eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Międzychód › Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku

Ten przetarg został już zakończony. Zobacz wynik tego przetarguOgłoszenie z dnia 2020-05-23Ogłoszenie nr 543061-N-2020 z dnia 2020-05-23 r.

Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód: Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód, krajowy numer identyfikacyjny 81053920300000, ul. Przedlesie  12 , 64-400  Międzychód, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 95 7482091 lub 2092, e-mail miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl, faks 95 7482091 lub 2092 w. 30.
Adres strony internetowej (URL): www.szczecin.lasy.gov.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny (proszę określić):
Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
https://bip.lasy.gov.pl/pl/bip/dg/rdlp_szczecin/nadl_miedzychod


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.szczecin.lasy.gov.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
Pisemnie na adres wskazany poniżej
Adres:
Skarb Państwa PGL Lasy Państwowe Nadleśnictwo Międzychód Przedlesie 12 64-400 Międzychód Polska


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku
Numer referencyjny: S.270.1.2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót drogowych polegających na konserwacji dróg gruntowych leśnych w Nadleśnictwie Międzychód w roku 2020. Przedmiot zamówienia podzielony jest na 2 części zwanych dalej "Pakietami", z których każdy stanowi przedmiot odrębnego postępowania. Podział na Pakiety oraz łączny maksymalny rozmiar wszystkich rodzajów robót w danym pakiecie przedstawia się następująco:Pakiet nr 1 - Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych poprzez uzupełnienie gruzem w miejscach przerwanej nawierzchni na terenie Nadleśnictwa Międzychód- Robota polega na uzupełnieniu gruzem ceglano - betonowym przerwanej nawierzchni drogi gruntowej leśnej na nieprzejezdnych odcinkach o długości średnio ok. 10-20 mb, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm. Robota obejmuje załadunek i transport gruzu, wbudowanie w uszkodzoną nawierzchnię drogi, przysypanie i zaklinowanie oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym o masie co najmniej 8 ton. Do wypełnienia tzw. "dziury" należy użyć gruzu budowlanego o uziarnieniu 31,5 - 63,0 mm, natomiast do przysypania i zaklinowania należy użyć gruzu o uziarnieniu 0-31,5 mm. Gruz budowlany jest materiałem wykonawcy i nie może zawierać zanieczyszczeń metalami, plastikami, szkłem, trzciną, drewnem itp. Nie należy stosować do zaklinowania innych materiałów jak gruz o uziarnieniu 0-31,5 mm tj. nie można klinować piaskiem, gliną, pospółką. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy świadectwo pochodzenie materiału rozbiórkowego, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi o nieprzekroczeniu przez materiał dopuszczalnych zanieczyszczeń chemicznych pod kątem stężenia zawartości substancji szkodliwych dla środowiska między innymi zawartość metali ciężkich jak np. ołów, cynk, mangan, nikiel, chrom, wanad, benzyny (węglowodory C6-C12), olejów mineralnych (C13-C33), węglowodorów aromatycznych BTEX, bez papu, materiałów zawierających eternit, plastik itp.. Wykonywanie robót będzie następować sukcesywnie wg potrzeb po otrzymaniu zlecenia w okresie zawartej umowy i dotyczy całego terenu Nadleśnictwa Międzychód. Ilość została określona w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ tj. 1 792,77 ton gruzu budowlanego. Wykonawca robót musi prowadzić bieżący rejestr dostawy gruzu osobno dla każdego leśnictwa obejmujący datę, ilość dostarczonego gruzu, miejsce wbudowania i potwierdzenie dostawy (potwierdza leśniczy bądź wskazana przez niego osoba). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wagi i jakości dostarczanego gruzu. Pakiet nr 2 - Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym na terenie Nadleśnictwa Międzychód - Robotę należy wykonać zgodnie z kartą technologiczną nr 2 opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zał. nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga usunięcia powstałego po przejeździe równiarki i uwałowaniu walcem wibracyjnym o masie co najmniej 8 ton drogi, "grzbietu" ziemi w miejscu zaniżenia drogi celem odprowadzenia poza pas drogowy wody deszczowej. Ponadto celem prawidłowego odwodnienia dróg konieczne będzie wykonanie tak zwanych dołów chłonnych o wymiarach 100 cm x 100cm o głębokości do 100 cm w ilości średnio 2 szt. na 1 km drogi. Planowaną do wykonania ilość równania dróg zawiera zał. nr 1b do SIWZ tj. 135 000,00 m2.

