eGospodarka.pl

eGospodarka.plPrzetargiPrzetargi Toruń › wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". oraz - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu".Ogłoszenie z dnia 2020-05-29Ogłoszenie nr 542663-N-2020 z dnia 2020-05-29 r.

Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia: wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". oraz - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu".
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie


Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej - mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Miasta Toruń reprezentowana przez Prezydenta Miasta Torunia, krajowy numer identyfikacyjny 59690300000000, ul. ul. Wały gen. Sikorskiego  8 , 87-100  Toruń, woj. kujawsko-pomorskie, państwo Polska, tel. 566 118 713, e-mail bzp@um.torun.pl, faks 566 118 622.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.torun.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak
www.bip.torun.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak
www.bip.torun.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

Nie
adres


Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie zgodnie z zapisem SIWZ
Adres:
Urząd Miasta Torunia , 87 - 100 Toruń, ul. Wały gen. Sikorskiego 8, kancelaria pok.1


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". oraz - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu".
Numer referencyjny: 52/2020
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1.1.Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn.: Część 1 - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". Część 2 - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu". 1.2. Część 1 - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". 1.2.1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie: - projektu koncepcyjnego w zakresie określenia możliwości budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, - projektu koncepcyjnego zagospodarowania całego przyległego terenu ZSM, - projektu koncepcyjnego powiązania funkcjonalno-użytkowego z istniejącą zabudową i zagospodarowaniem terenu wraz określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejących obiektów szkoły. 1.2.2 Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy: - ZSM mieści się przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu (działki geod. nr 732/4, 732/2, 722/3, 920, 919/1 - obręb 32). Teren nie jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Budynek szkoły jest obiektem w części jednokondygnacyjnym i w części dwukondygnacyjnym. - W ramach projektu koncepcyjnego należy uwzględnić m.in.: a) budowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych ok. 31x19m, b) budowę zaplecza socjalnego składającego się z 4 szatni z węzłami sanitarnymi, magazynu sprzętu, pokoju dla nauczycieli wraz z węzłem sanitarnym, c) powiązanie funkcjonalno-użytkowego z istniejącą zabudową wraz określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejących obiektów szkoły, d) zagospodarowanie i powiązanie funkcjonalno-użytkowego całego przyległego terenu szkoły, e) określenie szacunkowych kosztów inwestycji wraz z wyposażeniem pomieszczeń. Materiałem pomocniczym do realizacji przedmiotu umowy są Dane dla ZSM stanowiące załącznik do SIWZ. - Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. "Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego" (oprac. z 28.10.2015 r., zm. 15.06.2016 r. stanowiące załącznik do SIWZ). - Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski" (oprac. Ministerstwa Gospodarki z października 2014 r. stanowiące załącznik do SIWZ). - Projektowane obiekty należy zaprojektować uwzględniając parametry współczynnika przenikania ciepła oraz energochłonność budynku na rok 2021 określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów. 1.2.3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje i opis techniczny wielobranżowy), 2) szacunkowa wycena robót wynikająca z projektu koncepcyjnego i wyposażenia budynku, 3) projekt koncepcyjny także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008). 