eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Koszalin › Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Politechniki KoszalińskiejOgłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544332-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Politechnika Koszalińska: Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Politechniki Koszalińskiej
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Politechnika Koszalińska, krajowy numer identyfikacyjny 17030000000000, ul. ul. Śniadeckich  2 , 75-453  Koszalin, woj. zachodniopomorskie, państwo Polska, tel. (094) 34-78-637, 34-78-635, e-mail szp@tu.koszalin.pl, faks (094) 34-78-636.
Adres strony internetowej (URL): http://bip.tu.koszalin.pl/ , https://miniportal.uzp.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne https://miniportal.uzp.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia Publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
http://bip.tu.koszalin.pl/


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://bip.tu.koszalin.pl/


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Tak
https://miniportal.uzp.gov.pl


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres
https://miniportal.uzp.gov.pl


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Oferta może być złożona pod rygorem nieważności w formie pisemnej opatrzonej własnoręcznym podpisem. Ofertę w formie papierowej należy złożyć za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r. Prawo pocztowe (Dz.U. z 2012r. poz.1529 oraz z 2015r. poz. 1830) lub osobiście, lub za pośrednictwem posłańca na adres: Politechnika Koszalińska, Kancelaria Uczelni, ul. Śniadeckich 2, 75-453 Koszalin
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Tak
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
https://miniportal.uzp.gov.pl

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych dla Politechniki Koszalińskiej
Numer referencyjny: 25/PNOG/SZP-1/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
2


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych, jeden w wersji sedan / hatchback drugi w wersji kombi o parametrach technicznych i wyposażeniu wskazanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I - 2/II do SIWZ. Zamawiający dokonuje wyodrębnienia zamówienia na dwie samodzielne części (każda część nazywana jest w dalszej części SIWZ "Zadaniem"): Zadanie I - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu w wersji sedan / hatchback Zadanie II - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu w wersji kombi Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Ofertę można składać na jedną lub więcej części. Przedmiot zamówienia opisują następujące kody Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 34110000-1 Samochody osobowe 66110000-4 Usługi bankowe Poniżej wymieniono warunki dotyczące każdego z samochodów z osobna. Wykonawca zapewni Zamawiającemu następujący zakres usług w ramach miesięcznej stawki opłat najmu pojazdu: 1) finansowanie - koszt samochodu, rejestracja samochodu, przygotowanie samochodu do wydania, przekazanie samochodu i dokumentów Zamawiającemu, Wykonawca zapewni odbiór samochodu przez Zamawiającego, 2) ubezpieczenia i likwidacja szkód: AC, OC, NW bez udziału własnego Zamawiającego w szkodach przez cały okres trwania umowy, zabezpieczenie pełnego postępowania przy likwidacji szkód, usługa Assistance - zakres terytorialny Europa. Zamawiający nie będzie ponosił kosztów napraw nie objętych polisą ubezpieczeniową, nie przewiduje się dodatkowych kosztów związanych z realizacją usług w ramach polisy ubezpieczeniowej, chyba że zdarzenie spowodowane będzie działaniem kierowcy pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Ponadto Zamawiający oczekuje świadczenia usług w zakresie polisy ubezpieczeniowej najwyższego poziomu, tzn. uwzględniając wszystkie zdarzenia losowe, które może obejmować polisa. W przypadku zaistnienia szkody całkowitej samochodu Wykonawca dostarczy w zamian Zamawiającemu samochód o porównywalnych parametrach technicznych z uszkodzonym samochodem. 3) samochód zastępczy dostępny w ciągu 7 godzin od momentu zgłoszenia zapotrzebowania (na czas naprawy, przeglądu przedłużającego się ponad 4 godziny lub w przypadku likwidacji szkody ubezpieczeniowej). Samochód zastępczy będzie pozostawał do dyspozycji w dni robocze i wolne od pracy, bez ograniczeń czasowych, z gwarancją zapewnienia samochodu o porównywalnych parametrach, roczniku nie starszym niż rok od samochodu będącego w dyspozycji Zamawiającego, Wykonawca dostarczy samochód do miejsca wyznaczonego przez Zamawiającego, 4) obsługa serwisowa - naprawy gwarancyjne i pogwarancyjne oraz blacharsko - lakiernicze w stacjach obsługi z gwarancją oryginalnych części, eksploatacyjne i sezonowe wymiany opon, obowiązkowe przeglądy rejestracyjne, przeglądy okresowe wymagane przez producenta i gwaranta, zapewnienie co najmniej jednej stacji obsługi w odległości max. 150 km od Koszalina. Nadwozie pojazdu oraz szyby nie mogą zawierać widocznych reklam Wykonawcy. Zamawiający określił, iż limit kilometrów przez cały okres trwania umowy (tj. przez 36 miesięcy) nie przekroczy 120 000 km. Zwrot samochodu nastąpi w terminie 14 dni od dnia będącego ostatnim dniem najmu samochodów na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego w miejscu wskazanym przez Wykonawcę. Zamawiający dopuszcza możliwość dostarczenia samochodu przedkontraktowego na czas produkcji samochodu spełniającego wszystkie wymagania zapytania ofertowego. Samochód przedkontraktowy musi być tej samej klasy co zamawiany, z przebiegiem nie wyższym niż 20 000 km i nie starszy niż 3 lata. Koszty najmu samochodu przedkontraktowego nie mogą być wyższe niż wybranego w postepowaniu przetargowym. Dostawa samochodu przedkontraktowego nastąpi w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia zawiadomienia Wykonawcy o wyborze najkorzystniejszej oferty i po podpisaniu umowy. Dopuszcza się składanie ofert równoważnych o parametrach technicznych nie gorszych niż wymienione w Załączniku nr 2/I-2/II do SIWZ. Przed wszczęciem postępowania Zamawiający określił następujące koszty cyklu życia dla każdego z samochodów: - wynajem samochodu osobowego w 36 ratach: 104 400,00 zł netto, tj. 128 412 zł brutto, - orientacyjne koszty eksploatacji w ciągu 3 lat: ok. 60 000,00 zł brutto, w tym: o koszt benzyny: ok. 1 500,00 zł miesięcznie, tj. 18 000,00 zł rocznie, o przeglądy, części, serwis: ok. 2 000,00 zł rocznie. W związku z powyższym, łączny koszt cyklu życia dla jednego samochodu szacowany jest na ok. 188 412 zł brutto, tj. koszt cyklu życia dla obu samochodów wynosi ok. 376 824 zł brutto. 2. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane bezpośrednio lub pośrednio pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) elementów składowych samochodów, oznacza to określenie standardu i właściwości technicznych. Zamawiający dopuszcza oferowanie elementów składowych samochodów równoważnych pod warunkiem, że zapewnią one uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w opisie przedmiotu zamówienia - załącznik nr 2/I- 2/II do SIWZ, tj. spełniających wymagania techniczne, funkcjonalne i jakościowe co najmniej takie, jakie zostały wskazane w ww. dokumencie lub lepsze. Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia występują odniesienia do norm, dopuszczalne jest stosowanie odpowiednich norm równoważnych, o ile zastosowane normy zagwarantują utrzymanie standardów na poziomie nie gorszym niż wymagania określone we wskazanych normach.

