamienie, gruz, wysypany piasek lub inny materiał z poszczególnych ulic, parkingów, chodników w pasie drogowym. e.Usuwanie bieżącego opadu liści i kwiatostanów z drzew z powierzchni z całego pasa drogowego. f.Bieżące utrzymanie czystości, raz w miesiącu w okresie od czerwca do listopada (Zamawiający w porozumieniu z Wykonawcą określi konkretny dzień miesiąca, w którym będzie odbywać się przedmiotowe utrzymanie czystości) w miejscach pamięci narodowej oraz przygotowanie miejsc przed uroczystościami zgodnie z załączniku C do opisu przedmiotu zamówienia, tj.:-usunięciu liści, chwastów, uschniętych kwiatów, wiązanek, wypalonych zniczy, zalegającego śniegu na i wokół grobów i pomników,-mycie płyt pomników, płyt oraz grobów jeden raz w roku przed dniem 1 listopada 2020r.g.Flagi narodowe, gminne, papieskie, Solidarności oraz baner zostaną protokołem przekazane na przechowanie Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest do:-przechowywania ww. flag i baneru przez okres trwania umowy,-dokonywania oflagowania miasta w dzień poprzedzający uroczystości w godz. od 20.00 do 22.00 lub w dzień uroczystości do godz. 7.00 wg załączonego harmonogramu planowanych imprez i uroczystości. Ostateczny termin flagowania miasta określi pracownik UMiG w porozumieniu z Wykonawcą,-zdjęcia flag po zakończonej uroczystości,-dokonania inwentaryzacji flag i baneru oraz zgłoszenie dokonanej inwentaryzacji Zamawiającemu,-utrzymanie w czystości przekazanych flag i baneru.h.Wiaty przystanków autobusowych i rowerowych, parkingów, należy utrzymywać stale w czystości na terenie miasta myć raz w miesiącu w okresie od czerwca do października, na terenie Gminy, co najmniej 2 razy w roku od wiosny do jesieni (tj. w miesiącu czerwcu, sierpniu, październiku) o pow. wiat ogółem ok. 975,00 m2. i.Raz w roku w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu mycie słupków (ok 120 szt.) i barierek (o łącznej długości rur ok. 950 mb) znajdujących się w ciągu dróg znajdujących się na terenie miasta Murowana Goślina. Dwa razy w roku w uzgodnieniu z pracownikiem Urzędu mycie znaków drogowych na drogach gminnych na terenie gminy Murowana Goślina. j.Odchwaszczanie wszystkich utwardzonych pasów drogowych - usuwanie chwastów, hakanie i bieżące usuwanie porostów w ciągach pieszych i jezdniach - dotyczy wyrastającej trawy i chwastów przy znakach, lampach, barierach, a także chodnikach, ścieżkach rowerowych oraz pasach przykrawężnikowych w jezdniach.k.Usuwanie piasku zgromadzonego w strefie przykrawężnikowej jezdni, zatok postojowych i pętli komunikacji miejskiej, chodników, placów, w sposób mechaniczny lub ręczny, w przypadkach koniecznych ze zmyciem nawierzchni. Usuwanie naniesionego przez wodę opadową piasku w szczególności w miejscach połączenia dróg i zjazdów nieutwardzonych (niezwłocznie po ustaniu opadów). Zebranie zanieczyszczeń oraz ich wywóz.m.Likwidacja skutków zdarzeń losowych w pasie drogowym na terenie Gminy, usuwanie pozostałości uszkodzonych części pojazdów, przewożonych ładunków, np. cementu, tłucznia, itp. powstałych w wyniku zdarzeń drogowych. Ww. obowiązki wymagają dyspozycyjności całodobowej. Bieżący monitoring pionowego oznakowania drogowego (prostowanie znaków) na drogach gminnych. B. Oczyszczanie Parku Hemmingen i Placu Powstańców Wielkopolskich1). usługi utrzymania czystości na terenie Parku Hemmingen i placu Powstańców Wielkopolskich w Murowanej Goślinie należy wykonywać od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku w następującym zakresie obejmującym:a)ręczne oczyszczanie terenów Park Hemmingen o pow. 14 900,00m2 i plac Powstańców Wielkopolskich o pow. 550,00m2 (o częstotliwości 2 razy w ciągu dnia) tj. zbieranie wszystkich nieczystości typu: folie, PET, papiery, butelki, korki od butelek, niedopałki, pobite szkło, odchody zwierzęce, lub inny materiały, wraz z wywozem odpadów powstałych z sprzątania, b)bieżącego utrzymanie koszy (opróżnianie koszy w godzinach porannych) znajdujących się w Parku Hemmingen, raz w ciągu dnia z 9 sztuk koszy na śmieci. Do obowiązków Wykonawcy należy również utrzymanie czystości koszy.

