eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi P這ck › 安iadczenie us逝gi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w P這cku

Ten przetarg zosta ju zako鎍zony. Zobacz wynik tego przetarguOg這szenie z dnia 2020-05-27Og這szenie nr 544401-N-2020 z dnia 2020-05-27 r.

Wojew鏚zki Szpital Zespolony: 安iadczenie us逝gi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w P這cku
OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zam闚ienia publicznego

Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zam闚ienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, kt鏎ych dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, kt鏎e b璠 realizowa造 zam闚ienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj os鏏 b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych

Nie


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia os鏏 nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o kt鏎ych mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, os鏏 zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawc闚 albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania

Nie

Informacje na temat podmiotu kt鏎emu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania:
Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie przez zamawiaj帷ych

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, kt鏎zy wsp鏊nie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontakt闚 wraz z danymi do kontakt闚:

Post瘼owanie jest przeprowadzane wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wsp鏊nie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej - maj帷e zastosowanie krajowe prawo zam闚ie publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Wojew鏚zki Szpital Zespolony, krajowy numer identyfikacyjny 65007000000000, ul. ul. Medyczna  19 , 09-400  P這ck, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 024 3646105, 3646330, e-mail i.sadowska@wszplock.pl, faks 243 646 101,36.
Adres strony internetowej (URL): https://www.wszplock.pl/
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod kt鏎ym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i):
Samodzielny Pub liczny Zak豉d Opieki Zdrowotnej

I.3) WSP粌NE UDZIELANIE ZAM紟IENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您k闚 mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wsp鏊nego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (kt鏎y z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zam闚ienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zam闚ienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Tak
https://www.wszplock.pl/


Adres strony internetowej, na kt鏎ej zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunk闚 zam闚ienia

Tak
https://www.wszplock.pl/


Dost瘼 do dokument闚 z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉:
Elektronicznie

Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Tak
Inny spos鏏:
w postaci papierowej
Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny spos鏏:
Nie
Inny spos鏏:

Adres:
Wojew鏚zki Szpital Zespolony, ul.Medyczna 19, 09 - 400 P這ck, Sekcja Zam闚ie Publicznych pok鎩 nr 32


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub format闚 plik闚, kt鏎e nie s og鏊nie dost瘼ne

Nie
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA


II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego: 安iadczenie us逝gi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w P這cku
Numer referencyjny: SZP.2910.8(22/ZP/20)2020.BK
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zam闚ienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zam闚ienia: Us逝gi
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych
Zam闚ienie podzielone jest na cz窷ci:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do:
tylko jednej cz窷ci

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci:

Maksymalna liczba cz窷ci zam闚ienia, na kt鏎e mo瞠 zosta udzielone zam闚ienie jednemu wykonawcy:II.4) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: 安iadczenie us逝gi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w P這cku

II.5) G堯wny kod CPV: 72.00.00.00 - Us逝gi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:


(w przypadku um闚 ramowych lub dynamicznego systemu zakup闚 - szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zam闚ie, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunk闚 na jakich zostan udzielone zam闚ienia, o kt鏎ych mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w kt鏎ym realizowane b璠zie zam闚ienie lub okres, na kt鏎y zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na kt鏎y zosta ustanowiony dynamiczny system zakup闚:
miesi帷ach:  12   lub dniach:
lub
data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia:

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepis闚
Okre郵enie warunk闚:
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Okre郵enie warunk闚:
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa
Okre郵enie warunk闚: Okre郵enie warunku: Warunek zostanie uznany za spe軟iony, je郵i wykonawca sk豉daj帷y ofert wyka瞠, 瞠 w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, nale篡cie wykona, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch wykonuje minimum 2 us逝gi polegaj帷e na wykonaniu serwisu oprogramowania komputerowego o warto軼i minimum: 100 000,00 z brutto ka盥a us逝ga. W przypadku us逝g okre郵onych w innych walutach do przeliczenia warto軼i b璠zie si przyjmowa這 kurs NBP z dnia wys豉nia og這szenia o zam闚ieniu do publikacji, a je郵i w tym dniu nie og豉sza si kursu NBP to z dnia kolejnego, w kt鏎ym dokonuje si og這szenia kursu. 2. Ocena warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu zostanie przeprowadzona w oparciu o za陰czone do oferty o鈍iadczenia i dokumenty wymagane w SIWZ w systemie "spe軟ia/nie spe軟ia". 3. Wykonawca mo瞠 w celu potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zam闚ienia, lub jego cz窷ci, polega na zdolno軼iach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiot闚, niezale積ie od charakteru prawnego 陰cz帷ych go z nim stosunk闚 prawnych. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, musi wykaza, 瞠 podmioty te spe軟iaj warunki udzia逝 w post瘼owaniu, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby. 4. W przypadku wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o udzielenie zam闚ienia, ka盥y z warunk闚 okre郵onych w pkt. 1.1 - 1.3 winien spe軟ia co najmniej jeden z tych wykonawc闚 albo wszyscy ci wykonawcy wsp鏊nie.
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawc闚 wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk os鏏 wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zam闚ienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych os鏏: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia okre郵ona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)
III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu
Tak
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteri闚 selekcji
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Podano w pkt III.7

