eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Piła › Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestycyjny dotyczący przebudowy Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-26Ogłoszenie nr 543745-N-2020 z dnia 2020-05-26 r.

Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile : Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestycyjny dotyczący przebudowy Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile , krajowy numer identyfikacyjny 57088912400000, ul. ul. Podchorążych  10 , 64-920  Piła, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 673 522 632, , e-mail Dag@pwsz.pila.pl, , faks 673 522 609.
Adres strony internetowej (URL): www.puss.pila.pl
Adres profilu nabywcy: https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Podmiot prawa publicznego

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.puss.pila.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
https://platformazakupowa.pl/pn/puss_pila


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
Państwowa Uczelnia Stanisława Staszica w Pile, ul. Podchorążych 10, 64-920 Piła


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestycyjny dotyczący przebudowy Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski
Numer referencyjny: AG-2240-10-20
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wybór wykonawcy na wykonanie opracowania dokumentacji architektoniczno-budowlanej oraz nadzór inwestycyjny dotyczący przebudowy Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile pn. Opracowanie dokumentacji architektoniczno-budowlanej i nadzór inwestycyjny dotyczący przebudowy Auditorium Maximum Państwowej Uczelni Stanisława Staszica w Pile: I- Projekt budowlany. II - Nadzór inwestorski. Obowiązkiem Wykonawcy jest uzyskanie na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych uzgodnień, opinii, pozwoleń, decyzji oraz innych dokumentów umożliwiających zgodnie z obowiązującymi przepisami realizacje powyższej inwestycji. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania dokumentacji technicznej: Opracowanie musi uwzględniać zapisy zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tj. Dz. U. 2018r. poz.1935) oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202, poz. 2072 ze zm.) oraz zawierać: 1) opracowanie dokumentacji projektowych pełno branżowych (budowlano-architektoniczną, elektryczną, sanitarną), wymaganych przepisami Prawa budowlanego i spełniających wymagania rozporządzeń Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462 ze zm.) 2) opracowanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 r., poz.1129 ze zm.); 3) opracowanie założeń wyjściowych do kosztorysowania robót, przedmiarów robót oraz kosztorysów inwestorskich zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004r. Nr 130, poz. 1389). 4) Nadzór autorski 2. Opracowana dokumentacja dotyczy przebudowy Auditorium Maximum znajdującego się na terenie kampusu PUSS w Pile, zlokalizowanego przy ul. Podchorążych 10 w Pile. Wykonana dokumentacja ma na celu przeprowadzenie inwestycji przebudowy celem podniesienia walorów użytkowych i estetycznych Auditorium Maximum, Szczegółowy zakres rzeczowy Projektu obejmuje wykonanie opracowań dotyczących prac budowlanych oraz instalacyjnych odnośnie min.: 1) Przebudowy pomieszczenia reżyserki w taki sposób by była integralną częścią sali audytoryjnej bez trwałych barier takich jak ściany oraz przeszklenia, zawierającej: - Demontaż ścian reżyserki wykonanych z płyt gipsowo-kartonowych zlokalizowanych wewnątrz sali audytoryjnej. - Instalacja rolet (barier) sterowanych elektrycznie w miejsce zdemontowanych ścian. - Wykonanie niezbędnych prac instalacyjnych w reżyserce po demontażu ścian. - Montaż blatu przeznaczonego do instalacji sprzętu sterującego nagłośnieniem i oświetleniem dopasowanego do rozmiaru reżyserki po demontażu ścian. 2) Przebudowy sceny w taki sposób by niezbędna instalacja mogła zostać umieszczona pod podestem scenicznym, a złącza znajdowały się w specjalistycznych puszkach podłogowych. - Montaż 6 przyłączy podłogowych w scenie z wykorzystaniem przewodów: OWY - ok. 164m, mikrofonowy ok. 184 m, kat.6 ok. 184m, głośnikowy ok. 144m (odległości mogą ulec zmianie). - Wymiana paneli podłogowych na scenie o powierzchni 220 m2. Klasa ścieralności nie niższa niż AC4 (zalecana AC5). Kolor zostanie określony przez inwestora. - Wymalowanie ściany na scenie farbą ekranową (powierzchnia 6m x 11m = 66m2) 3) Montażu konstrukcji nośnych pod sufitem przeznaczonych do instalacji wysokiej klasy systemu nagłośnienia oraz oświetlenia frontowej części sceny. 4) Montażu instalacji elektrycznej, sieciowej oraz światłowodowej umożliwiający podłączenie w/w systemu nagłośniania i oświetlenia. 5) Wymalowania farbą zmywalną ścian na widowni i scenie sali audytoryjnej oraz pomieszczeń zaplecza ( garderoby, pomieszczenia techniczne, korytarz) powierzchnia ok. 760 m2. 6) Wymiany klejonych wykładzin dywanowych przed sceną na sali audytoryjnej i w czterech garderobach o powierzchni ok. 190 m2. 