II.5) Główny kod CPV: 90610000-6
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
90611000-3
90612000-0
90511000-2
90600000-3


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 1) Zamawiający, w przypadku posiadania środków finansowych, przewiduje możliwość udzielenia zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług tożsamych (zgodnych) z zakresem wymienionym w opisie przedmiotu zamówienia, tj. obejmujących usługi w zakresie utrzymania czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina, w trybie art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy.2) Ww. zamówienie może zostać udzielone:a)w okresie trwania umowy na zamówienie podstawowe, maksymalnie do 25% wartości zamówienia podstawowego - w przypadku posiadania środków finansowych - w ramach kontynuacji przedmiotu zamówienia opisanego w SIWZ i zgodnie ze sposobem jego realizacji zawartym w dokumentacji niniejszego postępowania,b)po negocjacjach z Wykonawcą wybranym w niniejszym postępowaniu, z zastrzeżeniem że ceny jednostkowe nie będą wyższe niż ceny zaoferowane w niniejszym postępowaniu, na podstawie odrębnie zawartej umowy,c)zamówienia powtórzone zostaną udzielone na warunkach analogicznych do warunków opisanych w dokumentacji niniejszego postępowania (również w zakresie kryteriów oceny ofert).
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: W celu zachowania ostrożności oraz w trosce o zdrowie w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego, w celu wyeliminowania potencjalnego ryzyka rozprzestrzeniania się koronawirusa, Zamawiający informuje że nie będzie możliwości osobistego uczestnictwa w otwarciu ofert. Zainteresowane osoby będą mogły obejrzeć transmisję online z otwarcia ofert na kanale YouTube pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=Dg_d-4EdMCQ W ocenie UZP transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę o której mowa w art. 86 ust. 2 Pzp. Przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania, z tym że dzień, w którym upływa termin składania ofert, jest dniem ich otwarcia. Tym samym brak możliwości fizycznej obecności zainteresowanych osób przy otwarciu ofert z jednoczesnym zapewnieniem transmisji online i podaniu uprzedniej informacji o transmisji - nie będzie stanowić naruszenia przepisów ustawy Pzp.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający uzna, że Wykonawca spełnia niniejszy warunek wówczas, jeżeli wykaże, że: (a) posiada wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murowana Goślina (art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010)), dokonanego przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, (b) posiada aktualne zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 797) wydane przez Starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy.W ww. decyzjach muszą być ujęte co najmniej rodzaje odpadów o następujących kodach: 200201 - odpady ulegające biodegradacji, 200301 - niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 200302 - odpady z targowisk, 200303 - odpady z czyszczenia ulic i placów, 200307 - odpady wielkogabarytowe, 200399 - odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach,
Informacje dodatkowe Wymagania Zamawiającego dotyczące zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę: a) Zamawiający stosownie do art. 29 ust 3a ustawy Pzp, wymaga aby czynności opisane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 do SIWZ), których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1) ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1040), były wykonywane przez osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. b) Obowiązek ten dotyczy również Podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące Podwykonawców do zatrudnienia na umowę o pracę wszystkich osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Szczegółowe zasady dokumentowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ww. osób oraz kontrolowanie tego obowiązku przez Zamawiającego i przewidziane z tego tytułu sankcje określone są we wzorze umowy. c) Wykonawca lub Podwykonawca zatrudni osoby te na okres niezbędny do wykonania danych czynności; w przypadku rozwiązania stosunku pracy przez pracownika lub pracodawcę przed zakończeniem tego okresu, Wykonawca jest obowiązany do zatrudnienia na to miejsce inną osobę. Powyższe wymaganie nie dotyczy czynności wykonywanych przez osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą.