II.5) Główny kod CPV: 45233141-9
Dodatkowe kody CPV:
Kod CPV
45233142-6


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: 50% zamowienia podstawowego polegających na powtórzeniu podobnych robót budowlanych, zgodnych z przedmiotem zamówienia. Warunki, na jakich będą udzielanie zamówienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 Ustawy PZP będą każdorazowo ustalane w drodze przeprowadzenia odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki, po przeprowadzeniu negocjacji pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym. Przy czym warunki dotyczące terminu płatności, okresu gwarancji/ rękojmi i wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostaną przeniesione wprost z zamówienia podstawowego.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia: 2020-12-31
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
2020-12-31

II.9) Informacje dodatkowe: Zamówienie będzie realizowane sukcesywnie według potrzeb do 31 grudnia 2020 r., z umownym zapisem o ewentualnej zmianie terminu wykonania, ze względu na warunki atmosferyczne do 31.03.2021 r. Terminy wykonania poszczególnych prac będą określane w zleceniach przekazanych przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego. Zamawiający przewiduje płatności częściowe. Wynagrodzenie płatne będzie w okresach miesięcznych i obejmować będzie należności z tytułu wykonania robót objętych Zleceniami, których realizacja i odbiór nastąpi w danym miesiącu. Należność za wykonaną robotę na podstawie danego Zlecenia stanowić będzie iloczyn wskazanych w druku kosztorysu ofertowym Wykonawcy, (stanowiącym załącznik nr 1a , 1b do SIWZ) stawek netto za poszczególne rodzaje czynności zaoferowanych przez Wykonawcę w Przetargu oraz ilości faktycznie wykonanych robót.Podstawą do wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę będzie protokolarnie stwierdzony odbiór robót objętych Zleceniem.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania warunku udziału w postępowaniu w odniesieniu do warunku dot. zdolności ekonomicznej. Wykonawca wykaże, że posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej: ? dla pakietu nr 1 - 50 000,00 zł ? dla pakietu nr 2 - 25 000,00
Informacje dodatkowe Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Warunek ten, w zakresie doświadczenia, zostanie uznany za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), zrealizował lub realizuje (przy czym w tym przypadku będzie liczona wartość zrealizowanej części przedmiotu umowy): - co najmniej dwie roboty budowlane, których przedmiotem była budowa, przebudowa, remont, naprawa bądź utrzymanie nawierzchni drogowych o wartości nie mniejszej niż: ? dla pakietu nr 1 - 80 000,00 zł netto ? dla pakietu nr 2 - 30 000,00 zł netto
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu dokonana zostanie zgodnie z formułą "spełnia"/"nie spełnia", w oparciu o informacje zawarte w Oświadczeniu o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SIWZ), następnie potwierdzone w dokumentach lub oświadczeniach złożonych przez Wykonawców, o których mowa w pkt 7 SIWZ. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, każdy z warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt 6.2. SIWZ winien spełniać co najmniej jeden z tych wykonawców albo wszyscy ci Wykonawcy wspólnie. Żaden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nie może podlegać wykluczeniu z postępowania.

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 2 ustawy Pzp)

Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy Pzp)


Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 7 ustawy Pzp)
Tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 8 ustawy Pzp)