7) Dostarczenia 10 zestawów transmiterów HDMI/RJ45 do transmisji sygnału audio-wideo na odległość minimum 100m. 8) Wykonania instalacji 3 fazowej z punktu na zewnątrz za sceną (odległość ok 35m) do wewnątrz na scenę gniazdo siłowe 63A. 9) Wykonania zbiorczego punktu przyłączeniowego na scenie i w reżyserce - znajdować się będzie w szafie rackowej (w istniejącej reżyserce jest już szafa rackowa). 10) Wykonania konstrukcji do podwieszenia świateł scenicznych nad widownią (uchwyty kompatybilne z aluminiowymi konstrukcjami scenicznymi) w punktach wskazanych przez inwestora. 11) Wykonania konstrukcji do podwieszenia liniowego systemu nagłośnienia nad sceną oraz nad widownią w punktach wskazanych przez inwestora. 12) Wykonanie instalacji zgodnie z wytycznymi inwestora : OWY -ok. 120m, mikrofonowy ok. 160 m, kat.6 ok. 623m, głośnikowy 4x4mm2 ok. 120m, DMX ok. 217m, światłowód 160m, (odległości mogą ulec zmianie). - Połączenie reżyserki ze sceną. - Połączenie reżyserka --> projektor. - Połączenie reżyserka --> widownia (ściana na boku widowni). - Połączenie scena --> punkt świetlny nr 1. - Połączenie scena --> punkt świetlny nr 2. - Dwa przyłącza do stref nagłośnienia na suficie za punktami oświetleniowymi (2 konstrukcje utrzymujące głośnik ok. 40 kg) - Dwa przyłącza do systemu liniowego nad sceną wraz z wyciągarkami do systemu 13)Przebudowa systemu klimatyzacji (przerobienie układu wymiennika ciepła z wodnego na glikolowy oraz wymiana agregatu klimatyzacji w razie zaistnienia takiej potrzeby). 14) Zaprojektowanie umieszczenia projektora laserowego o następujących parametrach: - rozdzielczość minimum 1920x1080 pikseli, - jasność minimum 5000 ansi lumenów, - minimum 2 wejścia HDMI, - minimum 1 wejście VGA, - sterowanie za pośrednictwem pilota i sieciowe, - gniazdo sieciowe RJ45. Zamawiający z wybranym wykonawcą usługi ustali szczegóły dotyczące poszczególnych elementów przebudowy min. ilości, rodzaju, rozmieszczenia, kolorystyki oraz zastosowanego materiału itp. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia w zakresie wykonania nadzoru inwestorskiego: Do obowiązków Inspektora Nadzoru wynikających z przepisów Prawa Budowlanego (tj. Dz. U. 2018r., poz. 1202 z późniejszymi zmianami) należeć będzie w szczególności: 1) Reprezentowanie Zamawiającego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 2) Prowadzenie regularnych inspekcji na terenie budowy w celu sprawdzenia, jakości wykonywanych robót oraz wbudowanych materiałów, zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych, dokumentacji projektowej, praktyką inżynierską oraz stosownymi przepisami - nie mniej niż raz w tygodniu, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego i innych uczestników procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. 3) Sprawdzanie, jakości wykonanych robót i wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie. 4) Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbiorowych i przekazywaniu ich do użytkowania. 5) Potwierdzenie faktycznie wykonanych robót oraz kontrola usunięcia wad. 6) Wydawanie kierownikowi budowy poleceń, potwierdzonych wpisem do dziennika budowy, dotyczących usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wpisów o konieczności wykonania prób i badań. 7) Żądanie od kierownika budowy lub robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja powodowała zagrożenia bądź powodowałaby niedopuszczalną niezgodność z projektem lub prawem budowlanym. 8) Kontrolowanie szczegółowych rozliczeń robót budowlanych zgodnie z zapisami umownymi z Wykonawcą robót. 9) Kontrolowanie ilości i terminowości wykonania robót oraz potwierdzanie rzeczowe i finansowe zrealizowanych robot zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo - Terminowo - Finansowym, w tym potwierdzanie robót na fakturach wystawianych przez Wykonawcę robót budowlanych. 10) Udział w spotkaniach i naradach dotyczących realizacji robót. 11) Kontrolowanie wykonania robót i sprawdzenie dokumentacji powykonawczej. 12) Informowanie Zamawiającego o wszelkich zagrożeniach występujących podczas realizacji robót, które mogą mieć wpływ na wydłużenie czasu wykonania lub zwiększenia kosztów oraz proponowanie sposobów ich zapobiegania. 13) Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentacji odbiorowej, w tym wszelkich dopuszczeń. 14) Nadzór nad skompletowaniem i sprawdzeniem dokumentów. 15) Uczestnictwa w przeglądach w okresie rękojmi i gwarancji. Zamawiający powiadomi Inspektora Nadzoru o przeglądach gwarancyjnych na 7 dni przed wyznaczonym terminem przeglądu. 16) Wykonanie czynności odnoszących się do realizacji uprawnień z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót. 17) Sprawdzanie i ocena kosztorysów ofertowych złożonych w postępowaniu przetargowym na realizację zadania inwestycyjnego. 