eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Lublin › Usługa polegająca na wykonaniu kompleksowego przeglądu technicznego oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posiadanej przez UM w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i kontrolno-pomiarowej produkcji firmy Agilent Technologies (UM-ZP-262-25/20)

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-28Ogłoszenie nr 544150-N-2020 z dnia 2020-05-28 r.

Uniwersytet Medyczny w Lublinie: Usługa polegająca na wykonaniu kompleksowego przeglądu technicznego oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posiadanej przez UM w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i kontrolno-pomiarowej produkcji firmy Agilent Technologies (UM-ZP-262-25/20)
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Medyczny w Lublinie, krajowy numer identyfikacyjny 28871600000000, ul. Al. Racławickie  1 , 20-059  Lublin, woj. lubelskie, państwo Polska, tel. 81 448 52 72, e-mail katarzyna.wojtowicz@umlub.pl, faks 81 448 52 71.
Adres strony internetowej (URL): www.umlub.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Uczelnia publiczna

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://umlub.eb2b.com.pl/open-auctions.html


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
http://umlub.eb2b.com.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Tak
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
W przypadku braku możliwości złożenia przez Wykonawcę oferty wraz z wymaganymi dokumentami i oświadczeniami na zasadach opisanych w pkt.1 Zamawiający dopuszcza ich złożenie w sposób tradycyjny tzn. w formie pisemnej, za pośrednictwem operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. Prawo pocztowe lub osobiście lub za pośrednictwem posłańca na adres siedziby Zamawiającego w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin pokój nr 8 (Kancelaria Ogólna), w zamkniętej kopercie z wyraźnym oznaczeniem: "Oferta - usługa przeglądu technicznego, Nr postępowania: UM-ZP-262-25/20 - nie otwierać przed 05.06.2020 r. przed godz. 11:30", z zachowaniem terminu składania ofert, o którym mowa w pkt. 1.
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Adres:


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Usługa polegająca na wykonaniu kompleksowego przeglądu technicznego oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posiadanej przez UM w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i kontrolno-pomiarowej produkcji firmy Agilent Technologies (UM-ZP-262-25/20)
Numer referencyjny: UM-ZP-262-25/20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu kompleksowego przeglądu technicznego oraz utrzymaniu w pełnej sprawności użytkowej posiadanej przez UM w Lublinie wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i kontrolno-pomiarowej produkcji firmy Agilent Technologies. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w załączniku nr 1 SIWZ - "Opis przedmiotu zamówienia". 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 6 do SIWZ. 5. Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby przedmiot zamówienia wykonany był przez pracowników zatrudnionych w ramach umowy o pracę (w dowolnym wymiarze), jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Obowiązek ten dotyczy także podwykonawców - Wykonawca jest zobowiązany zawrzeć w każdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy zobowiązujące podwykonawców do zatrudnienia na umowę o prace osób wykonujących czynności wskazane w tym punkcie. 6. Wykonawca składa wykaz osób, o których mowa w pkt 5, zawierający dane w postaci imienia, nazwiska wraz z oświadczeniem o tym, że są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy. Wykaz dostarczany jest w oryginale na adres: Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1 - odbiorca korespondencji Dział Aparatury Naukowej. Za datę otrzymania powyższych dokumentów uznaje się dzień ich wpływu do Kancelarii. 7. Każdorazowa zmiana wykazu osób nie wymaga aneksu do umowy (Wykonawca przedstawia zmienioną/uaktualnioną listę osób oddelegowanych do wykonywania zamówienia do wiadomości Zamawiającego, w terminie najpóźniej dzień przed rozpoczęcia przez wskazaną osobę czynności w ramach niniejszej umowy, zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 6 w terminie). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji obowiązku określanego w pkt 5, w celu zweryfikowania, czy osoby wykonujące czynności przy realizacji zamówienia są osobami wskazanymi przez Wykonawcę w wykazie, o którym mowa w pkt 5. 9. W przypadku powzięcia przez Zamawiającego informacji o naruszeniu przez Wykonawcę zobowiązania określonego w ust. 5, dotyczącego zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę, Zamawiający niezwłocznie zawiadomi o tym fakcie Państwową Inspekcję Pracy celem podjęcia przez nią stosownego postępowania wyjaśniającego w tej sprawie.

