eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Wąchock › "Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów".

Treść lub zakres tego przetargu uległy zmianie. Zobacz opublikowaną do tego przetargu poprawkę.Ogłoszenie z dnia 2020-05-25Ogłoszenie nr 543280-N-2020 z dnia 2020-05-25 r.

Gmina Wąchock: "Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Wąchock, krajowy numer identyfikacyjny 54872600000000, ul. ul. Wielkowiejska  1 , 27-215  Wąchock, woj. świętokrzyskie, państwo Polska, tel. 041 27 36 130, e-mail krzysztof.mazurkiewicz@wachock.pl, faks 041 27 36 159.
Adres strony internetowej (URL): gmina.wachock.sisco.info
Adres profilu nabywcy: nie dotyczy
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne nie dotyczy

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Nie
nie


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
gmina.wachock.sisco.info


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie
nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres
nie


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Ofertę należy złozyć w zamknietęj kopercie w punkcie podawczym parter budynku Urzędu Miasta i Gminy Wąchock
Adres:
Urząd Miiasta i Gminy Wachock ul. Wielkowiejska 1, 27-215 Wąchock


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: "Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów".
Numer referencyjny: BGK.271.2.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. ROBOTY BUDOWLANE. 1.1. Zakres zamówienia. Przebudowa obejmuje sanitariaty budynku Publicznej Szkoły Podstawowej zlokalizowanego w miejscowości Parszów, 27-215 Wąchock, przy ul. Szkolnej 28. Na parterze budynku projektuje się łazienki przeznaczone dla części przedszkolnej oraz dla części szkolnej. Sanitariaty dla przedszkola złożone są z dwóch pomieszczeń. Jeden ustęp dostępny jest dla osób niepełnosprawnych (maksymalnie dla 15 osób) z dostępem do brodzika. Drugi ustęp wyposażony jest w 3 umywalki oraz 3 miski ustępowe dla maksymalnie 45 dzieci. Ustępy szkolne podzielone są dla dziewcząt (10 osób w tym osoby niepełnosprawne) oraz 20 chłopców. Pierwsze oraz drugie piętro jest zaprojektowane jako kondygnacja powtarzalna (taki sam układ funkcjonalny) dla 30 chłopców oraz 30 dziewczynek, a także nauczycieli (ustęp damsko-męski, do 10 osób) - łącznie dla 120 uczniów. W pomieszczeniach porządkowych zlokalizowano szafkę na środki czystości pod umywalką. Łazienki dostosowane do osób niepełnosprawnych należy wyposażyć w sprzęty i urządzenia przystosowane do korzystania przez osoby niepełnosprawne: poręcze, miski ustępowe, umywalki, lustro, krzesełko pod natryskiem. Kabina bez brodzika, zaprojektowana jako wpust podłogowy w posadzce. Powierzchnia pomieszczeń podlegających przebudowie: o PARTER - Razem powierzchnia [m2] : 41,27 o I PIĘTRO - Razem powierzchnia [m2] : 32,61 o II PIĘTRO - Razem powierzchnia [m2] : 32,51 1.2. Roboty rozbiórkowe. W związku z projektowaną przebudową przewiduje się następujące roboty rozbiórkowe: o wyjęcie stolarki okiennej oraz drzwiowej ze ścian budynku, o rozebranie ścian działowych, okładzin, o rozebranie warstw posadzkowych, o wykonanie otworów w istniejących ścianach działowych. 