18) Inspektor Nadzoru nie może podejmować decyzji, które wymagałyby zwiększenia nakładów finansowych przewidzianych w umowie z Wykonawcą robót. Jeżeli takie sytuacje wystąpią, zwiększenie kosztów musi być zatwierdzone przez Zamawiającego. Wyjątkiem od tej zasady są przypadki, gdy zaniechanie wykonania robót innych niż wymienione w umowie z Wykonawcą mogłoby spowodować zagrożenie dla życia ludzi lub katastrofę budowlaną. 4. Sposób realizacji zamówienia 1) Zamawiający zleca wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej na podstawie ustawy Prawo Budowlane (.Dz.U. z 2017poz. 1332ze zm) 2) Projekt budowlany oraz projekty szczegółowe wykonawcze muszą być zatwierdzone przez Zamawiającego przed rozpoczęciem robót. 3) W celu zapewnienia kompleksowej obsługi inwestycji z zakresu projektu architektoniczno-budowlanego oraz wykonawczego Wykonawca winien dysponować zespołem projektantów gwarantujących najwyższą, jakość wykonania projektu, terminowość, obsługę formalno-prawną oraz profesjonalny nadzór autorski i inwestorski podczas procesu budowy, w poszczególnych branżach. 4) Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia udziału osób posiadających uprawnienia budowlane w poszczególnych branżach w spotkaniach w siedzibie Zamawiającego dotyczących zaawansowania prac projektowych. 5) Wykonawca dołączy do dokumentacji projektowej oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi, i że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wykaz wszystkich elementów zamówienia wraz z zestawieniem ich autorów stanowić będzie załącznik do oświadczenia o kompletności dokumentacji projektowej. 6) Wykonawca zobowiązany jest uzyskać wszystkie konieczne ewentualne uzgodnienia, warunki i opinie oraz zastosować narzucone w nich wymagania w rozwiązaniach projektowych w ramach opracowania. 7) Wszystkie formułowane w imieniu Zamawiającego wnioski formalne, powinny uzyskać jego akceptację. 8) Dokumentacja projektowa winna być wykonana według wyszczególnienia: - wersja papierowa w 5 egzemplarzach, - wersja elektroniczna na pendrive - 1 szt. 9) Wykonawca oświadcza, że przed zawarciem umów uzyskał od Zamawiającego wszelkie informacje, które mogłyby mieć wpływ na prawidłowe ustalenie zakresu prac i wysokości wynagrodzenia, a nadto oświadcza, ze zapoznał się szczegółowo ze wszystkimi założeniami inwestycji i dokumentami posiadanymi przez Zamawiającego. W/w informacje i dokumenty określają przedmiot niniejszej umowy w sposób wystarczający i gwarantujący jej wykonanie w całości bez konieczności uzupełnień i ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów. 10) Umożliwia się wykonawcy dokonania wizji lokalnej budynku Auditorium Maximum w celu właściwej oceny zakresu przedmiotu zamówienia. Termin wizji lokalnej będzie każdorazowo uzgadniany pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Niedokonanie wizji lokalnej nie będzie mogło stanowić podstawy do zgłaszania przez Wykonawców zastrzeżeń, co do kompletności dokumentacji przetargowej oraz nie będzie miało wpływu na przebieg wykonania usługi oraz wysokości wynagrodzenia umownego. 11) W przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w dniu zawarcia umowy lub wejścia w życie nowych regulacji należy opracować poszczególne materiały i uzyskać decyzje według nowych unormowań. 12) Zamawiający udzieli Wykonawcy wszystkich posiadanych informacji, jakie niezbędne są do wykonania dokumentacji. 13) Nadzór autorski to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na sprawdzaniu zgodności realizacji robót z dokumentacją projektową i uzgadnianiu możliwości wprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych. Ponadto wyjaśnianie wszelkich wątpliwości dotyczących projektu i przyjętych w nim rozwiązań na żądanie inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego czy kierownika budowy. Nadzór autorski obejmuje rozwiązania zamienne w stosunku do przewidzianych w projekcie wynikające ze zmiany uzgodnień dokonanych przez Wykonawcę w fazie projektowania. 14) Przeniesienie autorskich praw majątkowych do projektu budowlanego, następuje na wszystkich polach eksploatacji znanych w chwili zawarcia umowy, w tym w szczególności wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 880 z późń. zm. zwanej dalej "Prawem autorskim"), na terytorium Polski oraz poza jej granicami, a w szczególności na następujących polach eksploatacji: - utrwalanie Projektu na jakichkolwiek nośnikach, - trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Projektu, w całości lub części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie, każdą znaną techniką, - tłumaczenie, przystosowywanie, zmiana układu lub jakiekolwiek inne zmiany w Projekcie, - rozpowszechnianie Projektu lub jego kopii, każdym znanym sposobem i techniką, w tym wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem, udostępnienie w sieci komputerowej, w tym sieci Internet, - upublicznienie Projektu dla potrzeb prowadzonych działań marketingowych 15) korzystania z Projektu w pełnym zakresie i w jakikolwiek sposób, bez ograniczeń, na wszystkich polach eksploatacji, a także wyłączne prawa do rozporządzania i innych form udostępniania Projektu na rzecz osób trzecich.