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających brak podstaw do wykluczenia, o których mowa w pkt 6.1 SIWZ, tj.: 1) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 PZP, 2) zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, 3)zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert lub inny dokument potwierdzający, że wykonawca zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt. 6. 2 SIWZ, tj.: 1) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert. Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej lub ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego warunku udziału w postępowaniu,2) wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, których przedmiotem była: budowa, przebudowa, remont bądź utrzymanie nawierzchni drogowych - wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie (czy roboty zostały wykonane Jeżeli Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego wykonywane były roboty budowlane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładać w/w dowodów zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone), przy czym dowodami, o których mowa, są poświadczenia, referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji z sesji otwarcia ofert, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wzór oświadczenia zawarty jest w załączniku nr 7 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy z takich wykonawców. W przypadku podpisania oferty przez pełnomocnika - do oferty należy załączyć pełnomocnictwo do złożenia oferty. W przypadku wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, do oferty należy załączyć pełnomocnictwo dla pełnomocnika ustanowionego przez Wykonawców, wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Do oferty należy również załączyć zobowiązanie podmiotu trzeciego albo inny dokument służący wykazaniu udostępnienia Wykonawcy potencjału przez podmiot trzeci, zgodnie z pkt. 7.3 SIWZ, jeżeli Wykonawca wykazując spełnienie warunków udziału w postępowaniu polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: Zadanie nr 1 - 1 500.00 zł Zadanie nr 2 - 700.00 zł Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert do dnia 09.06.2020r do godz.9.30. Wadium wpłacane w pieniądzu należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:: PKO BP O/Międzychód 21 10204144 0000 6002 0043 3250 z dopiskiem nazwy postępowania, jakiej części zadania dotyczy oraz powołaniem się na sygnaturę sprawy: S.270.1.2020. Wadium w formie gotówki nie będzie przyjmowane. Wadia wnoszone w innych formach niż pieniądz może załączone do oferty lub złożone w oryginale przed upływem terminu składania ofert w siedzibie zamawiającego (kasa Nadleśnictwa Międzychód). Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania z ofertą. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub nie zabezpieczy ofert akceptowalną formą wadium w wyznaczonym terminie, zostanie odrzucona z postępowania na podstawie art.89 ust.1 pkt 7b PZP.Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 110 z późn. zm.). Zamawiający zwróci wadium wszystkim wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem przypadku określonego poniżej (art. 46 ust. 4a PZP). Wykonawcy, którego oferta wybrana została jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, w wysokości określonej w pkt. 17 SIWZ. Więcej szczegółowych informacji nt. formy wniesienia wadium, procedury zwrotu, zatrzymania znajduje się w pkt. 9 SIWZ.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:

Wszelkie istotne dla stron postanowienia zawiera wzór umowy stanowiący załącznik nr 6 do SIWZ. Umowa zostanie zawarta na podstawie złożonej oferty Wykonawcy. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności w niej wymienionych z uwzględnieniem podanych we wzorze umowy warunków ich wprowadzenia.


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:

1.Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana jako oferta najkorzystniejsza będzie zobligowany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w kwocie stanowiącej 4 % ceny całkowitej podanej w ofercie (brutto). 2.Zabezpieczenie będzie mogło być wnoszone według wyboru wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach: a) pieniądzu; b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; c) gwarancjach bankowych; d) gwarancjach ubezpieczeniowych; e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 3.Wykonawca zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy przed zawarciem umowy (najpóźniej w dniu jej podpisania). Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminach: 1) 70% w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane; 2) 30% zostanie zwrócone nie później niż 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. Szczegóły dot. form wnoszenia, zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy opisane są w pkt 17 SIWZ.


Informacje dodatkowe:

1.Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, którego oferta zgodnie z warunkami określonymi w SIWZ, została uznana za najkorzystniejszą. 2.Zamawiający poinformuje Wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą, o miejscu i terminie zawarcia umowy. 3.Wykonawca, przed podpisaniem umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu: 1) dowód wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 2) oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w pkt. 3.8. SIWZ. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte czynności wykonywane będą przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, imion nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy. 3) JEŻELI DOTYCZY - umowę regulują współpracę wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia - w przypadku oferty złożonej przez tych wykonawców, 4) JEŻELI DOTYCZY - wykaz, zawierający nazwy lub imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, o ile są już znane, 4. Niedostarczenie dokumentów, o których mowa w pkt 3. w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, stanowić będzie przyczynę uniemożliwiającą zawarcie umowy leżącą po stronie Wykonawcy, w rozumieniu art. 46 ust. 5 pkt 3 PZP.