1.3. Opis nowych konstrukcji. o Ściany wewnętrzne murowane z bloczków gazobetonowych gr.12cm. o Stolarka okienna PCV, drzwiowa drewniana według wykazu stolarki. o Posadzki, okładziny - według oznaczeń na rysunkach architektonicznych. o Tynki wewnętrzne cem.- wap., zewnętrzne cienkowarstwowe 2. ROBOTY INSTALACYJNE Zaprojektowano następujące instalacje wewnętrzne: o Instalacja wody zimnej i ciepłej, o Instalacja kanalizacyjna, o Instalacja centralnego ogrzewania, o Wentylacja. 2.1 Roboty rozbiórkowe. Istniejące grzejniki oraz sanitariaty wraz z instalacjami podlegają demontażowi z uwagi na zły stan techniczny. W związku z powyższym nowa instalacja wod.-kan., c.o. i wentylacja będzie wykonana w nawiązaniu do istniejących w budynku. 2.2. Instalacja wodociągowa. W przebudowywanej części budynku zaprojektowano nową instalację wewnętrzną rozprowadzającą wodę zimną i ciepłą z rur wielowarstwowych polietylenowych PEX/AL/PEX systemu KISAN o wytrzymałości Pmax = 0.6 Mpa przy Tmax = 95oC i Pmax =1,0 Mpa przy Tmax = 60oC. Ciepła woda użytkowa uzyskiwana będzie z dwóch podgrzewaczy elektrycznych pojemnościowych o poj. 80 i 30 l (wiszących) oraz siedmiu podgrzewaczy o poj. 10 l (podumywalkowych). Na instalacji wody ciepłej zamontować termostatyczne zawory mieszające z ograniczeniem maksymalnej temperatury do 43°C, a w instalacjach prysznicowych do 38°C, zapobiegające poparzeniu. Przy wszystkich umywalkach przewidzieć należy lustro, dozownik z mydłem w płynie, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użytku oraz pojemniki na zużyte ręczniki. Wskazane jest, aby urządzenia sanitarne dostosować do wzrostu dzieci lub zamontować podest pamiętając, aby zapewnić bezpieczeństwo (stabilny, nie śliski, łatwo zmywalny). 2.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej. Piony i odpływy z projektowanych przyborów projektuje się z rur i kształtek kanalizacyjnych PVC łączonych na kielichy z uszczelkami typu wargowego. Piony kanalizacyjne oznaczone jako ,,K'' wyprowadzić min. 0,5 m ponad dach zakończając rurą wywiewną dachową. Powyższe piony pełnią również rolę odpowietrzenia kanalizacji. Na pionach należy zamontować rewizję (czyszczak). Piony można również zabudować płytami g-k ze względów estetycznych lub prowadzić w bruzdach ścian. Piony oznaczone jako ,,ZN'' zakończyć zaworem napowietrzającym. 2.4. Instalacja centralnego ogrzewania. Zaprojektowano rozprowadzenie przewodów c.o. z rur stalowych łączonych za pomocą spawania. Połączenia armatury za pomocą połączeń gwintowanych uszczelnianych taśmą teflonową. Jako powierzchnie grzewcze zaprojektowano grzejniki płytowe PURMO Hygiene z profilowanymi płytami grzejnymi nie posiadającymi elementów konwekcyjnych. Brak osłon bocznych i osłony górnej umożliwia zachowanie podwyższonych wymagań higienicznych. Każdy grzejnik należy wyposażyć w zawory z głowicą termostatyczną oraz zawory odcinające powrotne. Grzejniki wyposażyć dodatkowo w indywidualne odpowietrzniki. Dla pomieszczeń przyjęto temperaturę wody grzewczej 75/65°C. Z uwagi na charakter obiektu grzejniki montować za nowymi obudowami. 2.5. Wentylacja. Wentylatory mechaniczne montowane będą bezpośrednio na kanałach wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach (pomieszczenia nr 1.2, 1.4, 1.5, 2.4, 2.6, 3.4, 3.6 - wentylatory mechaniczne typ EDM 200 CHZ o wydajności Vmax=180m3/h; pomieszczenia nr 1.3, 1.6, 2.2, 2.7, 3.2, 3.7 - wentylatory mechaniczne typ EDM 80 NTZ o wydajności Vmax=80m3/h). Nawiew powietrza zapewniony będzie przez nawiewniki okienne, kratki wentylacyjne w drzwiach i infiltrację. W pomieszczeniach przedsionków do WC wentylacja pośrednia. 