II.5) Główny kod CPV: 34110000-1
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
66110000-4


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia: 2020-10-09   lub zakończenia: 2020-10-20

II.9) Informacje dodatkowe: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie od 09 do 20 października 2020r.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1.Wykaz dokumentów i oświadczeń, które musi zawierać oferta na potrzeby badania i oceny ofert: 1.1 W przypadku składania oferty pisemnej w formie papierowej: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany Załącznik nr 2/I, 2/II do SIWZ 3) Oświadczenia z art.25a ust.1 ustawy pzp -Załącznik nr 3 do SIWZ. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik. Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty i musi być złożone w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie 1.2 W przypadku składania oferty w formie elektronicznej: 1) Formularz ofertowy - wypełniony i podpisany Załącznik nr 1 do SIWZ w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 2) Formularz cenowy - wypełniony i podpisany Załącznik nr 2/I, 2/II do SIWZ w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 3) Aktualne oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 25 a ustawy pzp - wymienione w rozdziale VI pkt.1-5 SIWZ w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy, o ile ofertę składa pełnomocnik: - Pełnomocnictwo dla osoby/osób podpisującej/cych ofertę do podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy składającego ofertę - w oryginale w postaci elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym osoby/osób upoważnionej/upoważnionych do udzielenia pełnomocnictwa. W przypadku, gdy Wykonawca będzie dysponował jedynie pełnomocnictwem w formie pisemnej, składa je w formie elektronicznego poświadczenia zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, które notariusz opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym (art. 97 § 2 Prawa o notariacie). Wówczas do oferty w formie elektronicznej należy załączyć odpis pełnomocnictwa sporządzony przez notariusza w formie elektronicznej. 2 Wykaz dokumentów, które należy złożyć przez Wykonawcę w późniejszym terminie - w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu: 1) Oświadczenie przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej co inni Wykonawcy, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy pzp. wypełniony i podpisany Załącznik nr 5 do SIWZ

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:
Nie
Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto oferty80,00
wyposażenie dodatkowe20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Istotne postanowienia umowy oraz warunki dokonania zmiany zawartej umowy zostały określone w załączniku nr 4 SIWZ.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-17, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
1.W przypadku udzielenia zamówienia konsorcjum lub innym wykonawcom składającym ofertę wspólną (tzn. wykonawcy określonemu w art. 23 ust. 1 ustawy Pzp), Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda złożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. 2. Ponadto, Zamawiający przed podpisaniem umowy zażąda symulacji spłat rat (musi być zgodna z warunkami określonymi w SIWZ i złożoną ofertą).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Zadanie I - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu w wersji sedan / hatchback
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji sedan / hatchback o parametrach technicznych i wyposażeniu wskazanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2/I do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1, 66110000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia: 2020-10-09
data zakończenia: 2020-10-20
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty80,00
wyposażenie dodatkowe20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie od 09 do 20 października 2020r.


Część nr: 2Nazwa: Zadanie II - Najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu w wersji kombi
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Przedmiotem zamówienia jest najem długoterminowy fabrycznie nowego samochodu osobowego w wersji kombi o parametrach technicznych i wyposażeniu wskazanym w formularzu cenowym stanowiącym załącznik nr 2/II do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 34110000-1, 66110000-4

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia:
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
cena brutto oferty80,00
wyposażenie dodatkowe20,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał Zamówienie w terminie od 09 do 20 października 2020r.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.