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zamawiający przewiduje możliwość istotnej zmiany postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w następujących przypadkach: 1) zmiana zakresu i sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w przypadkach: a) zmiana przepisów prawa lub zasad dotyczących wykonywania robót wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy, w szczególności przepisów i zasad określonych w pkt 3.2. SIWZ, b) działania siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie Umowy zgodnie z jej treścią, w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, huraganowe wiatry, c) zastosowania nowych technologii lub zmiany technologii robót jeżeli zmiana jest korzystna z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspiesza realizację, obniża koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy, zwiększa użyteczność Przedmiotu Umowy lub uzasadniona jest zmianą warunków przyrodniczych lub uzasadnionym interesem gospodarczym Stron, 2) ograniczenia zakresu przedmiotowego Umowy z uwagi na ograniczenie zakresu prac spowodowanego uwarunkowaniami techniczno-eksploatacyjnymi; 3) zmiana w zakresie możliwości powierzenia podwykonawcy wykonania robót, które nie były przeznaczone do podwykonania w treści oferty wykonawcy lub zmiana zakresu robót przeznaczonych do podwykonania - na wniosek Wykonawcy, uzasadniony jego interesem gospodarczym. 4) przedłużenie terminu obowiązywania Umowy maksymalnie do dnia 31 marca 2021 r. w przypadku braku możliwości wykonania przez Wykonawcę zleconych robót przed upływem terminu obowiązywania Umowy, z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy, polegających na działaniu siły wyższej, za którą uważa się zdarzenia o charakterze nadzwyczajnym, występujące po zawarciu Umowy w szczególności powódź, deszcz nawalny, pożar, huraganowe wiatry albo polegających na wystąpieniu niekorzystnych warunków pogodowych, których zaistnienie lub skutki uniemożliwiają wykonanie robót w terminie obowiązywania Umowy oraz wystąpienia powszechnej niedostępności surowców bądź materiałów. 3. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w pkt.1. ppkt 1) lit b zmiana wysokości wynagrodzenia będzie polegała na zmniejszeniu zakresu robót i zostanie ustalona w oparciu o kosztorys ofertowy. 4. Wszelkie zmiany wprowadzane do Umowy dokonywane będą z poszanowaniem obowiązków wynikających z obowiązującego prawa, w tym w szczególności art. 140 ust. 3 PZP oraz zasad ogólnych rządzących tą ustawą.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):
W przypadku gdy oferta zawiera informacje stanowiące tajemnice przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów, ary.11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 153, poz. 1503 z późn. zm.), wówczas informacje te być wyodrębnione w formie osobnego pakietu celem zachowania przez Zamawiającego tajemnicy. Pakiet ten ma być wyraźnie oznakowany "Tajemnice przedsiębiorstwa - nie udostępniać innym uczestnikom postępowania". Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z SIWZ przygotowanie w/w pakiety przez Wykonawcę. Wykonawca winien złożyć na formularzu ofertowym oraz powinien wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. W przeciwnym razie cała oferta zostanie ujawniona na wniosek każdej zainteresowanej osoby. Zastrzeżenie informacji, której nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu w/w ustawy w momencie odmowy na wezwanie Zamawiającego do odtajnienia przez Wykonawcę tej części oferty, skutkować będzie odtajnieniem tej części oferty nie będącej tajemnicą przedsiębiorstwa przez Zamawiającego.
Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 09:30,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> pl
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycz~nych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych ("RODO") oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str 1), dalej RODO, informuję, że,: 1) administratorem danych osobowych jest: Nadleśniczy Nadleśnictwa Międzychód z siedzibą w Przedlesiu, 64-400 Międzychód tel.: 95748 20 91, adres e-mail: miedzychod@szczecin.lasy.gov.pl . 2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związania z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego: "Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych na terenie Nadleśnictwa Międzychód w 2020 roku" prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego. 3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (dz. U. z 2019r. poz 1843 z późn. zm.), dalej "ustawa Pzp". 4) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 10 lat licząc od końca roku w którym zakończono postępowanie o udzielenie zamówienia. 5) obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanych z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp. 6) w odniesieniu do pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO. 7) posiada Pan/Pani: a) na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, b) na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *, c) na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych Pani/Pana z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art.18 ust. 2 RODO**, d) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO. 8) nie przysługuje Pani/Panu: a) w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych, b) prawo do przenoszenia danych osobowych, o których mowa w art. 20 RODO, c) na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHCzęść nr: 1Nazwa: Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych poprzez uzupełnienie gruzem w miejscach przerwanej nawierzchni na terenie Nadleśnictwa Międzychód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Robota polega na uzupełnieniu gruzem ceglano - betonowym przerwanej nawierzchni drogi gruntowej leśnej na nieprzejezdnych odcinkach o długości średnio ok. 10-20 mb, szerokości 3,50 m i grubości 20 cm. Robota obejmuje załadunek i transport gruzu, wbudowanie w uszkodzoną nawierzchnię drogi, przysypanie i zaklinowanie oraz zagęszczenie walcem wibracyjnym o masie co najmniej 8 ton. Do wypełnienia tzw. "dziury" należy użyć gruzu budowlanego o uziarnieniu 31,5 - 63,0 mm, natomiast do przysypania i zaklinowania należy użyć gruzu o uziarnieniu 0-31,5 mm. Gruz budowlany jest materiałem wykonawcy i nie może zawierać zanieczyszczeń metalami, plastikami, szkłem, trzciną, drewnem itp. Nie należy stosować do zaklinowania innych materiałów jak gruz o uziarnieniu 0-31,5 mm tj. nie można klinować piaskiem, gliną, pospółką. Wykonawca na żądanie Zamawiającego dostarczy świadectwo pochodzenie materiału rozbiórkowego, potwierdzone badaniami laboratoryjnymi o nieprzekroczeniu przez materiał dopuszczalnych zanieczyszczeń chemicznych pod kątem stężenia zawartości substancji szkodliwych dla środowiska między innymi zawartość metali ciężkich jak np. ołów, cynk, mangan, nikiel, chrom, wanad, benzyny (węglowodory C6-C12), olejów mineralnych (C13-C33), węglowodorów aromatycznych BTEX, bez papu, materiałów zawierających eternit, plastik itp.. Wykonywanie robót będzie następować sukcesywnie wg potrzeb po otrzymaniu zlecenia w okresie zawartej umowy i dotyczy całego terenu Nadleśnictwa Międzychód. Ilość została określona w druku kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 1a do SIWZ. Wykonawca robót musi prowadzić bieżący rejestr dostawy gruzu osobno dla każdego leśnictwa obejmujący datę, ilość dostarczonego gruzu, miejsce wbudowania i potwierdzenie dostawy (potwierdza leśniczy bądź wskazana przez niego osoba). Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyrywkowej kontroli wagi i jakości dostarczanego gruzu. poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Pakietów. Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować wszystkie pozycje (prace) tworzące dany pakiet.