3. INSTALACJE ELEKTRYCZNE. Zakres zamówienia obejmuje: o instalację zasilania projektowanych rozdzielnic dla pom. sanitarnych, o instalację rozdziału i dystrybucji energii, o instalację zasilania gniazd wtyczkowych, o instalację zasilania podgrzewaczy wody i wentylacji o instalację ochrony od porażeń, o instalację ochrony przeciwprzepięciowej, o pomiary 3.1 Roboty rozbiórkowe. Oprawy oświetleniowe, gniazda oraz osprzęt wraz z puszkami instalacyjnymi należy zdemontować, okablowanie należy unieczynnić poprzez odpięcie od źródła zasilania, zaizolowanie końcówek przewodów i ukrycie w tynku. Zdemontowane oprawy i osprzęt przekazać do utylizacji. 3.2. Zasilanie tablic rozdzielczych dla pom. sanitarnych. W celu zasilania nowoprojektowanych obwodów elektrycznych w pom. sanitarnych przewidziano montaż tablic rozdzielczych TS... na kondygnacji parteru, I piętra i II piętra. Projektowane tablice elektryczne zostaną zasilone z istniejących tablic piętrowych. Nowoprojektowane instalacje muszą być wykonane w układzie TN-S. W tym celu do projektowanych szyn PE w tablicach TS... należy doprowadzić żyłę ochronną LgYżo 10mm2, wyprowadzoną z najbliższego uziomu budynku - projekt zakłada doprowadzenie żyły ochronnej do projektowanych tablic z szyny PE rozdzielnicy głównej RG na parterze. Przewód ochronny układać w istniejącej listwie instalacyjnej na poziomie parteru wzdłuż korytarza a następnie projektowanymi pionami z listwy instalacyjnej PCV 40x25. Punkt rozdziału PEN na PE i N będzie wykonany w tablicach TS... 3.3. Rozdział energii dla pom. sanitarnych. Instalacje wewnętrzne obwodów oświetlenia, wentylacji, gniazd ogólnego przeznaczenia, gniazd dla podgrzewaczy wody w pom. sanitarnych zostaną zasilone z projektowanych rozdzielnic TS... Rozdzielnice TS zostaną wykonane jako PCV natynkowe, w II klasie ochronności, przystosowane do zabudowy aparatury modułowej o wytrzymałości udarowej 6kA, wyposażone w szyny N i PE. Wyposażenie rozdzielnic wg schematów. 3.4. Okablowanie wewnętrzne. Wszystkie linie zasilające do odbiorników zaprojektowano w układzie TN-S przewodami 3-żyłowymi typu YDYżo o napięciu izolacji 450/750V. W zakresie projektowanych instalacji jest zasilanie: o opraw oświetleniowych, o gniazd ogólnego przeznaczenia, o gniazd dla podgrzewaczy wody, o urządzeń wentylacyjnych. Przekroje przewodów dobrano wg normy IEC 60364-5-523. Przewody instalacji elektrycznych należy układać podtynkowo w przygotowanych bruzdach. 3.5. Instalacja oświetlenia. Oświetlenie ogólne zostało zaprojektowane zgodnie z wymaganiami Polskich Norm w zakresie oświetlenia wnętrz światłem elektrycznym w tym PN-EN 12464-1, z uwzględnieniem wymagań funkcjonalnych i użytkowych obiektu. Projekt przewiduje montaż opraw sufitowych do wbudowania typu downlight oraz naściennych opraw typu plafoniera o stopniu szczelności min.IP44. Oprawy należy zasilić przewodami typu YDYp(żo) o napięciu izolacji 450/750V w klasie Eca. Obwody będą wyprowadzone bezpośrednio z zacisków przyłączeniowych rozdzielnic TS... Dla zapewnienia ekonomicznych warunków użytkowania obiektu przewidziano