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie konkretyzuje tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni ten warunek jeżeli wykaże, że: 1. wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej jedną usługę polegającą na bieżącym utrzymaniu czystości przez okres co najmniej 4 miesięcy, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane lub są wykonywane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. 2. dysponuje lub będzie dysponował nw. sprzętem i urządzeniami w celu realizacji niniejszego zamówienia publicznego: - pługiem typu lekkiego i ciężkiego - 5 szt., - piaskarką - 5 szt., - lekką pługo-piaskarką chodnikową - 1 szt., - zamiatarką samojezdną - 2 szt., - śmieciarką - 1 szt., - zamiatarką do sprzątania chodników i placów - 2 szt.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

1.Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu: a) wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu dotyczącego braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia dokumentów: - Odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp. 2. Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej: a)Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) powyżej - składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości, b)jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 lit. a) powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby, c) w przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. Każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oddzielnie złoży dokumenty i oświadczenia wymagane w pkt 1 lit. a)- jeżeli dotyczy.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
1.Wykaz oświadczeń i dokumentów składanych na wezwanie Zamawiającego przez Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 i określonych w pkt. 8 SIWZ oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust.1, 5 i określonych w pkt. 8 SIWZ: a)odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1) ustawy Pzp, b) aktualny wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Murowana Goślina (art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 2010 ze zm.)), dokonanego przez Związek Międzygminny Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej, c)aktualne zezwolenie w formie decyzji na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów (art. 233 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 797)), wydane przez starostę właściwego ze względu na miejsce siedziby lub zamieszkania Wykonawcy, d)wykazu usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykaz powinien potwierdzać spełnienie warunku określonego postanowieniami Działu 8 pkt 1)b)(3) tiret pierwsze SIWZ oraz w pkt III.1.3)1. Ogłoszenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniane będzie ich łączne doświadczenie), e) wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu lub urządzeń technicznych dostępnych Wykonawcy w celu wykonania zamówienia publicznego wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami. Wykaz winien zawierać informacje potwierdzające spełnienie warunku określonego postanowieniami Działu 8 pkt 1)b)(3) tiret drugie SIWZ oraz w pkt III.1.3)2. Ogłoszenia (w przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie niniejszego zamówienia, oceniany będzie ich łączny zasób). 2.Zamawiający będzie żądał od Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni, terminie aktualnych na dzień złożenia ww. dokumentów
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Ponadto Wykonawca WRAZ Z OFERTĄ składa:a) oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu - stanowiące załącznik nr 1 do formularza ofertowego, b) dokument ustanawiający Pełnomocnika do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego - w przypadku, gdy Wykonawcy składają wspólną ofertę, c) stosowne pełnomocnictwo(a) - w przypadku, gdy upoważnienie do podpisania oferty nie wynika bezpośrednio ze złożonego odpisu z właściwego rejestru albo zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy - stanowiące załącznik nr 2 do formularza ofertowego. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. UWAGA! Powyższego oświadczenie (o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej) nie należy składać wraz z ofertą.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1) Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 8 000,00 PLN (słownie PLN: osiem tysięcy 00/100). 2) Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 3) Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć ofertę wadium na cały okres związania ofertą. 4) Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach wybranych przez Wykonawcę: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej z tym, że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 310).5) W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, gwarancja powinna być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i winna zawierać następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją, c) kwotę gwarancji, d) termin ważności gwarancji, e) gwarancja musi być bezwarunkowa, nieodwołalna i płatna na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, oraz musi zawierać zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 46 ust. 4a i 46 ust. 5 Prawa zamówień publicznych. 6) Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek Zamawiającego: Pobiedzisko-Gośliński Bank Spółdzielczy w Pobiedziskach O/Murowana Goślina nr 05 9044 0001 0020 0200 0156 0007 z dopiskiem "Wadium w przetargu - Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku". Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli do upływu terminu składania ofert znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego. 7) W przypadku złożenia wadium w postaci niepieniężnej (poręczenia lub gwarancji) oryginał dowodu wniesienia wadium musi zostać złożony wraz z ofertą. Dokument gwarancyjny musi być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do jego wystawienia (Gwaranta). W przypadku popisania dokumentu wadialnego przez osobę upoważnioną, do oferty należy złożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie poświadczoną kopie pełnomocnictwa, podpisaną kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Beneficjentem wadium wnoszonego w innej formie niż w pieniądzu jest Gmina Murowana Goślina. 8) Oryginał dokumentu wadium wnoszonego w postaci niepieniężnej (poręczenia lub gwarancji), opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym osób upoważnionych do jego wystawienia, Wykonawca składa załączając na Platformie w zakładce "Twoje oferty" - poprzez wybranie polecenia "Dodaj ".9) Wymagany jest oryginał lub elektronicznie poświadczona za zgodność z oryginałem kopia dowodu wniesienia wadium - dokonania przelewu bankowego - załączona do oferty. 10) Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem ppkt 11) i 12) poniżej. 11) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy Prawo zamówień publicznych, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, oświadczenia o którym mowa w art. 25 a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. 12) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie,b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 13) Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 14) Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.15) Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ppktu 10) powyżej, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego. 16) Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwróci je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:


Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem)
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
CENA BRUTTO za wykonanie przedmiotu zamówienia 60,00
CZAS PRZYSTĄPIENIA DO LIKWIDACJI ZDARZENIA LOSOWEGO OD CHWILI ZGŁOSZENIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO20,00
CZAS ZAKOŃCZENIA PRAC ZWIĄZANYCH Z LIKWIDACJĄ ZDARZENIA LOSOWEGO OD CHWILI PODJĘCIA PRAC20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1) Zamawiający dopuszcza możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: a) zgodnie z treścią art. 144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty Wykonawcy, b) zmiany istotnych postanowień Umowy, na skutek wystąpienia poniższych okoliczności mogą dotyczyć następujących jej elementów:-przedłużenia terminu realizacji poszczególnych zadań określonych w opisie przedmiotu zamówienia,-zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wynikającego ze złożonej oferty w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług. c) Przedłużenie terminu, o którym mowa w pkt 1)b) tiret pierwsze powyżej jest możliwe w przypadku: -przestojów i opóźnień zawinionych przez Zamawiającego, -działania siły wyższej (np. klęski żywiołowe, strajki generalne lub lokalne), mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania zlecenia, -działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie prac, które to działania nie są konsekwencją winy którejkolwiek ze Stron, -niemożności wykonania usługi z powodu braku dostępności do miejsc niezbędnych do ich wykonania z przyczyn niezawinionych przez Wykonawcę. d) W przedstawionych w pkt 1)c) przypadkach, Strony mogą ustalić nowy termin wykonania, z tym że maksymalny okres przesunięcia terminu równy będzie okresowi przerwy lub postoju. e) Inicjatorem zmian, o których mowa w pkt 1)b) może być zarówno Zamawiający jak i Wykonawca. Wykonawca wystąpi z pisemnym wnioskiem do Zamawiającego, w którym opisze zmiany i przedstawi uzasadnienie. f) Jeżeli Zamawiający uzna, że okoliczności wskazane przez Wykonawcę jako stanowiące podstawę do zmiany Umowy nie są zasadne, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zadania zgodnie z warunkami zawartymi w umowie.g) Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie.h) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, i) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych. 2)Powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią natomiast zobowiązania Zamawiającego do wyrażenia zgody na ich wprowadzenie. 3)Nie stanowią istotnej zmiany Umowy, w rozumieniu art. 144 Pzp: a) zmiany danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana numeru rachunku bankowego), b) zmiany danych teleadresowych, zmiany osób reprezentujących Strony, zmiany danych rejestrowych, c) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze Stron Umowy, d) inne nieistotne z punktu widzenia art. 144 ust. 1e Prawa zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 p.z.p., nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 Pzp.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym opakowaniu, w sposób umożliwiający łatwe od niej odłączenie i opatrzone napisem: "Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa - nie udostępniać", z zachowaniem kolejności numerowania stron oferty. Uwaga: W przypadku braku wykazania (złożenia właściwego uzasadnienia w terminie składania ofert), iż zastrzeżone dane stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa, Zamawiający uzna, iż nie została spełniona przesłanka podjęcia niezbędnych działań w celu zachowania ich poufności i dane te staną się jawne od momentu otwarcia ofert.
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 09:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> > Język polski.
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1) Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej "RODO", informuję że: a) Administratorem Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest Burmistrz Miasta i Gminy Murowana Goślina, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina; b) dane kontaktowe inspektora ochrony danych: Urząd Miasta i Gminy, plac Powstańców Wielkopolskich 9, 62-095 Murowana Goślina, e-mail: inspektorochronydanych@murowana-goslina.pl; c) Pani/Pana/Państwa dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego pn. "Utrzymanie czystości na terenie Miasta i Gminy Murowana Goślina w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2020 roku.", oznaczonego nr referencyjnym sprawy: ZP.271.6.2020, prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego; d) odbiorcami Pani/Pana/Państwa danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 Prawa zamówień publicznych; e) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, a po tym czasie przez okres zgodny z ustawą z dnia 14.07.1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 673, z późn. zm.) lub innymi szczegółowymi przepisami prawa; f) obowiązek podania przez Pani/Pana/Państwa danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana/ Państwa dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp; g) w odniesieniu do Pani/Pana/Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; h) posiada/posiadają Pani/Pan/Państwo: - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących; - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana/Państwa danych osobowych*; - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO**; - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana/Państwa dotyczących narusza przepisy RODO; i) nie przysługuje Pani/Panu/Państwu: - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO; - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana/Państwa danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 2) Zamawiający ponadto informuje: a) w przypadku gdy wykonanie obowiązków, o których mowa w art. 15 ust. 1-3 rozporządzenia 2016/679, wymagałoby niewspółmiernie dużego wysiłku, Zamawiający może żądać od osoby, której dane dotyczą, wskazania dodatkowych informacji mających w szczególności na celu sprecyzowanie nazwy lub daty zakończonego postępowania o udzielenie zamówienia, b) skorzystanie przez osobę, której dane dotyczą, z uprawnienia do sprostowania lub uzupełnienia, o którym mowa w art. 16 rozporządzenia 2016/679, nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. * Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ani zmianą postanowień umowy w zakresie niezgodnym z ustawą Pzp oraz nie może naruszać integralności protokołu oraz jego załączników. ** Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.