II.5) Główny kod CPV: 50400000-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
50410000-2
50421000-2


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:  12   lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: 1. Postępowanie prowadzone jest w języku polskim za pośrednictwem Platformy Zakupowej (dalej jako "Platforma", "System") pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl i pod numerem postępowania UM-ZP-262-25/20. 2. Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne. 3. Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcami odbywa się w formie elektronicznej za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania/Informacje" w odniesieniu do wszelkich oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji. Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przyjmuje się datę ich wczytania do Systemu. W przypadku wprowadzenia w Platformie innych treści niż określone w instrukcji korzystania z Platformy Zakupowej, Zamawiający uzna za wiążące te informacje, które zostały złożone w formie i na zasadach określonych w rozdziale III pkt 6 SIWZ. 4. Oferty, oświadczenia i dokumenty w przedmiotowym postępowaniu składa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej według instrukcji opisanej w pkt 6, przy czym ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ), sporządza się, pod rygorem nieważności, w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym. 5. Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, tj. bezpłatnie rejestrując się lub logując (w przypadku posiadania konta) na Platformie, akceptuje warunki korzystania z Platformy, określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie https://umlub.eb2b.com.pl, pod adresem: https://umlub.eb2b.com.pl/cms/page/id/terms-and-conditions, oraz uznaje go za wiążący. 6. Zamawiający określa instrukcję korzystania z Platformy Zakupowej w niniejszym postępowaniu, tj.: 6.1. Na Platformie w zakładce "Postępowania", dalej "Lista postępowań otwartych" Wykonawca wybiera (zaznacza) niniejsze postępowania (wszystkie kolumny posiadają filtry wyszukiwania), oraz korzystając z polecenia "Zgłoś się do udziału w postępowaniu" przechodzi odpowiednio: 6.1.1. w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie do Formularza rejestracyjnego (po wypełnieniu formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzymuje e-mail informujący, że może dokonać pierwszego logowania do Platformy); 6.1.2. w przypadku, gdy Wykonawca posiada konto na Platformie do panelu logowania użytkowania do Systemu. 6.2. Zgłoszenie do postępowania wymaga zalogowania Wykonawcy do systemu. Po wprowadzeniu danych użytkownika, tj.: adresu e-mail oraz hasła, zgłoszenie jest automatycznie akceptowane przez System; 6.3. Na Platformie w zakładce "Załączniki" przedmiotowego postępowania dostępna jest dokumentacja postępowania. Pobranie dokumentów następuje po kliknięciu na wybrany załącznik i wciśnięciu "pobierz". W celu pobrania wszystkich załączników jednocześnie należy wybrać polecenie "Pobierz paczkę", a następnie "Pobierz wszystkie załączniki organizatora". 6.4. Ofertę (zawierającą oświadczenia i dokumenty wymienione w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ), Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce "Załączniki" poprzez wybranie polecenia "Dodaj załącznik" i następnie wczytanie docelowego pliku, który ma zostać wczytany. Oferta powinna być podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Wykonawca opisuje załącznik nazwą umożliwiającą jego identyfikację. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, które Wykonawca zastrzeże jako tajemnicę przedsiębiorstwa, powinny zostać złożone w osobnym pliku wraz z jednoczesnym zaznaczeniem polecenia "Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Wczytanie załącznika następuje poprzez polecenie "Zapis". Potwierdzeniem prawidłowego złożenia oferty i oświadczenia jest komunikat systemowy "Plik został wczytany". Po zapisaniu, plik jest widoczny jako zaszyfrowany. Jeśli Wykonawca zamieścił niewłaściwy plik, może go usunąć zaznaczając plik i klikając polecenie "Usuń". 6.4.1 Ofertę Wykonawca składa (wczytuje) w formie zaszyfrowanej, dlatego też nie jest ona widoczna do momentu jej odszyfrowania przez Zamawiającego, co następuje po upływie terminu wyznaczonego na składanie ofert. Z treścią odszyfrowanego pliku Zamawiający może się zapoznać po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert. 6.5. Oświadczenia i dokumenty, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, okresu ich ważności oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, zwanym dalej "rozporządzeniem", składane przez Wykonawcę i inne podmioty na zdolnościach lub sytuacji których polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp oraz przez podwykonawców, Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce "Pytania/lnformacje", opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub składa (wczytuje) elektroniczne kopie poświadczone za zgodność oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio wykonawca, podmiot, na którego zdolnościach lub sytuacji polega wykonawca, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego albo podwykonawca, w zakresie dokumentów lub oświadczeń, które każdego z nich dotyczą. 