oświetlenie z zastosowaniem energooszczędnych opraw ze źródłami LED. 3.6. Instalacja siły i gniazd wtyczkowych. Projekt przewiduje montaż: o gniazd wtyczkowych 16A/230V, p/t, 1L+N+PE, ogólnego przeznaczenia, o gniazd wtyczkowych 16A/230V, p/t, 1L+N+PE, dla indywidualnych odbiorników, o wypustów 1-fazowych, zasilających wentylatory. Gniazda należy zasilić przewodami typu YDYp(żo) o napięciu izolacji 450/750V w klasie Eca. Przewody zasilające wyprowadzić bezpośrednio z zacisków rozdzielnicy i układać podtynkowo w przygotowanych bruzdach. Łączenie przewodów dla gniazd na tym samym obwodzie wykonać w puszkach osprzętowych głębokich. Zaleca się aby przewody prowadzone pod okładzinami z glazury układać w peszlach. Stosować osprzęt o stopniu szczelności min. IP44. 3.7. Ochrona przeciwporażeniowa. Ochronę podstawową przed dotykiem bezpośrednim stanowić będą osłony izolacyjne urządzeń oraz izolacja kabli i przewodów. Ochrona dodatkowa zostanie zrealizowana poprzez wyłączniki nadmiarowo - prądowe do samoczynnego wyłączenia zasilania w układzie sieciowym TN-S. Ochronę uzupełniającą będą realizowały wyłączniki różnicowo - prądowe o prądzie różnicowym 30mA, przewidziane w obwodach odbiorczych. 4. Uwagi pozostałe. Wyposażenie oraz kolorystykę sanitariatów dobrać na podstawie przykładowo załączonego "Poradnika Inwestora" Deski sedesowe wolnoopadające w kolorach pastelowych /dla najmłodszych siedziska typu np. ŻÓŁWIK/; zawiasy metalowe. Kolorystyka wszelkich wykończeń /płytki, malatura/ pastelowa. UWAGA Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych wskazywałyby w odniesieniu do niektórych materiałów lub urządzeń znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiający, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiałów lub urządzeń równoważnych. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów określają minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe, jakim muszą odpowiadać materiały lub urządzenia oferowane przez Wykonawcę, aby zostały spełnione wymagania stawiane przez Zamawiającego. Materiały lub urządzenia pochodzące od konkretnych producentów stanowią wyłącznie wzorzec jakościowy przedmiotu zamówienia. Pod pojęciem "minimalne parametry jakościowe i cechy użytkowe" Zamawiający rozumie wymagania dotyczące materiałów lub urządzeń zawarte w ogólnie dostępnych źródłach, katalogach, stronach internetowych producentów. Operowanie przykładowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwań Zamawiającego w stosunku do określonego rozwiązania. Posługiwanie się nazwami producentów/produktów ma wyłącznie charakter przykładowy. Zamawiający, wskazując oznaczenie konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamówienia, dopuszcza jednocześnie produkty równoważne o parametrach jakościowych i cechach użytkowych co najmniej na poziomie parametrów wskazanego produktu, uznając tym samym każdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów, uwiarygodniających te materiały lub urządzenia. Zamawiający zastrzega sobie prawo wystąpienia do autora dokumentacji projektowej o opinię na temat oferowanych materiałów lub urządzeń. Opinia ta może stanowić podstawę do podjęcia przez Zamawiającego decyzji o przyjęciu materiałów lub urządzeń równoważnych albo odrzuceniu oferty z powodu braku równoważności.