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNK紟 UDZIAΣ W POST襾OWANIU:
Podano w pkt III.7
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERI紟 SELEKCJI:
Podano w pkt III.7

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENT紟 SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KT紑YCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

Podano w pkt III.7

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Zgodnie z pkt VIII SIWZ lit. B. Dokumenty lub o鈍iadczenia potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw do wykluczenia - wymagane na wezwanie Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert 1. o鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu 1) wykaz zrealizowanych min. dw鏂h us逝g serwis闚 komputerowych wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch r闚nie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest kr鏒szy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiot闚, na rzecz kt鏎ych zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowod闚 okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o kt鏎ych mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt鏎ego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument闚 - o鈍iadczenie wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert (przyk豉dowy wz鏎 - za陰cznik nr 6 do SIWZ) 2. o鈍iadczenia lub dokumenty potwierdzaj帷e brak podstaw wykluczenia - nie s wymagane C. O鈍iadczenie dotycz帷e przynale積o軼i do grupy kapita這wej potwierdzaj帷e brak podstaw do wykluczenia - wymagane w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiaj帷ego na stronie internetowej informacji z otwarcia ofert, o kt鏎ej mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp 1. o鈍iadczenie wykonawcy o przynale積o軼i albo braku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej (przyk豉dowy wz鏎 - wg za陰cznika nr 4 do SIWZ); W przypadku przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej wykonawca mo瞠 z這篡 wraz z o鈍iadczeniem dokumenty b康 informacje potwierdzaj帷e, 瞠 powi您ania z innym wykonawc nie prowadz do zak堯cenia konkurencji w post瘼owaniu. D. Dokumenty lub o鈍iadczenia wymagane w przypadku polegania przez Wykonawc na zdolno軼iach innych podmiot闚 na zasadach okre郵onych w art. 22a ustawy Pzp: 1. potwierdzaj帷e spe軟ianie przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiot闚 - wymagane w za陰czeniu do oferty 1.1. Wykonawca, kt鏎y polega na zdolno軼iach lub sytuacji innych podmiot闚, musi udowodni zamawiaj帷emu, 瞠 realizuj帷 zam闚ienie, b璠zie dysponowa niezb璠nymi zasobami tych podmiot闚, w szczeg鏊no軼i przedstawiaj帷 zobowi您anie tych podmiot闚 do oddania mu do dyspozycji niezb璠nych zasob闚 na potrzeby realizacji zam闚ienia. ( przyk豉dowy wz鏎 wg. za nr 5 do SIWZ) 1.2. Wykonawca, kt鏎y powo逝je si na zasoby innych podmiot闚, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe軟iania, w zakresie, w jakim powo逝je si na ich zasoby, warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu wraz z ofert: - zamieszcza informacje o tych podmiotach w o鈍iadczeniu, o kt鏎ym mowa w za陰czniku nr 3 i 3a do SIWZ 2. potwierdzaj帷e spe軟ianie przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiot闚 - wymagane na wezwanie Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio do potwierdzenia spe軟iania warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu przez Wykonawc, w zakresie, w jakim powo逝je si on na zasoby ww. podmiot闚, E. Dokumenty lub o鈍iadczenia wymagane w przypadku wsp鏊nego ubiegania si o zam闚ienie przez wykonawc闚 (np. konsorcja , sp馧ki cywilne) 1. potwierdzaj帷e spe軟ianie przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiot闚 - wymagane w za陰czeniu do oferty 1.1. o鈍iadczenie wskazane w pkt VIII A 1b niniejszej SIWZ sk豉da ka盥y z wykonawc闚 wsp鏊nie ubiegaj帷ych si o zam闚ienie w zakresie wskazanym w pkt. VIII A 1b SIWZ 2. potwierdzaj帷e spe軟ianie przez wykonawc warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu oraz brak podstaw wykluczenia tych podmiot闚 - wymagane na wezwanie Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert 2.1. dokumenty w zakresie wskazanym w pkt. VIII B 1 SIWZ odpowiednio, w zakresie, w kt鏎ym ka盥y z wykonawc闚 wykazuje spe軟ianie warunk闚 udzia逝 w post瘼owaniu, 2.2. dokument wymagany w pkt. VIII C1 SIWZ (o ile nie zosta za陰czony w trybie opisanym w lit. C). F. inne dokumenty - wymagane w za陰czeniu do oferty: 1. Pe軟omocnictwo: a) O鈍iadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji firmy (pe軟omocnictwo) upowa積iaj帷e do podpisania oferty i sk豉dania ewentualnych wyja郾ie, je瞠li osob podpisuj帷 nie jest osoba upowa積iona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Je瞠li pe軟omocnictwo nie ma postaci aktu notarialnego powinno zawiera imienn piecz徠k wystawiaj帷ego pe軟omocnictwo i jego podpis (lub czytelny podpis). Je瞠li do陰czone do oferty ww. pe軟omocnictwo b璠zie w formie kopii, jego zgodno嗆 z orygina貫m powinien po鈍iadczy notariusz.- dotyczy oferty sk豉danej w postaci pisemnej b) O鈍iadczenie osoby uprawnionej do reprezentacji odpowiednio wykonawcy, podwykonawcy lub podmiotu trzeciego na zasoby kt鏎ego powo逝je si wykonawca (pe軟omocnictwo) upowa積iaj帷e odpowiednio do podpisania oferty, po鈍iadczania za zgodno嗆 z orygina貫m dokument闚 przedk豉danych w post瘼owaniu i sk豉dania ewentualnych o鈍iadcze i wyja郾ie - je瞠li osob podpisuj帷 nie jest osoba upowa積iona na podstawie wpisu do odpowiedniego rejestru. Forma z這瞠nia pe軟omocnictwa - jak dla z這瞠nia oferty. Dopuszcza si z這瞠nie pe軟omocnictwa w postaci elektronicznej z elektronicznym po鈍iadczeniem zgodno軼i odpisu z dokumentem ustanowienia pe軟omocnictwa opatrzonym kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez notariusza. - dotyczy oferty sk豉danej w postaci elektronicznej 2. Formularz oferty - wg za陰cznika nr 2 do SIWZ. G. Wymogi szczeg鏊ne dot. sk豉danych dokument闚 i skutki ich braku 1. Dokumenty lub o鈍iadczenia, o kt鏎ych mowa w dziale VIII SIWZ sk豉dane s zgodnie z postanowieniami dzia逝 XV SIWZ. 2. Skutki braku z這瞠nia dokument闚, o鈍iadcze i pe軟omocnictw. - Brak jakiegokolwiek z o鈍iadcze i dokument闚 z pkt. VIII A- E lub z這瞠nie dokumentu w niew豉軼iwej formie lub tre軼i (np. nie po鈍iadczone przez wykonawc za zgodno嗆 z orygina貫m) spowoduje wykluczenie Wykonawcy z post瘼owania na podstawie art. 24 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. - Brak wymaganych dokument闚, o kt鏎ych mowa w pkt. VIII F SIWZ spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89 ustawy Prawo zam闚ie publicznych. - Je瞠li wykonawca nie z這篡 o鈍iadczenia, o kt鏎ym mowa w pkt. VIII A1 SIWZ, o鈍iadcze lub dokument闚 potwierdzaj帷ych okoliczno軼i, o kt鏎ych mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Pzp, lub innych dokument闚 niezb璠nych do przeprowadzenia post瘼owania, o鈍iadczenia lub dokumenty s niekompletne, zawieraj b喚dy lub budz wskazane przez zamawiaj帷ego w徠pliwo軼i, zamawiaj帷y wzywa do ich z這瞠nia, uzupe軟ienia lub poprawienia lub do udzielania wyja郾ie w terminie przez siebie wskazanym, chyba 瞠 mimo ich z這瞠nia, uzupe軟ienia lub poprawienia lub udzielenia wyja郾ie oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by這by uniewa積ienie post瘼owania. - Je瞠li wykonawca nie z這篡 wymaganych pe軟omocnictw albo z這篡 wadliwe pe軟omocnictwa, zamawiaj帷y wzywa do ich z這瞠nia w terminie przez siebie wskazanym, chyba 瞠 mimo ich z這瞠nia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne by這by uniewa積ienie post瘼owania. 3. Dokumenty i o鈍iadczenia okre郵one w SIWZ jako "wymagane na wezwanie Zamawiaj帷ego po up造wie terminu sk豉dania ofert" nie musz by do陰czone do oferty. Zamawiaj帷y wezwie Wykonawc, kt鏎ego oferta zosta豉 najwy瞠j oceniona, z zastrze瞠niem art. 26 ust. 2f ustawy Pzp, do ich z這瞠nia w terminie nie kr鏒szym ni 5 dni od dnia wezwania.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zam闚ienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zam闚ienia:

Nie
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalog闚 elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalog闚 elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej
Nie
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawc闚, kt鏎zy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawc闚  
Przewidywana minimalna liczba wykonawc闚
Maksymalna liczba wykonawc闚  
Kryteria selekcji wykonawc闚:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakup闚:

Umowa ramowa b璠zie zawarta:

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestnik闚 umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestnik闚 umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zam闚ienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakup闚:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakup闚:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚 dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalog闚 elektronicznych:

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalog闚 elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakup闚:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem)
Nale篡 poda adres strony internetowej, na kt鏎ej aukcja b璠zie prowadzona:

Nale篡 wskaza elementy, kt鏎ych warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zam闚ienia:

Nale篡 poda, kt鏎e informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia:
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany spos鏏 post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie):
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze:
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etap闚 aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena oferty brutto60,00
Termin p豉tno軼i faktur40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o kt鏎ej mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Nie
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem
Minimalne wymagania, kt鏎e musz spe軟ia wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zam闚ienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 negocjacji (w tym liczb etap闚):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysoko軼i nagr鏚 dla wykonawc闚, kt鏎zy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody:

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania:

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a:
Nale篡 poda informacje na temat etap闚 dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zam闚ienia definiuj帷e minimalne wymagania, kt鏎ym musz odpowiada wszystkie oferty:

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteri闚 oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunk闚 zam闚ienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na kt鏎ej b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na kt鏎ej jest dost瘼ny opis przedmiotu zam闚ienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawc闚 w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych:

Spos鏏 post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie:

Informacje o liczbie etap闚 licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, kt鏎zy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, kt鏎e zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zam闚ienia publicznego, albo og鏊ne warunki umowy, albo wz鏎 umowy:


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie kt鏎ej dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
INFORMACJA O DOPUSZCZALNO列I ZMIANY UMOWY 1. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaj zgody obu stron oraz sporz康zenia aneksu w formie pisemnej pod rygorem niewa積o軼i oraz zapewnienia zgodno軼i z art. 144 ustawy - Prawo zam闚ie publicznych. 2. Przewiduje si nast瘼uj帷e mo磧iwo軼i zmiany umowy po podpisaniu przez obie strony stosownego aneksu do umowy w formie pisemnej polegaj帷e na: a) zmianie formy organizacyjno-prawnej stron, nazwy, siedziby lub podmiot闚 reprezentuj帷ych pod warunkiem, 瞠 pod wzgl璠em prawnym nie prowadz one do zmian stron umowy, b) zwi瘯szeniu ilo軼i zamawianych prac maksimum do 20 wizyt / 120 godz.. Powy窺ze b璠zie mo磧iwe w przypadku przekroczenia rocznej puli ilo軼i dni wizyt / godzin prac zdalnych (tj. 12 m-cy x 8 wizyt =96 dni wizyt / 576 godz.) w okresie obowi您ywania umowy. W przypadku zwi瘯szenia ilo軼i wizyt/godzin prac zdalnych dopuszczalna b璠zie zmiana wysoko軼i wynagrodzenia wykonawcy w wysoko軼i proporcjonalnej do wynagrodzenia, o kt鏎ym mowa w niniejszej umowie w przeliczeniu na cen 1 wizyty/ 1 godziny prac zdalnych. c) zmianie postanowie umowy w przypadku zaistnienia okoliczno軼i tzw. "si造 wy窺zej" tj. wydarze i okoliczno軼i nadzwyczajnych, nieprzewidywalnych, niezale積ych od dobrej woli i intencji kt鏎ejkolwiek ze stron umowy, kt鏎e uniemo磧iwiaj jednej ze stron wywi您anie si z postanowie zawartej umowy lub powoduj ra膨c strat dla kt鏎ejkolwiek ze stron umowy. Gdy okoliczno軼i "si造 wy窺zej" uniemo磧iwiaj jednej ze stron umowy wywi您anie si ze swych zobowi您a umownych, strony umowy mog rozwi您a umow w ca這軼i lub w cz窷ci bez odszkodowania. d) zmianie os鏏 odpowiedzialnych za realizacj przedmiotu zam闚ienia, e) wprowadzeniu zmian, kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie lub zapobiec im w chwili zawarcia umowy, je郵i zapisy umowy uniemo磧iwiaj wykonanie umowy w ca這軼i lub w cz窷ci, a kt鏎ych nie mo積a by這 przewidzie przy zachowaniu nale篡tej staranno軼i. 3. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany umowy, z zastrze瞠niem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku zmiany w obowi您uj帷ych przepisach prawa maj帷ych wp造w na przedmiot i warunki umowy oraz zmiany sytuacji prawnej lub faktycznej Wykonawcy i/lub Zamawiaj帷ego skutkuj帷ej nie mo磧iwo軼i realizacji przedmiotu umowy. 4. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany umowy, z zastrze瞠niem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku powstania nadzwyczajnych okoliczno軼i (nie b璠帷ych "si陰 wy窺z"), gro膨cych ra膨c strat, kt鏎ych strony nie przewidzia造 przy zawarciu umowy; 5. Zamawiaj帷y zastrzega sobie mo磧iwo嗆 zmiany umowy, z zastrze瞠niem art. 140 ust. 1 i 3 ustawy Pzp, w przypadku wyst徙ienia niezgodno軼i pomi璠zy zapisami umowy, a tre軼i oferty i/lub SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Spos鏏 udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy):

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosk闚 o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 10:00,
Skr鏂enie terminu sk豉dania wniosk闚, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zam闚ienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem):

Wskaza powody:

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu
> polski
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert)
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zam闚ienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odk闚, kt鏎e mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zam闚ienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCHCz窷 nr: 1Nazwa: 安iadczenie us逝gi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w P這cku
1) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:安iadczenie us逝gi serwisu oprogramowania Zintegrowanego Systemu Informatycznego InfoMedica/Asseco Medical Management Solution (AMMS) w Wojew鏚zkim Szpitalu Zespolonym w P這cku
2) Wsp鏊ny S這wnik Zam闚ie(CPV): 72000000-5,

3) Warto嗆 cz窷ci zam闚ienia(je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zam闚ienia):
Warto嗆 bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesi帷ach: 12
okres w dniach:
data rozpocz璚ia:
data zako鎍zenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena oferty brutto60,00
Termin p豉tno軼i faktur40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:


Podziel si

Pole ten przetarg znajomemu pole

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

wi璚ej: Us逝gi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia »Uwaga: podstaw prezentowanych tutaj informacji s dane publikowane przez Urz康 Zam闚ie Publicznych w Biuletynie Zam闚ie Publicznych. Tre嗆 og這szenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z tre軼i tego og這szenia dost瘼n w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dok豉da wszelkich stara, aby zamieszczone tutaj informacje by造 kompletne i zgodne z prawd. Nie mo瞠 jednak zagwarantowa ich poprawno軼i i nie ponosi 瘸dnej odpowiedzialno軼i za jakiekolwiek szkody powsta貫 w wyniku korzystania z nich.


Je郵i chcesz doda og這szenie do serwisu, zapoznaj si z nasz ofert:

chc zamieszcza og這szenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazw miasta, dla kt鏎ego chcesz znale潭 jednostk ZUS.