6.6. Inne niż wymienione w pkt 6.5 dokumenty, oświadczenia, zawiadomienia, w tym wyjaśnienia treści oferty, uzupełnienia Wykonawca składa (wczytuje) na Platformie w zakładce "Pytania/lnformacje", opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub w sytuacji tego wymagającej elektronicznej kopii poświadczonej za zgodność oryginałem przy użyciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. 7. Wszystkie zmiany i wyjaśnienia dokumentacji na etapie od ogłoszenia postępowania do otwarcia ofert zostaną przekazane Wykonawcom za pośrednictwem Platformy oraz umieszczone w zakładce "Załączniki". 8. Zamawiający określa niezbędne wymagania sprzętowo - aplikacyjne umożliwiające pracę na Platformie Zakupowej następująco (§3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej): 8.1. stały dostęp do sieci Internet o gwarantowanej przepustowości nie mniejszej niż 512 kb/s; 8.2. Komputer klasy PC lub MAC, o następującej konfiguracji: pamięć min 2GB Ram, procesor Intel IV 2GHZ, jeden z systemów operacyjnych - MS Windows 7, Mac Os x 10.4, Linux; lub ich nowsze wersje; 8.3. Zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa; w przypadku Internet Explorer minimalnie wersja 10.0; 8.4. Włączona obsługa JavaScript; 8.5. Zainstalowany program Acrobat Reader. 9. Zamawiający, na podstawie §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa dopuszczalne formaty przesyłanych danych następująco: plik o wielkości do 25 MB w formatach: doc, docx, pdf, xls, xlsx (lub inne zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa). 10. Zamawiający, na podstawie §3 ust. 3 rozporządzenia w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej, określa informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych następująco: 10.1. Plik zawierający ofertę wraz z oświadczeniami i dokumentami wymienionymi w pkt 1 rozdz. XIV SIWZ, załączony przez Wykonawcę na Platformie jest zaszyfrowany; plik widoczny jest dopiero po odszyfrowaniu go przez Zamawiającego, co następuje po terminie wyznaczanym na składanie ofert. Z treścią odszyfrowanych plików Zamawiający może się zapoznać po upływie terminu wyznaczonego na otwarcie ofert, 10.2. Oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przypiętą do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), znajdującą się po lewej stronie dokumentu w kolumnie "Data przesłania". 11. Zamawiający określa dopuszczalny format kwalifikowanego podpisu elektronicznego następująco (§4 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27.06.2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych - dalej rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej): 11.1. Zaleca się aby dokumenty w formacie pliku "pdf" były podpisywane formatem PAdES 11.2. Zamawiający dopuszcza podpisanie dokumentów w innych niż "pdf" formatach plików, wówczas należy użyć formatu XAdES oraz dołączyć plik źródłowy. 12. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ. Wniosek należy przesłać za pośrednictwem Platformy w zakładce "Pytania/Informacje" poprzez polecenie "Dodaj pytanie/komentarz". 12.1. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa terminu składania ofert, Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynie po upływie terminu, o którym mowa powyżej, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania. 12.2. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ. 12.3. Treść pytań (bez ujawniania źródła) wraz z wyjaśnieniami, bądź informacje o dokonaniu modyfikacji SIWZ, Zamawiający przekaże Wykonawcom za pośrednictwem Platformy Zakupowej. 12.4. W przypadku rozbieżności pomiędzy treścią niniejszej SIWZ, a treścią udzielonych odpowiedzi, jako obowiązującą należy przyjąć treść pisma zawierającego późniejsze oświadczenie Zamawiającego. 12.5. Zamawiający nie przewiduje zwołania zebrania Wykonawców.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: a) Odnośnie warunku zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje: - minimum dwie usługi serwisowania i utrzymania w pełnej sprawności użytkowej wysokospecjalistycznej aparatury analitycznej i kontrolno-pomiarowej produkcji firmy Agilent Technologies o wartości nie mniejszej niż 120.000,00 PLN brutto (słownie: sto dwadzieścia tysięcy i 00/100 PLN brutto) każda; Przez wartość usługi Zamawiający rozumie łączną wartość wykonanych/ wykonywanych usług w ramach jednej umowy. Przez jedną usługę Zamawiający rozumie sumę usług w ramach jednej umowy. Zamawiający uzna usługę: - wykonaną, tj. zrealizowaną - zakończoną przed upływem terminu składania ofert o wartości min. 120 000,00 PLN brutto, a także - wykonywaną, tj. nadal trwającą pod warunkiem, że wartość już zrealizowanej części trwającej nadal usługi, najpóźniej na dzień składania ofert wyniosła min. 120 000,00 PLN brutto. b) Odnośnie warunku zdolności zawodowej - Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W zakresie warunku określonego w rozdz. IX SIWZ pkt 1.2.3. a) Wykonawca złoży wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert (wzór wykazu stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ);
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