II.5) Główny kod CPV: 45210000-2
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45111100-9
45111220-6
45420000-7
45400000-1
45421152-4
45310000-3
45332200-5
45331100-7
45331210-1


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-09-30
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-09-30

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe nie dotyczy
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: warunek ten będzie spełniony przez Wykonawcę, który: a) wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną w zakresie robót remontowych wewnętrznych w budynkach użyteczności publicznej o wartości minimum 200.000,00 zł - w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentów potwierdzających, że roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone tj. bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót lub referencji. W przypadku złożenia przez Wykonawcę dokumentów zawierających kwoty wyrażone w walucie innej niż PLN przed dokonaniem oceny spełniania przez Wykonawcę warunków kwoty te zostaną przeliczone na walutę polską według średniego kursu NBP z dnia opublikowania ogłoszenia w BZP lub pierwszego dnia po dniu publikacji w BZP jeżeli w dniu publikacji NBP nie publikuje średniego kursu walut. b) skieruje do realizacji zamówienia publicznego osobę, w szczególności odpowiedzialną za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacją na temat jej kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnego do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nią czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tą osobą, tj.: kierownika budowy w branży konstrukcyjno-budowlanej - osoba ta musi posiadać uprawnienia potwierdzające przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnej funkcji we właściwej specjalności, co najmniej pięcioletnie doświadczenie na stanowisku kierownika budowy oraz aktualne zaświadczenie o przynależności do właściwej Izby Samorządu Zawodowego. Uwaga: Kierownik budowy powinien posiadać uprawnienia budowlane zgodnie z ustawą z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 r., poz.1332, 1529 z 2018 r. poz. 12, 317, 352, 650) oraz rozporządzeniem Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 września 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów. Zgodnie z art. 12a ustawy Prawo budowlane samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, określone w art. 12 ust. 1 ustawy mogą również wykonywać osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w przepisach odrębnych. Regulację odrębną stanowią przepisy ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z 2016 r., poz. 65). 6. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 7. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 8. Zamawiający ocenia, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 13-22 i ust. 5 pkt. 1, 2, 4, 8. 9. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 10. Jeżeli zdolności techniczne lub zawodowe, podmiotu na którego zasobach polega Wykonawca nie potwierdzają spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia, Zamawiający żąda, aby Wykonawca w terminie określonym przez Zamawiającego: 1) zastąpił ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami lub 2) zobowiązał się do osobistego wykonania odpowiedniej części zamówienia, jeżeli wykaże zdolności techniczne lub zawodowe lub sytuację finansową lub ekonomiczną.Zamawiający może, na każdym etapie postępowania, uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizację zamówienia.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: nie dotyczy

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Tak Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiającego informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp (informacji z otwarcia ofert) przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Oświadczenie przekazuje się według wzoru określonego w załączniku nr 4 do SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu: a) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp., b) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że Wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, c) zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3.2. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt od 3.1 a) do 3.1 c), składa: 1) dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzające że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2) Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 3.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt. od 3.1 a) do 3.1. c)

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty (załącznik nr 5 do SIWZ), 2) wykaz osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 6 do SIWZ).
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
nie dotyczy

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

nie dotyczy

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1) Wypełniony formularz oferty zał. nr 1 do SIWZ, 2) Kosztorys ofertowy, 3) Wypełnione i podpisane formularze oświadczeń zał. nr 2 i 3 do SIWZ, 4) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy o ile ofertę składa Pełnomocnik (oryginał lub kopia poświadczona notarialnie), 5) Dokument ustanawiający pełnomocnika (zgodnie z zapisami SIWZ), 6) Pisemne zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia - zał. nr 8 do SIWZ, 7) Potwierdzenie wniesienia wadium.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 4500,00 zł. 2. Wadium należy wnieść w formach przewidzianych w art. 45 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. W przypadku wniesienia wadium w formie gwarancji lub poręczenia, z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium, w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, na pierwsze pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, w terminie związania ofertą. 4. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert. 5. Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego w Banku Spółdzielczym w Wąchocku Nr rachunku: 85 8523 0004 0000 0039 2000 0006, tytułem Wadium - "Przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Parszowie w zakresie sanitariatów". 6. W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego. 7. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wniesienia wadium. 8. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz - oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium należy zamieścić w osobnej kopercie - opisanej "Wadium" dołączonej do oferty, a kopię dokumentu potwierdzoną "za zgodność z oryginałem" złączyć z ofertą. 9. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z art. 46 ustawy Prawo zamówień publicznych.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:
nie dotyczy