II.5) Główny kod CPV: 71000000-8
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
71200000-0
71240000-2
71242000-6
71248000-8
71320000-7
71520000-9


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 25
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
25

II.9) Informacje dodatkowe: Pożądany termin wykonania zamówienia: 1) dokumentacja projektowa - do 25 dni od dnia podpisania umowy, 2) nadzór inwestorski - od dnia podpisania niniejszej umowy poprzez czas realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę robót do dnia odbioru robót.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Wykonawca spełni warunek, jeśli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał należycie, co najmniej 2 usługi sporządzenia dokumentacji projektowej dotyczącej budynków użyteczności publicznej lub zamieszkania zbiorowego odnoszącej się do ich przebudowy, budowy lub remontu zawierającej w swoim składzie branże: - konstrukcyjno-budowlaną, - instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych, - instalacyjną w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, elektroenergetycznych i teletechnicznych każda z 2 usług dokumentacji. Przez usługę spełniającą warunki należy rozumieć wykonanie dokumentacji projektowych zawierających w swoim składzie jw., wykonanych na podstawie umowy bądź innego dowodu stwierdzającego powyższy fakt. Wykaz zrealizowanych usług należy wypełnić zgodnie załącznikiem nr 5 do SIWZ i potwierdzić, że wykonawca spełnia wymagania.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

wykonawca składa oświadczenie

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu wykazania zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawca przedkłada wykaz wykonanych usług, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzonej działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których usługi zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz, którego usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy; referencje bądź inne dokumenty potwierdzające należyte wykonanie. Dokument należy złożyć w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez wykonawcę. Wzór wykazu potwierdzającego spełnienie warunków stanowi - Załącznik nr 5.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

wykonawca składa oświadczenie

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Formularz oferty, Oświadczenia wykonawcy, Oświadczenie z RODO, Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej, Doświadczenie osób skierowanych do realizacji zamówienia, Wzór umowy na wykonanie dokumentacji, Wzór umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, Pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Nie
Informacja na temat wadium


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena60,00
doświadczenie projektanta20,00
doświadczenie inspektora nadzoru20,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Zmiany do umowy zostały zawarte w projektach umów, stanowiących załącznik nr 6A i 6B do siwz
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.