1.2.4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie inwentaryzacji zieleni, 3) przygotowanie dokumentów do wystąpienia przez Zamawiającego o decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego [przygotowany przez Wykonawcę stosowny kompletny wniosek z wymaganymi załącznikami do podpisu przez Zamawiającego], 4) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanego projektu koncepcyjnego w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § 8. Część 2 "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu". 1.3.1. Zakres przedmiotu umowy obejmuje wykonanie: - projektu koncepcyjnego w zakresie określenia możliwości budowy sali gimnastycznej wraz z zapleczem, - projektu koncepcyjnego zagospodarowania sugerowanego obszaru terenu ZSMEiE, - projektu koncepcyjnego powiązania funkcjonalno-użytkowego z istniejącą zabudową i zagospodarowaniem terenu wraz określeniem zakresu niezbędnej przebudowy istniejących obiektów szkoły. 1.3.2. Wytyczne do realizacji przedmiotu umowy: - ZSMEiE znajduje się przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu (działki geod. nr 50/6, 48/4, 89/4, 93/2 - obręb 2), dla których obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego (Uchwała nr 295/99 RMT z dnia 30 września 1999 r. stanowiąca załącznik do SIWZ). - Szkoła jest obiektem zbudowanym na planie litery C i składa się z 5 modułów połączonych ze sobą (część administracyjna dwukondygnacyjna, część dydaktyczna parterowa, dwukondygnacyjna i trzykondygnacyjna z częściowym podpiwniczeniem, część sportowa parterowa), dokumentacja archiwalna obiektu szkoły stanowi załącznik do SIWZ. - Projektowaną salę gimnastyczną z zapleczem należy przewidzieć w miejscu istniejącej hali sportowej wybudowanej w 1968 r. lub innym z uzasadnieniem. - W ramach projektu koncepcyjnego należy uwzględnić: a) budowę sali gimnastycznej o wymiarach wewnętrznych ok. 31x19m, b) budowę zaplecza socjalnego składającego się z 4 szatni z węzłami sanitarnymi, magazynu sprzętu, pokoju dla nauczycieli wraz z węzłem sanitarnym, c) zagospodarowanie sugerowanego obszaru terenu ZSMEiE, w tym miejsca postojowe i droga pożarowa do obiektów, d) szacunkowe koszty inwestycji wraz z wyposażeniem pomieszczeń oraz rozbiórką istniejącej małej sali gimnastycznej (jeżeli będzie rozbiórka wymagana). Materiałem pomocniczym do realizacji przedmiotu umowy są Dane dla ZSMEiE stanowiące załącznik do SIWZ. - Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. "Regionalne zasady i standardy kształtowania ładu przestrzennego województwa kujawsko-pomorskiego" (oprac. z 28.10.2015 r., zm. 15.06.2016 r. stanowiące załącznik do SIWZ). - Opracowany przedmiot umowy winien uwzględniać wytyczne zawarte w opracowaniu pn. "Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej dla Polski" (oprac. Ministerstwa Gospodarki z października 2014 r. stanowiące załącznik do SIWZ). - Projektowane obiekty należy zaprojektować uwzględniając parametry współczynnika przenikania ciepła oraz energochłonność budynku na rok 2021 określone w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. - Do wszystkich projektowanych robót należy stosować materiały o standardzie właściwym do tego typu obiektów. Materiały i technologie przyjęte przez projektanta powinny mieć określone wymagane parametry techniczne oraz podane warunki, jakie należy spełnić dla zapewnienia równoważności materiałów. 1.3.3. Wykaz opracowań wchodzących w skład przedmiotu umowy: 1) projekt koncepcyjny (zawierający: zagospodarowanie terenu, rzuty kondygnacji, przekroje, elewacje i opis techniczny wielobranżowy), 2) szacunkowa wycena robót wynikająca z projektu koncepcyjnego i wyposażenia budynku, 3) projekt koncepcyjny także w wersji elektronicznej w formacie pdf, doc, dwg (AutoCAD 2008). 1.3.4. Przedmiot umowy obejmuje ponadto: 1) wykonanie mapy syt.-wys. w skali 1:500, 2) wykonanie inwentaryzacji zieleni, 3) przeniesienie na Zamawiającego praw autorskich majątkowych do wykonanego projektu koncepcyjnego w zakresie objętym umową, na zasadach opisanych w § 8. 1.4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi w tym zakresie przepisami, warunkami technicznymi i normami, na podstawie oględzin terenu inwestycji, przyjętą przez Zamawiającego ofertą oraz umową. 1.5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 4 PZP oraz postawienia zastrzeżeń, o których mowa w art. 36 a ust. 2 ustawy. 1.6. Zamawiający dopuszcza możliwości składania ofert częściowych z podziałem na część 1, część 2 Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