7.3. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa powyżej w pkt.7.2., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. 7.4. Dokument, o którym mowa powyżej w pkt 7.3. powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 7.5. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej w pkt 7.3., zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zapis pkt 7.4. stosuje się odpowiednio. 7.6. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielnie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu. 7.7. Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów (art. 26 ust. 2f ustawy Pzp). 7.8. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w rozdz. XI SIWZ, część C ppkt 7.2. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia w Systemie informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, zgodnie z instrukcją opisaną w rozdziale III SIWZ przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp (wzór oświadczenia w Załączniku nr 4 do SIWZ). Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 1. Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie polega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. 1.1. Oświadczenie Wykonawca wypełnia, a następnie składa za pośrednictwem Platformy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt 6 ppkt 6.4 SIWZ. 2. W zakresie polegania na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, określonych w rozdz. IX SIWZ pkt 5, ppkt 5.1, Wykonawca złoży zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 2.1. Zobowiązanie Wykonawca wypełnia, a następnie składa za pośrednictwem Platformy, zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale III pkt 6 ppkt 6.4 SIWZ.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Liczba osób skierowanych do realizacji usługi, posiadających wymagane kwalifikacje 20,00
Doświadczenie zawodowe osób przeznaczonych do realizacji usługi 20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany postanowień niniejszej umowy zostaną wyrażone w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności i mogą nastąpić wyłącznie w następujących sytuacjach: 1) konieczności zmiany okresu realizacji przedmiotu umowy z przyczyn niezawinionych przez strony, zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór Wykonawcy; 2) zmiany obowiązujących, w dacie zawarcia umowy, przepisów, których regulacje wpływają na prawa i obowiązki Stron, jeżeli konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego; 3) w zakresie zmiany przepisów dotyczących podatku od towaru i usług VAT; 4) konieczności zmiany osób przewidzianych do wzajemnego współdziałania lub wykonywania przedmiotu umowy; 5) zaistnienia okoliczności (technicznych, gospodarczych itp.), których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 6) zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy będącego podmiotem, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1. Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 7) wystąpienia zdarzeń siły wyższej jako zdarzenia zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i niemożliwego do zapobieżenia. 8) w przypadku konieczności zmiany osoby, o której mowa w załączniku nr 4 do umowy, nowa osoba musi posiadać doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż osoba skierowana do realizacji zamówienia wymieniona w w/w załączniku. 9) dopuszcza się inne zmiany, o ile zachodzi co najmniej jedna z okoliczności zawartych w art. 144 ust.1 Pzp 10) wprowadzenia podwykonawcy, zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy. 2. Inicjatorem zmian może być Zamawiający lub Wykonawca poprzez pisemne wystąpienie w okresie obowiązywania umowy zawierające opis proponowanych zmian, ich uzasadnienie oraz termin wprowadzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-05, godzina: 11:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia:
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.