Część nr: 2Nazwa: Wykonanie konserwacji dróg gruntowych leśnych równiarką samojezdną i walcem wibracyjnym na terenie Nadleśnictwa Międzychód
1) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego -określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:Robotę należy wykonać zgodnie z kartą technologiczną nr 2 opracowaną przez Dyrekcję Generalną Lasów Państwowych zał. nr 8 do SIWZ. Ponadto Zamawiający wymaga usunięcia powstałego po przejeździe równiarki i uwałowaniu walcem wibracyjnym o masie co najmniej 8 ton drogi, "grzbietu" ziemi w miejscu zaniżenia drogi celem odprowadzenia poza pas drogowy wody deszczowej. Ponadto celem prawidłowego odwodnienia dróg konieczne będzie wykonanie tak zwanych dołów chłonnych o wymiarach 100 cm x 100cm o głębokości do 100 cm w ilości średnio 2 szt. na 1 km drogi. Planowaną do wykonania ilość równania dróg zawiera zał. nr 1b do SIWZ.
2) Wspólny Słownik Zamówień(CPV): 45233141-9, 45233142-6

3) Wartość części zamówienia(jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

4) Czas trwania lub termin wykonania:
okres w miesiącach:
okres w dniach:
data rozpoczęcia:
data zakończenia: 2020-12-31
5) Kryteria oceny ofert:
KryteriumZnaczenie
Cena60,00
Okres gwarancji40,00

6) INFORMACJE DODATKOWE:Jeden Wykonawca może złożyć ofertę na dowolną ilość Pakietów. Oferta złożona na dany pakiet musi obejmować wszystkie pozycje (prace) tworzące dany pakiet.


Podziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj
Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.