II.5) Główny kod CPV: 71.25.00.00 - Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów - szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Zamawiający może w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego udzielić zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 Pzp wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. : Część 1 - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". Część 2 - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu". tj.: na wykonaniu usług projektorowych polegających na opracowaniu projektów zamiennych do projektu wskazanego w pkt 1.2.3.ppkt 1 SIWZ albo zmiany lub aktualizacji dokumentacji wskazanej w pkt.1.2.3. ppkt 1 SIWZ oraz w pkt.1.2.4. ppkt 1 SIWZ w części 1 oraz na wykonaniu usług projektowych polegających na opracowaniu projektów zamiennych do projektu wskazanego w pkt 1.3.3.ppkt 1 SIWZ albo zmiany lub aktualizacji dokumentacji wskazanej w pkt.1.3.3. ppkt 1 SIWZ oraz w pkt.1.3.4. ppkt 1 SIWZ w części 2 Możliwe jednokrotne udzielenia zamówienia podobnego. Termin wykonania zamówienia i cena zostaną ustalone w drodze negocjacji, z tym że termin wykonania nie może być dłuższy niż termin wykonania zamówienia podstawowego, a cena nie może przekroczyć 2.032,52 zł netto dla części 1, oraz 2.032,52 zł netto dla części 2 . Udzielenie zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług jest jednostronną, uznaniową decyzją Zamawiającego i jest zależne od ograniczeń budżetowych oraz zadowolenia z jakości usług świadczonych w ramach zamówienia podstawowego. Zamawiający będzie stosował procedurę odwróconą na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych.
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach: 84
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:
Okres w miesiącachOkres w dniachData rozpoczęciaData zakończenia
84

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia: Dla części 1 i części 2 : 12 tygodni od zawarcia umowy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: nie dotyczy
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: Dla każdej części: wykonawca wykaże, że zrealizował w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie), w sposób należyty co najmniej: dwie usługi obejmujące prace projektowe dotyczące obiektu kubaturowego (obiekt kubaturowy: budynek, któremu można przypisać parametr objętości wyrażony w metrach sześciennych) o wartości nie mniejszej niż: 8. 000 zł brutto każda.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób:
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia:III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:

Wykaz usług wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie wykonawcy; w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert - zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 8.

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

1. Zobowiązanie podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia, jeżeli Wykonawca polega na zdolnościachtechnicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 2. W celu oceny, czy wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; d) czy podmioty, na zdolnościach, których wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizują roboty budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 3. Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (zestawienie złożonych ofert), przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia - załącznik nr 7. 4. Wypełniony formularz oferty, wraz z tabelą wynagrodzenia ryczałtowego 5. Dowód wniesienia wadium (oryginał). 6. Oświadczenia: - oświadczenie Wykonawcy, które z informacji zawartych w ofercie na stronach od ..... do ..... stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i jako takie nie mogą być udostępniane innym uczestnikom postępowania. W przypadku zastrzeżenia informacji przez wykonawcę zobowiązany jest on wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Brak powyższego oświadczenia oznaczał będzie, że dokumenty składające się na ofertę nie stanowią tajemnicy przedsiębiorstwa (Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy). - Wykonawca na podstawie art. 36 b ust. 1 ustawy PZP składa oświadczenie jaką część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem firm podwykonawców - załącznik nr 11 - oświadczenie składane w przypadku korzystania z podwykonawców. Opis zaproponowanych rozwiązań równoważnych (jeśli dotyczy).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

Tak
Informacja na temat wadium
Część 1 Wadium w wysokości: 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) Część 2 Wadium w wysokości: 300,00 zł ( słownie: trzysta złotych 00/100) powinno być wniesione przed upływem terminu składania ofert. Okres ważności wadium powinien być zgodny z terminem związania ofertą. Wadium może być wniesione w następujących formach: a) pieniądzu - na konto UMT nr62 1160 2202 0000 0003 3943 1400 z adnotacją: 52/2020: przetarg nieograniczony - wykonanie projektu koncepcyjnego dla zadania pn. "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w Zespole Szkół Muzycznych (ZSM) przy ul. Szosa Chełmińska 224/226 w Toruniu". oraz - "Koncepcja budowy nowej sali gimnastycznej w miejscu istniejącej małej sali oraz zagospodarowania terenu Zespołu Szkół Mechanicznych, Elektrycznych i Elektronicznych (ZSMEiE) przy ul. Św. Józefa 26 w Toruniu". Za datę wniesienia wadium przyjmuję się datę jego wpływu na konto Zamawiającego. b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 110 ze zm.). Zwrot wadium 1. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium: - po wyborze oferty najkorzystniejszej, - po unieważnieniu postępowania. 2. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza po zawarciu umowy oraz wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 3. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert, 4.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 5.Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a ustawy PZP, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.


IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:


IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:


IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:

Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:
Nie


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:


IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:

Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
KryteriaZnaczenie
cena oferty60,00
Doświadczenie osoby skierowanej do realizacji zamówienia(minimalnie2 realizacje,maksymalnie 6 realizacji)40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:

Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:

Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:

Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:

Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:

Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:


Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:


Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:


Informacje dodatkowe:

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
Dotyczy części 1 i części 2 1. W przypadkach przewidzianych w umowie dopuszcza się wprowadzenie zmian za zgodą Stron umowy. 2. Zmiany mogą być inicjowane przez Zamawiającego lub przez Wykonawcę. 3. Dopuszczalne jest dokonanie zmian umowy: 1) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie: a) zmiany zaprojektowanej technologii wykonawstwa robót, b) zamiany materiałów przewidzianych do wykonania robót określonych w projekcie koncepcyjnym, 2) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie uszczegółowienia przedmiotu umowy, dotyczącego np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opra-cowań lub zastąpienia ich innymi, 3) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany terminu wykonania przedmiotu zamówienia: a) z przyczyn niezależnych od którejkolwiek ze Stron, które w szczególności dotyczyć będą uwarunkowań formalno-prawnych, w szczególności dotyczących wprowadzenia zmian do projektu koncepcyjnego na etapie projektowania zadania, b) w przypadku, gdy nastąpi uszczegółowienie przedmiotu umowy dotyczące np. wielkości, rozmieszczenia, zastępujących rozwiązań itp., rezygnacji z niektórych opracowań lub zastąpienia ich innymi, c) w przypadku, gdy nastąpi przerwanie prac objętych przedmiotem umowy na czas re-alizacji prac dodatkowych nie objętych zamówieniem podstawowym w ramach od-rębnych zamówień dodatkowych lub uzupełniających, d) w przypadku wydłużających się nie z winy Wykonawcy procedur uzgadniania projektu koncepcyjnego z podmiotami bądź osobami fizycznymi uczestniczącymi w procesie projektowania (np. z organami administracji, gestorami mediów), 4) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zakresu przedmiotu umowy, w szczególności jego ograniczenia i wynikać będzie z konieczności wprowadzenia ewentualnych opracowań dodatkowych lub zamiennych, wskazanych do wykonania na podstawie odrębnych umów, z ewentualną korektą wynagrodzenia ustaloną na podstawie negocjacji Stron, 5) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany (wydłużenia) terminu określonego w § 9 ust. 3 oraz § 10 ust. 1, z przyczyn niezależnych od obu Stron. 6) jeżeli zmiana umowy dotyczyć będzie zmiany osób wymienionych w § 1 ust. 9 i w § 6 ust. 1-2, na osoby o niegorszym doświadczeniu zawodowym. 4. Do każdej propozycji zmiany, inicjujący zmianę przedstawi: - opis propozycji zmiany, w tym wpływ na terminy wykonania, - uzasadnienie zmiany, - obliczenia uzasadniające ewentualną zmianę wynagrodzenia.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2020-06-09, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):

Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
> Język polski
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków, które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Informacje dodatkowe:

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCHPodziel się

Poleć ten przetarg znajomemu poleć

Wydrukuj przetarg drukuj

Dodaj ten przetarg do obserwowanych obserwuj


PRZETARGI Z PODOBNEJ KATEGORII

więcej: Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe »Uwaga: podstawą prezentowanych tutaj informacji są dane publikowane przez Urząd Zamówień Publicznych w Biuletynie Zamówień Publicznych. Treść ogłoszenia widoczna na eGospodarka.pl jest zgodna z treścią tegoż ogłoszenia dostępną w BZP w dniu publikacji. Redakcja serwisu eGospodarka.pl dokłada wszelkich starań, aby zamieszczone tutaj informacje były kompletne i zgodne z prawdą. Nie może jednak zagwarantować ich poprawności i nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku korzystania z nich.


Jeśli chcesz dodać ogłoszenie do serwisu, zapoznaj się z naszą ofertą:

chcę zamieszczać ogłoszenia

Dodaj swoje pytanie

Najnowsze orzeczenia

Wpisz nazwę miasta, dla którego chcesz znaleźć jednostkę ZUS.