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:
nie dotyczy


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena brutto60,00
okres gwarancj i rękojmi40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:
nie dotyczy
Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:
nie dotyczy
Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

nie dotyczy

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, w następujących przypadkach: 1) Zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia w przypadku wystąpienia opóźnień wynikających z: a) wydłużenia czasu oczekiwania na uzyskanie pozwoleń lub decyzji administracyjnych i uzgodnień wymaganych dla wykonania umowy, niezależnych od stron umowy, b) konieczności wykonania robót zamiennych ze względu na zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej c) konieczności sporządzenia i uzgodnienia dodatkowej dokumentacji, uniemożliwiającej wykonanie zamówienia podstawowego w określonym terminie umownym, d) konieczności wykonania zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym oraz uniemożliwiających wykonanie zamówienia podstawowego, w określonym terminie umownym, e) wystąpienia nie zinwentaryzowanych urządzeń podziemnych i związanych z tym kolizji, które uniemożliwiają wykonanie zamówienia w terminie umownym, f) wystąpienia tzw. "siły wyższej" w tym stanu zagrożenia epidemicznego z powodu COVIT, mającej bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót , g) jeżeli warunki atmosferyczne lub hydrologiczne uniemożliwiają prowadzenie robót budowlanych zgodnie z wymaganiami opisanymi w specyfikacji technicznej lub sztuką budowlaną. h) wystąpienia okoliczności, których strony umowy nie były w stanie przewidzieć, pomimo zachowania należytej staranności, i) wystąpienia istotnego błędu w dokumentacji projektowej - termin umowny może zostać wydłużony o czas niezbędny na usuniecie wad w projekcie przez Wykonawcę dokumentacji projektowej. W przedstawionych w pkt. 1 przypadkach wystąpienia opóźnień, strony umowy ustalą nowe terminy, z tym, że maksymalny okres przesunięcia terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy równy będzie okresowi przerwy lub postoju. Zaistnienie okoliczności wskazanych w pkt. 1 musi zostać wpisane do dziennika budowy, udokumentowane stosownymi protokołami podpisanymi przez kierownika budowy, Inspektora nadzoru oraz zaakceptowane przez Zamawiającego. Wstrzymanie robót budowlanych ze względu na warunki atmosferyczne typowe (właściwe) dla danej pory roku i miesiąca, lub zła organizacja robót nie uzasadniają zmian umowy. 2) Zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku: a) zmiany w obowiązujących przepisach, jeżeli zgodnie z nimi konieczne będzie dostosowanie treści umowy do aktualnego stanu prawnego, b) zwiększenia lub zmniejszenia wynagrodzenia umownego wynikającego z rozliczenia kosztorysowego robót o wartość przekraczającą 5% wartości umowy, c) rezygnacji przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu zamówienia, d) jeżeli dla należytego wykonania przedmiotu zamówienia konieczne będzie wykonanie robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub zaniechanie części robót, w stosunku do przewidzianych dokumentacją projektową w sytuacji, gdy wykonanie tych robót będzie niezbędne do prawidłowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami, wykonania przedmiotu umowy, e) przejęcia przez Zamawiającego zobowiązań Wykonawcy względem jego podwykonawców Zmiana wynagrodzenia nastąpi w oparciu o postanowienia umowy. Podstawę do zaniechania robót, wykonania robót zamiennych lub dodatkowych oraz związanej z tymi okolicznościami zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, stanowić będzie protokół konieczności podpisany przez Wykonawcę, kierownika budowy, Zamawiającego i inspektora nadzoru, z którego wynikać będzie, że wykonanie określonej części przedmiotu umowy jest niemożliwe lub niecelowe, lub konieczne jest wykonanie robót zamiennych lub dodatkowych z uwagi na wymogi sztuki budowlanej i wiedzy technicznej. 3) Zamawiający dopuszcza możliwość wprowadzenia zamiany materiałów i urządzeń przedstawionych w ofercie przetargowej, pod warunkiem, że zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego. Będą to przykładowo okoliczności: a) powodujące obniżenie kosztu ponoszonego przez Zamawiającego na eksploatację i konserwację wykonanego przedmiotu umowy, b) powodujące poprawienie parametrów technicznych, c) wynikające z aktualizacji rozwiązań z uwagi na postęp technologiczny lub zmiany obowiązujących przepisów. Zmiany te muszą być każdorazowo zatwierdzone przez Zamawiającego w porozumieniu z projektantem. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 2. Nie stanowią zmian umowy, w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych: 1) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną umowy, 2) zmiana danych teleadresowych, 3) zmiana danych rejestrowych, zmiany osób reprezentujących Strony, 4) zmiany będące następstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy, 5) utrata mocy lub zmiana aktów prawnych przywołanych w treści umowy, w każdym takim przypadku Strony mają obowiązek stosowania się do obowiązujących w danym czasie aktów prawa. Powyższe zmiany dokonywane są w drodze jednostronnego pisemnego oświadczenia danej strony i wywołują skutek od dnia doręczenia go drugiej stronie. 3. Jeżeli umawiające się strony nie mają możliwości wywiązania się z uzgodnionych terminów z powodu "siły wyższej", to mają one prawo do wnioskowania o przesunięcie terminów wykonania prac o czas trwania wydarzenia i o czas usunięcia jego skutków. 4. Jako "siły wyższe" uznane zostają: klęski żywiołowe, huragan, powódź, katastrofy transportowe, pożar, eksplozje, wojna, strajk, stan epidemiczny nieprzewidziane zdarzenia wpływające istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne wydarzenia, których zaistnienie leży poza zasięgiem i kontrolą układających się stron. 5. Strony są zobowiązane do powiadomienia się nawzajem w formie pisemnej w ciągu 3 dni o wystąpieniu i zakończeniu zdarzenia określonego jako "siła wyższa" wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami. 6. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści niniejszej umowy, wymagają aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem ust. 2 oraz § 4 ust. 5 i § 5 ust. 2 umowy.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
nie dotyczy
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym
nie dotyczy
IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2021-06-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Oferty należy składać w jezyku Polskim
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy zobowiązany jest do: a) wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, b) przedłożenia kosztorysu ofertowego sporządzonego metodą kalkulacji szczegółowej, c) przedłożenia opłaconej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia (wraz z dowodem zapłaty składki z tytułu zawarcia umowy ubezpieczenia) potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem niniejszego zamówienia, obejmującą odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego, pracowników i osób trzecich, z tytułu szkód powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, obejmującą okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia ww. zamówienia, na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 80000,00 zł. d) przedłożenia umowy regulującej współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (umowa taka winna określać strony umowy, cel działania, sposób współdziałania, zakres prac przewidzianych do wykonania każdemu z nich, solidarną odpowiedzialność za wykonanie zamówienia, oznaczenie czasu trwania konsorcjum (obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, gwarancji i rękojmi), wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, zakaz zmian w umowie bez zgody Zamawiającego), e) złożenia informacji o osobach umocowanych do zawarcia umowy i okazania ich pełnomocnictwa, jeżeli taka konieczność zaistnieje, f) złożenia informacji - stosownie do treści oświadczenia zawartego w formularzu oferty zawierającej nazwę/y, adres/y podwykonawcy/ów. 5. Z wykonawcą, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy stanowiącym Załącznik Nr 7 do SIWZ. 6. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Pzp w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, albo 10 dni - jeżeli zostało przesłane w inny sposób. 7. Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów wymienionych w pkt. 5, jeżeli w postępowaniu o udzielenie zamówienia: a) złożono tylko jedną ofertę, b) upłynął termin do wniesienia odwołania na czynności Zamawiającego wymienione w art. 180 ust. 2 ustawy Pzp lub w następstwie jego wniesienia Izba ogłosiła wyrok lub postanowienie kończące postępowanie odwoławcze. 8. Podpisanie umowy nastąpi w siedzibie Zamawiającego w terminie przez niego wskazanym. 9. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp. 10. Zamawiający nie później niż w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego zamieści ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.